Lege markt - gunstig prijspeil Fruitteeltvaria Te droog op de Bevelanden Droog, droog en nog eens droog Meeste bloemzaden geven goede opbrengsten De Nederlandse Land- en Tuinbouw is een sterk gespecialiseerde be drijfstak en we zijn in staat om een kwalitatief hoogwaardig produkt te telen. Via alle moderne hulpmidde len hebben we veel in eigen hand, be halve het weer. En dit laatste, het weer, is van grote invloed op de groei van al onze gewassen. Veel ge wassen hebben op dit moment, ook op DE BEVELANDEN, te kampen met vochttekort, want in de maand juli zijn weinig mm regen gevallen. Vooral voor de uitgroei en kwaliteit is nu voldoende water van groot be lang. In de vorm van druppelbe- vloeiing is in de fruitteelt op de droogste gevoelige gronden een hoop bereikt, maar het grote pro- Droogte kost kilo's en kwaliteit Het is droog. Heel erg droog. Op droogtegevoelige percelen is nu al sprake van veel schade. De appels blijven te klein en worden min of meer noodrijp. Dat kost kilo's. Maar de meeste schade ontstaat om dat kleine maten niet gevraagd zijn. En hoe groter het aanbod van kleine vruchten is hoe dieper de prijs wegzakt. De telers die op vochthoudende grond boeren, zijn dit jaar sterk in het voordeel. Eens te meer blijkt hoe zwak Zeeland zit wat de zoetwater voorziening betreft. Er zijn nogal wat telers die het vochttekort kun nen aanvullen met druppelbevloei- ing, maar over de gehele provincie gerekend is het aantal toch te klein. Diktegroei peren Ook de peren lijden van de droogte, maar in 't algemeen minder dan de appels. Op veel percelen kan men zelfs zeggen dat de diktegroei van de vruchten naar wens verloopt. Al thans tot nu toe, want als de droogte nog lang aanhoudt zijn we toch ook bang voor problemen. Dat de diktegroei van de peren mee valt is naar onze mening te danken aan het feit dat de scheutgroei vroeg is gestopt. Vrijwel alle twijgen zijn afgesloten. En dat is erg gunstig. Want zolang een scheut groeit ont trekt hij voedsel ten koste van de vruchten. Zo heeft de droogte ook nog eén voodelig kantje. Niettemin verlangt elke fruitteler om regen. Als het dan weer maar niet te lang nat blijft, want na één of twee dagen re gen hoopt men weer al op zon. Afzetkansen na nieuwjaar? Het is inmiddels duidelijk geworden dat er in de EG een vrij grot tot grote appeloogst is te verwachten. Zelfs zo groot dat pré-interventie mogelijk zal zijn. De extra kilo's groeien dit jaar vooral in West-Duitsland waar de 'Streu-obstbau' een topproduktie zal leveren. Het is fruit dat verspreid over ontelbare perceeltjes groeit bij boerderijen en particulieren die over wat grond beschikken. Het is over- Vrijdag 22 augustus 1986 bleem in onze provincie is de voor raad en bereikbaarheid van zoet wa ter. Het is nog lang niet zo droog als de zomer van 1976, maar ook nu zijn de betere gronden met een sterk watervasthoudend vermogen goed te onderscheiden. De kwaliteit vair de appels en peren is tot op heden uitstekend met een goede tot zware bezetting voor alle rassen. Veel aandacht is dit jaar besteed aan het handdunnen, omdat de laatste jaren alleen de vruchten met een goede maatsortering redelijk worden betaald. De eerste appelen van de nieuwe oogst zijn inmiddels geplukt, verhandeld en bij de konsument. De Yellow Transparant en Stark Earliest, eens belangrijke zomer ras- wegend van matige kwaliteit en komt ook niet in de handel, maar dient voor eigen gebruik en wordt uitgedeeld aan familie, vrienden en kennissen. Met gevolg dat grote 1 Een goed perejaar, dit jaar? groepen van de bevolking maanden lang geen behoefte hebben aan Ne derlandse Cox's of Franse Golden Delicious. Bij export draait alles vooral om W- Duitsland. Alle landen die te veel produceren voor de eigen bevolking proberen hun overschot aan onze Oosterburen te slijten. Daarom is iedereen beducht voor een grote pro- duktie van de Streu-obstbau aldaar. Er is één lichtpuntje bij dit alles. Het "boereboomgaardjesfruit" wordt niet gekoeld en vindt vrij snel zijn eindbestemming. Na nieuwjaar komt er dus waarschijnlijk weer sen in onze streek, zijn onbelangrijk geworden, hoewel de prijzen van de ze eerste zomerrassen op een goed peil lagen, alleen de maatsortering, mede door te weinig vocht liet te wensen over. De nieuwkomer Vista Bella brengt zeer hoge prijzen op, het is dan ook te verwachten dat dit zomerras de komende jaren meer geteeld gaat worden. De prijsvorming van het kleinfruit is ook dit seizoen tot op heden teleurstellend. Vooral de rode bessen zijn ver beneden de kostprijs verkocht, ook hier kan de fraaie kleinverpakking, de prijsvorming niet beïnvloeden. De grote importen van klein fruit, uit de Oostbloklan den zet de prijzen van voornamelijk rode bessen, zwarte bessen en morel len de laatste jaren onder druk. Op zo'n manier zal het gespecialiseerde kleinfruitbedrijf steeds verder ver dwijnen in onze regio. Afgelopen week is de pruimenoogst van start gegaan en de fruittelers be reiden zich voor op de pluk van de Benoni en de James Grieve. Gezien de prijzen voor appeken van de oude oogst is men voor de prijzen van het zomerfruit hoopvol gestemd. Een goede start is een goeie oppepper voor de oogstwerkzaam- heden in het komende seizoen. ruimte op de W. Duitse markt. In Nederland is het fruit tot nu toe van prima kwaliteit, veel beter dan vorig jaar. Vooral ook dankzij de nieuwe rassen zijn er daarom redenen om niet al te pessimistisch te zijn. Als er kansen zijn komt kwaliteitsfruit het eerst in aanmerking. Maar opnieuw moeten we er aan toevoegen: de kwaliteit zal ook in sterke mate af hangen van de hoeveelheid regen in de komende periode. Vrij grote pere-oogst Opmerkelijk is dat de deskundigen weinig of geen afzetproblemen ver wachten bij de peren. De oogst in de EG komt niet boven "normaal" uit en schijnt voor de late rassen zelfs iets beneden normaal te leggen. Wie in eigen land om zich heen kijkt of op bezoek gaat bij onze buren in België ziet veel peren hangen. Behal ve de Doyenne du Cornice zetten vrijwel alle rassen hun beste beentje .voor. Het is daarom te hopen dat de ge leerden het bij het rechte eind heb ben, zodat b.v. de forse Hardy pro- duktie vlot zijn bestemming zal vin den tegen bevredigende prijzen. En dat vooral de Conference het goed zal doen, want dit ras zal dit jaar in Nederland en België voor heel veel kilo's zorgen. Althans, zoals het er nu uitziet. Het wordt langzamerhand een wat eentonig geluid: Droog, droog en nog eens droog. Ook op WAL CHEREN. De droogte die ons dit seizoen in de greep heeft, laat nu duidelijk nega tieve gevolgen zien. Behoudens graa noogst en vakantiedrukte vaart nie mand er wel bij. Met name de te velde staande gewas sen laten duidelijk het tekort aan vocht zien. Slaphangende gewassen en verdorring wordt met de dag groter. Ons tuinbouwgebeuren - een tak die toch al veel water nodig heeft - gaat hier dubbel zwaar onder gebukt. Pas ingeplante prei velden staan er aller belabberst bij van vlotte weg- groei is er dit jaar geen sprake. De jonge planten werden bovendien nog zwaar gepest door de enorme hoeveelheid thrips die er op neerstrijken. Om dit laatste te onderdrukken zal er zeer veel aan de bestrijding moe ten gebeuren, willen we straks geen grijze maar groene prei kunnen oogsten. Tweemaal per week spuiten met pa- rathion lijkt niet overbodig zolang dit weer aanhoudt. De uitgeplante winterbloemkool heeft het ook moeilijk en zonder wa ter geven zal het er niet van komen. Van dit gewas laat het zich nu toch aanzien dat er aanzienlijk minder is uitgeplant of uitgeplant gaat wor den. Ook in andere streken met na me in Noord-Holland is het duide lijk ook niet populair, nu het eigen lijk tweemaal is misgegaan. Jammer is het dat veel kollega's in ons gebied er ook zo overdenken. Duidelijk zijn ze de goede jaren vergeten. De vroege aardappels zijn nu bijna allemaal gerooid. Opmerkelijk was dat de Eersteling de laatste tijd op de ZHZ veiling duidelijk goed in prijs lag. Dit is meer het gevolg van het feit dat met name dit aardappelras, ondanks droogte toch de grofste sor tering boven de grond heeft ge bracht. Dit heeft duidelijk bij de handel wat meer waardering. We zitten nu half augustus, en voor veel gewassen is het nu te laat om nog te planten. Er zijn nog enkele snelle groeiers waarmee leeggeko men land nog gevuld kan worden. Spitskool en Chinese kool zijn er twee van die nog wel kunnen. Of er direkt hoog rendement van verwacht kan worden is niet te zeggen, maar met name Chinese kool is het het proberen waard. In ons gebied vriest het immers niet zo snel en de handel op onze veiling kan er grote hoeveel heden van aan. Voor degene die het leeggekomen land niet meer gaat benutten, is heC nu eigenlijk de tijd om de organische bemesting wat op peil te brengen. Veel veehouders zitten met mesto verschotten en wij tuinders hebben allèmaal veel te kort. Zelfs de mest is het in de wereld slecht verdeeld. Probeer wat van dit materiaal op uw akker te krijgen. Het kan beter re sultaat geven in de toekomst, dan binnenkort een mager na-gewas. Voor de witloftelers nog even dit: het eerste lof van de nieuwe wortels is tussen door het lof van de oude oogst aangevoerd. Een duidelijk prijsverschil zat er niet in, van een nieuwtje is geen sprake meer. Of we hiermee de goede kant op gaan, bet wijfel ik. Er komen dit jaar weer meer wortels beschikbaar voor de trek. De sortering is bijzonder fijn en ze zullen vlug overrijp zijn. De verwachtingen zijn niet zo hoog gespannen. Hopelijk valt alles nog mee. Het wordt een goed appeljaar. Enkele fruittelers hebben al borden aan de weg gezet met het opschrift "Zelfpluk boerderij". Het pu bliek mag daar de appels zelf plukken tegen een prijs die lager is dan in de winkel. Overigens kan het publiek op de open dag 6 september bij een aantal bedrijven van nabij kennis maken met de fruitteeltsek- tor. (zie ook elders in dit nummer). Ondanks het feit dat het een laat jaar is geweest wordt er ook op THOLEN vroeg geoogst. Na een korte maar krachtige bloei zijn ook veel bloemzaden vroeg oogstrijp. De opbrengsten zullen zoals ge woonlijk weer erg verschillend zijn maar een hoog gemiddeld zit er voor de meeste zaden nu al in. De groot ste verschillen in opbrengst zullen er wel bij de violen zijn omdat men hier op de zwaardere gronden gewas te kort schiet. Daardoor zal ondanks de zeer goede zetting de opbrengst aan de matige kant zijn. Voor de latere bloemen is het nog even afwachten omdat men vooral met zaden niet kan tellen voor je ze in de zak hebt of eigenlijk in de por temonnee. De meeste vroege aardap peltelers zijn wel tevreden over het saldo hoewel ook hier de verschillen door prijs en opbrengst groot kun nen zijn. Na een korte inzinking heeft de doré markt zich. weer her steld en de verwachting is dan ook Verschenen: Bloemisterij- onderzoek in Nederland Reeds vele jaren verschijnt er jaarlijks een verslag over het bloemisterij- onderzoek in Nederland. Dit verslag geeft een beschrijving van de resulta ten van de proeven op het Proefsta tion voor de Bloemisterij in Nederland te Aalsmeer. Maar daar blijft het niet bij. Immers, ook de proeven met bloemen en planten op kollega-proefstations en proeftuinen komen aan bod. Zo juist is een uit gave verschenen over 1985 en wel on der de titel: "Bloemisterij-onderzoek in Nederland over 1985". Op over zichtelijke wijze zijn de verschillende proeven naar gewas gerangschikt. Het is een lange reeks gewassen, begin nend bij Achillea, Aechmea, Alstroe- meria enz. en eindigend bij Zomerbloemen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de opzet wat ge wijzigd en wel in die zin dat de be schrijving van de proeven is ingekort. Veel meer centraal staan nu de resul taten en konklusies van de onder scheiden proeven. dat nu de aanvoeren toch wel een keer minder worden het wel goed zal blijven. De droogte heeft een be hoorlijke invloed op het hele gebeu ren en vooral omdat ook de ons om ringende landen hiermee te kampen hebben. Het werk op het land ge beurt vlot en gemakkelijk zowel met de machine als met de hand wat een van de nevenvoordelen is van droog te. Toch zijn er ook nog minder ple zierige kanten aan; voor de opkomst van de gezaaide winterbloemen, groenbemesters e.d. of het planten van b.v. winterbloemkool is regen of beregening nodig. De mogelijkheid voor beregening is op Tholen maar op enkele bedrijven aanwezig. Mogelijk dat zo'n droge zomer de diskussie over het verkrijgen hiervan wat beïnvloeden zal. Voor duizend schonen wordt het te laat omdat de ze voor half augustus boven moet staan wil deze het volgend jaar vol doende in bloei komen. Andere bloemen zoals margrieten hebben nog wel even de tijd en voor zover ze niet aangedroogd zijn, na de paar buitjes die we gehad hebben is hier nog niets aan de hand. De insekten- bestrijding vraagt dit jaar zowel bui ten als onder glas ekstra aandacht. Het tijdig spuiten is vooral voor spint erg belangrijk, omdat men dit moeilijk te bestrijden insekt goed moet raken wil de bestrijding effekt hebben en dat is met gewoon over het gewas spuiten zeker niet het ge val. De onbekendheid met dit soort plagen van spint, trips en andere in- sekten die alleen met droog zomer weer de kop op steken kunnen soms tot verrassingen leiden en behoorlij ke schade veroorzaken, zoals onder glas met een gewas violieren het ge val was. Daar werden de bloem knoppen door de rupsen van de koolmot aangetast en ze kwamen hierdoor slecht in bloei. We missen een goede voorlichting voor deze betrekkelijk nieuwe teel ten. Ook t.a.v. het herkennen, voor komen en bestrijden van ziekten en plagen. Daarom zou het zeker zijn nut kunnen hebben als de studieklub hier een avond en de aangestelde voorlichter er meer tijd en aandacht aan zouden gaan besteden. 11 De vroege appelrassen brachten dit jaar goede prijzen op. De Vista Bella was koploper, maar ook de aloude Peilow, alsmede Stark Ear liest en Mantet deden goed mee. En vanzelfsprekend was ook de iets later rijpende Discovery weer erg gewild. Dit alles was in hoofdzaak te danken aan het feit dat met een schone lei werd begonnen. Andere jaren was er soms tot eind augustus nog volop aanbod van Golden Delicious (oude oogst), aangevuld met Granny Smith. Nu was de konkurrentie van genoemde rassen klein. Een volgend jaar is de situatie ongetwijfeld weer anders. Het zou on juist zijn om op grond van de ervaringen van dit seizoen het areaal vroege appelrassen sterk uit te breiden. Wel blijkt eens te meer dat een goede spreiding van vroeg tot laat nuttig is.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11