Onkruidbestrijding in graszaad Oplopende aardappelprijzen op de termijnmarkt Frites-industrie koopt veel Duitse aardappelen Dierlijke mest met certifikaat Minimummaat verlaagd naar 35 mm Veldbeemd met veel opslag wintertarwe Na het ruimen van de dekvrucht of bij inzaai in open land komt in vrij wel alle jonge graszaadpercelen der mate veel onkruid voor, dat spuiten hiertegen niet achterwege kan blij ven. Het onkruidbestand kan zowel zaad-onkruiden als wortelonkruiden omvatten, het zijn grasachtigen dan wel niet-grasachtigen en verder opslag van de dekvrucht. Bij het gebruik van sommige midde len speelt het ontwikkelingsstadium van het gras een rol van betekenis. Meestal moet meer dan één keer een chemische bestrijding worden uitge voerd; al dan niet met een kombina- tie van middelen. In de graszaadteelt is er wat dat betreft keuze genoeg. In dit artikel worden in het kort diverse mogelijkheden uiteengezet. Voor de doseringen wordt verwezen naar de Handleiding 1986. Omdat de teelt van graszaad op kon- trakt geschiedt, dienen bespuitingen in overleg met de teeltdeskundige van de graszaad firma te gebeuren. Maatregelen kort na de oogst van de dekvrucht Na de oogst van de dekvrucht kan het jonge graszaad gemakkelijk door onkruid of opslag van de dek vrucht worden overwoekerd. Het kan gewenst zijn hiertegen al in een vroeg stadium te spuiten met voor het gras zachtwerkende middelen als DNOC, Herbogil, Basagran, DM 68, Basagran P enz. Het beste resultaat wordt verkregen als de te bestrijden planten nog kleiq zijn. Verder dient gespoten te wor den bij een hoge relatieve luchtvoch tigheid. DNOC en Faneron moeten bij bedekte lucht worden gespoten en Basagran en de ioxynil en broom- oxynil bevattende middelen bij zonnig, niét te koud weer. Basagran P bestrijdt goed kamille en muur. Faneron is goed tegen kamille en jong varkensgras. Ereprijs is gevoe lig voor ioxynil. Normaal zal na een bespuiting met deze middelen weer onkruid kiemen en zal later nog maals moeten worden ingegrepen. Bij inzaai in open land kan ook een grote hoeveelheid onkruid kiemen. In het 3 a 4 bladstadium van het gras kan één van bovengenoemde midde len worden ingezet. Maatregelen in de loop van sep tember Voor een goed effekt op wortelon kruiden als klein hoefblad, distels, veenwortel, enz. moeten deze eerst weer flink aan de groei zijn. Ook uit dit oogpunt is het tijdig verstrekken van de stikstof na het ruimen van de dekvrucht belangrijk. Tegen de ge noemde wortelonkruiden en ook te gen grotere éénjarige breedbladige zaadonkruiden kan in de loop van de maand september een bespuiting nodig zijn met een mengsel van groeistoffen. Het gewas zelf moet op het moment van spuiten minstens 4 a 5 blaadjes hebben. De volgende kombinaties van mid delen zijn beschikbaar: 2,4 D/dicamba (o.a. Jepolinex) 2,4 D/MCPA/dicamba (diverse merken) 2,4 D/dicamba/benazolin/MCPA (Aseptaludin) 2,4 D/mecoprop (zelf mengen 2,5 1 41) De dicamba bevattende middelen hebben een zeer brede werking en geven een vrij snelle doding van het onkruid. Ze beïnvloeden het gras zaad weinig. Groeistoffen moeten met uitzonde ring van mecoprop niet later dan eind september/begin oktober wor den toegepast. Nog te velde staande gewassen zoals onder andere witlof,, cichorei, spruitkool e.d. zijn zeer ge voelig voor groeistoffen. Oppassen dus voor overwaaien! Maatregelen later in de herfst Ook na een tijdige bespuiting in sep tember/begin oktober met het juiste middel kan het soms nodig zijn aan vullende maatregelen te nemen. Te gen straatgras, duist, kweek en opslag van granen en andere gras soorten zal meestal pas vanaf okto ber een bespuiting kunnen worden uitgevoerd. Enerzijds omdat het jonge gras er anders te veel onder lijdt, anderzijds omdat, althans bij sommige middelen, het middel door de grotere te bestrijden grasachtige planten beter wordt opgenomen. Kamille Basagran of Basagran P kan worden toegepast tot Iaat in de herfst. De temperatuur mag echter niet lager zijn dan 5°C voor een goede werking. Muur Mecoprop of mecoprop/benazolin. De kombinatie werkt onder koude omstandigheden traag, maar wel ef- fektief. Straatgras Vanaf half september tot half okto ber kan in veldbeemd, roodzwenk- gras, Italiaans- en Engels raaigras worden gespoten met methabenzthi- azuron (o.a. Tribunil). In veld beemd is begin oktober ook diuron (AA-Karmex) mogelijk. Duist Tussen half september tot half okto ber als bij straatgras. In veldbeemd zonodig een tweede bespuiting in de tweede helft van maart. In veldbeemd, rood- en hardzwenk- gras, beemdlangbloem, Italiaans- en Engels raaigras kan van begin no vember tot eind januari de duist bestreden worden met Prebetox. Droog, schraal en koud weer is gunstig voor de werking. Er is kans op schade aan het gewas, vooral als reeds eerder een bodemherbicide is toegepast. In rood- en hardzwenkgras kan ook gewerkt worden met Fervinal Schering 11E olie, of Fusilade Agral. In Italiaans en Engels raaigras, dat in open land is gezaaid, mag tegen duist Tramat ingezet worden. Het gewas moet minstens twee echte blaadjes hebben. Opslag van granen en raaigrassen In rood- en hardzwenkgras is een goede bestrijding mogelijk met Fer vinal Schering 11E olie of Fusila de Agral. De graanplanten moe ten 3 a 4 blaadjes hebben. Wintertarweopslag kan in veld beemd en Engels raaigras gespoten worden met TCA als alle tarwekor rels gekiemd zijn. Gerstopslag bij een lengte van 10 cm spuiten met o.a. Prebetox uit- vloeier is mogelijk in een aantal grassoorten. Tot slot Kweek is een onkruid, dat zich in graszaad sterk kan uitbreiden. Wan neer in het perceel plekjes kweek worden waargenomen, dienen deze onder andere met Roundup te wor den doodgespoten. Ongewenste graspollen in een per ceel kunnen worden vernietigd met onder andere een 1 procentige oplos sing met Roundup, toegepast met de rugspuit met een spuitstok waaraan een spuitdop die is afgeschermd met een plastikkapje. Toevoeging van een speciale kleurstof vergemakkelijkt het wer ken, omdat men daardoor steeds kan zien welke pol wel - en welke niet - is behandeld. Namens de konsulentschappen voor de Akker- en Tuinbouw in Zuidwest-Nederland, de specialist gewasbescherming, A.C.M. Mulders Uit Duitsland vernemen wij dat van uit het gebied Niederrhein niet- onaanzienlijke hoeveelheden aard appelen, van het ras Climax naar Nederland worden uitgevoerd, waar deze een bestemming vinden in de frites-industrie. Tot eind van deze maand wil men 30.000 tot 40.000 ton naar Neder land verladen, wat nogal wat minder zou zijn, dan vorig jaar naar Neder land werd afgezet. Momenteel beschikt de industrie in Nederland over nogal wat aardappe len van geschikte kwaliteit van oogst 1985. In Niederrheien blijft de ha- opbrengst overigens nogal wat ach ter bij vorig jaar. Vorig jaar bedroeg eind juli de op brengst 32 tot 45 ton/ha, dit jaar zal dat waarschijnlijk niet meer zijn dan 23 tot 40 ton/ha. Deze grote verschillen hangen samen met het al of niet beregenen van het areaal. De hoogste opbrengst komt uiteraard van die bedrijven waar be regening heeft plaatsgevonden. Er is nogal wat voorverkocht tegen DM 17 tot DM 19 af- verladingsplaats. De dagprijs ligt momenteel rond DM 28 tot DM 29 per 100 kg. vdW Uit ervaringen is bekend dat diverse ziekten en plagen met dierlijke mest kunnen worden overgebracht, 't Zou weieens van groot belang kunnen zijn een methode te ontwikkelen dat dit tot een minimum wordt gereduceerd. Temeer daar het er op lijkt dat door wettelijke maatregelen steeds meer mest buiten het eigen bedrijf moet worden afgezet. Wellicht zou certificering tot de mogelijkheden kunnen ho ren om de afnemers meer garanties te geven. Van de momenteel gerealiseerde aar dappelprijzen kan vastgesteld wor den dat deze naar kwaliteit en regio sterk uiteenlopen. De omzetten be perken zich in hoofdzaak tot Opper does, Doré en Eigenheimer. Vooral voor de Opperdoes lopen de prijzen sterk uiteen van 35 cent tot ƒ1,30. Voor Eigenheimers werd tot ca. ƒ80/100 kg betaald. Opmerkelijk is de grote aktiviteit op de termijnmarkt, waar in juli in Bintjes 50 mm opwaarts niet minder dan 26.060 kontrakten (a 20.000 kg) werden omgezet. Maandag 4 augus tus liepen de prijzen daarvoor al op tot bijna ƒ78 vergeleken met rond ƒ54 begin van de week, terwijl de markt nog oplopend was. Algemeen wordt in de Gemeenschap met een ten opzichte van vorig jaar aanmerkelijk kleiner aanbod gere kend, enerzijds door een wat ver minderd areaal, anderzijds door la gere ha/opbrengsten en een kleiner aandeel grote maten. Vooralsnog heeft de uitvoerige re genval aan het begin van deze week de noteringen nog niet omlaag ge bracht. In Frankrijk is men er al toe overge gaan de minimum/maat weer op 35 mm te stellen. De omvang van de oogst vorig jaar gaf aanvankelijk aanleiding de minimum-maat te verhogen tot 40 mm, later, per 19 december zelfs tot 45 mm. Op deze wijze hoopt men te kunnen blijven voldoen aan een vol doende voorziening van de markt met konsumptie-aardappelen. Zoals het gewas er thans voorstaat, aldus berichten uit Frankrijk, zal vooral het aandeel grote maten aan de tota le oogst klein zijn. Vandaar ook op de termijnmarkt in Lille hoge prij zen voor grote maten. Overeenkomstige berichten komen ook uit Duitsland, nu de kampagne vroege aardappelen zo goed als beëindigd is. In het belangrijke pro- duktiegebied Rheinland-Pfalz wordt gemeld dat de aardappelen daar voor 85 tot 90% zijn gerooid. Er vindt momenteel eksport plaats KRAPPE AARDAPPELPOSITIE FRANKRIJK Met ingang van 1 augustus is de mi nimummaat waarop aardappelen mogen worden afgeleverd verlaagd naar 35 mm opw. Deze maatregel, getroffen door de interprofessionele organisatie (CNIPT) en goedgekeurd door de regering, heeft ten doel een voldoen de voorziening van de markt met konsumptieaardappelen te ga randeren. Vorig jaar heeft de organisatie de minimummaat vastgesteld op 40 mm en wel voor een periode van drie jaar. De toen overvloedige oogst leidde ertoe dat op 19 december de minimummaat werd verhoogd naar 45 mm. Evenals tien jaar geleden verwacht de organisatie dit jaar een slechts ge ring aandeel grote maten aan de to tale oogst. Men schrijft dit vooral toe aan de langdurige droogte. De prijzen zijn momenteel zeer vast, terwijl de uitvoer aanmerkelijk ach ter blijft bij vorig jaar. Dat geldt de prijzen voor onmiddellijke levering. De noteringen van de termijnmarkt lopen vrijwel parallel met die in Ne derland. Op 31 juli was dat voor de Bintjes 50+ april rond Fr. 200. Lon den lag voor die termijn rond de 80. van grote maten Climax, bestem ming de Nederlandse frites- industrie. Uit Nedersaksen wordt gemeld dat de ha/opbrengsten aan vroege aard appelen nogal wat kleiner waren dan vorig jaar. In Engeland is men door ruime aan voeren van eigen bodem, inklusief de Kanaaleilanden momenteel niet al te geïnteresseerd in import. Ook hier zijn op de termijnmarkt buitenge woon sterke uitslagen vast te stellen. Ook van buiten de EG, b.v. uit Zwitserland komen berichten van schaarste, vooral ten behoeve van de voorziening van de frites-industrie. v.d.W. Diverse keren is aangetoond, dat on kruiden die zich tussen het voeder bevonden via de diermaag en mest mee naar het land kunnen worden genomen. En dan vooral onkruiden met oliehoudende zaden. Regelma tig zijn aardappelcysten via de mest van het ene bedrijf naar het andere gebracht. Ook leveren bietenpuntjes uit de sui kerindustrie een groot gevaar op voor de verspreiding van de rhizo- manie via de maag en mest van een dier van het ene bedrijf naar het an dere. Bekend is ook dat de phoma- schimmel zich uitstekend via de dier lijke mest kan verplaatsen. Bewustwording Het is van belang dat we ons als ak kerbouwers steeds meer bewust wor-, den dat dit zo is. We zullen dat aan onze kollega's in de dierenwereld (rundvee, varkens, kippen, geiten, schapen, enz.) over moeten brengen. Een toenemend gebruik van ruwvoe- ders in de veehouderij geeft meer schadelijke organismen, parasieten, de gelegenheid zich te verplaatsen van het ene bedrijf naar het andere en zo kan in toenemende mate het veehouderij- of varkenshouderijbe- drijf een soort tussenfunktie gaan innemen tussen twee akkerbouwbe drijven. Het dierenhouderijbedrijf zal scherp in de gaten moeten houden wat er gevoerd wordt en wat de herkomst van het voer is. Uiteraard zullen pas sende maatregelen genomen moeten worden om later ziektenkiemvrije mest te kunnen afleveren. Certificering Er is reeds door meerderen uit gesproken de af te leveren mest te voorzien van een kwaliteitsgarantie. Dan wordt vermoedelijk speciaal ge dacht aan droge stofgehalte en ge halten aan organische stof, N, P, K, enz. Het afleveren van mest vrij van schadelijke ziekten aan akkerbou wers is essentieel en zonder meer be palend voor het doorgaan van de transaktie, althans van de zijde van de mestontvangende akkerbouwer. Als men bij elkaar in de buurt woont, zal men onderling afspraken kunnen maken. Maar als men de mest over grotere afstanden gaat vervoeren en via een tussenpersoon werkt, dan is de her komst vaak onbekend bij de ontvan gende akkerbouwer. Daarvoor zul len garanties moeten komen via ver klaringen of misschien samen met de kwaliteitsgarantie tot een vorm van certificering waarin dan het ziekten- aspekt duidelijk is meegenomen. Tenslotte Het ziet er bepaald niet rooskleurig uit voor de Nederlandse landbouw. De akkerbouwer zal met lagere prij zen en kleinere kwota genoegen moeten nemen. Het gebruik van mest vanuit de dierlijke sektor zou direkt ekonomisch gezien weieens goed kunnen passen. Als hij echter enkele jaren later met voor zijn be drijf schadelijke ziekten te kampen krijgt, kan de schade aanmerkelijk groter zijn dan het direkt ekono misch voordeel. Mogelijk biedt cer tificering van de mest een oplossing voor alle partijen. A. Vermeer Vrijdag 8 augustus 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9