AMAC CEBECO-HANDELSRAAD MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERKOOYEN Voorkom spuitsporen VAN BEEK's LUCHTVAARTBEDRIJF b.v. VEILING BOUWLAND TE DOMBURG praktijk Hoe zal het aflopen met de doorwas? Donkere wolken, desondanks zeer droog. Kalktips Met AMAC heeft u voor al uw rooiwerk één machine. I)e AMAC rooimachines zijn Nederlandse machines aangepast aan de Nederlandse eisen. Dit is een waarborg voor goed rooiwerk, een schoon produkt, geen beschadiging en grote capaciteit. De E2-rooier heeft een extra zeefband. Het grote zeefoppen lak is de basis voor een schoon produkt en een grote capaciteit. AMAC levert naast de bekende rooiers ook een keur aan overige onmisbare schakels in uw aardappelteelt: rijenfrezen zelfrijdende spuiten loofklappers voor aard appelen of uien valbrekers stortbakken transporteurs boxenvullers De F2-rooier heeft zijn kunnen het afgelopen seizoen onder de zwaarste omstandigheden bewezen. Deze machine heeft vele extra's in de standaarduitvoering. De veilige, snelle loofrolverstelling is uniek aan deze veelgevraagde machine. Vraag naar de uitgebreide folders bij Voor de grootste rooicapaciteit maakt AMAC zelfrijdende machines, zoals de ZM2 voor aardappelen en de ZR voor speciale teelten. 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21 200 UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE Met meer dan 15 jaar ervaring. Rundveedrijfmest Mestvarkensdrijfmest Kippedrijfmest MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERKOOYEN 01196-13293 Wat mooi is de WESTHOEK, sprak buurman. Buurman komende uit de randstad, gebruik makend van de VUT geniet van onze polders, lo pend en fietsend. Met dat MOOI be doelde hij de uitbundig bloeiende aardappelvelden die vooral in de vroege morgenuren met hun onge kende bloei de polders tot een bonte lappendeken omtoverde. Wit, groen, geel en soms al bruin van rauw land. Op mijn antwoord dat al dat wit de 'schoonheid van het verdriet was' zag ik een niet begrijpende blik in z'n ogen komen. En ik hoorde hem denken: zie je nu wel, het is nooit goed bij die boeren. Vanwege de p.r. van de boerenstand heb ik hem toen uitgelegd wat doorgroei was en wat dat allemaal nog met zich mee kan brengen. Wat dat verdriet zal zijn weten ook de verbouwers van aar dappelen nog niet. De één zegt dat het maar droog moet blijven, een ander wil graag een goede plens wa ter. Een lichtpunt bij al het geklaag over ons nationaal produkt is het aantrekken van de prijs. Er worden aardappels te velde verkocht. Per ha en per kilo. Op de maandagmorgen dat ik deze bijdrage schrijf lijkt de kans op een grote plens water weer voorbij. Wel zagen we gistermiddag een on heilspellende onweersbui zich ont wikkelen, maar een stuk van ons ge west bleef gespaard. We hadden best wat meer regen willen hebben doch zijn dankbaar dat we geen sterke windvlagen kregen. Het vlas met veel zweetdruppels op het lijf, in de hoop gezet, zou al dat werk onge daan hebben gemaakt met rukwin den. Bovendien weten we dat deze winden dikwijls samengaan met zo veel water dat dan de kwaliteit van het vlas wordt aangetast. We hebben prachtig vlas in onze Westhoek dit jaar, al is het areaal niet groot. Wel groot is de oppervlakte met bieten. Ondanks de droogte groeien ze goed door. Gaan dieper de grond in, op zoek naar water. Daar waar aaltjes in de grond zitten, laten ze het afwe ten. Zodra de zon z'n warmte af geeft laten ze het moede hoofd han gen en laten een slapend gewas zien. De onderste bladeren worden geel en bij regen en hergroei zal dat suiker gaan kosten. Weinig zorgen hebben tot nu toe de graszaadblokken gege ven. Door het droge weer is deze oogst in een snel tempo geborgen. De vroege soorten zijn wat het werk betreft vergeten. Zo kon men in één week z'n gewas afmaaien in de late avond en de hele vroege morgen. Maar ook nog dorsen. Hooi persen en wegwezen. Geen droogkosten en gemakkelijk werken. Een kombine was geen probleem. Twee of drie van deze machines in één blok was dit jaar een heel gewoon gezicht. Te ken dat de loonwerkers genoeg ma teriaal hebben en het werk goed ver loopt. Was de opbrengst van het veldbeemd dikwijls een teleurstel ling, het Engels geeft hoopvollere opbrengsten. Gerst en tarwe kleuren nu snel van geel tot goud. De aren buigen zich naar de grond. Teken van rijpheid. Hier en daar is die kleur geel wel erg snel gegaan, een teken van verbran ding en dat kost kilo's. We zitten in augustus de oogstmaand met z'n te genstrijdige verlangens de één wil re gen, de ander zon, goed dat we het niet voor het zeggen hebben. Donkere wolken dreven er in de laat ste week van juli over HET LAND VAN AXEL", doch regen van enige betekenis kwam er niet. En zo wordt het toch wel bijzonder droog. Het lijkt erop dat we 1959 of 1976 qua droogte gaan evenaren maar wat dat betreft moeten we voorzichtig zijn, het kan vlug genoeg omdraaien. Ge lukkig is het de laatste weken niet meer zo extreem warm, als het al ge weest is. De gewassen zijn daardoor toch wat minder snel afgerijpt dan eerst was verwacht. Alhoewel op de zanderige percelen is alles nagenoeg "jP- Ook de weiden gaan nu hard achter uit. wat extra stikstof geven heeft nu geen zin. Doordat het gras uiteraard een hoog d.s. gehalte heeft blijft het vee toch nog, goed in conditie. Een strenge bui zal de veehouders zeker welkom zijn. "Dat de temperatuur wat gematig der is, is ook de varkenshouders zeker welgevallig. In een vol hok, bezet met zware varkens is, het moeilijk om bij 30° C of meer nog wat verkoeling te brengen. Door veel ventileren en wat minder te voeren, zijn eventuele problemen wat in de hand te houden, maar dat ondanks de moderne technieken en electroni- sche klimaatbeheersing, een hitte golf als in juni geweldige problemen kan opleveren, konden we uit de dagbladen vernemen. De ophaal dienst van de destructor kon het aanbod van kadavers in die periode niet aan. Voor de akkerbouw staat de oogst nu voor de deur. Het meeste graszaad is reeds gedorsen. Opbrengsten variëren van zeer slecht tot zeer goed. (b.v. Engels raaigras). Wintergerst was er niet veel maar ook dat is gedorsen, ter wijl de eerste percelen zomergerst reeds binnen zijn. En ook van karwij en groene erwten zijn er enkele per celen gedorsen. Het ras Solara staat tot nu toe goed overeind, zodat het zeer goed mogelijk is om van stam te dorsen. De opbrengst van plantuien schijnt tot nu toe tegen te vallen. En zo zal dit jaar zoals het er nu naar uitziet het veld vroeg gebruind zijn. Al le mogelijkheid om eens ouderwets goed te "labeuren" of om op tijd een groenbemester in te zaaien. Een buitje om een vlotte kieming te be werkstelligen hebben we dan natuur lijk wel nodig. P.S. We schreven het bovenstaande zondagmiddag. Enkele uren nadat de bijdrage was gepost kwamer er donkere onweerswolken overdrijven waaruit wel regen viel, plaatselijk zelfs zo'n 20 mm. Daardoor is de situatie van zelfsprekend veranderd. Een goede leidraad bij het bekal- kingsbeleid op het agrarisch bedrijf is het analyserapport van het grond onderzoek. Wanneer tijdig van de gelegenheid tot bodemonderzoek ge bruik wordt gemaakt kan een even tueel geadviseerde bekalking deze nazomer of herfst nog worden uit gevoerd. Graslandvernieuwing vindt vrij veel plaats in de maanden augustus en september. In kombinatie met deze maatregel kan een te lage pH van de grond tegelijkertijd middels een be kalking op het goede nivo worden gebracht. METAMAC rooit UHETALTIJD e Levert, transporteert en verspreidt in elke gewenste hoeveelheid: Goede kwaliteit, lage prijzen. Verspreiden over het land met speciaal terreinvoertuig. Indien zelf verspreiden, extra korting. Ook levering in opslagput of via loonbedrijven. Hokkenberg 3, Langeweg (N.Br.) tel. 01680-24918, b.g.g. 29704 of 076-415648 ■ZZ2Z//tÜ V\\\^sSSï Notaris Mr R.A. Vegter te Middelburg zal op woensdag 27 augustus 1986 om 14.00 uur in het Schuttershof, Kanonweistraat 30 te Domburg ten verzoeke van zijn principaal, in het openbaar verkopen: 1. HET PERCEEL BOUWLAND gelegen aan de Brouwerijweg te Domburg, ka dastraal bekend gemeente Domburg, sectie G nummer 623, groot 5.14.85 hectare; 2. HET PERCEEL BOUWLAND gelegen aan de Brouwerijweg te Domburg, ka dastraal bekend gemeente Domburg, sectie G nummer 622, groot 12.15 are. Vrij van pacht te aanvaarden bij betaling der koopsom. Betaling der kosten binnen acht dagen na de veiling. Betaling der koopsom binnen een maand na de veiling. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris, Korte Burg 3 te Middelburg, tel. 01180-33760, alwaar tevens een kaartje verkrijg baar is. 8 Vrijdag 8 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8