De snijmais groeide zeer voorspoedig Droogte doet zijn invloed gelden Stroprijzen kelderen door o.a. hoge maisopbrengsten Hoop op weer eens een goed aardappeljaar korte wenken akkerbouw VERVOLG PAG. 8 Prachtig vakantieweer. Ook in MIDDEN- EN OOST-BRABANT heeft men de voordelen hiervan kun nen benutten. Je moet diverse jaren teruggaan om eenzelfde goede va kantieperiode terug te vinden. Aan het begin van de bouwvakva kantie was het minder rooskleurig. De maand juli in totaliteit heeft ge zorgd voor diverse zomerse dagen (25°C). Ook het aantal uren zon is belang rijk meer dan gemiddeld. Als je juli vergelijkt met juni '86 dan is juli wat in het nadeel. De maanden juni en' juli 86 zijn goed te vergelijken met diverse overeenkomsten in dezelfde periode (temperatuur, neerslag, uren zon), met het jaar 1976. Het droge jaar bij uitstek, dat een ieder nog lang zal heugen. De droge en zomerse weersomstan digheden heeft aan veel gewassen goed gedaan. De snijmais is de laat ste weken ontzettend hard gegroeid. Op diverse percelen verwacht men een hoge tot zeer hoge opbrengst in kg-produkt. In Midden- en Oost- Brabant zijn de neerslaghoeveelhe den nogal wisselend. De hoger gele gen zandgronden vertonen op tal van plaatsen droogteverschijnselen. Een grote verdamping en weinig aanvulling van hemelwater geeft op enkele percelen groeivertraging en later oogstderving. Ook dit jaar is het opvallend, dat de op tijd gezaai de percelen snijmais, bij voldoende vocht, de grootste opbrengsten zul len geven. Snijrogge of een ander ge was voor de snijmais geeft bij een volggewas als snijmais lagere op brengsten. De voederwinning uit grasland is momenteel op een laag pitje komen te staan. Zo hier en daar zie je een perceeltje, dat gehooid of gekuild wordt. Vanwege het vrij stabiele weertype bestaat de mogelijkheid om hooi van eigen grasland in de veldschuur op te slaan en later aan het kleinere jongvee te verstrekken. De lager gelegen percelen, vaak gele gen op afstand en daardoor bestemd voor beweiding van jongvee en droogstaande koeien en het overig deel voor de voederwinning geeft duidelijk lagere opbrengsten. Ook hier speelt de droogteperiode een be langrijke rol. Het niet kunnen bere genen is in dit geval een handikap. Midden- en Oost-Brabant is één van de streken in Nederland, waarbij het kunstmatig beregenen het snelst ren dabel te maken is. Faktoren, die in de beoordeling meegenomen moeten worden om te kunnen beoordelen of een machine rendabel is (of niet), zijn vaak moeilijk in waarden om te zetten. In de praktijk wordt meestal niet zo lang gerekend. Het gevolg is, dat de laatste 10 jaar op veel bedrij ven (rundvee, akkerbouw, tuin bouw) van enige omvang veel regen installaties zijn aangelegd. De laatste tijd zijn de prijzen bij de varkens en kippen vrij snel gedaald. In de legkippensektor worden op het moment ekstreem lage prijzen (op brengst) gemaakt. Bij de varkens is de prijsstelling iets gunstiger, maar veel te laag voor een renderende eksploitatie. De EA-prijs van om streeks /3,70/kg varkensvlees is zon der meer te laag. Een big van 23 kg brengt voor de fokker omstreeks ƒ105,op. De krachtvoerprijzen liggen momenteel op een laag nivo. Menig varkenshouder beschouwt dit als een bijkomstig voordeel. Hoe lang dit voordeel van toepassing is, is niet te zeggen. De laatste weken verschijnen in de Pers diverse berichten over het uit de hand lopen van de hoeveelheid land- bouwprodukten gezien op langere ter mijn. De voorraden worden steeds groter, hetgeen de overheid steeds meer gaat kosten. Op landelijk nivo heeft men plannen gelanceerd om landbouwgronden uit de produktie te nemen. De bestem ming moet buiten de agrarische pro duktie komen te liggen. Voor oudere agariërs zonder opvol ging is een subsidieregeling in het le ven geroepen. Misschien dat een der gelijke inkomensaanvulling deze agrariërs vervroegd doet besluiten hun bedrijf te beëindigen. Tot en met eind juli hebben over het algemeen de meeste gewassen in WEST BRABANT ZUID zich aar dig ontwikkeld. De droogte gaat nu parten spelen en zorgt voor een snelle achteruitgang bij de hakvruchten en weilanden. Begin augustus is een begin gemaakt met het dorsen van zomergerst. Evenals bij de wintergerst is de op brengst van de zomergerst zeer goed. Wel zit in veel percelen doorwas dat voor een iets te hoog vochtgehalte zorgt. Met de prijs is het droevig gesteld, brouwgerst brengt 15 cent per kg minder op dan twee jaar geleden. De prijzen van stro zijn op een week tijd flink gekelderd. Enkele boeren die hun stro nog even lieten liggen omdat ze kwa prijs geen akkoord konden krijgen hebben noodgedwongen alles zelf op moeten slaan. Bij de veehouderij wordt in verhou ding weinig stro aangekocht omdat de snijmais er bijzonder goed bijstaat. Een ander punt is nog dat de pulp en krachtvoerprijzen dit najaar mo gelijk nog enkele centen lager zijn dan in het voorjaar. Als de snijmais begint augustus nog 25 mm neerslag zou krijgen dan worden op veel percelen op brengsten gehaald die tussen de 60 a 70 ton per ha zullen liggen. Met een areaalsuitbreiding van 25.000 ha hoeft op veel bedrijven dit jaar geen ruwvoer bijgekocht te wor den. Veel percelen aardappelen be ginnen nu door de aanhoudende droogte opleveringsverschijnselen te vertonen, voornamelijk op de hoge re gronden en gronden waar de struktuur niet in orde is. Doorwas verschilt van perceel tot perceel, al valt te konstateren dat op de later geplante blokken meer doorwas voorkomt. Hoge opbrengsten zullen er dit sei zoen niet gehaald worden. Wat bijna zeker is, is dat de prijs dit jaar aan merkelijk beter zal zijn dan in 1984 en 1985. Volgens de volksmond moeten de aardappelen in omliggende landen er niet best voorstaan. Kollega's die hun vakantie in Frank rijk hebben doorgebracht komen over het algemeen met verhalen dat de aardappelen er daar slecht bijstaan, al zijn er ook die vonden dat dit gewas in de akkerbouwstre- ken er dit jaar beter bijstaat. Be richtgevingen in vakbladen vanuit de landbouwwereld spreken over op brengsten die heel wat lager zullen liggen dan het gemiddelde. De aardappelverwerkende industrie heeft een andere mening. Voorlopig Dankzij de droge weersomstandig heden die nog steeds onverminderd voortduren, verlopen de oogstwerk- zaamheden op THOLEN EN ST. PHILIPSLAND heel erg voor spoedig. Vooral heeft dit betrekking op de graszaad en konservenerwten en eigenlijk toch ook wel op het rooien van vroege aardappelen alhoewel we daar nogal te maken hebben met het kluitprobleem. Wat de opbrengsten van graszaad betreft zijn we nu zover we ons een oordeel kunnen vormen over de bruto-kg opbrengst nogal wisselval lig. Waarschijnlijk toch wel een beetje afhankelijk van de bloeitijd en van het vermogen om de aller- heetste dagen te verwerken. Sommi ge rassen lijken goed, andere daar entegen nogal wat minder. Voor de konserven doperwten geldt dit eigen lijk evenzeer alhoewel we in het alge meen niet zo erg veel tevreden kolle ga's spreken. De opbrengst van de vroege aardap pels is redelijk en de prijs is goed zo dat er een leuk 'onderste regeltje' wordt gerealiseerd. Dat is dan het voordeel van een vrij produkt. Als de kg-opbrengst tegenvalt staat daar dikwijls een betere prijsontwikkeling tegenover, dit in tegenstelling tot kontraktprodukten waar de prijs van te voren vaststaat en een minde re kg-opbrengst ook direkte gevol gen heeft voor het uiteindelijke gel delijke resultaat. Voor een kontraktprodukt als gras zaad wat op participatie basis wordt geteeld, geldt dit dan weer in veel mindere mate. T.a.v. de graszaad opbrengsten wachten we nu in spanning af wat het schoningsresultaat zal zijn! De doorwas in de Bintjes percelen baart ons zorgen. Op Tholen en St. Philipsland is naar onze mening wei nig met MCPA gespoten. De meeste boeren waren toch wel beducht voor vooral de nogal ingrijpende werking van MCPA onder deze droge en warme omstandigheden. De volgen de maand zal bepalend worden voor de uiteindelijke resultaten van voor al de bintje percelen. Met name gro ve aardappelen worden zeker niet verwacht en dat blijkt ook al uit de noteringen van deze maat op de aar- dappeltermijnmarkt. Alle gewassen gaan thans duidelijk lijden onder de huidige weersom standigheden. De graanoogst komt aanzienlijk vroeger dan op grond van het in de aar schieten mocht worden verwacht. Ook hier ligt ze ker geen topoogst in het verschiet. De bietenpercelen deden het aanvan kelijk heel erg goed, de achterstand van de late zaai, was op de groei - puntsdatum reeds ingelopen, maar nu is de stand toch duidelijk minder dan een paar weken terug. Elke struktuur verstoring van de grond is nu duidelijk waarneembaar! Een droog jaar is dikwijls financieel toch een goed boerenjaar vanwege een vaak gunstig kostenplaatje en een betere kg-prijs. Daar hopen wij ook nu weer op. Van de gegaran deerde produkten echter zijn er nog al grote overschotten, waarbij we denken aan graan, suiker en melk. Het zal nog steeds de vraag zijn of de mindere produktie ook daadwer kelijk een positieve invloed zal heb ben op de uiteindelijke prijs vaststelling. zijn ze nog niet bang voor een klei nere oogst en dus een dure grondstof. Suikerbieten op de zandgronden hebben op dit moment veel te lijden van de droogte. Op verschillende percelen ligt het loof op de grond, zodat hier geen hoge opbrengst meer te behalen is. Van de hogere zandgronden zal dit jaar zeker geen C-suiker komen. P.S. Kort na het schrijven van dit ar tikel viel er in West-Brabant-Zuid in korte tijd 20-40 mm neerslag. Hagel en windstoten zorgden plaat selijk voor veel schade aan tuin- bouwgewassen, snijmais en suiker bieten. De snijmais is de laatste weken opmerkelijk goed gegroeid. Inmiddels is het al weer augustus ge worden en hoewel het er in het voor jaar op leek dat het een laat jaar zou worden staat het er met de granen en graszaden nu heel anders voor. Naar verwachting zal de graanoogst in het LAND VAN ALTENA en de BIES- BOSCH op de goede percelen nog wel tot midden augustus moeten wachten. Op de plaat-gronden in de Biesbosch heeft de droogte veel schade gedaan, grote delen van deze percelen zijn verbrand door de droogte en zullen bij blijvend droog weer snel dorsbaar zijn. Gelukkig heeft het gewas op de vochthouden- de grond het beter gedaan, maar het is nu reeds duidelijk dat dit onvol doende kompensatie zal geven voor een topopbrengst. Van het graszaad is al veel geoogst, enkele percelen Engels raai moeten nog worden gemaaid, de overige ras sen zijn gelukkig op tijd geoogst. De opbrengst van de fijnzadige rassen valt niet mee, waarschijnlijk is dit toch een gevolg van de strenge win ter, de opbrengsten van met name Engels raaigras zijn goed tot zeer goed. Gelukkig zal de graszaadoogst dit jaar weer een normale financiële opbrengst geven, na het debacle van voorgaand jaar is dat wel noodzake lijk. Het leek er in eerste instantie op dat het gedorst hooi duur zou zijn, nu valt dit weer mee (tegen), de prij- DIEPWOELEN is slechts ZELDEN RENDABEL. Een ploegzool breken kan soms wel nodig zijn. Kijk echter eerst of er wel een ploegzool is. Als u een mes door de wanden van een profielkuil trekt voelt u precies of er een verdichting zit. Is dit het geval, woel dan NET ONDER de ploegzool door, uitsluitend onder droge omstandigheden. INSEKTEN EN PLANTEZIEKTEN komen altijd onverwacht. U weet nooit vooraf of ze in uw gewas schade aanrichten. Laat uw aandacht niet verslappen, BLIJF WAAKZAAM. TARWE-STRO brengt ongeveer 3.000 kg ORGANISCHE STOf per ha in de grond en bovendien nog 7 kg P205 en 40 kg K20. Teelt u het volgend jaar aardappelen en het tarwe-stro is goed verdeeld alsmede ingewerkt, dan mag u op een meeropbrengst van 3% rekenen. Bij 45 ton en 20 cent betekent dit f270,per ha ekstra. De TOTALE WAARDE VAN TARWE-STRO bedraagt dus ongeveer f300,per ha (inklusief waarde fosfaat en kali). Na aftrek van de hakselkosten bedraagt de waarde f200,per ha. Bij 4,5 ton stro moet u dus meer krijgen dan f45,per ton los van het land; anders kunt u het beter op het perceel laten. De KANTENFREES is een prachtig werktuig. Slootvuil kan kortgeslagen worden en te hoge kanten kunnen worden weggewerkt. Door het affrezen van de kanten komen er vaak wel stukjes kweekwortel over een brede baan te liggen en zorgen dan voor nagroei. Een chemische bestrijding van kweek vóór het frezen is dan ook zeker aan te raden. zen kunnen op een normaal nivo worden gehandhaafd, maar duur verkopen is er dit jaar ondanks de droogte niet bij. De droogte zorgt er wel voor dat de prijzen van de aardappelen op de termijnmarkt flink zijn gestegen. Afgewacht moet worden hoe de ef- fektieve markt, zich gaat ontwikke len. Hier en daar worden wel prijzen genoemd van een kwartje achter de rooier en 40 cent voor levering april, veel waarde moet hieraan wellicht niet worden gehecht, bekend is wel dat er enkele goede percelen zijn ver kocht voor 11-duizend gulden per ha. Doorwas komt in de vroege per celen op grote schaal voor, later ge pote aardappelen hebben er duide lijk minder last van. Beregenen van aardappelen wordt weinig of niet ge daan, waarschijnlijk zijn de effekten hiervan in de voorgaande jaren on voldoende naar voren gekomen. Overigens heeft het in de Biesbosch de afgelopen tien dagen 30 tot 60 mm geregend, zodat er op dit mo ment niet meer kan worden gespro ken van ekstreme droogte. Het is te hopen dat de aardappeltelers weer eens een goed aardappeljaar tege moet gaan, de afgelopen twee jaar waren wat dat betreft maar ma gertjes. De Bieten hebben ook last gehad van de droogte, duidelijk zijn dit jaar de valplekken te zien als gevolg van bie tenmoeheid. Het is de vraag of er niet meer moet worden ontsmet, er zijn echter ook de nodige bezwaren tegen in te brengen. Een ieder zal zijn eigen afweging wel maken. Groot probleem is toch wel de zwaarte van de grond, het is maar de vraag of deze dure behandeling vol ledig effektief is. Nu de eerste monstername bekend is, blijkt het enorme verschil in wortelgewicht tussen het zuidwesten en het noor den, waarbij de IJsselmeerpolders zoals gewoonlijk sterk de aandacht trekken met een hoog wortel gewicht. Het is inmiddels wel duidelijk dat er een grote bietenoogst zal komen. De noodzaak om nu tot een min of meer gekontroleerde teelt te komen is meer dan ooit aanwezig. Al met al houden tarwe, aardappelen en bie ten ons ook deze mooie zomer weer druk bezig. Vrijdag 8 augustus 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7