praktijk 'Alternatieven' Droog! Oogst vordert gestaag Oogst eerder dan verwacht Het is, afgezien van de doorwas, een rustige tijd geweest op ZUID- BEVELAND. De vakanties zijn bijna voorbij, zodat alles weer z'n oude rit me krijgt op de bedrijven. Dit betekent niet dat er niets gebeurd is op Zuid- Beveland de laatste weken, verre van dat. Verscheidene studieklubs en de Ver eniging voor bedrijfsvoorlichting Oost-Zuid-Beveland met name zijn erg aktief geweest. Om bij deze laat ste te beginnen, deze vereniging heeft onlangs een bezoekje gebracht aan Tholen. Daar hebben ze onder leiding van de heer D.L. Koppenhol de bloemzaadteelt bekeken. Met een rondrit en het deskundige kommentaar hebben we heel wat kleurrijke percelen en perceeltjes kunnen bekijken. Verschillende soorten zoals zaaidah- lia, Alyssum, Dianthus chaboud en vele andere, praktisch onuitspreek- Ook op WALCHEREN houdt het droge weer onverminderd aan en hoewel de weerberichten wel eens kans op een bui of een regenzone vermelden is de hoeveelheid neerslag die daaruit valt, in ons gebied gering. Soms grijze luchten en donkere wol ken waaruit in een regenrijke perio de veel mm regen zonden vallen, ter wijl het nu met een enkel spatje is bekeken. Toch hoor je van veel kollega's de opmerking, dat als het zo nat was als het nu naar verhouding droog is, de schade aan gewassen en ook het on gemak in de veehouderij veel groter zou zijn dan nu het geval is. Door het vrijwel ontbreken van neerslag en de grote verdamping is de grasgroei zeer gering. Om de melkgift enigszins op peil te houden is bijvoeren aan de koeien noodzakelijk. Naast een (verhoogde) krachtvoer- gift worden snijmais, voeraardappe- len of ingekuilde bietenkoppen ver strekt. Ondanks het weinige gras is het vee erg rustig, en goed in kondi- tie. Blijkbaar voelen de koeien, evenals de vele toeristen op Walche ren, zich bij droog en zonnig weer prima. Een belangrijke bijdrage aan de goe de gezondheid van het vee in zo'n droge zomer is een goede drinkwater voorziening. We staan er eigenlijk niet meer zo bij stil. Maar wanneer we horen van ouderen - uit de tijd dat goed drinkwater voor het vee schaars was of soms helemaal ont brak, vooral in de z.g. weidegebie den, dan is goed drinkwater van le vensbelang. Men was dan nogal eens aangewezen op het brakke opper vlakte water wat dan soms ziekte en sterfte van het vee tot gevolg had. Intussen hebben die melkveehouders die over het afgelopen melkprijsjaar boven hun kwotum hebben gemol ken de superheffingsrekening thuis gestuurd gekregen, terwijl de inning ook al heeft plaatsgevonden. Het zal een moeilijke zaak blijven om het kwotum precies vol te mel ken. Zit je er onder dan geeft dat een onvoldaan gevoel. (Veel) superhef fing betalen is ook een onvoordelige zaak. Na 2 jaar superheffing moeten we wel vaststellen dat het oorspronkelij ke doel: beperking van de produktie en daardoor: beperking van de voor raden, maar zeer ten dele is bereikt. Het eerste in ieder g al nog meer dan het tweede. De bciervoorraden zijn in 2 jaar met 50% gestegen. De voorschotprijs ligt t.o.v. vorig jaar bare soorten, hebben we daar kun nen zien. Het is een arbeidsintensie ve teelt die nog in de kinderschoenen staat en waarmee soms hoge tot zeer hoge saldo's te behalen zijn. Er komt veel bij kijken, zeker bij de oogst van het zaad van sommige soorten. Het tijdstip waarop luistert zeer nauw. Rijpheid van het zaad en wanneer men de hoogste opbrengst denkt te halen zijn zeer moeilijk te bepalen. Daarnaast hebben we nog even stil gestaan bij het onkruidbestrij- dingsproefveld. Van de onkruid- bestrijding en dan met name de che bij dezelfde gehaltes 2 a 3 cent/kg la ger. Op deze manier begint in de melkveehouderij het mes steeds meer van 2 kanten te snijden. Aan de gewassen kunnen we zieh dat augustus alweer op de kalender staat. Het groen in al zijn schakerin gen tijdens de groei maakt steeds meer plaats voor het geel van de af- rijpende gewassen. De oogst van graszaad verloopt tot dusver vlot. Vooral bij Engels raai- gras horen we van goede bruto zaad opbrengsten, terwijl het hooi gretig aftrek vindt tegen een vriendelijke "prijs, hetzij naar kollega veehouders Topdrukte in WEST ZEEUWS- VLAANDEREN. 't Is razend druk op de wegen, auto's rijden af en aan. Richting strand en omgekeerd, zo te zien een rusteloos gebeuren. Toch is er nog rust te vinden in ons mooie 'landje van Cadzand', op de uit gestrekte stranden, maar ook iets verder naar het binnenland, in de polders. De oogstwerkzaamheden vorderen gestaag. Karwij is gedorsen. De op brengsten zijn redelijk tot goed. En kele 'karwij-boeren' waren onaange naam verrast, toen bleek dat ze los- zadige karwij hadden, hoewel ze die voor vastzadig zaaizaad hadden aan gekocht. Ook plantuien worden ge oogst, de kg-opbrengst valt niet mee. De groene erwten rijpen nu, evenals het graan, zeer snel af, mis schien te snel. Over de verwachtingen voor de aard appels wordt veel gepraat. Er is heel weinig met MCPA ter voorko ming van doorwas gespoten. Niet dat dit hier zou voorkomen, maar ervaringen o.a. van 1983 waren niet allemaal positief. De stand van de mische is nog te weinig bekend. Met zo'n proef met bestaande middelen hoopt men een toelating te verkrij gen voor een aantal middelen, zodat één onzekerheid wordt weg genomen. Het ligt in de bedoeling dat de heer D.L. Koppenhol als vervolg op deze ekskursie ons deze winter een bezoek brengt en aan de hand van een diase rie ons wat meer zal vertellen over de bloemzaadteelt. Zoals ik in het begin reeds schreef heeft niet alleen de Vereniging stilge zeten maar waren ook de verschil lende studieklubs en met name de Graanstudieklub aktief. Laatstgenoemde studieklub is bin nen de granen aan het zoeken naar alternatieven. Het ligt namelijk in de bedoeling om binnen de studieklub een kwali- teitstarwe te gaan telen. Het is het Duitse ras Urban. Het wordt een soort tegenhanger van de zogenaam de 'Dollard tarwe', alleen de Urban is op papier kwalitatief beter. Wat deze tarwe doet op de Nederlandse bodem is nog weinig van bekend. Het is echter een initiatief wat toege juicht mag worden. Zo zien we maar weer dat het ogen schijnlijk rustig was op Zuid- Beveland, maar achter de coulissen is men druk bezig geweest. Het is goed dat men naar alternatieven zoekt, daar staat tegenover dat men niet te snel moet denken dat men het gevonden heeft. Het moet redelij kerwijs in te passen zijn en het moet ook op onze Zuid-Bevelandse grond willen en kunnen gedijen. in de buurt of naar elders. Ook de oogst van erwten en vlas is begonnen en eigenlijk kunnen we dan weer geen regen gebruiken. De rekreatie draait nu op volle toeren. De minikampings zijn praktisch vol ledig bezet. In veel plaatsen worden evenementen georganiseerd om het verblijf op Walcheren van de re- kreant te veraangenamen, terwijl ook de eigen bevolking er van mee geniet. Tevens profiteert de mid denstand er van. Eindkonklusie: een mooie zomer is bijna voor iedereen goed zaaiuien is zeer verschillend. Zaai-tijdstip, vroeg of laat (en voor ons gebied was dit over het algemeen laat), spelen dit jaar waarschijnlijk voor veel opbrengsten een voorname rol. Want droog is het hier, kurkdroog. Voorspelde depressies met regen en/of een onweersbui stemden me nig akkerbouwer en veehouder hoopvol. Maar ze vervlogen in een dag met veel wind. De slogan, droge jaren vallen finan cieel meestal mee, is iets waar we het op dit moment maar mee moeten doen. De roulette wat betreft opbrengsten en het prijskaartje dat er aanhangt draait nog. Totdat het balletje van oogst 1986 definitief stil ligt en dat duurt nog een hele poos, zullen we nog in onzekerheid zijn. Dat een financieel opkikkertje velen niet ongelegen zou komen is begrij pelijk. Maar het zal moeten komen van de zgn. 'vrije produkten', want van Den Haag en Brussel moeten we voorlopig niet veel verwachten. Een goeie oogsttijd toegewenst. Het is weer augustus, de oogst maand. De maaidorsers worden op SCHOU WEN-DUIVEL A ND weer gereed gemaakt voor de oogst van erwten, gerst en tarwe. Deze gewas sen zullen dit jaar toch wat vroeger rijp zijn dan in andere jaren. Vooral op de drogere gronden is het de laat ste weken erg hard gegaan. De opbrengst zal daardoor wel eens tegen kunnen vallen. Tarwe staat op veel plaatsen te dun en is op sommi ge percelen noodrijp. Bij erwten kan de opbrengst ook weieens tegenval len. Veel peulen zijn er niet en die er zijn zijn niet groot. Van de konservenerwten was de op brengst veelal goed te noemen. Som mige praten zelfs over opbrengsten die de tien ton per hektare benade ren. Laten we hier nu eens tien pro cent af trekken omdat je weet dat dit zodra boeren over opbrengsten pra ten nodig is dan blijft er altijd nog negen ton over. Bij de prijs die men er dan voor krijgt komt men heel wat hoger uit dan bij tarwe. Plantuien, vooral de vroeg gerooide gaven een matige opbrengst. Omdat ook de prijs toen lager was is hier maar matig aan verdiend. De later gerooide uien gaven uiteraard een hogere opbrengst maar ook een ho gere prijs. Het scheelt nogal wat of je nu 25 ton voor 20 cent verkoopt of 45 ton voor 25 cent. Helaas is het uitvalpercentage door een schimmel erg hoog. De vroege aardappels zijn over het algemeen goed. Bij de Arkula's ligt het zelfs op zo'n 45 ton per hektare. Wat de late konsumptieaardappelen zullen doen moeten we afwachten. Augustus wordt wat de aardappel betreft een belangrijke maand. Doorwas blijkt op dit moment op bijna al de percelen in mindere of meerdere mate voor te komen. Er is op het eiland met MCPA tegen doorwas gespoten. Het effekt zullen we af moeten wachten maar omdat slechts een paar boeren gespoten hebben is een vergelijking moeilijk. Uit vele reakties is wel gebleken dat men niet veel vertrouwen had in het MCPA verhaal. Ook uit ervaringen van boeren die weieens met groeistoffen tegen doorwas gespoten hadden bleek wel dat men zich eerst nog maar eens honderd maal moet bedenken voor men tot spuiten over gaat. In andere gebieden is het hier en daar wel toegepast. Ook zijn er proeven aangelegd zodat we na dit jaar wellicht wat meer ervaring heb ben met doorwas. Zo is het ieder jaar wel wat met de aardappels. Het ene jaar is er erg veel phytopthora en het andere jaar hebben we veel doorwas. Soms kun nen we er wel wat tegen doen en soms niet. De prijs kan wat dit be treft veel goed maken. Laten we ho pen dat de prijs ook goed wordt. De opbrengst zal zoals het er nu uitziet weieens tegen kunnen vallen. De oogst van de gerst is al grotendeels achter de rug. Voorlopig is de indruk dat de opbrengsten redelijk, maar beslist niet hoog uitvallen. Terwijl half Nederland met va kantie is, heeft de akkerbouwer het al weer druk met de oogst van de vroege gewassen. Zo te zien lijkt het er op, dat de graanoogst bij wat regen en zon snel zal vol gen. Op de erge zware grond zal de tarwe nog wel even volhou den, maar op de erg lichte grond is de groei er uit. Bij onze zuider buren is het al een poosje zo en nog veel erger. Wintergerst en wintertarwe zijn daar door de hitte zo noodrijp geworden, dat ze in de maand juli al gedorsen zijn. Van deze partijen is slechts 30% der graankorrels volgroeid en de rest is voer. Ook op de droogtegevoelige gronden in on ze provincie kunnen we erg onre gelmatige partijen graan ver wachten en misschien wel met schoningspercentages van 50/50 te maken krijgen. Goed afstellen van de maaidorsers is daarom ge boden om al te grote dorsverlie- zen te voorkomen. Erwten- en graszaadstoppels hebben al weer een grondbewer king gehad. Op zulke vroege stoppels hebben we de kans om intensief de moeilijke onkruiden met de kultivator of met de stop- pelploeg te bestrijden. Een steeds toenemend lastig wortelonkruid is de melkdistel geworden en die is chemisch niet onder de knie te krijgen. Met drie keer stoppel- ploegen en idem kultiveren is men van sukses verzekerd en waarom zouden we dan diverse chemische middelen er op los la ten met de vraag of dat wel lukt. Afgelopen voorjaar zijn de groenbemesters vanwege het nat te weer te laat ingezaaid. Mo menteel zijn de gevolgen daarvan in de graanpercelen terug te vin den. Zeer vroeg zaaien is het re cept, maar veelal komen we dan in de knel met de chemische on- kruidbestrijding. In ons bouw plan hebben we weer vlas en erw ten en dat zijn dekvruchten waar we wat mee kunnen doen. Ideaal voor karwij, voor lucerne, voor graszaad en voor groenbe mesters. Thans kunnen we weer een gerichte keuze gaan maken wat we met de stoppel willen; of een mechanische stoppelbewer king, of een chemische stoppel- bespuiting, of een goed geslaagde ondervrucht, of een hoeveelheid organische mest. Wat gaan we kiezen, wat gaat het kosten en wat brengt het op? Ook de stoppelbemesting kunnen we daar nog aan vastknopen. Zo zijn we als boer immer bezig met de oude oogst, met de nieuwe oogst, met de vruchtbaarheid van de grond en met de diverse onkruiden. We hebben nu hane- poot, maar de vraag is hoe ko men we er van af? Terugziende in ons bouwboek kunnen we het ge kregen hebben via de maisteelt of via de aankoop van mest. Het is een onkruid wat veel zaad geeft en dus duur voor de boer. Met kippepoot wist ik immer wel raad, maar met hanepoot niet. Voorlopig hebben we op onze be groting 1986 de post gewasbe scherming al maar met 10 mille verhoogd en dat is aan de zeer voorzichtige kant. In de granen hebben we dit jaar niet veel be hoeven te spuiten en dus een meevaller. Het leven van een boer bestaat uit meevallers en te genvallers en dat is juist het ge heim waarom hij toch boer blijft. Een maand geleden waren we op vakantie met de buren in Noord- Frankrijk aan de kust in een zeer luxe badplaats. Aan de ene kant van de baai stonden alleen maar hotels en aan de andere kant al leen maar banken, maar een Ra bobank stond er niet tussen. Meer een badplaats voor het gro te publiek als u begrijpt wat ik bedoel. Op de terugreis stapten we in Goes voldaan maar wel versleten uit de trein. 'Als ik later van de boerderij af ga wil ik hier boven in het station gaan wonen, want dan kan ik nog lang goed-' koop gaan reizen'. Dat was het kommentaar van 'bure' voor ze in de bus naar de overkant stap te. Een vrouwenhand is niet zo gauw meer gevuld als vroeger, maar we zullen het er mee moe ten doen. 6 Vrijdag 8 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6