over geld en goed Amerikanen beseffen dat ook zij de landbouw subsidiëren Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Agrarische waarde of waarde vrij opleverbaar bij bedrijfsoverdracht Landbouwschapsvoorzitter Varekamp: Nieuwe regelgeving diervoeders (aflatoxine) in EG-verband AWBZ en eigen bijdrage Moet u of iemand uit uw gezin lang durig worden opgenomen in een%zie- kenhuis, een inrichting, kleine of grote woonvormen zoals b.v. Het Dorp, dan zijn de kosten niet meer allemaal door u zelf te dragen. Daar om worden de kosten van verblijf in zo'n instelling meestal betaald op grond van de AWBZ. U moet dan wel een eigen bijdrage betalen. AWBZ, wat is dat? De Algemene Wet Bijzondere Ziek tekosten (AWBZ) verzekert iedereen in Nederland tegen het risiko van bijzondere ziektekosten, die onder meer het gevolg zijn van het verblijf in een inrichting voor verpleging, be handeling en verzorging van langdu rig zieken en lichamelijk en/of geestelijk gehandikapten. De AWBZ wordt uitgevoerd door de Zieken fondsen en de toegelaten ziekte kostenverzekeraars Waar heeft u recht op? De AWBZ betaalt de kosten van be handeling, verpleging en verzorging in de zopas genoemde inrichtingen, mits daarvoor een medische indika- tie bestaat en de inrichting door de minister is erkend. Bij ziekenhuizen begint de betaling op grond van de AWBZ pas vanaf de 366-ste dag. Verder heeft u o.a. recht op hulp van een kruisvereniging en hulp van de zogenaamde RIAGG's (Regiona le Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg). In deze RIAGG's werken o.a. me disch opvoedkundige buro's, institu ten voor gezinsvragen en sociaal psy chiatrische diensten samen. Wat valt er niet onder? De AWBZ betaalt niet de kosten van verpleging thuis, verblijf in een dag ziekenhuis, in een kinderkolonie of verzorging in een bejaardentehuis. Bijkomende kösten als medicijnen, tandheelkundige hulp e.d., worden alleen betaald als ze onderdeel zijn van de behandeling. Denk er dus om ook een ziektekostenverzekering af te sluiten! Wie moet een eigen bijdrage betalen? Iedereen die 18 jaar of ouder is en in een AWBZ-inrichting zit, moet een eigen bijdrage betalen. Het inkomen en vermogen van ouders worden echter buiten beschouwing gelaten. De AWBZ kent twee soorten eigen bijdrage, nl. een vaste bijdrage en een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Welke bijdrage u moet betalen, hangt af van uw situatie: a. u bent gehuwd. U betaalt een vaste bijdrage van ƒ180,— per maand, vanaf de eerste dag van opname. b. u bent ongehuwd. Uw eigen bij drage hangt nu af van uw inkomen, maar wordt nooit hoger dan ƒ1.350,per maand. Deze bijdrage wordt over het algemeen betaald vanaf het moment dat uw verblijf 6 maanden heeft geduurd. De periode die u hieraan voorafgaand in een zie kenhuis of bejaardenoord hebt doorgebracht, telt hier in mee. Deze eerste 6 maanden betaalt u dan de vaste bijdrage van ƒ180,per maand. Zwakzinnigen, opgenomen in een inrichting of gezinsvervangend te huis en demente patiënten in een ver pleeghuis, betalen meteen de inko mensafhankelijke bijdrage. c. u bent gehuwd en uw echtge- no(o)t(e) verblijft öök in een AWBZ-inrichting. Ook hier geldt de regeling als onder b. U betaalt de in komensafhankelijke bijdrage van maks. ƒ1.350,per maand voor man en vrouw samen. De inkomens-afhankelijke bijdrage Hoe hoog de inkomens-afhankelijke bijdrage in uw geval zal zijn, wordt bepaald na een inkomensonderzoek. Aan de hand daarvan wordt het zgn. 'bijdrageplichtige inkomen' be paald. Dit wordt gedeeld door 12 en vormt uw maandelijkse bijdrage in de verpleegkosten. Zoals gezegd kan deze nooit hoger zijn dan ƒ1.350, per maand. Eigen bijdrage te hoog? Bij de vaststelling van uw eigen bij drage moet altijd een bedrag over blijven dat u vrij kunt besteden. Voor ongehuwden is dat ongeveer ƒ300,— per maand en voor gehuw den ongeveer ƒ500,per maand. Houdt u minder over, dan is dat re den om herziening van de bijdrage aan te vragen. Dit is ook mogelijk als de financiële situatie in de loop van het jaar verandert of als blijkt dat u weer zelfstandig kunt gaan wonen. Geen eigen bijdrage Moet u tijdens uw verblijf in een AWBZ-inrichting tijdelijk in een zie kenhuis worden opgenomen, dan hoeft u over deze periode geen eigen bijdrage te betalen. Bent u om ande re redenen tijdelijk afwezig, bijvoor beeld bij vakantie of verlof, dan geldt dit niet. Waar kunt u terecht? U hoeft zich niet apart te laten in schrijven als AWBZ-verzekerde. De premie wordt geheven via de be lastingdienst totdat u 65 jaar bent. Denkt u voor een AWBZ- verstrekking of herziening van de eigen bijdrage in aanmerking te ko men, dan kunt u terecht bij de instel ling waar u tegen ziektekosten bent verzekerd. Heeft u verder nog vragen of hebt u problemen, dan kunt u ten alle tijde advies vragen bij uw verzeke ringsmaatschappij, bij de Zieken fondsraad of bij de SEV van uw landbouworganisatie. R. Sytema Bij de overdracht van een landbouw bedrijf door ouders aan een kind wordt de koopprijs dikwijls in sterke mate beïnvloed door de overweging dat de opvolger het bedrijf zal voor tzetten en tot voortzetting slechts in staat zal zijn als een lonende eksploi- tatie wordt mogelijk gemaakt. Wordt de boerderij met landerijen dan overgedragen voor de agrarische waarde en niet voor de waarde vrij opleverbaar, dan wordt over het ver schil tussen de genoemde waarden geen recht van schenking geheven wanneer het de bedoeling is dat het bedrijf door de opvolger nog gerui me tijd zal worden voortgezet en in dien aan bepaalde daarbij te stellen voorwaarden wordt voldaan. Onder agrarische waarde is hier te verstaan de prijs die een nog juist lo nende eksploitatie mogelijk maakt bij een duurzame voortzetting van het bedrijf. Dat is een andere waarde dan de waarde in verpachte staat, hoewel dikwijls als praktisch stand punt wordt ingenomen dat de agrari sche waarde te allen tijde minimaal gelijk is aan de waarde in verpachte staat. Het vorenstaande geldt niet alleen bij de verkrijging van het bedrijf door een kind, maar voor de heffing van suksessierechten eveneens in ge val van overlijden van een van de echtgenoten en voortzetting van het bedrijf door de overlevende echt genoot. Verder dan de bedrijfsoverdracht aan kinderen en de voortzetting van genoot gaat de regeling waarbij de agrarische waarde als uitgangspunt kan worden genomen echter niet. Zo zal bij de overdracht van een be drijf aan een broer of bij de over dracht door een oom aan een neef voor de heffing van schenkings- of suksessierechten van de waarde vrij opleverbaar dienen te worden uit gegaan. Wordt in die gevallen, om een ren dabele eksploitatie mogelijk te ma ken, de prijs toch bepaald op de agrarische waarde en dat pleegt in de praktijk nog wel eens voor te ko men, dan zal dat leiden tot betaling van schenkings- of suksessierecht. En omdat het verschil tussen de waarde vrij opleverbaar en de agra rische waarde groot is en de be lastingtarieven behorend bij verkrij gingen van die familierelaties hoog zijn, zal de te betalen belasting niet meevallen. Dat bij een bedrijfsoverdracht tus sen oom en neef de regeling van de agrarische waarde geldend bij de overdracht door ouders aan kinde ren niet is toe te passen, is uit pas ge publiceerde rechtspraak nog ge bleken. Ook door met bijzondere bepalingen aangaande de verkoop te werken is men niet tot een gunstiger resultaat gekomen. In bepaalde situaties zal men bij be- drijfsoverdrachten meer aan reeële pachtverhoudingen moeten denken. J. Spijk jj Êpl Ook in de Verenigde Staten raakt men steeds meer overtuigd van het feit dat je niet langer in produktie- en handelsblokken kunt denken. Om het relatiepro bleem tussen de Verenigde Sta ten en de Europese Gemeen schap op te kunnen lossen zal de problematiek wereldwijd onder de loep moeten worden genomen. Dit zegt Marius J. Varekamp, voorzitter van het Landbouw schap, na een verblijf van drie weken in de Verenigde Staten. Dit op uitnodiging van het Uni ted States Information Agency om eens nader kennis te maken met de agrarische sektor aan de overkant van de oceaan. Binnen het land van de Republikei nen en de Demokraten verschillen de opvattingen over hoe de interne landbouwproblemen moeten wor den aangepakt. De Republikeinen leggen sterk de nadruk op het funk- tioneren van het marktmechanisme. Dit komt ook tot uiting in het stand punt van Farm Buro. Deze grootste landbouworganisatie met een be houdend karakter gelooft heilig in het vrije marktmechanisme en het wapen van de konkurrentie. Daarte genover staan de Demokraten die ook binding hebben met een 'eigen' landbouworganisatie, The National Farmers Union, een organisatie die gericht is op de gezinsbedrijven en een progressief-liberaal tintje heeft. In tegenstelling tot de Republikeinen zijn de Demokraten van mening dat een echte vrije markt niet bestaat. Daarvoor is de verwevenheid met al les wat met landbouw te maken heeft te groot. Varekamp: 'Voor de Demokraten is het een illusie om de huidige problemen alleen via het marktmechanisme op te lossen. Dat kost in hun opvatting nog eens dui zenden boeren de kop. Bovendien is men bang dat een dergelijke ontwik keling een teruggang naar het groot grondbezit betekent en een destabili serende faktor in de maatschappij wordt'. Alternatieven De Demokraten brengen meer land bouwbeleid naar buiten dan de Re publikeinen, zo is de ervaring van Varekamp. Uiteraard hebben beiden hun eigen beleid maar daar waar de Republikeinen met het marktmecha nisme op de proppen komen moeten de Demokraten met alternatieven komen. In zijn gesprekken heeft de Landbouwschapsvoorzitter gemerkt dat het uitwisselen van opvattingen en gegevens geen overbodige luxe is. De Amerikanen zijn erg op zichzelf gericht en als er geen landbouwpro blematiek was zou men in het geheel niet over landbouw praten. De twist tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap over handelsbeperkingen is naar de over tuiging van Varekamp voorlopig op sterk water gezet. Aanleiding hier- voor is dat er in november van dit jaar verkiezingen zijn waarbij onge veer een derde van de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, moet worden herkozen. In het Kongres daarentegen zijn de Demo kraten sterker in getal. Interessant in het licht van deze verkiezingen is de uitkomst van een enquête (een zoge naamde Wheat Poll), die momenteel onder graanboeren wordt gehouden over een mogelijke kwotering van de graanteelt. Voor Farmers Union is dit een zeer bruikbaar instrument. Landbouwminister Lyng heeft ech ter al laten weten dat hij de uitkomst van de enquête zal negeren. Vare kamp verwacht dan ook tot de ver kiezingen van november geen nieu we ontwikkelingen in de relatie tus sen de EG en de VS. Toch wordt ook in de Verenigde Sta ten met de nodige nuances gekeken naar het geschil tussen de twee han delsblokken aan weerszijden van de oceaan. Zo kreeg Varekamp te ho ren dat de toetreding van Spanje en Portugal in de Verenigde Staten ook dankbaar is aangegrepen om te ver doezelen dat het in de Verenigde Sta ten aan een landbouwbeleid heeft ontbroken. Varekamp: 'De Ameri kanen zien ook wel dat zowel de EG als zijzelf de landbouw subsidiëren. Bij een vergelijking tussen beide systemen moeten ze ook konstateren dat hun systeem indirekter is en dat het EG-systeem openlijker is'. Fiskaal voordeel Opmerkelijk is het verschil in ont wikkeling tussen de EG en VS in de afgelopen jaren, aldus Varekamp. In Europa vond een produktivi- teitsstijging plaats als gevolg van ho gere opbrengsten per hektare terwijl in de Verenigde Staten juist een uit breiding van het areaal te zien was. Een ontwikkeling waar veel boeren in de Verenigde Staten bezorgd over zijn is de groei van investeringen in de landbouw uit fiskale overwegin gen. Deze zogenaamde 'tax shelters' kunnen ertoe bijdragen dat de family-farms al of niet met arbeid van buiten kapot gaan. Toenemende investeringen van grote ondernemin gen in de landbouw gaat ten koste van deze bedrijven. Dit heeft ook de produktie in z'n totaliteit beïnvloed. Tijdens zijn verblijf heeft Varekamp ook een aantal landbouwbedrijven bezocht. Opvallend hierbij is het volgens hem dat er een duidelijk ver schil is tussen bedrijven in de noor delijke staten zoals in Wisconsin, Minnesota en Oregon waar de klei nere bedrijven relatief sterk verte genwoordigd zijn en bijvoorbeeld Californië, waar de family-farms plaats hebben gemaakt voor de familymanaged-farms. Bij zijn be drijfsbezoeken is de voorzitter van het Landbouwschap onder andere op een feed-lot geweest, waar 20.000 koeien voor de vleesproduktie wer den gehouden. De totale veestapel was opgesplitst in een aantal kuddes die met vrachtwagens van voer wer den voorzien. Een deel van het vee- Tijdens de EG-Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken op 21 juli jl. zijn een aantal belangrijke wijzi gingsvoorstellen op de EG-Richtlijn 'ongewenste stoffen en produkten in diervoeders' op de EG- handelsrichtlijnen 'enkelvoudige diervoeders' en 'mengvoeders' aan genomen. De wijziging van de richtlijn 'onge wenste stoffen en produkten in dier voeders' bepaalt, dat veevoeder grondstoffen als grondnoten, ko kos, palmnoot en palmpit, katoen zaad, babassu, mais en de daarvan afgeleide produkten, niet meer afla- toxine mogen bevatten dan 0,2 mg/kg. Hierdoor zal het aflatoxine- gehalte in melk en zuivelprodukten nog beter beheerst kunnen worden. Nieuw is verder dat nu op grond van bestand was eigendom van de onder nemer de rest was ingeschaard, on der andere door Simon en Garfunkel (beroemde popmuzikanten). De Amerikaanse landbouw en die in de Europese Gemeenschap hebben enkele soortgelijke problemen. Het terugdringen van de overschotten, het in standhouden van de agrari sche inkomens en het handhaven van de konkurrentiepositie zijn daarbij doelstellingen. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa moet dit doel bereikt worden onder een gesternte van bezuinigingen. Of dat nu een farm bill of een groenboek heet, beide staan ingrijpende wijzi gingen voor die betrekking hebben op de landbouwsektor. De Amerika nen zien in een nieuwe overlegronde in GATT-verband wel mogelijkhe den om de problemen op te lossen, aldus Varekamp maar tegelijkertijd beseft men dat gezien de aktualiteit overleg in GATT-verband eigenlijk te lang duurt. deze richtlijnen maatregelen (bv. normstelling) genomen kunnen wor den uit oogpunt van milieubescher ming. Tot nog toe werden slechts kriteria gehanteerd uit oogpunt van de volksgezondheid en de gezond heid van het dier. De wijziging in de handelsrichtlijnen betreffen met name een aantal nieu we etiketteringsvoorschriften, die de eerlijkheid in de handel rrioeten bevorderen en misleidende reklame m.b.t. bijzondere kwaliteiten van diervoeders, waaronder honden- en kattenvoeders, moeten voorkomen. Naast de officieel verplichte vermel dingen op het etiket, mogen onder eigen verantwoordelijkheid slechts andere verklaringen worden opgeno men, als ze betrekking hebben op objektieve of meetbare resp. aan toonbare gegevens. Vrijdag 8 augustus 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3