VOOR m: VROIIW p.j. zuid geluid goed reizen Onverwachts groot aantal bezoekers tijdens schuurfeest PJZ Schouwen- Duiveland 12 juli jl. Na gedane arbeid is het De Agrarische Kommissie Zeeland kijkt over haar grenzen! redaktie Peter Risseeuw onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Anderhalf jaar geleden was er via de Landelijke Agrarische Kommissie kontakt gelegd met de Agrarische Kommissie Gelderland, om over en weer een dag op ekskursie te gaan, met als doel de specifieke problemen en mogelijkheden van elkaar beter te leren kennen. Op een mooie dag in juni was het dan zover, de agrarische kommissie leden stapten op de trein in Goes richting Zutphen. De agrarische kommissie Gelderland had ons als eerste uitgenodigd, er was veel heen en weer geschreven en georganiseerd en vol verwachting keken we op ons eindpunt aangeko men op het perron rond naar agrari sche kommissieleden. En, jawel hoor, hoe en waarom dat weten we niet, maar wederzijds pikten we el kaar van verre er al uit, we werden hartelijk door hen ontvangen en al lereerst naar de boerderij gebracht van de sekretaresse van de agrari sche kommissie. Daar werd kennis gemaakt met de overige kommissie leden, koffie gedronken, program ma's rondgedeeld van de daginde ling met bedrijfsgegevens van de te bezoeken bedrijven en in 't kort ver teld hoe men daar als kommissie werkte. Al direkt kwam er de geografische ligging als verschilpunt naar voren, n.l. wij uit Zeeland hebben een kom missie welke van oudsher elk eiland vertegenwoordigt, Gelderland heeft haar a.c.-leden uit de kringen meer streeksgewijs, zoals o.a. uit de Betu we, de Veluwe en de Achterhoek. Het begint al in de wintermaanden. Dan moet er al voor muziek gezorgd worden, want een goede band is al maanden van te voren volgeboekt. Gezien het sukses van het vorige jaar, werd er besloten om de muziek weer uit twee verschillende onderde len te laten bestaan. En wel Radio Monique Disco Show en 'de 80 ers'. Het is wel mooi om veel geld in.de muziek te stoppen, maar dan moet het wel rendabel ge maakt worden. En dat kan maar op een manier, en dat is via veel reklame. Dus gewapend met hamer, verf en kwast werd er menig avondje ge knutseld aan vijf grote reklamebor- den. Deze werden begin juni op goed zichtbare plaatsen geplaatst. Langs alle invalswegen van Schouwen- Duiveland.Ook werden er 300 fleurige en goed in het oogvallende We hebben 4 bedrijven bezocht (ge middeld 18 ha groot), waarvan de laatste 10 jaar zich hebben ontwik keld van gemengde bedrijven tot 2 rundveehouderij, 1 legkippen met graszodenteelt en 1 rundvee- en var- kensfokbedrijf met akkerbouw. Op 't kantoor van de Koöp.-Ver. Agrar. Bedrijfsverzorging 'Oost Ne derland' in Almen werden we ver wacht en kwamen tot de ontdekking dat er ook bij de bedrijfsverzorging met Zeeland nog enkele verschilpun ten lagen. Daar was men bij de Bedrijfsverzor ging reeds enige tijd bezig met Agra- hulpen te werken, welke zowel voor in voorhuis als achterhuis klaar stonden om werk te verrichten en boer en/of boerin te vervangen. Vooral op de vele gemengde en vee houderijbedrijven zag men deze Agrahulpen, meisjes met een gerich te landbouwkundige opleiding, als een welkome hulp. tijdens de lunch in de gezellige uit spanning 'de Witte Wieven' te Zwiep bij Lochum was er weinig tijd om te relaxen, daar'ieder haar erva ringen als a.c.-lid op haar beurt moest vertellen, wat zeer interessant was. In Gelderland was het mestover- schottenprobleem groot, en a.s. win ter zou men dat als thema aan de or de stellen en er enkele vergaderdagen aan besteden met alle agrarische vrouwen. Als één van de eerste provincies was de Koöperatie in Gelderland er toe overgegaan agrarische vrouwen als affiches her en der op het eiland aan geplakt. En daar bovenop komt dan nog eens dat enkele dagen voor het schuurfeest een paar honderd strooi biljetten op drukbezochte plaatsen uitgedeeld werden. En als dan de ei- landelijke pers nog eens een leuk ar tikel over het schuurfeest in de plaat selijke krant plaatst, kan het feest, uit het oogpunt van de reklame, al niet meer stuk. En dat de reklame zijn werk heeft gedaan mag wel blij ken uit het groot aantal bezoekers. Maar het meeste werk zit hem toch wel in de week voor het schuurfeest. Dan moet in vijf avonden de schuur leeggehaald worden, twee podiums opgebouwd en de dansvloer worden gelegd. De bar installeren (en in ge bruik nemen), alles versieren met visnetten, parachutes e.d. is het vol gende karwei. Maar door een goede organisatie en een grote bereidwillig- lid toe te laten. De koöperatie wilde daar echter zelf geen aandacht verder aan besteden en nu had de a.c.-Gelderland het als haar taak gesteld om de koöperatie onder de aandacht van de agrarische vrouw te brengen, zodat zij niet al leen meer kennis over koöperatie krijgt, ook weet wat het lidmaat schap inhoudt èn de mogelijkheden daarvan. Het voorbeeld van de Gelderse Koö peratie verdient navolging en de a.c. speelt hier goed op in om koöp.- kursussen te brengen en de vrouwen te wijzen op het lidmaatschap. Het is toch van essentieel belang voor onze bedrijven, dat bij de be langenbehartiging ook daar de juiste mens op de juiste plaats komt! Ook heel deze Gelderse dag liep als een rode draad steeds door het ver haal, dat de agrarische vrouwen praktisch onzichtbaar waren, maar feitelijk onmisbaar! Overal stond er bij de bedrijfsgege vens als arbeidsbezetting: beide ech telieden! Deze vrouwen hielpen niet alleen mee als arbeidskracht met hun han den, zij wisten ook alles af van melk- produktie, boekhoudkundige en be- drijfsvergelijkende cijfers en fok- beleid. Bij de rundveehouderij was men bij het fokken afwachtend, t.a.v. Holstein Frisian en kende men grote waarde toe aan de bevleesbaarheid van het rund èn aan de kwaliteit van de te leveren mélk, nu men op kwan titeit gekort werd door de super heffing. Toen we een fokvarkensbedrijf be zochten, zagen we bij elke zeug een komputerlijst hangen en vertelden heid van de leden om ook enkele avonden hun handen uit de mouwen te steken, kon toch zaterdagmiddag gekonstateerd worden dat er van een kale schuur in een week tijd iets heel moois te maken valt. En toen begon het feest. Om 20.00 uur startte Ra dio Monique Disco Show. Deze had een zeer grote waardering bij de vele jeugdige bezoekers. Dit werd dan af gewisseld met de muziek van 'de 80'ers', die ook de maar al te gezelli ge uurtjes voor hun rekening namen. Deze band deed de rock and roll van toen weer herleven. Dat iedereen het een grandioze avond vond, mocht wel blijken uit de gezellige sfeer en de vele positieve geluiden die de bestuursleden na afloop van het feest te horen kregen. Als bestuur van de PJZ Schouwen-Duiveland mogen wij terugzien op een zeer goed geslaagd schuurfeest. Dit mocht ook wel gezien de vele ekstra uitgaven die er ten opzichte van de andere jaren gemaakt werden. Maar het schuurfeest zou nimmer tot stand zijn gekomen, zonder de hulp van vele vrijwilligers. En natuurlijk ook de mensen en organisaties die geheel belangeloos pallets, kuubs- kisten, heftruck e.d. beschikbaar stelden. Allen namens het bestuur hartelijk bedankt! Maar de grootste dank gaat uit naar de Fam. Binck. Voor de vierde achtereenvolgende keer stelden zij hun schuur be schikbaar. Dit houdt dan wel in dat deze men sen twee weken lang hun schuur moeten missen, en dat vele wild vreemde mensen hun erf betreden. Met alle risiko's van dien. En on danks dat vele mensen in die periode aan het op- of afbreken waren, zorg den zij wel iedere avond voor een lekker bakje koffie. Mensen met zo'n inzet en bereidwilligheid hou den wij graag in eer. Dus Fam. Binck namens alle leden en bestuursleden, van de PJZ, afd. Schouwen-Duiveland, hartelijk be dankt, en hopelijk tot het volgende jaar. Piet Kuyper namens afd. Schouwen-Duiveland boer en boerin, dat zij 1 1/2 jaar •hiermee werkten en dat het gemak kelijk, arbeidsbesparend en safe was. Man en vrouw werkten samen op hun bedrijf (met hulp van inwo nende schoonouders), hadden in de loop der jaren stallen bijgebouwd en ook een nieuw woonhuis gebouwd. Ze hadden 3 jaar over het huis ge daan, met weinig ekstra hulp van vakmensen. Toen we daar een verfrissing in de tuin dronken, vroeg één van onze gastvrouwen, of we het kabinet van de boerin eens mochten zien en jawel hoor, gastvrij als de boerin was, moesten we allemaal naar binnen en trok zij de kastdeuren open. Als een plaatje! Het kabinet, afkomstig uit de familie, was ingedeeld met op een speciale manier opgerolde lappen linnen, door haar voor-familie gewe ven en daarvan ook lakens, slopen, hemden, etc., alles van linnen, met zijden bandjes keurig gerangschikt. Ook mutsen van de Gelderse kleder dracht lagen hiertussen te pronken. Zo tussendoor vertelde ze no| even, dat zij, mits ze er tijd voor had, haar eigen kleding maakte en als hobby graag tasjes van kraaltjes breidde. De beeldige tasjes hadden ook een plaatsje tussen het linnengoed ge vonden en zo zachtjes-aan vielen we van de ene verbazing in de andere. Een boerin die samen met haar man alles runde, meewerkte aan het ver en -bouwen van schuren en huis, ook nog een hobby had waar je erg precies voor moest zijn en een einde loos geduld voor moest hebben. Een ander kommissielid vertelde me, dat zij politiek zeer geïnteresseerd was en in de toekomst waarschijnlijk op een verkiesbare plaats zou staan. Op mijn vraag hoe ze dat er nog bij kon doen, met hun rundveebedrijf met 63 melkkoeien, zei ze dat ze het als boerin een zinvolle zaak vond zich daarvoor in te spannen en 'als je iets graag doet, kan er veel', zich wel terdege realiserend dat ze dan nau- welijk nog over enige vrije tijd voor haarzelf kon beschikken, daar haar verteld was dat ze aan die funktie minstens 1 1/2 dag werktijd moest besteden. PJZ-agenda 8 augustus 9 augustus, afd. Fijnaart organiseert een uitstapje naar de Haringvliet- ekspo in Stellendam. Programma punten zijn o.a. een film en een rondleiding door de sluizen. Vertrek is om half elf vanaf de Voorstraat in Fijnaart. 21-24 november, afd. Fijnaart gaat een weekend naar een van de parken van Sporthuiscentrum, nl. 'het Ven- nenbos'. Kosten van dit alles slechts ƒ50, inkl. eten en entree's. Opgeven bij Lianne, tel. 01877 - 1689 vóór 15 Als u door het natte voorjaar en de droge zomer hard heb gewerkt is het goed - ook voor U - om een blik ver der dan eigen erf te werpen...! Neemt u deel aan een Agrarische Studiereis. Mogelijkheden: Frankrijk, Elzas/Vogezen, 25-30 augustus, 6-daagse busreis, verblijf in twee verschillende steden, waar door u het zeer afwisselende gebied met alle mogelijkheden van land bouw en kuituur leert kennen. Denemarken, 25 augustus - 1 sep tember, 8-daagse bus-rondreis over het 'vaste'land èn de eilanden Funen en Seeland (waarop de hoofdstad Kopenhagen ligt). Duitsland-Harz, 1-5 september, 5-daagse busreis met verblijf in Bad Harzberg. De Harz is een prachtig, zeer afwisselend gebied met hoge bergen en oude steden. Portugal, 1-8 september, 8-daagse vliegreis met verblijf in Lissabon, de hoofdstad van waaruit ekskursies in Het bedrijf en gezin gaan eerst voor, maar met goed organiseren zal dat moeten gaan. Het is fijn, zulke agrarische vrouwen te ontmoeten, of het nu is in de naaste omgeving, in Frankrijk of in de Achterhoek, die zonder ophef en ieder op haar gebied, praktisch on zichtbaar, wèl feitelijk onmisbaar, hun werk doen. Met de huidige overproduktie en marktregulerende maatregelen voor onze landbouwprodukten zal de druk op het hoe dan ook meewerken van de boerin alleen maar toenemen. Het viel ons op, dat het in de Achter hoek nog veel voorkomt, dat jonge mensen introuwen bij ouders of schoonouders op het bedrijf. De vele voor- en nadelen werden daarvan onder de loupe genomen en daarbij kwam duidelijk naar voren, dat als het klikte kwa karakter tus sen beide generaties, het voor de ouders goed was om zinvol mee te blijven draaien en helpen en voor de kinderen een groot pluspunt dat zij konden rekenen op de zo welkome, altijd beschikbare arbeidskracht van de ouders bij b.v. veeverzorging en huishoudelijke hulp, zodat ook de boerin meer tijd beschikbaar had om op het bedrijf mee te werken. Het was een lange dag geweest toen we, na ons bezoek aan het laatste rundveebedrijf waar voor alle gasten en begeleidsters, de tafel gedekt stond, 's avonds bij het station uit gewuifd werden door onze gastvrou wen en dit mooie stukje Gelderland achter ons lieten. Het is een waar werkbezoek geweest, we mochten een dag lang bij Gelder se bedrijven niet alleen in de keuken, maar ook door het klinkèt stappen en zoveel mogelijk over hun be drijfsvoering te weten komen, die meestal verschillend is met de onze. De Gelderse a.c.-leden hebben dit bezoek uitstekend georganiseerd en komend jaar, ook in juni, zal de Zeeuwse a.c. graag de Gelderse kommissieleden terugontvangen, zo dat ook Gelderse boerinnen met de Zeeuwse landbouwzaken kennis kunnen maken. R. Wisse augustus (dus vlug opgeven!). 16 augustus, afd. Schouwen- Duiveland houdt een barbecue bij fam. Van de Velde aan de Zuiddijk te Dreischor. Aanvang is 19.30 uur. Opgeven voor 11 augustus bij Ellen, tel. 01113 - 1389. Kosten zijn ƒ10, p.p. Niet-leden betalen ƒ5,meer. 7 september, afd. Schouwen- Duiveland houdt de uitgestelde trip op deze datum. Zelfde programma punten o.a. bezoek Madurodam en de Pier van Scheveningen. Kosten zijn ƒ25,—. Opgeven voor 1 september a.s. bij Ellen, tel. 01113 - 1389. alle windrichtingen gemaakt worden. Luxemburg, 11-16 september, 6-daagse busreis met verblijf in Cler- vaux wat een bijzonder goed uit gangspunt is om Luxemburg toe ristisch èn agrarisch te bezichtigen. Californië, 15 september - 3 okto ber, 19-daagse vliegreis, rondreis per bus vanuit San Francisco. En verder: Kreta-Griekenland, 18-25 septem ber, 8-daagse vliegreis Mallorca, 1-8 oktober 8-daagse vliegreis Wenen, 29 oktober-2 november, 5-daagse vliegreis Londen, 29 november-2 december, 4-daagse trein/boot/busreis Voor nadere informatie, voor uw aanmelding of voor het aanvragen van de brochure 'Agrarische Studie reizen 1986' kunt u bellen naar Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer: 085 - 512087 (eventueel 085 - 427784). Na het vorig jaar al een rekord aantal bezoekers van 400 mensen ge teld te hebben, kan er wel gesteld worden dat dit jaar een super- rekord geboekt werd. Naar schatting zo'n 800 mensen passeerden de ingang van de tot een fabelachtige feestruimte omgebouwde schuur van de fam. Binck aan de Zuidhogeweg 1 te Ouwerkerk. Maar voordat er zoveel mensen op een schuurfeest afkomen, moet er heel wat vrijwilligerswerk verricht worden. Agrarische Studiereizen 1986 Vrijdag 8 augustus 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21