9C gropatax zlm Geen ZLM-blad In verband met vakanties ver schijnt er volgen de week, 15 augustus, geen ZLM Land- en Tuinblad. Instructiedag plantmachines Auto voor winnaar prijsvraag op trekpaar dententoonstelling Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Boomekspo in Zundert Ploegwedstrijd Inhoudsopgave: In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Re(J Afd. Noord-Zeeland: 14 aug.: Prui- mentelers: Bezoek aan het Proefsta tion te Wilhelminadorp. Aanvang 19.00 uur. Bespreking zomersnoeien en nieuwe rassen pruimen. 20 aug.: Bezoek aan het Proefstati on te Wilhelminadorp. Aanvang 19.00 uur. Leden van Schouwen- Duiveland verzamelen bij 'De Val' te Zierikzee om 18.30 uur. Afd. West Zuid-Beveland: 11 aug.: Bezoek aan het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. Aan vang 19.00 uur. Afd. Oost Zuid-Beveland: 15 aug.: Middagekskursie naar de bedrijven van de heren v.d. Boogaert en v.d. Berg te Kieldrecht - België. Bijzon dere perenteelt: door een bepaalde gerichte snoeimethode een verras send hoog percentage 65/75 m.n. Conference. Vertrek Dorpsplein Krabbendijke om 13.10 uur. 22 aug.: Jaarlijks bezoek aan de Proeftuin te Wilhelminadorp waar u zich weer op de hoogte kunt stellen van alle nieuwe ontwikkelingen op fruitteeltgebied. Vertrek Dorpsplein Krabbendijke om 18.30 uur. Afd. Goes e.o.: Pruimen- ekskursie om 19.00 uur op het Proefstation te Wilhelminadorp. Besproken worden o.a. moderne op kweek en zomersnoei van nieuwe rassen. 27 aug.: Jaarlijkse ekskursie naar het Proefstation met speciale aan dacht voor fertigatie en plantsyste- men. Aanvang 19.00 uur op het proefstation. Afd. Oost- en West Zeeuws- Vlaanderen: 14. aug.: Ekskursie naar Limburg en België o.l.v. J. v.d. Eyden, voorlichter in Limburg. Op het programma staat o.a. een be zoek aan de proeftuin voor boom teelt te Horst, een bezoek aan het be drijf van de landelijke voorzitter van Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 de NFO, de heer J. Nijsten te Sit- tard, een bezoek aan het bedrijf van de heer Nijskens te Wilderen te St. Truiden. Meer informatie en opga ven: 01143 - 737. Afd. West Noord-Brabant en St. Philipsland: 20 aug.: Avondekskur- sie om 19.30 uur bij A. Verbaten te Dinteloord met o.a. fertigatie in boomkwekerij en een boomkwekerij in aanplant. Landbouwdagen Almkerk Op 5 en 6 september 1986 zal door de Stichting Landbouwfestiviteiten Land van Heusden en Altena een 2-tal landbouwdagen worden geor ganiseerd te Almkerk, op de terrei nen aan de Sportlaan/Prov.weg Noord. 2 jaar geleden is er gestart met het uitbeelden van de gehele Korenlijn. Dit jaar zal de aardappelgeschiede nis van toen (ca. 1850) naar nu cen traal staan. De Trekker-Trek-Wedstrijd alsmede de Braderie zal ook dit jaar, net zo als in 1985, in het programma zijn opgenomen. De opening van de Landbouwdagen vindt plaats op vrijdag 5 september om 19.00 uur. Om 20.00 en 21.00 uur is er een demonstratie aardap pelbewerking en oogst (buiten). Ge lijktijdig is in de tent een komplete tentoonstelling ingericht over het wel en wee van de aardappel, vanaf de veredeling tot en met de in- dustrie/eksport alsmede de eindpro- dukten voor de konsument. Ook tijdens het amusement zal op deze avond de aardappel in het mid delpunt staan. Tevens zal een leuke prijs beschikbaar worden gesteld aan degene die voor zaterdagmiddag 6 september om 12.00 uur de groot ste aardappel heeft ingeleverd» Zaterdag 6 september worden van 8.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot ca. 17.00 uur trekker-trek wedstrij den gehouden, in diverse klassen. Van 11.00 tot 14.00 uur zijn er de monstraties met werkende aardappelbewerkings- en oogstma- chines van vroeger en nu. Hierbij zal deskundige uitleg worden gegeven. De entreeprijzen voor resp. vrijdag en zaterdag zijn voor volwassenen ƒ3 en ƒ10, voor kinderen van 6 tot 16 jaar ƒ1,50 en ƒ5,Kinderen tot 6 jaar hebben gratis toegang. Op vrijdag 22 augustus a.s. zal bij ROC-Westmaas, Groeneweg 1 te Westmaas een regionale instructie dag gehouden worden met de meest bekende plantmachines voor kluit- planten en papierkluitplanten. Er zal gewerkt worden met spruitkoolplan- ten. Het doel van deze dag is het to nen van de verschillende plantsyste- men voor kluit- en papierkluitplan ten welke momenteel in de handel zijn. Er zal een demonstratieronde gehouden worden om 10.00 uur in de ochtend en 14.00 uur in de middag. Indien de weersomstandigheden zo danig zijn dat er niet gede monstreerd kan worden, zal de in structiedag uitgesteld worden tot vrijdag 29 augustus. In geval van twijfel van wel of niet doorgaan van de instructiedag wordt dit bekend gemaakt via het telefoonbandje van CAT-Barendrecht. Het telefoon nummer van het bandje 01806-14166 is dag en nacht bereikbaar. radio - t.v. Landbouwradiorubriek Dinsdag 12 augustus a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'Geen uitzending'. Donderdag 14 augustus a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'Afvalproblemen bij teelt op steen wol (substraatteelt)', een vraag gesprek met ir. J.M. Jacobs, adjunkt-direkteur van het Proefsta tion voor de Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk. Deze "VOLVO WINNER 340" is de speciale hoofdprijs van de Grote Prijsvraag, onafscheidelijk verbon den aan de Nationale Tentoonstel ling van de Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard", die dit jaar op 11, 12 en 13 september met een record-deelname van meer dan 800 paarden te 's- Hertogenbosch zal worden ge houden. Meer over deze prijsvraag vindt U in het nummer van de volgende en daaropvolgende weken. Afscheid ir. F.J.V. Geuskens Op 6 juni jl. heeft ir. F.J.V. Geus kens afscheid genomen als direkteur van de R.K. M.L.T.S. in Breda. Het direktoraat is per 1 augustus in han den van ir. H.W. van Pol. Tijdens een officiële zitting in de aula van de school, gewijd aan het afscheid van de heer Geuskens, werd deze afgeschilderd als een bestuur der die de klassieke waarden en nor men paart aan een moderne mensen visie, en als een direkteur die tot het laatste blijft zorgen voor het hele rei len en zeilen van de school. Het hoogtepunt van de zitting werd ge vormd door de benoeming van de heer Geuskens tot Officier in de Or de van Oranje Nassau. Tot nieuwe direkteur van de R.K. M.L.T.S. heeft het schoolbestuur benoemd ir. H.W. van Pol, geboren te Montfort (L). Van Pol heeft Bo demkunde en Bemestingsleer gestu deerd aan de Landbouwhogeschool. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100-15710 (Goes) lel. 01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (Sl. Annaland) tel. 01 I 10 - 605 1 (Zierik/.ee) tel.01116- 1540 (Ren esse) AXEL: Zitdag van woensdag 13 augustus 1986 komt te vervallen TERNEUZEN: woensdag 20 augustus 1986 in Hotel-Restaurant 'L'Escaut' ZEVENBERGEN: donderdag 14 augustus a.s. 11.00 - 12.00 uur, Landbouwhuis, Stationslaan 4 Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O V.M. tel.no.: 01 l(K) - 38000 Polisafdeling: 01100-3888Ó Sehademeldirig: 01100 - 38888 l.andbouYvliuis - Grole Markt 28 - (iocs Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. Zuidweg Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen De heer JVroegop heeft geen spreekuur in de maand augustus m J. Markusse, hoofd Voorlichting, tel. 01100-16838. G.E. Stap, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland is met vakantie t/m 22 augustus. J.R. Kikkert, tel 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100-21010. A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651-2082. Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant is met vakantie t/m 22 augustus. Rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren bereikbaar via 01100-21010 De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlichtt(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. 25-jarig jubileum W. Alofs Op 1 september 1962 trad de heer W. Alofs in dienst bij het toenmalige RTC in 's Hertogenbosch als as sistent voorlichter streekverbetering met als standplaats Oss. Met zijn mi litaire diensttijd meegerekend bete kent dit, dat hij nu 25 jaar in over heidsdienst is, waarvan 24 jaar bij de voorlichtingsdienst in Brabant. Toen hij in 1966 benoemd werd tot specialist ziekte- en onkruidbestrij- ding kreeg hij alle takken van tuin bouw te behartigen. Hierin kwam in 1972 verandering toen een tweede specialist werd aangesteld en Alofs zich kon specialiseren in de groente teelt (glas en vollegrond) en de fruit teelt. Een verdere specialisatie vond plaats bij het totstandkomen van de samenwerking tussen de konsulent- schappen in Brabant en Limburg in 1979. Nu behartigt hij de vollegronds- groenteteelt en de aardbeienteelt, zo wel onder glas als in de vollegrond, met als werkgebied de drie provin cies Brabant, Gelderland en Limburg. Binnen het konsulentschap heeft Alofs zich een grote plaats verwor ven door zijn hartelijke belangstel ling voor het wel en wee van kolle- W. Alofs ga's en het reilen en zeilen van de dienst als geheel. Het is dan ook met bijzonder veel genoegen, dat we hem op vrijdag 29 augustus a.s. tesamen met het be drijfsleven een receptie willen aan bieden van 15.00 tot 17.00 uur in Boerderij Denissen, Gen. Eisenho- werweg 1 te Berkel-Enschot. Wij nodigen u graag uit hem dan persoonlijk te komen feliciteren. De konsulent voor de Akkerbouw en de Tuinbouw te Tilburg, ir. J.A. van den Berg Op 26, 27 en 28 september 1986 or ganiseert de Vereniging Boomkwe- kersbeurs Zundert wederom een ten toonstelling van in Zundert e.o. ge kweekte planten. Het assortiment planten bestaat uit 1600 soorten, die in een aantal van ongeveer 10.000 stuks gearrangeerd zullen worden in de vorm van een grote tuin. De Boomekspo wordt gehou den in een hal van de Zundertse Vei ling. De officiële opening zal ver richt worden door de heer M.J. Va rekamp, voorzitter van het Land bouwschap. Openingstijden vrijdag (speciale vakdag) en zaterdag 09.00 - 21.00 uur, zondag 10.00 - 20.00 uur. Entree ƒ4,— p.p., kinderen gratis. Tijdens de jaarmarkt van Zuiddorpe op zaterdag 6 september organiseert de RAK weer een ploegwedstrijd. De wedstrijd vindt plaats op een per ceel lichte zavelgrond van dhr. Chr. Jansen gelegen aan de Provinciale weg te Zuiddorpe. Aanvang van de wedstrijd 13.30 uur. Opgave vóór 3 september bij Frank Kuijpers, tel. 01148 - 2914. Ploegwedstrijd Walcheren De ploegkommissie Walcheren orga niseert dit jaar haar jaarlijkse ploeg wedstrijd op zaterdag 30 augustus a.s. Het terrein is beschikbaar gesteld door M. Markusse en gelegen aan de tweede weg te Nieuw- en St. Joosland. Opgave hiervoor tot uiterlijk maan dag 25 augustus bij W. de Buck, Meiwerfweg 14, Gapinge, tel. 01181 - 341 pag. 4 Landbouwschap: Land bouw kan zich wel degelijk blij ven ontwikkelen: Kommissie adviseert gefaseerde invoering uitrijverbod. Pag. 6, 7 en 8 Uit de praktijk. Pag. 9 Onkruidbestrijding in graszaad. Pag. 11 Tarwe telen voor 8 per 100 kg; Groeiverloop van suiker bieten. Pag. 12 en 13 De maand augustus. Pag. 14 en 15 Zeeuwse fokveeda- gen 1986. Pag. 17 Bespiegelingen bij de fruitoogst 1986; Klein-fruit are aal steeds kleiner. Pag. 19 Afzetstruktuur van de Zeeuwse groenten. Pag. 21 Voor de vrouw; P.J. Zuid geluid. Pag. 23 Markt. Vrijdag 8 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2