IdllU" Gil Diensten der Domeinen naar Landbouw? vanuit de Z.L.M. gezien S" ft- zuidelijke landbouw maatschappij Droogte kan voor problemen zorgen Ml VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1986 I BB Bfl BA 74e JAARGANG NO. 3838 tuinbouwblad Het gaat vlug met de oogst 1986. Graszaad, karwij, vlas en gerst zitten al grotendeels in de knip en als het droge weer aanhoudt zal volgende week een begin worden gemaakt met de tarwe. De voorlopige gegevens wijzen op wisselvallige opbrengsten, variërend van matig tot goed. Topopbrengsten lijken schaars te worden. Meer over dit alles kunt u lezen in de rubriek Uit de praktijk", waarin vooral de stand en prijs van de aard appels, alsmede de droogte uitvoerig aan de orde komen. Al wekenlang luidt de weersverwachting: kans op enkele buien. Vooral in Zeeland en de Westhoek van N. Brabant heeft men van die buien meestal weinig ge merkt. Voorzover er neerslag viel was er meestal slechts sprake van even opfrissen. Plaatselijk heeft men inder daad een flinke portie regen gehad. Een paar weken gele den viel in de kop van Schouwen in korte tijd 25-30 mm. En zondagavond j.l. is er o.a. in Oost Z. Vlaanderen op een vrij brede strook uit een onweersbui tot 20 mm toe terecht gekomen. Maar over het geheel genomen is het zuid-westen van ons land karig bedeeld. Tot voor kort viel ondanks de droogte de stand van de gewassen niet tegen. Nu worden de gevolgen echter geleidelijk zicht baar. de grasgroei stagneert, het graan wordt versneld of misschien te snel rijp, bij de aardappels baart de door was zorgen. Tevens vraagt men zich af hoe dit gewas zal reageren op een eventuele nattere periode. Wel is sprake van oplopende aardappelprijzen, vooral op de termijn- markt. daaruit putten velen hoop dat het gezegde "een droog jaar is een goed boerenjaar" bewaarheid wordt. In 't algemeen wordt door de veehouders, tuinders en fruittelers om regen verlangd, zij het vooral wat de laatsten betreft met enige beduchtheid voor onwèersbui- en met hagel en zware windstoten zoals afgelopen zon dag. De akkerbouwer die de graanoogst voor de boeg heeft denkt iets meer genuanceerd. Te droog is uiteraard nadelig, maar te nat is erger. Een natte dag of nacht met een aantal malse buien zou zeer gewaardeerd worden, maar aan een radikale omslag met langdurig nat weer is zeker geen behoefte. Met dat al gaat het er op lijken dat de aardappels eens te meer een hoofdrol zullen kunnen spelen voor het inkomen van de boer. Dat te meer omdat het ook o.a. in Noord Frankrijk droog was en wellicht nog is. Vooral voor grove aardappelen zijn de afzet- kansen gunstig, omdat hiervan schaarste wordt ver wacht. Daar kan men echter alleen van profiteren als men een grof produkt heeft. Bij dit alles zien we weer hoe groot de invloed van de groeiomstandigheden is op de produktie. Overschotten en tekorten liggen soms dichter bij elkaar dan men zich in Brussel realiseert. Zoals bekend heeft de Dienst der Domeinen het be heer over een belangrijke oppervlakte landbouwgron den. De IJsselmeerpolders zijn hoofdzakelijk Domein gronden, maar ook in Zeeland en vooral in West- Brabant worden boerderijen en landbouwgrond van de Domeinen gepacht. De Dienst der Domeinen is on dergebracht bij het Ministerie van Financiën. Minister Braks blijkt nu te proberen de Domeinen naar het Ministerie van Landbouw en Visserij te trekken. Zover nu bekend verzet minister Ruding zich tegen deze overplaatsing. Het is toch wel vreemd dat de georganiseerde land bouw niet op de hoogte is van wat zich rond de Dienst der Domeinen in Den Haag afspeelt. Het gaat toch om belangrijke belangen van boeren en tuinders als do meinpachters. In het verleden is door de georgani seerde landbouw wel aangedrongen om Domeinen bij het Ministerie van Landbouw onder te brengen. De ge zamenlijke landbouworganisaties in de IJsselmeerpol ders hebben nu evenwel terughoudend gereageerd. Men ziet nogal wat voetangels en klemmen liggen, met name waar dit het struktuur- en saneringsbeleid betreft. Verder vindt men dat de operatie geen negatief effekt mag hebben op het budget van het Ministerie van Landbouw. Tevens zal de beheerstaak van de Domei nen volledig bij Landbouw moeten komen te liggen om kompetitiestrijd te voorkomen. Wij zijn het met de terughoudende opstelling van de landbouworganisa ties in de IJsselmeerpolders eens. De opmerking over de kompetitiestrijd wil ik met name onderschrijven nu het Ministerie niet meer alleen voor landbouw maar eveneens verantwoordelijkheid draagt voor natuurbe houd en openluchtrekreatie. In dit verband is het goed erop te wijzen dat er jaarlijks ca. 19 min beschikbaar moet komen via verkoop van Domeingronden voor aankoop van natuurgebieden. Ook de opmerking van de budgettair-neutrale operatie is terecht. Het Mini sterie van Landbouw heeft met een te krappe begro ting te maken verzwaring van de lasten is verder niet te aksepteren. Wij vragen ons af wat de achtergronden zijn voor mi nister Braks om de Domeinen naar zich toe te trekken. Gaat het alleen om een verdere versterking van het Ministerie van Landbouw of zijn er andere belangen in het spel (wil bijvoorbeeld natuurbehoud meer invloed op het beheer van de Domeingronden). Wij kunnen helaas slechts vragen oproepen, aange zien wij alleen weten dat er in Den Haag wordt onder handeld over deze belangrijke landbouwbelangen, zonder ons. Wij betreuren deze gang van zaken. Wor den wij opnieuw voor voldongen feiten geplaatst door het Ministerie van Landbouw? Zoals dat de afgelopen jaren meer is gebeurd? In bepaalde gevallen is daar voor nog wel enig begrip op te brengen. Als het gaat om de belangen van de Dienst der Domeinen lijkt Markerwaard De uitspraak van minister Braks om de Markerwaard niet in te polderen komt onverwacht en ongewenst op ons over. Bij de introduktie van de nieuwe mi nistersploeg in Den Haag Vandaag was minister Braks nog behoorlijk genuanceerd over een inpoldering van de Markerwaard. Vanuit de landbouw gezien was hij toen nog vóór inpoldering, met wel de aanvulling dat als het om andere belangen gaat binnen het Ministerie van Landbouw de situatie minder duidelijk ligt. Vorige week evenwel heeft minister Braks alle twijfel over zijn standpunt weggenomen. Hij gebruikt daarbij nu het argument van de overproduktie. Het zou vreemd overkomen als wij in Nederland nieuwe gronden zou den aanwinnen, terwijl de produktie teruggedrongen moet worden. Wij vragen ons af of hij van bepaalde zijde over zijn genuanceerde uitspraak in Den Haag Vandaag op zijn vingers is getikt, en nu het probleem de overproduktie gebruikt om op zijn uitspraak (vanuit de landbouw gezien) terug te komen. Wij zijn teleurgesteld en ontstemd over de gewijzigde opvatting van de minister van Landbouw. Als het gaat om de inpoldering van de Markerwaard gaat het om het beleid voor de toekomst. Moeten de proble men van nu de ontwikkelingen voor de toekomst blokkeren? Moet de Land- en Tuinbouw in de ban van overschotten nieuwe ontwikkelingen stopzetten? Bij een vakantieverblijf in Noord-Holland ben ik onder de indruk gekomen van ontwikkelingen in de land bouw in dat gebied, met name bij de open gronds groenteteelt. Ontwikkelingen mogelijk gemaakt en gestimuleerd door ruilverkavelingen. Ruilverkavelin gen waarbij ook natuurbehoud in belangrijke mate aandacht heeft gekregen. Dit ruilverkavelingsbeleid is mogelijk doordat er voldoende grond beschikbaar is, ook voor andere dan puur landbouwbelangen. Door beschikbaarheid van IJsselmeergronden kan een der gelijk beleid gegeven worden. Daarnaast funktioneert de land- en tuinbouw in de IJsselmeerpolders samen met die in ruilverkavelingsgebieden als trekpaard bij de modernisering van de agrarische sektor. Het is zor gelijk dat nu ook een minister van landbouw blijkbaar zo in de ban van het teveel is gekomen, dat hij tot uit spraken komt als gedaan over de inpoldering van de Markerwaard. Doeleman Vrijdag 8 augustus 1986 1

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1