Af zetstruktuur van de Zeeuwse groenten NTS: ondersteuning studieklubwerk een belangrijke zaak - N Ekskursiegids 'Groot Fruit' Wilhelminadorp Onweersbui veroorzaakt schade in W.N. Brabant en Midden Z. Beveland Benoni-aanvoerdatum vervroegd CVZ tevreden over afzet van groente In het juli-nummer van het Kontaktorgaan van de veiling ZHZ te Ba- rendrecht wordt uitvoerig ingegaan op de afzetstruktuur van de in Zeeland geproduceerde groenten. In de inleiding wordt opgemerkt dat de produktiewaarde van de Zeeuwse glasgroenten in 1984 bijna ƒ10 miljoen bedroeg en die van de vollegrondsgroenten zelfs bijna het dubbele namelijk ƒ19 miljoen. Hiervan wordt het grootste deel te Barendrecht verhandeld, te weten ƒ17 miljoen. Na de sluiting van de veiling te Middelburg is de omzet voor 90% naar ZHZ gegaan. Konklusies werkgroep 'Afzetstruktuur' Om de afzet van vollegrondsgroen ten in Zeeland op tijd aan te kunnen passen werd door de Prov. Raad voor de Bedrijfsontwikkeling een werkgroep 'Afzetstruktuur' in gesteld. Deze werkgroep bestond uit de vol gende personen: ir. W.L.G.A. Tacken (direkteur LA- VO, voorz.), E. Blom (Centraal Bu- ro v.d. Tuinbouwveilingen), W. Jo- ziasse (C.B.T.B., plv. A. Sandee), H.C. v.d. Maas (ZLM), W. Meere (F.N.V.), C. de Rijke (Prov. Grif fie), P.G. Vermaire (C.V.Z.), W. Vermue (N.C.B.), ir. L.Th.J.M. de Wit (konsulent Akkerbouw en Tuin bouw), ir. C.J.M. Wijnen (L.E.I.) en ing. O.M. Schepers (staf LAVO, rapporteur). Van de konklusies en aanbevelingen nemen we de belangrijkste over: - Binnen Zeeland dient te worden gestreefd naar eenheid in de afzet van de Zeeuwse groenteproduktie. Als men daarin slaagt is de afzet overzichtelijker, de organisatie van voorlichting en onderzoek eenvoudi ger en het transport goedkoper. - De meerderheid van de werkgroep spreekt een duidelijke voorkeur uit voor konsentratie van de afzet op de veiling ZHZ, die een jaaromzet heeft van ƒ200 miljoen - Met het oog op de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling verzet de werkgroep zich echter niet tegen een poging van de CVZ om zich in de afzet van groenten een po sitie te verwerven - De CVZ zal als zelfstandige groen teveiling vooralsnog niet konkurre- rend kunnen werken ten opzichte van grote groenteveilingen elders - Gekonstateerd wordt dat nu meer dan 75% van de Zeeuwse groenten, die de veilingklok passeren, wordt verhandeld door ZHZ te Baren drecht Uitbreiding areaal vollegronds groenten verwacht Tenslotte wordt ingegaan op te ver wachten toekomstige ontwikke lingen. Zeeland is een provincie met een grotendeels op akkerbouw gericht bouwplan en de daarbij behorende bedrijfsstruktuur. Als gevolg van een gewijzigd EEG- beleid zal een strukturele aanpassing binnen de akkerbouwsektor nodig zijn, o.a. door intensivering van de bedrijfsvoering, verandering van bouwplan of (gedeeltelijk) overstap pen naar een andere sektor. De veehouderij biedt daarbij onder de huidige omstandigheden weinig mogelijkheden. Op grond van te ver wachten wijzigingen in de zoetwater huishouding kan wel gedacht .wor den aan bepaalde tuinbouwsekto- ren. Daarbij kan de vollegronds- groente een belangrijke plaats inne men, omdat er relatief geringe in vesteringen nodig zijn en de vereiste kennis al voor een deel aanwezig is. Daarom wordt dus uitbreiding van het areaal vollegrondsgroenten in Zeeland verwacht. Pluk van dubbele prinsessebonen op het bedrijf van de gebroeders Ruissen te Waarde. Instruktiedag plantmachines Op vrijdag 22 augustus a.s. zal bij ROC-Westmaas, Groeneweg 1 te Westmaas een regionale instruktie dag gehouden worden met de meest bekende plantmachines voor kluit- planten en papierkluitplanten. Er zal gewerkt worden met spruit- koolplanten. Het doel van deze dag is het tonen van de verschillende plantsystemen voor kluit- en papier kluitplanten welke momenteel in de handel zijn. Er zal een demonstratieronde gehou den worden om 10.00 uur in de och tend en 14.00 uur in de middag. Indien de weersomstandigheden zo danig zijn dat er niet gede monstreerd kan worden, zal de in struktiedag uitgesteld worden tot vrijdag 29 augustus. In geval van twijfel van wel of niet doorgaan van de instruktiedag wordt dit bekend gemaakt via het telefoonbandje van CAT-Barendrecht. Het telefoon- numiwer van het bandje 01806 - 14166 is dag en nacht bereikbaar. Deze maand is de Ekskursiegids 'Groot fruit' verschenen. In deze gids staan de veldproeven beschre ven die op de proeftuin staan. Nieu we proeven worden in deze gids in 't kort aangegeven, van de oudere proeven zijn de tot dusver verkregen resultaten vermeld. Onder andere wordt onderzoek verricht naar gelei de ziektebestrijding (schurft, meel dauw), druppelbevloeiing en fertiga- tie (bemesting via druppelbevloei ing) en verschillende kwaliteiten plantmateriaal. De prijs van deze ekskursiegids be draagt ƒ7,50. Begunstigers van het Proefstation hebben inmiddels de ekskursiegids ontvangen. Uitslui tend na afspraak is een bezoek aan de proeftuin, bij voorkeur in groeps verband, mogelijk. Een afspraak dient gemaakt te worden met de proeftuinchef, de heer J.L. Baa- rends (01100 - 16390). B. Mouris (LEI) in de VUT Op 1 september 1986 hoopt de heer B. Mouris, gestationeerd te Goes als medewerker van de afdeling Tuin bouw van het Landbouw Ekono- misch Instituut, zijn werkzaamhe den te beëindigen en gebruik te ma ken van de regeling vervroegd uit treden. Ruim 36 jaar heeft de heer Mouris op de afdeling Tuinbouw van het LEI gewerkt. Reeds in 1951 werd de heer Mouris gestationeerd te Goes, waar hij als taak de dokumentatie van bedrijfsgegevens in de fruitteelt kreeg toegewezen. In de periode 1976 tot 1981 werd de heer Mouris meer en meer ingescha keld bij het bedrijfsekonomisch on derzoek. Vanaf midden 1981 heeft hij zich nog uitsluitend met onder zoektaken beziggehouden. Door zijn grote betrokkenheid bij het wel en wee van de bedrijfstak en de zeer vele kontakten met het fruit teeltbedrijfsleven is de heer Mouris in de loop der jaren tot een fruit- teeltdeskundige bij uitstek uitge groeid. In vele lezingen en publika- ties heeft de heer Mouris de door hem opgedane kennis aan anderen doorgegeven. Speciaal in het Zuid westelijke fruitteeltgebied geniet de heer Mouris een grote bekendheid in kringen van voorlichting en onder zoek en zeker niet in de laatste plaats in het bedrijfsleven. Aan het afscheid van de heer Mouris zal aandacht worden besteed op woensdag 27 augustus a.s. onder meer door het houden van een recep tie in het 'Landbouwcentrum Zee land', Westsingel 58 te Goes. De aanvang van de receptie is te 16.30 uur. Ondersteuning van het studieklubwerk is een belangrijke zaak zegt het Hoofdbestuur van de NTS in haar laatstgehouden bestuursvergade ring van eind juni. Het bestuur haakte daarbij in op de landelijke werk groep voorlichting die tot de konklusie was gekomen dat begeleiding van de kleine exkursiegroepjes, registratiegroepjes, kleine gewasgroep jes etc. intensiever moet gebeuren dan thans mogelijk is door de over- heidsvoorlichter. In de praktijk blijkt nl. dat steeds meer kleine groepjes ontstaan. Toch zal er koördinatie nodig zijn, de ken nis zal door moeten sluizen naar an dere soortgelijke groepjes en de wensen voor het onderzoek zullen geïnventariseerd moeten worden en via de studieklub naar de landelijke gewaskommissies van de NTS door- Toch geen grote fruitoogst in Nederland De raming voor de fruitoogst 1986 valt voor de appels lager uit dan de meesten zullen ver wachten. In 1985 was de oogst abnormaal klein zoals iedereen weet 300 mil joen kg. Maar in de 'normale' ja ren 1983 en 1984 kwam de pro- duktie boven de 400 miljoen kg uit, terwijl nu 'slechts' 372 mil joen kg wordt geraamd. Voor de peren zijn de cijfers: 1983 135 miljoen kg, 1984 128 miljoen kg, 1985 107 miljoen kg en dit jaar (raming) 115 miljoen kg. Dus ook beslist niet hoog. Waarschijnlijk speelt bij dit alles vooral de uitval door vorstschade een hoofdrol. Zondagavond 3 augustus werden grote delen van ons land geteisterd door korte, maar hevige onweers buien met ware windstoten en hagel. Vooral in W.N. Brabant was er sprake van noodweer in een strook van Breda tot de Kreekrakdam. Er viel zeer veel regen, bomen werden ontworteld en o.a. te Nispen, Rijs- bergen en omgeving was er veel schade aan aardbeien,vollegronds groenten e.d. In Zeeland was er een "hagelbaan" die in O.Z. Vlaanderen en midden Z. Beveland de agrariërs angstige momenten bezorgde in een strook die o.a. liep Hulst, 's Gravenpolder, Ka- pelle en Kloetinge naar Wemeldinge. Gedurende krap een minuut vielen er hagelstenen van ongekend for maat. Gelukkig waren het ronde knikkers en stuiters, dus de stenen waren niet scherp. Ze gingen niet door de schil van de appels. En vooral belangrijk was dat er vrijwel geen wind was, zodat ijsbollen loo drecht naar beneden vielenUiteraard is er niettemin schade, speciaal aan het fruit. De grote hagelstenen veroor zaakten deuken met een middellijn van ruim een centimeter. Over de mate van schade lopen de meningen uiteen. Sommigen zeggen dat het over enkele weken tegen zal vallen als de deuken en deukjes rood om rand worden. De meesten denken echter dat de schade beneden de 10-15% zal blijven. Allen zijn het er over eens dat de peren er goed vanaf zijn gekomen. Tevens is er weinig bladschade. Uit de akkerbouwsector kwamen dan ook geen schademel- dingen uit Z. Beveland. Wel uit Oost Z. Vlaanderen. gesluisd moeten worden. Dat is een taak op zich, die de overheidsvoor- lichter er niet bij kan hebben. Voor al in het westen van het land is de behoefte hieraan op korte termijn groot. Doch ook elders in het land kan een betere koördinatie en bege leiding van aktiviteiten het rendement van het studieklubwerk verhogen. Via restanten van de gelden van het sek tor beleid kan hier mogelijk een start gegeven worden aan de wens om in het gehele land via de aanstelling van een 15-tal begeleiders het studieklub werk nog beter te begeleiden. Om het effekt van een begeleider beter tot zijn recht te laten komen zouden studie- klubs kunnen bezien óf het niet wen selijk is in een regio met andere studieklubs nauwer samen te gaan werken. Vooral bij veilingen in het westen van het land is bereidheid dit werk van de studieklub te on dersteunen. De datum voor het verhandelver- bod van Benoni is vervroegd. Er is besloten dat het ras vanaf 13 augustus mag worden geveild. Het gaat de laatste tijd goed met de afzzet van groente via onze veiling, lezen we in het augustusnummer van CVZ-nieuws. De aanvoer neemt toe en wanneer we onze prijzen vergelij ken met wat er landelijk te maken valt, dan is dat zonder meer gunstig te noemen. Het aantal afnemers van groente is de laatste tijd duidelijk toegenomen. Wanneer we zorgen voor een regel matig aanbod van goede kwaliteit en een goede sortering, zijn we overtuigd van het bestaansrecht van de groente-poot bij de CVZ. Zeker zal dat het geval zijn wanneer we over een jaar op de nieuwe vei ling beschikken over de meest mo derne konditioneringsgelegenheden, aldus het artikel in het CVZ-orgaan. Er wordt verder verwezen naar de openingsrede van voorzitter W. Ver mue op de jaarvergadering waarin het CVZ standpunt betreffende de groente^afzet duidelijk wordt uit eengezet. Aan 't slot wordt kort en bondig het volgende opgemerkt: We zijn er van overtuigd dat meer dan al het geschrijf over wel of geen groente bij de CVZ, de prijsvorming zal uitmaken hoe de ontwikkeling verloopt. Regelmatig krijgen we reakties van tuinders die er op wij zen dat ze niet hadden verwacht dat het zou kunnen gaan met de groente op de CVZ zoals het de laatste tijd gaat. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Veilingen leveren prei en spruiten gekoeld De Nederlandse veilingen zullen vanaf 1 september prei en spruiten gekoeld aan de handel afleveren. Dit is bekend gemaakt door het hoofdbestuur van het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen. Beide produkten zullen volgens het natte doorstroomprincipe worden ge- konditioneerd (koelen met zeer kou de vochtige lucht). De prei wordt vanaf 1 september op een tempera tuur van 1-4°C aan de handel afgele verd terwijl spruiten tot 1 november van 1-6°C en na die datum eveneens op 1-4°C worden geleverd. Proeven hebben uitgewezen dat de houdbaar heid van deze produkten door dit pro ces wordt verbeterd. Uitbreiding teelt witlofwortel houdt aan Het areaal witlofwortel is in 1986 opnieuw toegenomen, en wel met ca. 730 ha (14%) tot 6.120 ha. De teelt van witlof is hiermee voor het zesde achtereenvolgende jaar uitgebreid. Ook de beide andere groentegewas sen met een relatief grote oppervlak te laten een toenam-^ van het areaal zien; spruitkool met 2% tot 6.250 ha en stamsperziebonen met 6% tot 4.880 ha. Opvallend is verder de afname van het areaal was- en bospeen met 13% tot 2.320 ha. De totale oppervlakte groenten open grond nam met 3% toe tot 43.500 ha. Een en ander blijkt uit de voorlopige resultaten van de landbouwtelling 1986 voor wat betreft de arealen groenten open grond, die het Cen traal Buro voor de Statistiek bekend heeft gemaakt. Deze cijfers zijn ge baseerd op de opgaven van ca. 98% van de landbouwbedrijven. Het areaal augurken nam met ca. 110 ha toe en bedraagt 610 ha. Ook de teelt van schorseneren laat een sterke toename zien (10%). Areaa luitbreidingen van ongeveer 7% zijn te noteren bij aardbeien, bloemkool en herfst- en vroege sluitkool. De oppervlakten prei en knolselderij na men met 5% toe tot resp. 2.580 en 1.570 ha. Sterke inkrimping van het areaal deed zich bij de beide bladgroenten kropsla (11%) en andijvie (8%) voor, terwijl de teelt van bewaarkool met 190 ha en die van tuinbonen met 140 ha afnam. Vrijdag 8 augustus 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19