De maand augustus op het zuidwestelijk akkerbouwbedrijf Consulentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw te Goes Augustus is een maand waarin som mige gewassen nog volop in de groei zijn. Voor andere gewassen, zoals granen en erwten, is de tijd van oogsten aangebroken. Deze gewas sen hebben droog weer nodig voor een vlotte oogst. Droog weer is ook gewenst als er gedraineerd moet worden of als men de grond gaat ontsmetten. Hakvruchten daarente gen hebben in augustus juist vocht nodig. Diverse oogstwerkzaamheden vra gen in augustus weer onze aandacht. In dit artikel wordt daarnaast de na druk gelegd op de volgende punten: kweekbestrijding voor de oogst van erwten en granen kwaliteit uien; vooral het tijdig stop pen met de bladvlekkenziekte- bestrijding Drainage, vooral de keuze van het omhullingsmateriaal grondontsmetting onder goede om standigheden groenbemesting: bemesting en inzaai Granen De tarwe is op het moment van schrijven ongeveer twee weken later dan in andere jaren. Door zonnig en warm weer wordt deze achterstand snel ingelopen wat in verschillende gevallen zal leiden tot het noodrijp worden van het gewas. De bestrijding van ziekten en plagen is voor een groot deel voorbij. Wie problemen heeft met kweek, veenwortel (wortelonkruid dat veel op perzikkruid lijkt) of aardappel opslag kan deze onkruiden voor de oogst van het graan bestrijden met Roundup. De ervaringen hiermee in andere jaren zijn erg goed. Bij toe passing moet men op de volgende punten letten: het gewas: - bij een niet te zwaar graangewas is de kans op slagen groter het stadium: - minstens 7 dagen voor de oogst spuiten - de graankorrels moeten deegrijp zijn en minder dan 30% vocht be vatten - het stro moet geel zijn terwijl de knopen nog groen/geel zijn het weer: - niet te warm - bewolkt - hoge luchtvochtigheid - 4-6 uur na het spuiten droog dosering: - 3 a 4 liter in hoogstens 300 a 400 li ter water per ha Graan bestemd voor de zaaizaad teelt mag niet behandeld worden met Roundup. Wanneer we met een late oogst te maken krijgen kunnen de omstan digheden minder zijn. Het aantal uren dat geschikt is om te dorsen neemt af. Het is dan erg belangrijk om met voldoende kapaciteit en zon der storingen te kunnen maaidorsen. Zorg dat uw maaidorser in orde is voor u begint. Rassen die gevoelig zijn voor schot en korreluitval moet u voorrang ge ven bij het dorsen. Onderstaande tabel geeft hierover informatie. Een en ander is ontleend aan de Rassenlijst 1986 aangevuld met gegevens over nieuwe rassen. Ras Schot Korreluitval Arminda Citadel Donjon Granada Granta Marksman Obelisk Okapi Saiga Sarno Taurus Tombola 6 6 5 7 5 6 8r 7 8 7 5 8 8 7 7 6 6 7 celen vlak liggen. Percelen met veel onkruid zijn moeilijk van stam te dorsen. De maaidorser moet voor, het dorsen van stam aangepast zijn. Op percelen met veel onkruid kan Reglone of Roundup ingezet worden. De toepassing van Roundup voor de oogst van erwten is dit jaar voor het eerst toegelaten. Evenals bij de gra nen is het een goede manier om wor telonkruiden te bestrijden. Ook hier geldt dat het vochtgehalte van de korrels minder dan 30% moet zijn. De omstandigheden tijdens het spui ten en de dosering zijn gelijk aan de toepassing bij granen. Met Reglone of Roundup behandeld stro mag aan het vee vervoederd worden. Graszaad Zodra de dekvrucht geoogst is dient het jonge graszaad een N-bemesting te krijgen. De overjarige percelen kunt u bij de laatste keer dat u maait bemesten. mengd met maneb-tin tegen de phy- tophthora. Voor het doodspuiten van het loof kan gebruik gemaakt worden van di- noseb in olie, Reglone of Purivel. Dit laatste middel is bij aanwezig heid van de aardappelziekte minder geschikt omdat het een trage en on voldoende sporendodende werking heeft. Bij het doodspuiten van een nog wei nig afgerijpt gewas en onder droge omstandigheden, kan naveleindrot optreden. Dit komt vooral voor bij het middel Reglone. Gebruik in zo'n geval liever een ander middel en spuit het gewas dood in twee keer. Als er, ondanks de gunstige situatie van dit moment in de loop van augustus toch nog een sterke aan tasting door phytophthora optreedt kan het nodig zijn dat het gewas eer der doodgespoten wordt. Als op meer dan een vijfde van de planten zieke blaadjes voorkomen moet het gewas doodgespoten worden. Een gewas met veel loof kan eventueel in Enkele weken voor de oogst van wintertarwe kan daarin een bestrijding van wortelonkruiden worden uitgevoerd met Round-up Erwten Voor het van stam dorsen moet het gewas gelijkmatig afgerijpt zijn. Bo vendien is het een vereiste dat de per- Aan veldbeemd, aan gewoon rood- zwenk en aan roodzwenk met fijne uitlopers wordt meestal 60 kg N ge geven. Op wat zwaar ontwikkelde eerstejaars roodzwenkgewassen is 30 kg N voldoende. Bij Engels raaigras is het effekt van een herfstbemesting afhankelijk van de gewasontwikkeling. Een N-gift van 30 a 45 kg N per ha is gewenst als het gewas matig onder de dek vrucht vandaan komt of als het ge was aan de late kant nog wordt gezaaid. Cirkelmaaien na de oogst van tarwe is gunstig voor de opbrengst van veldbeemd. Het is belangrijk om kort te maaien. Roodzwenk reageert veel minder op vroeg cirkelmaaien. Dit mag ook niet te kort gemaaid worden omdat anders het groeipunt weggemaaid wordt. Aardappelen Vorig jaar was de ziektedruk van de phytophthora in augustus bijzonder groot. Veel percelen werden in enke le dagen geheel besmet. Dit leidde in sommige gevallen tot het vervroegd doodspuiten van het gewas. Op dit moment is nog niet te voor spellen hoe de situatie dit jaar in augustus zal zijn. Berucht zijn in dit verband de - soms maar enkele - dagen dat het gewas 's morgens lang vochtig blijft. (Elke graanoogstperiode kent wel een aan tal van die dagen dat men niet vóór de middag het graan in kan!!). Zorg er in ieder geval voor dat ook tijdens de afrijping van het aardap pelgewas dit op tijd met manebtin bedekt wordt. Tijdens de drukte van de graanoogst wordt dit punt nog wel eens verwaarloosd. Luizen Moeten alleen bestreden worden als ze werkelijk van betekenis aanwezig zijn. In augustus is een behandeling zelden noodzakelijk. Als schade- drempel geldt: 50 luizen per samen gesteld blad. Apart spuiten met veel water (liefst tegen de avond) heeft de voorkeur boven het spuiten ge- twee keer doodgespoten worden. Eerst 3/4 van de dosering en 2 dagen later nog een halve dosering. De eerste helft van juli is er veel aan dacht besteed aan de doorwas, o.a. in de berichtgeving via de radio en het zuidwestelijke telefoonbandje (01806-14166). Op dit moment (15-20 juli) kan vastgesteld worden dat de situatie sterk uiteenloopt en varieert van percelen met in het ge heel geen doorwas tot gewassen met bij 100% van de planten doorwas- verschijnselen. De verdere gang van zaken is moeilijk te voorspellen, sterk afhankelijk als deze is van het weer. Aan de hand van het verloop in augustus zal mogelijk in het arti kel van de maand over september nader ingegaan kunnen worden op de konsekwenties die de doorwas meebrengt voor oogst en bewaring. komt dan een wit pluis voor, waarin zich de luizen bevinden. Deze zuigen aan de jonge wortels waardoor de groei stagneert en soms zelfs planten afsterven. Bij een zware aantasting kan even tueel wat ekstra stikstof gestrooid worden. Koolzaad De beste zaaitijd van dit gewas is eind augustus. Gemiddeld is de zaaizaadhoeveel- heid 7 kg per hektare. Het meest verbouwde ras is Jet Neuf, terwijl Belinda en Darmor wat in opkomst zijn. Voor late zaai is Darmor minder geschikt. Belinda geeft bij een late zaai juist een goede opbrengst. Knolselderij Blijf het gewas kontroleren op aan wezigheid van luizen en wantsen. Bij aanwezigheid van wantsen groeien de hartblaadjes niet meer en worden ze zwart. Verder dient het gewas om de 14 dagen gespoten te worden te gen de bladvlekkenziekte. Het ras Monarch is hiervoor gevoeliger dan Roem van Zwijndrecht. Vooral bij warm en vochtig weer kan de blad vlekkenziekte zich snel uitbreiden. Als reeds aantasting aanwezig is kan 1 of 2 keer een systemisch middel zo als Benlate of Bavistin gebruikt worden. Na warm en droog weer in augustus en september kan inwendig bruin van de knollen optreden. Door in augustus met 2 kg Maneltra-Borium op 1000 liter water te spuiten is dit te voorkomen. Uien Bladvlekkenziekte breidt zich vooral in vochtige perioden uit. De bestrijding dient plaats te vinden tot half augustus. Eventueel kan men bij de laatste bladvlekkenziek- tebestrijding nog een systemisch fungicide zoals Benlate toevoegen. Wanneer men na half augustus de bladvlekkenziekte nog bestrijdt blijft het gewas te lang groen. Dit betekent een late oogst wat zeer na delig is voor de kwaliteit. Hoe be langrijk kwaliteit is bleek vorig jaar wel. Ook aan de preimot dient nog steeds aandacht besteed te worden. Tegen het eind van het seizoen begeeft het rupsje zich namelijk aan het loof naar de bollen en vreet daarin gaat jes, aan de onderzijde. Onder voch tige omstandigheden kan dit aanlei ding geven tot schimmelinfektie. Mogelijk kan ook het optreden van koprot hierdoor in de hand worden gewerkt. Tot zeven dagen voor de oogst kan Ook in augustus vragen de aardappelen nog de volle aandacht. Geef de aardappelziekte geen kans Karwij Zodra de dekvrucht geruimd is moet op dit gewas na erwten en vlas respektievelijk 40 en 80 a 100 kg stikstof gestrooid worden. In droge en warme perioden in augustus en september wordt dit ge was vaak ernstig aangetast door de wollige karwijluis. Op de wortels Grondsoort op draindiepte Laat nu grondmonsters nemen. U hebt dan de gegevens op tijd beschikbaar worden gespoten met cypermethrin (Cymbush), deltamethrin (Decis), mevinfos (o.a. Phosdrin) en per- methrin (div. merken). Diazinon heeft een veiligheidstermijn van 3 weken en een betrekkelijk korte wer kingsduur komt voor deze behandeling niet meer in aanmerking. Om misverstand te voorkomen dient nog te worden opgemerkt dat de kop- rotschimmel niet alleen langs de wondjes veroorzaakt door de prei mot, de plant kan besmetten. Een (late) behandeling tegen de preimot biedt geen enkele zekerheid dat men zijn gewas vrijwaart van koprot. Bij koprot zijn de weersomstandigheden van doorslaggevende betekenis en blijkt met name een late afrijping en de aanwezigheid van uienafval en aangetaste plantuien in de omgeving het optreden in de ha^d te werken. Het is van groot belang dat de bespuiting met een kiemrem- mingsmiddel op het juiste moment plaatsvindt. Het juiste moment is als de eerste verschijnselen van strijken worden waargenomen. Te laat spui ten geeft onvoldoende effekt omdat het middel naar de bol getranspor teerd moet worden. Toevoeging van een uitvloeier versterkt het effekt van de MH bespuiting. Na het spui ten moet het minstens 10 uur droog zijn. Pas op voor overwaaien van MH 30 op een nabij gelegen perceel witlof. MH 30 kan daaraan ernstige schade geven! Bekijk, zeker wanneer u volgens de snelle methode oogst, of uw ventilator- en kachelkapaciteit wel voldoende is. Haal er eventueel een deskundige bij zodat fouten worden voorkomen. Bent u er zeker van dat uw thermometer de juiste tempera tuur aangeeft? Drainage Afgelopen winter hebben we in de natte perioden de percelen met water overlast weer duidelijk naar voren zien komen. Op veel percelen die zo'n dertig jaar geleden gedraineerd zijn is deze drainage toe aan vervan ging. Bedenk dat uitstel u alleen maar geld kost. Wanneer we de kosten van rente, af schrijving en onderhoud van de drai nage berekenen komen we gemid deld aan zo'n 150 a 200 gulden jaar lijkse kosten per hektare. De opbrengstderving als gevolg van een slechte drainage kan in een nat jaar erg groot zijn. Een opbrengst derving van 10% bij een bruto- opbrengst van 5000 gulden per hek tare is 500 gulden per ha. De maanden augustus en september zijn vaak bijzonder geschikt om te draineren. De omstandigheden waaronder gedraineerd wordt zijn voor een goede werking van de drai nage van groot belang. Draineer daarom alleen bij droog weer en droge bodemomstandighe den. Het omhullingsmateriaal dient aangepast te worden aan de grond soort. In onderstaande tabel kunt u zeer globaal zien bij welke grond soorten welke omhullingsmaterialen gebruikt kunnen worden. Bij ingesloten laagtes verdient hei aanbeveling de sleuven vol te storten Omhullingsmateriaal 25Ü afslibbaar of veen 25S afslibbaar - zonder zware ijzer afzetting - met zware ijzeraf zetting geen dun materiaal o.a. glasvlies en nylon. volumineus materiaal o.a.poiypro- pyleenvezel polystyreen- korrels turf. 12 Vrijdag 8 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12