L Inklapbare keerwandsteunen waar je mooi alle kanten mee uit kunt! glyfosaat méérwetenbori Eindresultaat Stopa 1985 A Bemiddeling taxaties en advies in onroerend goed mj' Pachtzaken. i jJjg 1 Met Frigate als aktivator kunt u met aanzienlijk ^verlaagde doseringen vanglyfosaat volstaan. De kombinatie van glyfosaat en Frigate geeft een effektieve bestrijding van één- en meerjarige onkruiden op tijdelijk onbeteeld land. HMk. Frigate en glyfosaat: |Kp|HH^E^|k een kostenbesparende WKSmkombinatie! In de afgelopen week zijn de resultaten bekend geworden van de in geleverde hoeveelheden pootaardappelen bij de Stopa over de oogst 1985. 't Valt 5000 ton minder tegen. En dat komt overeen met on geveer 1 miljoen. Uiteindelijk resultaat 170.000 ton! Op het buro van de Stopa aan de Van Stolkweg 31 in Den Haag is de afgelopen maanden koortsachtig ge werkt om de ingediende formulieren waarbij aankoop en terugverkoop was geregeld over vele duizenden partijen pootaardappelen te verwer ken. De Stopa heeft één medewerker in vaste dienst, maar dankzij de in zet van diverse andere medewerkers uit het huis van de 'aardappelorgani saties' aan de Van Stolkweg 31, kon het toch nog redelijk op tijd worden afgewerkt. Een gigantische papier winkel. En de afwerking daarvan moest uiteindelijk leiden tot uitbeta ling van de toeslag op aangediende pootaardappelen. Hoe gaat het ook al weer? Vanaf 1 februari kon iedere teler of hande laar iedere 14 dagen gedurende een korte periode (enkele dagen) overge bleven pootaardappelen bij de Stopa opgeven. In de praktijk geschiedt dit door de NAK-kontroleur te waarschuwen, die dan even langs komt. Via het in vullen van formulieren wordt dan hoeveelheid, ras, klasse, telersnum mer enz. geregistreerd. Bovendien wordt een formulier inge vuld dat de aanbieder zich verplicht om tegelijkertijd de aangeboden partij terug te kopen voor b.v. voe derdoeleinden. Dat gebeurt allemaal bij dezelfde NAK-kontroleur. Als later de partij wordt geleverd in de voeraardappel- sektor dan gebeurt dat na denature-^ ring en kleuring onder toezicht van weer diezelfde NAK-kontroleur. Eenvoudiger kan het ook al niet. Maar we zijn wel ontzettend blij dat dat kan. Immers de NAK- kontroleur is als geen ander 'thuis' op het boerenbedrijf of in het han delshuis. Pas na aflevering gaan de 'papieren' naar Den Haag voor kon- trole, voor bepaling en berekening van de toeslag en - voor uitbetaling. En als het hier en daar wat langer ge duurd heeft, dat uitbetalen, dan het voorgeschreven maksimum van 30 werkdagen, dan heeft dat stellig te maken gehad met een paar enorme pieken in de toevloed van de papier winkel. We hopen dat daar dan be grip voor bestaat. In ieder geval on ze ekskuses daarvoor. De organisatie van de overname pootaardappelen werkt zeer effi ciënt; mede door de welwillende me dewerking van de NAK en mede door de welwillende medewerking van de medewerkers in het huis van de aardappelorganisaties. Nogmaals een gigantische klus; de overname van die 170.000 ton poot aardappelen. Enkele bijzondere dingen Velen zijn regelmatig nieuwsgierig naar de verhouding van licentieras sen en vrije rassen bij de inlevering bij de Stopa. En regelmatig kunnen we aan de hand van onze jaarverslagen zeggen: er is een redelijk evenwicht. Gemid deld genomen. Een aardige proef op de som over oogst 1985. Bij de oppervlakte poot aardappelen in de keuring bestond 61% uit zgn. licentie-rassen. En als we dan de 170.000 ton ingeleverde pootaardappelen nader analyseren dan blijkt daarvan 59% te bestaan uit licentie-rassen en dus 41% uit vrije rassen. Van het grootste ras Bintje is ruim 42.500 ton door de Stopa overgeno men. Dat komt overeen met onge veer 5 1/2 ton per ha, en dat komt weer overeen met het gemiddelde overname cijfer. Totaal in de keu ring ruim 33.000 ha. Het gaat hier wat te ver om alle rassen onder de loupe te nemen. Er komen zo'n 175 rassen op onze lijst voor. Er zijn rassen bij waarvan minder dan 1000 kg per ha is ingenomen, maar er zijn ook uitschieters bij van 15 ton per ha. Zowel in de 'vrije sfeer' als in de sfeer van monopolie rassen. Nieuwe seizoen Het nieuwe seizoen is al weer in volle gang. De veldperiode nadert alweer zijn einde. Er is weer sprake van goede kwaliteiten, vooral wat virus ziekten betreft. De bakterieziekten baren hier en daar nog wat zorgen. Door de droogte hier en daar wat meer schurft. In het algemeen is er sprake van een goede oogst, van goede opbrengsten en gemiddeld ge nomen ook zeker van goede kwa liteit. Toch zal er netto wat minder be schikbaar komen voor de markt dan vorig jaar. En dan praat ik gemid deld over Nederland. Met nogal wat lagere opbrengsten in de konsumptie-sektor ziet het markt- beeld van de poter er in 1986 wat minder ongunstig uit dan 1985. Toch ben ik nog steeds blij met de goede beleidslijn door de Stopa ge trokken. Gelijke prijzen, dubbele heffingen. Tenslotte Er wordt al weer volop nagedacht over 1987. Kunnen we zo wel doorgaan? Een volkomen vrije teelt met forse heffingen? Met de druk op de pootaardappel, mede veroorzaakt door de proble men bij andere gewassen en produk- ten. Of moeten we toch onze 35.000 ha op één of andere wijze verder beschermen? •Swifterbant A. Vermeer Minder zaaiuien, maar meer 2e jaars plantuien De voorlopige uitkomsten van de landbouwtelling, die het CBS publi ceerde, wijzen op een kleiner areaal zaaiuien in Nederland dan vorig seizoen. Vergeleken met 1985 is de totale op pervlakte ingekrompen met ruim 1.000 ha. De slechte financiële resul taten en de matige kwaliteit van de uien in het vorige seizoen, waardoor er veel werk verzet moest worden voor een goede baal uien, hebben waarschijnlijk veel boeren doen besluiten om dit jaar minder uien uit te zaaien. Wel is het geraamde areaal 2e jaars plantuien iets uitgebreid. Inmiddels zijn in Zeeland, waar deze teelt voornamelijk plaatsvindt, de eerste plantuian begin juli alweer geoogst. Tot nu toe liggen de beursprijzen in Goes op een iets hoger nivo dan vo rig jaar. Geregistreerd Handelsmerk SOS Brotech Corporation, Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048, Painesviiie, owo. USA 4700 BA Roosendaal, Telefoon 01650-32912. 10 Deskundig advies en begeleiding. Rentmeester, Ing. AJ. HOflSO Burghseweg 57.4328 LA Burgh-Haamstede fel 01115 - 3424 Lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Vrijdag 8 augustus 1986 <?K tv 'liue a' Om** vw m»fl of w* «X* •w* In de handel gebracht door: SDS Biotech U.K. Limited Inhoud 5 Hier Mooij Kamerik b.v. Technieken en levenng van systemen voor ventilatie, koeling, drogng. bewaring en opslag van agrarische produkten Nijverheidsweg 11 Postbus 18 - 3470 ca Kamerik Telefoon 03481 1784* (na 18.00 uur 03481-1537) Hierlangs uitknippen en zenden aan Antwoordnummer 3901-3440 XH Kamerik. □□□□□□EZ] Zend mij s.v.p. documentatie over keerwandsteunen óf bel voor 'n geheel vrijblijvende afspraak. Naam.: Adres Postcode: Woonplaats:. Telefoon De inklapbare keerwand steunen van Mooij zijn ont worpen op basis van jaren lange ervaring met het opslaan en bewaren van agrarische produkten. De constructie is zeer solide en uitgevoerd in koudgewalste stalen steunen en voetplaat, die geheel inklap baar zijn en een hoogte van 3 meter hebben. Alle inklapbare keerwandsteunen zijn vanzelfsprekend afgelakt in 'Mooij' blauw. Met behulp van los bijgeleverd keerwandhout kan heel ge makkelijk een éénzijdige belastbare wand geformeerd worden. Via hoeksteunen, driehoeksteunen, wandmon- tage profielen en opzetstukken kunt u letterlijk alle kanten uit. En met één extra voetplaat constructie per steun is de wand in een handomdraai tweezijdig belastbaar te maken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10