Hygiëne op het akkerbouwbedrijf, waarom en hoe? Voorkom Phoma-aantasting door zorgvuldige behandeling Konsequenties Phoma Kansen Blik op de toekomst Wat was er aan de hand? korte wenken akkerbouw Het beleid Tenslotte Japanse wetenschappers kweken superras rijst Ziektebeheer onder de loupe Tabel Verspreiding van ziekten en plagen door middel van bietenrooiers Besmetting van de aanhangende grond Niet Matig Matig tot zwaar Door de huidige teeltmethoden in de akkerbouw vormen grondgebonden ziekten en probleemonkruiden een steeds grotere bedreiging. We trach ten deze bedreiging zoveel mogelijk in te dammen door ondermeer chemi sche onkruidbestrijding. Dit blijkt echter voor een aantal ziekten en on kruiden niet afdoende te zijn. Vele ziekten en plagen, die de laatste jaren op steeds meer bedrijven aan getroffen worden, zijn zeer moeilijk of niet te bestrijden. Hierbij kan ge dacht worden aan knolcyperus, wil de bieten, kleefkruid, Rhizomanie, aardappelcystenaaltje, bietecyste- naaltje, sclerotinia, rhizoctonia enz. Deze ziekten en plagen kunnen op ve le manieren de Nederlandse land bouw, en daarmee ook uw bedrijf, veel geld kosten. Als een ziekte of plaag optreedt, geeft dat kosten, om dat deze met arbeid of chemische middelen bestreden moet worden. Dit betreft bijvoorbeeld cystenaaltjes, knolcyperus en kleefkruid. Er kunnen aanzienlijke opbrengstder vingen plaatsvinden door bijvoor beeld cystenaaltjes of Rhizomanie. Bij een aantasting met Rhizomanie is een rendabele teelt van suikerbieten voor een zeer groot aantal jaren uit gesloten. Dit is ondermeer reeds het geval in grote delen van de Italiaanse Povlakte. Er kunnen wettelijke teeltverboden of Bij het nader onder de loupe nemen van de vele ziekten die in de aardap pelsector voorkomen en het gewas voortdurend bedreigen is naast Aar dappel Moeheid, de Phoma er ook één van de eerste orde. Voor de Pho ma gelden er dan ook in Nederland wettelijke maatregelen. De phoma is een echte wondpara- siet. dat wil zeggen dat de schimmel wanneer deze aanwezig is, de knol kan binnen dringen bij verwonding. En verwonding van aardappelknol len kan in het algemeen optreden bij verwerking daarvan. Dat begint al bij het mechanisch rooien, maar gaat door bij het in de bewaarplaats brengen, maar ook bij het sorteren en verdere bewerking. De schimmel kan voorkomen op en in de knol in een latente vorm en wacht zijn kans af tot er verwonding optreedt en dan de knol binnendringt. Een nadere voorwaarde daarbij is dat het vol doende koud moet zijn. De meeste andere "parasieten" ontwikkelen zich bij hogere temperaturen, maar het bijzondere van de phoma is dat deze zich ontwikkelt bij lage tempe raturen. Het liefst beneden de 7° Celsius. Voorts kan de phoma op al lerlei manieren in de grond voorko men. En dan is het verhaal zo onge veer compleet. Vanuit de grond op de knol. Vanuit de latente vorm wachten op verwonding bij lage tem peraturen. Dan pas de gelegnheid krijgen om de knol binnen te drin gen en te ontwikkelen. En dan pas gaat de knol tot rot over. De beste kansen voor de schimmel treden op waar veelal lagere tempe raturen zijn en waar tegelijkertijd veel verwondingen zijn. Dat is met name in de Scandinavische landen, maar ook in Schotland en Ierland. Daar worden de aardappelen, ook de pootaardappelen, veelal laat in de herfst gerooid, bij voor de phoma- schimmel gunstige temperaturen. 6 teeltbeperkingen worden opgelegd. Denk hierbij aan knolcyperus en aard appelmoeheid, De export kan enorm geschaad wor den. Relatief kleine belemmeringen in de export kunnen verstrekkende ge volgen hebben voor de afzet van on ze landbouwprodukten en daarmee de prijsvorming negatief beïnvloeden. Ongerechtigheden in of aan onze ex- portprodukten zijn maar al te gauw aanleiding tot het sluiten van grenzen. Dit werkt altijd door op andere pro- dukten en landbouwsectoren. Enige reden tot ongerustheid bij onze werk methoden in de akkerbouw is er dus wel. De schade die wordt geleden openbaart zich niet altijd even dui delijk. In de veehouderij en de (glas) tuin bouw is men echter door schade (en schande) wijs geworden. In de inten sieve veehouderij en bij een aantal teelten in de glastuinbouw staat de hy giëne, vanwege de risiko's van infek- ties en besmettingen, hoog in het vaandel. Ook binnen de akkerbouw is de tijd gekomen zorgvuldiger om te gaan met grond en bedrijf. Iedereen zoekt na twee minder goede jaren naar moge lijkheden om de kosten te drukken. Vermijden van kosten, nu en in de toekomst, hoort daar echter ook bij. Dit is te bereiken door geen grond van het ene naar het andere perceel te ver slepen (noch binnen, noch van buiten Door het veelvuldig voorkomen van stenen in de grond treden bovendien veel beschadigingen op. Met name mechanisch rooien heeft hier en daar desastreuze gevolgen gehad in poot- en consumptie-aardappelen. Is het een wonder dat in Schotland bij voorbeeld nog steeds ongeveer de helft van de aardappelen met de voorraad worden gerooid en dan met de hand worden opgezocht. Daar worden zelfs nu nog de school vakanties op afgestemd. Veel han den zijn nodig voor het oprapen van de aardappels. Tot de beginjaren 1970 hebben we ons in Nederland nauwelijks iets aangetrokken van de phoma-schimmel. Tot dat plotseling hier en daar tot in enkele partijen aardappelen voorkwam. Vroeger werden in Nederland de pootaardappelen via het rooidatum- beleid van de NAK, altijd in juli en augustus geoogst en opgeslagen bij vrij hoge temperaturen. In ieder ge val bij temperaturen waarbij de pho ma geen schijn van kans kreeg. Geen of weinig stenen in de grond zorgden naast een beperkte mechanisatie voor minimale beschadigingen. Maar ook de consumptie aardappelen werden "vroeger" veel eerder geoogst dan tegenwoordig. Al kwam de schimmel hier en daar voor, we hadden er geen last van. In nog warmere landen dan Nederland heeft natuurlijk de phoma-schimmel helemaal geen betekenis. In Neder land is in de loop der jaren de situa tie binnen de aardappelteelt nogal ge wijzigd. In de eerste plaats is de me chanisatie bijna voor 100% doorge voerd zowel bij poten, rooien als bij het sorteren. Al hebben we weinig stenen in de bodem, bij zo'n volledig doorgevoerde mechanisatie zijn lich te, vaak onzichtbare wonden onont koombaar. Hoewel pootaardappe len in het algemeen nog steeds tame lijk vroeg gerooid worden is daar bij consumptie-aardappelen duidelijk verandering in gekomen. Mede door het eigen bedrijf), geen sorteergrond naar het perceel terug te brengen, het bestrijden van aardappelopslag op af valhopen en op het land, door alleen goedgekeurd zaaizaad te gebruiken en, zodra dit daadwerkelijk is in gesteld, alleen organische mest aan te kopen die aan een aantal kwaliteits eisen voldoet (met name met betrek king tot verontreinigingen). Ook het reinigen van machines is van belang. Dit betreft ook de machines van uw loonwerker. U mag, als klant, van uw loonwerker verlagen dat de ze met gereinigde machines op uw be drijf komt. Dit geeft extra kosten van ƒ50,— tot ƒ150,—, afhankelijk van het werktuig. Onderzoek in 1983 toonde aan dat zich zeer grote hoe veelheden cysten in de grond op en aan machines kunnen bevinden (zie tabel). Het onderzoek betrof 63 bietenrooi ers/percelen. Aanhangende grond: gemiddeld 50 kg (25-125 kg). Een zelfde onderzoek op onkruidza den zal het zelfde beeld te zien geven. Voorbeelden van het verslepen van ziekten en plagen met machines zijn er volop, zoals een met duist veron treinigde maaidorser die op een duist- vrij perceel heeft gewerkt. Het is van belang dat U op uw eigen bedrijf zorgt voor reinigingsappara- tuur en een bezinkput. U kunt dan zelf de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat grond van andere bedrijven bij U de kavel op gaat. Dat voor een loonwerkbedrijf deze faci- betere teelttechnieken en het doel matige gebruik van gewasbescher mingsmiddelen wordt steeds later gerooid. Men kan in vele gevallen zelf als boer bepalen wanneer zo on geveer het gewas kan worden dood gespoten en geoogst. In de praktijk betekent dat wel, dat thans Neder landse consumptie-aardappelen in de 2e helft van september en zelfs tot in oktober worden geoogst. En het kan in die tijd van het jaar al be hoorlijk koud zijn in ons land. Het op een laag peil houden van de phoma-schimmel en het zorgvuldig oogsten en opslaan is dan ook drin gend gewenst. Dit temeer daar steeds meer aardappelen gedurende een langere tijd moeten worden bewaard ten gerieve van onze afnemers. Valplekken in suikerbieten komen ook dit jaar weer voor. Zijn het struktuurplekken of betreft het het BIETECYSTEN AALTJE? Teken even aan in Uw bouwboek waar deze plekken zitten. Voor dat er weer bieten worden gezaaid kunt U dan gericht deze plekken laten onderzoeken op aaltjes. Re geren is immers vooruit zien. Onkruidzaden kunnen gemakke lijk via maaidorser en pers wor den verspreid. Maak de machines - ook die van de loonwerker! - steeds goed schoon, voordat U naar een volgend perceel rijdt. Met een kompressor of industrie stofzuiger kunt U prima resulta ten behalen. BEDRIJFSHYGIË- NE, weet U wel. Wilt U in de komende jaren WERK EN KOSTEN BESPA REN, bestrijd dan veen wort el, Bietencystenaaltje: wit 18 geel 45 geel/wit 3 Aardappelcystenaaltje 56 Wiirot 58 liteiten noodzaak zijn, spreekt voor zich. Bedrijfshygiëne is van belang voor het individuele akkerbouwbedrijf en voor de Nederlandse landbouw in zijn ge heel. Het is moeilijk te bepalen of en wanneer voorzorgsmaatregelen wor den beloond. Het is in vele gevallen even moeilijk Toen in de beginjaren 1970 in enkele partijen consumptie-aardappelen phoma-rot voorkwam heeft de over heid, in nauw overleg met het aard appelbedrijfsleven, maatregelen getroffen om de ziekte in te dammen. - Alle pootgoed partijen onderzoe ken op het voorkomen van laten te besmetting, aan de hand van een monster van 100 knollen. - Een verbod van uitpoten van besmette pootaardappelen in de Benelux (Nederland, België en Luxemburg hebben één phytosa- nitair beleid). - Meer dan licht besmette partijen riet, kweek en aardappelopslag nog vóór de graanoogst. Spuit 7 a 10 dagen vóór de oogst met 4 li ter glyfosaat. Tegen kweek is 3 li ter voldoende. Gebruik 250 a 300 Itr. water. Voor het handhaven van een goe de BODEMSTRUKTUUR op klei is een goede kalktoestand on ontbeerlijk. Reparatie en onder houd van de kalktoestand, geleid door grondonderzoek, is dan ook op zijn plaats. Verbeter tevens het rendement van kunstmest en or ganische mest; kalk is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Om te DRAINEREN zijn de ko mende maanden bij uitstek ge schikt. Onderzoek in 1985 toonde echter aan, dat slechts 35% van de drains op de goede manier wordt gelegd. Over omhul lingsmateriaal is het laatste woord ook nog niet gezegd. Alleen een goed uitgevoerde drainage brengt zijn geld op. Lees het betreffen de vlugschrift nog eens door, of vraag Uw bedrijfsvoorlichter meer informatie. 10 35 4 14 14 46 7 0 0 5 te bepalen of reeds ontstane schade door preventieve maatregelen te voor komen zou zijn geweest. Dit mag ech ter geen reden zijn om voorzorgsmaatregelen achterwege te laten. CAT Barendrecht P.W. VVaalkens afkeuren en uit de roulatie ne men als pootaardappel. Het beleid is er gedurende de achter ons liggende jaren steeds op gericht geweest en is er nog op gerichtde ziek te op een laag peil te houden. Zoda nig dat geen schadelijke gevolgen optreden bij de nateelt van pootaard appelen in binnen- en buitenland. We moeten gewoon aannemen dat de phoma-schimmel vrij algemeen voorkomt, dat de schimmel zich het beste thuis voelt op wat laag gelegen koude natte percelen. Het doel van de schimmel om de knol binnen te dringen en rot veroorzaken kan slechts onder bepaalde omstandighe den. Wettelijke maatregelen zijn te recht van kracht om schade in de vorm van rot tot het uiterste te be perken. Met de wisselende omstan digheden der natuur lukt dat het ene jaar wat beter dan het andere. Door toenemende inzichten en érvaringen wordt het beleid regelmatig wat bij gesteld. Dat wordt helaas niet altijd overal even goed begrepen. We zul len er mee moeten leren. A. Vermeer Een laboratorium van het Japan se ministerie van landbouw, bos bouw en visserij is erin geslaagd een nieuwe rijstsoort te ontwikke len, waarvan de korrel de grootte van een pinda heeft. Aan de ont wikkeling van de superrijst is tien jaar gewerkt in het landbouwkun dig onderzoekscentrum van Kyus hu. Een korrel van de nieuwe rijstsoort heeft een gewicht van 60 tot 70 milligram, ongeveer drie keer zoveel als het gangbare ge wicht van 20 tot 22 milligram van een doorsnee Japanse rijstkorrel. De nieuwe rijst werd verkregen door kruising van 10 grootkorre- lige rijstsoorten uit Japan en an dere delen van Azië. Na elke oogst werd met de grootste korrels ver der geëxperimenteerd. De weten schappers isoleerden de genen die de omvang van de korrel bepalen. Een woordvoerder van het labo ratorium verklaarde dat er verder geëxperimenteerd wordt om de rijst te vervolmaken. De rijst zal waarschijnlijk vooral gebruikt worden als veevoer. Vrijdag 25 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6