Flexibeler quotumoverdracht op komst De daling van de tuinbouwgasprijs gaat door Afroming boven 20.000 kilogram Meer vrijheid Boven 20.000 kg. afroming Gehele bedrijven Reakties Pacht moeilijk Spoedig inwerking Tot april '87 bijna 400.000 ton varkensvlees extra in EG Algerijnse minister bezoekt telers pootaardappelen In de olie (14) Minister Braks overweegt het systeem van melkquotumoverdracht aan zienlijk te wijzigen. Aan het Produktschap van Zuivel en het Land bouwschap is advies gevraagd over een voorstel om de Beschikking Superheffing 1985 op punten die verband houden met grondoverdracht aanzienlijk te wijzigen. Binnen het kader dat aangegeven is door EG- regelingen wordt een meer flexibel systeem van overgang van heffing- vrije hoeveelheden melk voorgesteld. Anderszins zal er ook een be perking komen. Per hektare mag in de toekomst niet meer dan 20.000 kg. heffingvrije melk aan een ander worden overgedragen. In het voorgestelde systeem wordt meer dan thans de nadruk gelegd op het feit dat de overdracht van een hef fingvrije hoeveelheid sterk "wordt be paald door het handelen van partijen met daaraan gekoppeld een eigen ver antwoordelijkheid. Als grond, niet zijnde een geheel bedrijf, wordt over gedragen, kunnen de betrokken par tijen zelf bepalen hoeveel melk mee overgaat. De hoeveelheid kan liggen tussen nul en twintigduizend kilo per hektare. Onder overdracht wordt ver staan de overdracht van eigendom en erfpacht en het ontbinden en/of op nieuw aangaan van een door de Grondkamer goedgekeurde pacht overeenkomst van minimaal zes jaar. Overdracht zonder quotum is dus ook mogelijk waardoor de zogenaamde 5,5 hektareregeling kan komen te ver vallen. Hetzelfde geldt voor de bepa lingen zoals die nu nog gelden voor de ruiling van gronden. Per hektare mag volgens de voor gestelde wijziging ten hoogste 20.000 De tuinbouwgasprijs is gekoppeld aan de prijs van de zware stookolie en wordt door de Gasunie elk kwartaal aangepast. Het verloop van de zware stookolieprijzen in 1985 en de eerste twee kwartalen van 1986 blijkt uit de tabel. Platt's-notering van de zware stook olie met een zwa- velpercentage van 1% in per ton 1985 le kwartaal 187,9 2e kwartaal 156,2 3e kwartaal 148,9 4e kwartaal 150,6 1986 le kwartaal 118,7 2e kwartaal 73,1 De cijfers in de tabel spreken voor zichzelf. Zowel de daling van de zwa re stookolieprijs in dollars als de koersdaling van de Amerikaanse dol lar t.o.v. de Nederlandse gulden heb ben zich ook in 1986 sterk voortgezet. De gemiddelde zware stookolieprijs in het eerste en tweede kwartaal van 1986 (ongeveer ƒ273,— per ton) zijn bepalend geweest voor de tuinbouw gasprijs in het derde kwartaal. Nog steeds lijkt het einde van de daling niet in zicht. Begin juli bewoog het ni veau van de dollarkoers zich rond de ƒ2,45 en de 1% S-zware stookolie op ongeveer 0 per ton. Bij deze ontwik kelingen zal de tuinbouwgasprijs per kg. worden overgedragen. Grond waarop meer dan deze hoeveelheid per hektare rust en die na inwerking treden van de nieuwe regeling wordt overgedragen zal worden "afge roomd" in die zin dat de verkrijger per hektare 20.000 kg. heffingvrije hoeveelheid krijgt toegewezen en de verkoper over de meerdere kilogram men vijfenzestig cent per kilogram ontvangt omdat de overheid dit recht overneemt. In geval van overdracht van pachtrechten met een hoeveelheid boven de 20.000 kg. ontvangen de af gaande pachter en eigenaar elk de helft van deze 65 cent. Extreme prij zen voor grond met een zeer hoog quotum zullen hierdoor tot het ver leden gaan behoren. De afroming boven de twintigduizend kilogram vindt steeds plaats tenzij het gaat om een geheel bedrijf dat ver worven wordt door een echtgenoot, kind, kleinkind (of echtgenoot van dezen) en pleegkind. Als het gehele bedrijf wordt verworven door een an der kan ontheffing worden verkregen mits het bedrijf als een zelfstandige eenheid ongewijzigd wordt Voort 1 oktober a.s. opnieuw omlaag gaan. Als gevolg van de sterke teruggang van de olieprijzen nemen ook de over heidsinkomsten uit de energie Koers Am.$ Zware stookolie- t.o.v. de Ned. prijs waaraan de gulden tuinbouwgasprijs is gekoppeld (P) in gids per ton 3,68 714,8 3,48 567,5 3,20 500,2 2,91 461,6 2,65 337,6 2,54 208,7 drastisch af. Een belangrijke in komstenbron is het aardgas. Een paar cijfers. In 1985 bedroeg de bijdrage van het gas aan de schatkist 23 miljard gul den. De raming voor 1986 is nog 21 miljard gulden, maar de verwachting voor 1987 valt terug naar 8 a 9 mil jard gulden. Een raming die overigens nog steeds naar beneden wordt bij gesteld. Dit is ook de reden voor de regering om voor te stellen door al lerlei maatregelen de in komstenstroom uit de energie op te krikken. Deze ideeën hebben de glastuinbouw sterk verontrust, met name de diskussie om de huidige tuin- gezet. Hiervoor zullen meer strikte re gels komen waardoor schijnkonstruk- ties worden uitgesloten. Mocht dit na enkele jaren alsnog het geval blijken te zijn dan kan zelfs na deze jaren de af roming nog plaatsvinden. Deze wijziging van de superheffing omvat overigens ook op andere pun ten regels die schijnkonstrukties moet voorkomen. De versoepeling van de grond met quotum overdracht die het dus mo gelijk maakt hektares grond met meer of minder dan het bedrijfshektare ge middelde over te dragen levert een komplikatie op voor de bedrijven die zowel over eigendom als pachtgrond beschikken. Door verkoop van eigen grond met meer melk dan het hekta- regemiddelde zou de verpachter wor den benadeeld omdat er minder melk op zijn grond komt. In de toelichting op de koncept-beschikking wordt ge zegd dat dit een civielrechtelijke ver houding tussen pachter en verpachter betreft. Wel wordt gewezen op een re cente uitspraak van de Centrale Grondkamer waaruit blijkt dat de verpachter de pachter kan aanspreken op wanprestaties als deze de aan de pachtgrond gerelateerde hoeveelheid heffingvrije melk vermindert. Of en wanneer de nieuwe regeling in werking treedt en of er nog aanpas singen komen, hangt mede af van de adviezen van het Landbouwschap. De bouwtariefstruktuur te vervangen door het algemene grootverbruikers systeem. In de huidige prijssituatie betekent dit voorstel dat de gasprijs voor een ge middeld bedrijf (350.000 m3) met zo'n 15 cent per m3 omhoog zou gaan. Daarnaast zal het voorstel van de ac cijnsverhoging op zware stookolie ook tot een hogere gasprijs leiden. Het is buiten kijf dat het kunstmatig ophogen van het binnenlandse ener gieprijspeil nadelige gevolgen geeft voor de konkurrentiepositie van het bedrijfsleven. Met name de sterk ex porterende, energie-intensieve sekto ren zoals de glastuinbouw, zullen van dit beleid de gevolgen ondervinden. Het Landbouwschap heeft er in een brief aan de minister-president en de overige betrokken ministers op gewe zen dat de afspraken voor de tuin bouwgasprijs zijn vastgelegd in een kontrakt tussen de Gasunie, VEGIN en het Landbouwschap. Tevens dat dit kontrakt ook door de minister van ekonomische zaken is goedgekeurd en loopt tot 1 oktober 1987. Ook is een interessant nationaal en in ternationaal juridisch aspekt of een monopolist de prijs voor de binnen landse afnemers kan verhogen terwijl de prijs voor zijn buitenlandse klan ten ongemoeid wordt gelaten. Na de energiekrisis van 1973 hebben de olieprijzen zich als jo-jo's voortbe wogen. Vooral de zware stookolie prijs is de afgelopen jaren in grilligheid niet te evenaren geweest. Het Landbouwschap pleit er daarom bij Gasunie en overheid al jaren voor om een wat meer stabielere basis voor de gasprijs te ontwikkelen. Tot nu toe is dit systematisch geweigerd. De tuin der zal zich in zijn bedrijfsvoering niet op de relatief lage energieprijzen van dit moment moeten blindstaren. regeling is veel minder vergaand wat de afroming betreft dan Minister Braks het afgelopen voorjaar voor stelde. Extreme verkoopsituaties wor den er echter wel doelmatig mee voorkomen en tegelijkertijd wordt er een versoepeling ingevoerd.die de su perheffing veel minder struktuurbe- vriezend maakt. De regeling zal niet met terugwerkende kracht ingaan maar wel is het zo dat grondover- drachten die twee jaar vóór het inwer king treden van de regeling hebben plaatsgevonden, hun uitwerking kun nen hebben op de beperkingen die dit voorstel aangeeft bij overdracht van gehele bedrijven. Het varkensvleesaanbod in de Euro pese Gemeenschap zal tenminste tot april '87 nog zeer ruim blijven. Op grond van recente gegevens uit de lidstaten verwacht het produktschap voor vee en vlees (pvv), dat dit 3,7% hoger zal uitkomen dan in de perio de april '85/'86. Daarmee wordt de huidige periode van een groot var kensvleesaanbod verder verlengd. Bo vendien verwacht men dat in de periode augustus tot december a.s. nog weer meer varkensvlees aan de markt komt dan aanvankelijk werd voorzien. En daar komt dan nog bij, dat in augustus a.s. het eerste vlees uit partikuliere opslag beschikbaar komt. Dit vlees werd via een EG-regeling, die op 18 juli jl. afliep, ter ondersteu ning uit de markt genomen. Al met al is het pvv niet optimistisch gestemd over de te verwachten inkomensont wikkeling van de varkenshouders. De varkensprijzen zullen vooralsnog op een laag niveau blijven, verwacht het pvv. Het staat zonder meer vast dat het huidige prijsniveau van de olie krach ten zal losmaken die weer zullen lei den tot een opwaartse beweging. De vraag is alleen wanneer. De recente geschiedenis heeft wel ge leerd dat men over de tijdspanne van Op uitnodiging van ons Ministe rie van Landbouw, bracht de Al gerijnse minister van landbouw, de heer Kasdi Merbah, een 4 daags bezoek aan ons land. Maanda gochtend 7 juli stond de pootaar- dappelsektor als eerste op het programma. Niet ten onrechte. Algerije is in de loop der jaren uit gegroeid tot de grootste importeur van Nederlands pootgoed. In 1985 werd maar liefst 79.000 ton poot goed van Nederland afgenomen. Een zonnig feit voor de export naar Algerije. De direkteur van het NIVAA, dr. ir. H. van Arkel, presenteerde een korte vliegtocht, die de minister een indruk geeft van de goede landbouwgrond in Nederland. Vlak, vruchtbaar en zonder ste nen. Dit gekombineerd met het ideale aardappelklimaat, de unie ke vakkennis en handelsgeest en je hebt Nederland als belangrijkste pootaardappelland ter wereld. Ne derland exporteert meer pootaar dappelen dan alle andere landen in de wereld tesamen. De adjunkt-direkteur van de Keu ringsdienst Noordzeepolders te Emmeloord, mevr. dr. ir. I. Mastenbroek gaf bij een korte rondleiding uitleg bij de uitgevoer de testen. "Het grondmonster on derzoek op cysten van het cystenaaltje is erg belangrijk. Cysten mogen niet voorkomen. Bij de bladmonsterkeuring wor den door allerlei voorzorgsmaat regelen bij de teelt zeer weinig virusziekten aangetroffen", aldus in het kort mevr. Mastenbroek. bepaalde ontwikkelingen geen over dreven verwachtingen moet hebben, zeker niet wanneer het over energie gaat. Landbouwschap drs. P. van der Struijs De verdere daling van de zware stookolieprijs heeft ertoe geleid dat de tuinbouwgasprijs per 1 juli j.l. opnieuw fors naar beneden is ge gaan. In het eerste kwartaal van dit jaar betaalde de tuinder nog 37,3 cent/m3 voor het gas; in het tweede kwartaal 31,3 cent/m3, terwijl de prijs nu met bijna 10 cent/m3 lager, op 21,441 cent/m3 terecht is gekomen. Tweede van links ziet U de Algerijnse minister van landbouw de heer Kasdi Merbah, tweede van rechts de heer Van Arkel, direkteur van het NIVAA. Vrijdag 25 juli 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5