over geld en goed Braks tegen aanleg van Markerwaard "Zicht op Eenvoud" Tegemoetkoming voor melkschapen- houders Registratie Voorbeelden: Champignonteelt in Groningen van de grond met ISP-steun Toepassing van registratie Discipline Aanhoudende teruggang rentabiliteit opengrondsgroente- teelt in 1985 Aanmelding marktstructuurprojekt- en voor bijstand uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 1987 Automatisering situatie. Niet klakkeloos aannemen wat adviseurs hem vertellen, maar een gesprekspartner zijn die weet waar hij over praat. Daarbij wèl gebruik ma kend van adviezen en mogelijke toe passingen die hij opneemt tijdens exkursies, etc. Tijdens het schrijven van deze bijdra ge (juni) is informateur drs. De Ko ning druk bezig het tweede kabinet Lubbers gestalte te geven. Hij laat zich informeren over zaken, die in de komende 4 jaar van groot belang zijn voor het wel en wee van ons land. Partijbelangen en mensen moeten bij elkaar gebracht worden om het grote bedrijf, dat onze staat nu eenmaal is, bestuurbaar te houden op alle terrei nen. Hetzelfde geldt voor boer en tuinder, hoewel in het klein. Belang rijke beslissingen kunnen alleen geno men worden als er eerst informatie ingewonnen is, dit ook gefilterd wordt en vervolgens op haalbaarheid ge toetst. Een kabinet wil zo lang mogelijk aan blijven, de ondernemer ook. Lange De kommissie heeft haar werk zoda nig ingedeeld dat een viertal hoofd punten zijn te herkennen: 1. één vast tarief over een lang inkomenstrajekt; 2. samenvoeging van de loon- en de inkomstenbelasting met de premies volksverzekeringen; 3. loonbelasting zoveel mogelijk eindheffing en 4. stroomlijnen van aftrekposten en an dere vereenvoudigingsvoorstellen De opzet van het eerste punt is dat Melkschapenhouders die schade heb ben geleden door het verbod om ge durende de periode van 7 mei tot 30 mei j.l. schapemelk voor konsumptie- doeleinden te bestemmen of daarmee produkten te bereiden, die binnen 5 weken zouden worden gekonsu- meerd, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Voorwaarde is, dat men gedurende genoemde periode 5 of meer melk- schapen hield. Bovendien dient men te kunnen aantonen, dat de schapen in deze periode de gebruikelijke melk- produktie leverden en dat men de melk heeft moeten vernietigen, om dat men niet beschikte over facilitei- vervolgens verwerking. Een stapje verder op het terrein van verantwoord ondernemerschap, is re gistratie. Registratie wil simpelweg zeggen: het zichtbaar maken van feiten. Op zich zegt registratie dus niets. Wèl, als hij er iets mee doet! Het verzamelen van bedrijfsgegevens geeft een overzicht van dat bedrijf en inzicht om zo no dig aan te passen of bij te stellen. Zonder registratie is niet goed na te gaan, welk onderdeel van het bedrijf goed en minder goed draait. Het ge voelsmatig denken krijgt dan de over hand en beslissingen, daarop gegrond, kunnen soms nare gevolgen hebben. Onlangs werd ons advies gevraagd voor een tuinbouwbedrijf dat 15% te veel gas gebruikte in vergelijking met andere gelijkwaardige bedrijven/teel ten. De ondernemer werkte hard, voor een ieder een vasv.e belasting vrije som van toepassing is zonder bij zonderheden als extra toeslagen. Daarnaast wordt een eerste belasting- schijf gehanteerd van nul tot ƒ45.000,— tegen een vast tarief (in- klusief de premies) van 40%. De tweede schijf loopt van ƒ45.000,— tot ƒ80.000,en kost 55%, over de der de van ƒ80.000,— tot ƒ120.000,— wordt 65% berekend en over het in- ten om "harde schapekaas" (schapekaas, die tenminste 5 weken is gerijpt) te kunnen maken. De tegemoetkoming bedraagt: - ƒ10,per melkschaap per dag, in dien de aanvrager niet over facilitei ten voor de bereiding van "harde schapekaas" (schapekaas die ten minste 5 weken gerijpt is) beschikte; - ƒ2,50 per melkschaap per dag in dien de aanvrager wel over facilitei ten voor de bereiding van "harde schapekaas" beschikte. Melkschapenhouders die over facili teiten voor de bereiding van zoge naamde "harde schapekaas" beschikten worden geacht de totale melkproduktie voor de bereiding van harde schapekaas te hebben gebruikt, tenzij zij het tegendeel aannemelijk maken. Aanvragen voor een tegemoetkoming moeten vóór 10 augustus 1986 wor den ingediend. De regeling is op 18 juli 1986 in gegaan. maar registreren deed hij niet. Infor matieverwerving was eveneens gering. De geringe uitwisseling met kollega's verschafte hem dan ook geen verge lijkingsmateriaal. Juist in de tuin bouw zijn daarvoor zo veel mogelijkheden maar hij liet het lig gen. Twee jaar te laat gaat hij het nu wèl aanpakken, maar het heeft hem wel ƒ45.000,extra aan gas gekost. Teeltregistratie is eveneens van groot belang. Diverse teelten op één bedrijf geven weinig houvast, waar je het probleem moet zoeken bij lage op brengsten. Welke schakel het zwakste is, ontdek je bij registratie. Het zijn vaak geen in het oog lopende verschil len. Wat is een minder producerend ras, wat de gevoeligheid voor bepaal de ziekte, de invloed van grond en be mesting, etc. In de veehouderij wordt de registra tie per diersoort al jaren toegepast, waarbij steeds meer de veevoeding wordt veranderd. Ook zijn er in akkerbouw en andere komen daarboven 65% of 70%. Bij deze opzet komen ongeveer 88% van alle belastingplichtigen in het vaste tarief van 40% (ouderen boven 65 jaar betalen dan 10%). Zij kennen derhalve geen progressie meer en dat is op zich een groot goed. Weten wat je over houdt van de extra verdiende gulden zonder dat eerst gekeken moet worden naar het inkomen of be lastingvrije som van de partner, is een hele vooruitgang. Want de omstreden tweeverdienerswet komt in deze situa tie geheel te vervallen. De samenvoe ging van de belastingwetten met de premies volksverzekeringen is een ver eenvoudiging maar betekent ook dat de betaalde premie niet meer aftrek baar is. De stroomlijning van aftrekposten be tekent het wegvallen danwel aanpas sing van een aantal aftrekmogelijkheden zoals reiskosten forfait, meewerkaftrek gehuwde vrouw (de aftrek wegens reële arbeids- beloning blijft), ziektekosten, dieet kosten, studiekosten, bijzondere tariefpercentages en middelingsrege ling. Met name dit laatste onderdeel zal in de landbouw niet zo gunstig val len omdat aldaar door de sterke wis seling van inkomens redelijk gebruik van de middelingsregeling kan wor den gemaakt. Overigens zullen we zo als gezegd moeten afwachten wat er van de voorstellen overblijft. B. Veerbeek Grootegast (ANP) - In de gemeente Grootegast zal nog dit jaar begonnen worden met de teelt van champig nons. Het is de bedoeling dat de BV Champignonteelt Westerkwartier jaarlijks 300.000 kilo champignons gaat produceren, voldoende voor een kleine 200 winkels in het noorden van het land. Het projekt wordt gefinan cierd door het ministerie van Ekono- mische Zaken, dat via de pot van het ISP (Integraal Struktuurplan noorden des lands) ruim vier ton beschikbaar heeft gesteld. De champignons zullen verhandeld worden via de veiling in Groningen. In ons land wordt jaar lijks 105.000 ton aan champignons afgezet. sektoren bepaalde systemen van regi stratie. Arbeidsregistratie kan vooral effekt hebben bij arbeidsintensieve bedrijven zoals de tuinbouw. Het nemen van de juiste beslissing op het goede moment is de kern van een goede bedrijfsvoering. Waarbij be- drijfsregistratie onontbeerlijk is. Er zijn bedrijfsvoeringssets ontwik keld, die naast registratie de algeme ne gegevens, begrotingen en kontrole (begroting - werkelijkheid) bevatten. Bij dit laatste is men in feite met in terne bedrijfsvergelijking bezig. Of men gemiddeld goed zit maken de normen uit die landelijk tot stand ge komen zijn door konsulentschap en praktijk. Een tweede mogelijkheid is te vergelijken met anderen. Dit is de meest indringende wijze om inzicht te krijgen in eigen bedrijf. Gelukkig ko men er steeds meer bedrijfsvergelij- kingsgroepen, waar ondernemers in kleine groepen bedrijfsekonomische gegevens uitwisselen. Soms komen ze in het groeiseizoen wekelijks bij el kaar op bezoek. Het schept een on derlinge band en de praktijk onderwijst de praktijk. Het geheel staat onder supervisie van verschillen de diensten, zoals bijvoorbeeld de voorlichting/NTS/veiling/andere in stanties. Registratie, begrotingen opzetten en het later kontroleren met de werkelij ke cijfers, vraagt een goede opzet en veel discipline. Immers, het eerste jaar worden gege vens verzameld en het tweede jaar Voor de Nederlandse bedrijven met groenteteelt in de open grond wordt in 1985 (oogstjaar 1985/1986) een ge middeld verlies verwacht van ca. 53 duizend gulden, een bedrag dat over eenkomt met 21% van de kosten per bedrijf. Dit betekent een verslechte ring van rentabiliteit ten opzichte van het voorgaande jaar waarin het ver lies 17% van de kosten bedroeg. Bij de in 1984 en 1985 behaalde resulta ten lag de beloning die voor de inge zette produktiemiddelen werd verkregen dus aanmerkelijk beneden Gegadigden worden wederom in de gelegenheid gesteld investeringspro- jekten, op het gebied van de verwer king en afzet van landbouw- en vis- serijprodukten aan te melden voor bijstand uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 15 september 1986 schriftelijk wor den ingediend bij de Direktie Ver werking en Afzet van Agrarische Produkten (voor visserijprojekten de Direktie Visserijen), Ministerie van Landbouw en Visserij, PB 20401, 2500 EK Den Haag. De belangrijkste voorwaarde tot ver krijging van bijstand is dat de pro- jekten moeten passen in één van de daartoe opgestelde sektorprogram- ma's. Deze betreffen de verwerking en/of afzet van groenten en fruit (veilingen, conservenindustrie), klei ne akkerbouwgewassen en land- bouwzaaizaden (verwerkings- en handelsbedrijven), runderen, kalve ren en varkens (slachterijen en uit- snijderijen) en vis (visverwerkende bedrijven). De Europese Commissie moet echter nog de programma's kun je daarmee rekening houden voor eventuele bijsturing. Dat vraagt een konsequente invulling van de registra- tielijst. Echter, na 1 jaar gaat het mèèr leven de werkelijkheid worden. Zeker, als men met externe bedrijfsvergelijking mee gaat doen. Wie schrijft, die blijft, maar schrij ven vraagt nogal wat tijd. Daarop heeft men iets anders gevonden, n.l. wie print die wint. Dat slaat op de computer, die inderdaad snel werkt maar zonder het regelmatig invoeren van gegevens een dood ding is. Dus ook hier is discipline vereist voor een optimaal gebruik van de computer die dan het grote voordeel heeft van snel ordenen, sorteren en rekenen. Voor het agrarisch bedrijf is een be- drijfscomputer een dure aanschaf. Er wordt dan ook veel gewerkt met een centraal verwerkingspunt, waar be- drijfsregistratie wordt aangeleverd en computermatig wordt verwerkt. Daardoor krijgt ook de bedrijfsver gelijking van groepen gelijkgerichte agrariërs meer kansen. Standaardise ring en programma's en apparatuur is gewenst zodat men goedkoop kan werken en verwarring van begrippen, kengetallen en berekeningen voorko men kan worden. Informatie en registratie is volop in ontwikkeling. Echter, de ondernemer moet er op gepaste wijze gebruik van weten te maken. Aanvankelijk vereist het een stukje in spanning maar al gauw zal blijken, dat het een niet weg te denken hulp middel is bij het uitvoeren van zijn ondernemerschap. de vastgestelde maatstaven. Dat blijkt uit een raming van het Landbouw- Ekonomisch Instituut (LEI) die dezer dagen worden gepubliceerd. De opbrengsten waren in nog sterke re mate dan in 1984 onvoldoende ter kompensatie van de gemaakte kosten. De teleurstellende omzetontwikkeling hangt samen met enige daling van de fysieke produktie per oppervlakte eenheid en een afzet tegen een nau welijks hoger prijspeil dan in 1984. De situatie bij de meeste wintergroenten was als gevolg van een groter aanbod en lage prijzen erg ongunstig. De meeste zomergroenten kenden daar entegen een redelijke prijsvorming en daarmee betere resultaten. Per ha opengrondsteelten wordt een ver slechtering van het resultaat voorzien van ƒ1300,—. Landbouw-Ekonomisch Instituut voor kleine akkerbouwgewassen, vleeswaren en pluimvee goedkeuren. De aanmelding van projekten op grond van deze programma's loopt dus in feite hierop vooruit. Belangstellenden die projekten wil len aanmelden, kunnen zich voor verdere inlichtingen wenden tot de Direktie Verwerking en—Afzet van Agrarische Produkten, telefoon 070-792348. Brussel - Minister Braks van land bouw heeft zich gisteren in Brussel uitgesproken tegen een eventuele in poldering van het Markermeer. Hij deed dit tijdens het beraad van de landbouwministers van de Europese gemeenschap over maatregelen om de overschotten in de landbouw te beper ken. Volgens minister Braks, die nog al wat kritiek leverde op de voorstllen van de Europese landbouwkommis- saris Andriessen, zijn bij de huidige overproduktie alleen regelingen inte ressant waarbij grond aan de land bouw wordt onttrokken. Dat moet in alle EG-landen gebeuren en daarom zou het merkwaardig over komen wanneer Nederland door het droogleggen van het Markermeer 30.000 hektare aan zijn landbouw grond zou toevoegen. "Het zou nu te gek zijn als werd besloten om het Markermeer in de polderen", altjus minister Braks. (TroUw) Onder deze titel heeft de kommissie-Oost haar werkstuk gepresenteerd. Deze kommissie had tot taak te zoeken naar mogelijkheden tot ver eenvoudiging van de inkomstenbelasting en de premieheffing volks verzekering. De eerste indruk is dat een redelijk lijkend rapport op tafel ligt. De direkt daarbij behorende vraag is: "Wat doet de politiek (en wij?) er mee". Want er zijn in hef verleden wel meer pogingen ondernomen om tot vereenvoudiging te komen en het resultaat is U bekend. Doch laten wij blijven hopen dat ditmaal niet weer een verantwoord rap port in de bekende bureaulade verdwijnt. Vrijdag 25 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3