gropatax zlm Zitdagen Aardappel centraal tijdens tentoonstelling Land van Heusden en Altena K.P.J. Boerendag te Heerle Instructiedag plantmachines Hozubra Vijfde VTB op dinsdag 6 januari 1987 van start Breda Flora in kaarsenlicht 1987 Eeuwfeest veilingen Kijken en kopen op Westlandse Plantenbeurs Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Nieuwe direkteur Stichting ITAL Inhoudsopgave ill verband met het tijdig klaarmaken vaa bet Mad. kimnen aa dinsdag 15 uur Afd. Wemeldinge en Yerseke van de ZLM Dagekskursie naar de Biesbosch en Berkel-Enschot op vrijdag 8 augustus a.s. Op het programma staat o.a. een rondvaart door de Biesbosch, gebruik van de koffietafel in restaurant "De Brabantse Biesbosch, bezoek aan het Biesboschmuseum, bezoek aan het akkerbouwbedrijf van familie de Baar in Nieuwendijk, bezoek aan het Trap pistenklooster en een diner in Moer gestel in een restaurant dat bij het klooster behoort. Opgeven vóór 2 augustus bij A. Meijaard, tel. 01192-1247 of M. Mol, tel. 01131-2807. Kosten: ƒ70,— p.p., al les inbegrepen. NFO Afd. Noord Zeeland: 14 aug.: Prui- mentelers; bezoek aan het Proefsta tion te Wilhelminadorp. Aanvang 19.00 uur. Bespreking zomersnoei en nieuwe rassen van pruimen. Afd. West Zuid Beveland: 11 augus tus: Bezoek aan Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. Aan vang 19.00 uur. Afd. Oost Zuid Beveland: 1 aug.: Dag ekskursie naar proeftuin "De Schui- lenburg" te Lienden. Vertrek om 07.00 uur v.a. het dorpsplein te Krab- bendijke en 07.15 uur v.a. het ge meentehuis te Rilland. Meer informatie en opgeven bij L. Henne- ky, tel. 01134-1694. 15 aug.: Middagekskursie naar de be drijven van de heren v.d. Boogaert en v.d. Berg te Kieldrecht, België. Bij zondere perenteelt: door bepaalde ge richte snoeimethode verrassend hoog percentage 65/75 m.n. Conference. Vertrek dorpsplein Krabbendijke 13.10 uur. Afd. Goes e.o.: 14 aug.: pruimeneks- kursie in kombinatie met de afdelin gen W.Z. Beveland en Noord Zeeland. Besproken worden o.a. mo derne opkweek en zomersnoei van nieuwe rassen. Aanvang 19.00 uur, Proefstation voor de Fruitteelt, Wil helminadorp. Afd. Oost- en West Zeeuws Vlaande ren: 14 aug.: Ekskursie naar Limburg en België o.l.v. J. v.d. Eyden, voor lichter in Limburg. Op het program ma staan de volgende te bezoeken bedrijven: Proeftuin voor boomteelt Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21. 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 te Horst, bedrijf J. Nijsten te Sittard, bedrijf Nijskens te Wilderen. Meer in formatie en opgave: J. Altenburg, tel. 01143-737. Op zaterdag 26 en zondag 27 juli a.s. organiseert de K.P.J. afdeling Heerle- Moerstraten ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan een "Boerendag". Op deze dagen gaan we terug in de tijd door middel van o.a. een ten toonstelling van oude traktoren en landbouwwerktuigen. O.a. de dorsmachine met stro-pers uit 1951 zal op vastgezette tijden geheel in be drijf en werking zijn zoals in vroege re jaren. Dat dit toen wat langzamer ging dan het tegenwoordig gaat, zal tot uiting komen in een slakkenrace. Ook de paarden en hun werktuigen zullen herinneren aan de "goeie ou we tijd". Er is ook een trekkerbehen- digheidswedstrijd. Op zondagavond is er als afsluiting een rondrit door het dorp. Het terrein waar de boerenda- gen worden gehouden ligt aan de To renhaan te Heerle, net buiten de bebouwde kom. Openingstijden: za terdag van 11.00 tot 19.00 uur en zon dag van 10.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag 22 augustus a.s. zal bij ROC-Westmaas, Groeneweg 1 te Westmaas een regionale instructie dag gehouden worden met de meest bekende plantmachines voor kluit- planten en papierkluitplanten. Er zal gewerkt worden met spruitkoolplan- ten. Het doel van deze dag is het to nen van de verschillende plantsyste- men voor kluit- en papierkluitplan ten welke momenteel in de handel zijn. Er zal een demonstratieronde gehouden worden om 10.00 uur in de ochtend en 14.00 uur in de middag. Indien de weersomstandigheden zo danig zijn dat er niet gede monstreerd kan worden, zal de in structiedag uitgesteld worden tot vrijdag 29 augustus. In geval van twijfel van wel of niet doorgaan van de instructiedag wordt dit bekend gemaakt via het telefoonbandje van CAT-Barendrecht. Het telefoon nummer van het bandje 01806-14166 is dag en nacht bereikbaar. Veehouders uit Zeeland, die in aan merking komen om koeien in te zen den naar de Hozubra-fokveedag te Utrecht kunnen tot uiterlijk 28 juli a.s. het Zeeuws Rundvee Syndicaat te Goes hiervan in kennis stellen. Tele foon 01100-30460. Uiteraard komen alleen zeer goede dieren, zowel qua produktie als qua exterieur in aanmerking om ingezon den te worden. Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 ja nuari 1987 wordt in het RAI Ten toonstellingscentrum te Amsterdam de vijde Internationale Vakbeurs voor de Tuinbranche, de VTB, georgani seerd. Voor de VTB 87 zijn de Holland- en de Randstadhal van het RAI-komplex gereserveerd met een totale bruto oppervlakte van 13.150 m2. radio - t.v. Dinsdag 29 juli a.s. radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De nota groenteteelt in de volle grond 1986-1990, een diskussienota voor overheid en bedrijfsleven", een vraaggesprek met ir. C.J.J. de Kroon, konsulent in algemene dienst voor de akkerbouw en de groenteteelt in de volle grond. Donderdag 31 juli a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De kontrole op scharreleieren ver scherpt", een vraaggesprek met de heer P. van der Veen van de Stichting Scharreleierenkontrole. Op dit moment is al 70% van de be schikbare ruimte verhuurd. Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 ja nuari is de VTB 87 dagelijks van 10 tot 17 uur geopend. Op woensdag 7 januari is de vakbeurs doorlopend ge opend van 10 tot 21 uur. Van 15 tot en met 20 augustus orga niseert de Stichting Breda Flora voor de zevende maal een bloementen toonstelling. De jaarlijkse expositie staat deze keer in het teken van "Bloemen en Kaarsen". Rond dit thema verwerken Nederlandse topar- rangeurs zo'n 300.000 snijbloemen, 500 tropische planten en 100 kontai- nerbomen in het middeleeuws dekor van de Grote Kerk in Breda. Op deze tentoonstelling kunnen bezoekers niet alleen van de bloemenpracht genieten Regelmatig zullen prachtige koncer- ten, ten gehore gebracht door voor aanstaande musici en muziekgezelschappen door de kerk weerklinken. Breda Flora is voor bezoekers open: 15 en 17 augustus: 12.00 - 21.00 uur; 16, 18, 19 en 20 augustus: 9.00-21.00 uur. In 1987 herdenkt de Nederlandse tuinbouwsektor het feit, dat óp 29 juli 1887 Dirk Jongerling een par tij bloemkool liet veilen in Broek op Langedijk. Met deze handeling leverde de tuinder het basis-idee van het huidige veilingsysteem, dat in belangrijke mate aan ontwikke lingen in de tuinbouwsektor heeft bijgedragen. Om deze, voor de tuinbouwsektor belangrijke, gebeurtenis niet ge ruisloos te laten passeren, is het comité "Honderd jaar tuinbouw veilingen" opgericht, waarin het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen, de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland en de Broekerveiling zitting hebben. Hun taak is het organiseren van veel nationale en internationale aktiviteiten in het kader van het veilingeeuwfeest. Ook Bloemen bureau Holland is nauw betrok ken bij de organisatie van de aktiviteiten, waaronder een varend corso, bloemenexposities en pers berichtgeving. Een hoogtepunt zal een op 16 juni te houden jubileum zijn. Op 28, 29 en 30 augustus a.s. staan in Bloemenveiling Westland wederom duizenden monsters van potplanten, tuinplanten en boomkwekerijproduk- ten tentoongesteld tijdens de West landse Plantenbeurs. De Plantenbeurs presenteert het komplete en aktuele assortiment planten dat het Westland voor de najaarsperiode kan bieden. Voor de plantenhandelaar is deze Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- l5710(Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110- 6051 (Zierik/.ee) (el. 01116- !540(Renesse) HULST: maandag 4 augustus 1986 in Gemeenschapscentrum "Den Dullaert". Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no 01100- 38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Schademelding: 01100 - 38888 Landbouw huis - Grole Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen De heer JVroegop heeft geen spreekuur in de maand augustus m J. Markusse, hoofd Voorlichting, tel. 01100-16838. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. J.R. Kikkert is met vakantie van 28 juli t/m 15 augustus. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100-21010. A. Lindenbergh, rayon Brabant is met vakantie tot 8 aug. De kolle ga's in Zevenbergen en Goes nemen waar. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant. Rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren bereikbaar via 01100-21010. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. tweejaarlijkse beurs een uitstekende kombinatie van kijken en kopen. Be zoekers van de beurs kunnen boven dien met behulp van een uitgebreide prijslijst van alle monsters en hulp van aanwezige bemiddelaars direkt tot de koop overgaan. Op 1 september a.s. zal mevr. dr. L. van Vloten-Doting als directeur van de stichting ITAL in Wageningen in dienst treden. Met haar benoeming wordt voorzien in de vacature, ont staan door de pensionering per 1 ju ni jl. van dr. A. Ringoet. De stichting ITAL is een landbouw kundig onderzoekinstituut met als hoofdtaak het toepasbaar maken van nieuwe ontwikkelingen in de fy sica, de chemie en de biologie. Belangerijke onderdelen in het pro gramma van het ITAL zijn: - de ontwikkeling van moleculair- genetische methoden voor de plantenveredeling. - de biotechnologische produktie van waardevolle stoffen door middel van plantecelcultures en micro-organismen. - bodembiologie. Mevr. Van Vloten (43) studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden, waar zij in 1966 haar doc toraal behaalde. In 1968 promoveer de zij cum laude op het proefschrift: verdeling van de genetische "informa tie over de natuurlijke componenten van een plantevirus. In haar onder zoek heeft zij zich met name bezig gehouden met plantenvirologie, de laatste tijd aangevuld met onderzoek naar de resistentie tegen pathogenen (ziekteverwekkers) Mevr. van Vloten bekleedt diverse bestuurs- en managementfuncties. Op vrijdagavond 5 september zal zeer waarschijnlijk minister Braks in Alm- kerk de opening verrichten van de landbouwtentoonstelling "De aard appel toen en nu". Dit evenement wordt georganiseerd door de Stichting Landbouwfestiviteiten Land van Heusden en Altena en vindt plaats op een open terrein aan de Provinciale weg noord in Almkerk. De expositie dië zowel vrijdagavond als zaterdag 6 september zal kunnen worden be zichtigd, geeft een vrij kompleet en realistisch beeld van de teelt van aard appelen zoals die aan het begin van deze eeuw plaats vond. Ook de hui dige moderne teeltwerkzaamheden zullen worden gedemonstreerd. In een tent op het terrein zal voorts een aan tal stands zijn ingericht waar o.m. de verkeersinspektie en het Nederlands Instituut voor Afzet van Akkerbouw- produkten zich zullen presenteren. De bezoekers zullen in de gelegenheid zijn mee te doen aan wedstrijden aard appelschillen, gewicht schatten, aard appelrassen raden enz. enz. Er is ook een komplete friteslijn ingericht. Za terdags zijn er demonstraties aardap pel rooien met paarden, oude werktuigen en met de meest moder ne apparatuur. 6 september is er te vens een Trekker-Trek wedstrijd die wordt georganiseerd in samenwerking met de NTTO. Pag. 4 Z.L.M.- tuinbouwkommissie vergadering Pag. 5 Flexibeler kwotumover- dracht op komst. Pag. 6 Hygiëne op akkerbouwbe drijven; Voorkom phoma- aantasting. Pag. 7 Drogen van teunisbloem zaden op het landbouwbedrijf. Pag. 8 Alleen in kennis nog on gestraft te investeren. Pag. 9 Kunstmatige beregening in Brabant eerder rendabel; 100.000 kg-koe. Pag. 10 Kwaliteit uien moet en kan beter. Pag. 11 Gemeente Temeuzen kon- troleert op hinderwet; 16 km/uur - auto in landbouw. Pag. 13 Tuinbouwklanken. Pag. 15 Minder publiek door mooie weer op Zeeuwse Dag van het Paard. Pag. 17 Voor de vrouw. Pag. 18 Referentieverdamping; Markt. Pag. 19 Markt. 2 Vrijdag 25 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2