Mengvoederindustrie verwacht moeilijke jaren Areaal snijmais fors toegenomen Biggenprijzen Veiling St. Annaland, 23 juli Eierprijzen blijven gedrukt Het niveau van de mengvoederprijzen is in 1985, afhankelijk van de soorten mengvoeders, 5 tot 10% lager geweest dan in 1984. Dat is vooral toe te schrijven aan een grote overvloed aan beschikbare vee voedergrondstoffen, op zowel de Europese markt als op de we reldmarkt. Daarbij komt de sedert 1985 gedaalde dollarkoers, terwijl ook de prijsconcurrentie op de afzetmarkt door de verdere daling van de ge middelde bezettingsgraad van de produktiecapaciteit een rol heeft gespeeld. In het Jaarbericht van de Vereniging van Nederlandse Mengvoederfabrikanten (VNMF) wordt ingegaan op de grondstof- fenvoorziening van de mengvoederindustrie. De Vereniging is verheugd over de gang van zaken met de verhoging van het invoerquotum tapioka, dat als belangrijke leverancier van zet meel 16% van het bestaande grondstoffenpakket uitmaakt. Maisglutenvoermeel Als men van bepaalde ECj-zijde spreekt van graanvervangende grondstoffen, wordt ook maisglu tenvoermeel als zodanig aan gemerkt. Maisglutenvoermeel evenwel is qua voederkarakteristieken (eiwit, vet, zetmeel, ruwe celstof) sterk afwij kend van granen. Daarbij komt dat maisglutenvoermeel sedert medio 1983 duurder is dan gerst en tarwe. Niettemin wordt het nog steeds ver kocht en verwerkt. In geval maisglu tenvoermeel een vervanger van gra nen zou zijn, zou diens plaats in het mengvoederpakket door de goedko pere granen zijn ingenomen. Dit blijkt nu niet het geval te zijn. Erwtenbonen In de EG bestaat een steunregeling voor de produktie van peulvruchten. Dat heeft ertoe geleid dat in 1984 en 1985 de produktie daarvan meer dan verdubbeld is. De subsidie zorgt er voor dat peulvruchten met soja, gerst en andere belangrijke eiwit-en energierijke grondstoffen kunnen concurreren. Het ene beleid van de EG - stimulering van alternatieve teelten - komt op die manier in bot sing met een ander beleidsprogram ma te weten de stimulering van de vraag naar granen in diervoeders. Pluimveehouders De mengvoederindustrie in Neder land hanteert een systeem van decla ratie van het energiegehalte van pluimveevoeders dat internationaal óp een zeer hoog wetenschappelijk niveau staat. De methodiek die wordt toegepast, is gebaseerd op een chemische formule, waarbij de af zonderlijke grondstoffen worden ge waardeerd op basis van hun werke lijke verteer baarheid. Het Centraal Veevoeder Bureau heeft deze formu le erkend. Nederland heeft zich he vig verzet tegen de invoering van een communautaire methode. Deze houdt namelijk geen rekening met de werkelijke, maar met de gemid delde verteerbaarheid van de grondstoffen. Een dergelijke formu le liet, aldus het standpunt van de Vereniging heel snel tot foutieve ge halten. Slecht verteerbare stoffen worden overgewaardeerd en goed verteerbare grondstoffen worden ondergewaardeerd. De VNMF, de gehele mengvoederindustrie alsmede het Ministerie van Landbouw zijn eensgezind in hun afwijzing van een mogelijke verplichte toepassing van bedoelde inferieure Europese for mule. Nederland ondervindt voor zijn standpunt in Brussel geen of al thans onvoldoende steun. Dit om politieke redenen, niet om weten schappelijke redenen. Uniform label De Vereniging ondersteunt de werk zaamheden om te komen tot een in de EG geldende uniforme label voor mengvoeders. Voorwaarde is dat dit label die informatie vermeldt die voor de veehouder zinvol is, terwijl de informatie controleerbaar dient te zijn. Moeilijke jaren in zicht Bij het in Nederland bereikte topni veau op het gebied van diervoeding ziet de mengvoederindustrie zich ge confronteerd met een door verschil lende maatregelen, geringer aantal dieren. Zelfs wanneer de bestaande gunstige voorwaarden blijven bestaan, te weten de vrije invoer van grondstoffen en onbelemmerde af zetmogelijkheden in de gemeen schappelijke markt, dan nog worden moeilijke jaren verwacht. De drei ging van protectionistische maatre gelen blijft gevaarlijk groot. Medeverantwoordelijkheids- heffing De VNMF is met betrekking tot de medeverantwoordelijkheidsheffing granen: van mening dat de totale graanproduktie belast dient te wor den. Vrijstelling van een deel is in principe onjuist en leidt tot het scheeftrekken van concurrentiever houdingen. De VNMF is van mening dat de heffing niet voldoet aan de eis van non-discriminatie, zoals die in het Verdrag van Rome is op genomen. De heffing namelijk is alleen ver schuldigd voor granen die worden verwerkt door de (agrarische)in- dustrieën, die aan de overheid voor interventie worden verkocht of die (in korrelvorm) worden uitgevoerd. Een wezenlijk deel van de produktie blijft dus onbelast. Veel granen be reiken niet één van de drie genoemde stadia en worden direkt verbruikt op veehouderijbedrijven. Dat betekent, afhankelijk van de structuur van de bedrijven, dat de ene graanprodu cent wél en de andere niet met de heffing zal worden belast. Dat bete kent voorts dat het ene veehouderij bedrijf granen kan verbruiken waar op de heffing niet rust en het andere bedrijf daartoe niet in staat is, om dat deze is aangewezen op de aan koop van mengvoeders,-waarin met de heffing belaste granen zijn verwerkt. Regels en voorschriften De landbouwproduktie is moeilijk in regels en voorschriften te reguleren. Een vrijer spel van vraag én aanbod behoeft minder regels en sturing door de overheid en is nog altijd een goede richtingwijzer naar meer even wichtige marktverhoudingen. Voor zover hieruit negatieve inkomensef fecten voortvloeien, die niet door produktiviteitsstijgingen worden ge compenseerd, kunnen deze door an dere niet-produktgebonden maatre gelen in de sociale sfeer worden op gevangen. Het areaal snijmais is in 1986, verge leken met 1985, toegenomen met 12% tot 197.000 ha. De oppervlakte peulvruchten nam evenals in 1985 sterk toe, en wel met 22% tot 31.000 ha. Uitbreiding vertoonden ook de landbouwzaden (22% tot 19.500 ha) en de suikerbieten (5% tot 137.100 ha). Het areaal consumptie aardappelen daalde 4% tot 72.100 ha. De oppervlakte granen vertoon de een daling van 7% tot 170.100 ha, terwijl ook de arealen handelsgewas sen en zaai-uien afnamen met resp. 33 en 9%. Een en ander blijkt uit de voorlopige resultaten van de Landbouwtelling 1986 voor wat betreft de arealen ak kerbouwgewassen, die het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend heeft gemaakt. Deze cijfers zijn ge baseerd op de opgaven van ca. 98% van de Landbouwbedrijven. Het areaal groenvoedergewassen kwam in 1986 voor het eerst boven de 200.000 ha, voornamelijk door de toename van de oppervlakte snij mais, maar ook de teelt van luzerne nam met 12% toe tot 3.460 ha. Bij de peulvruchten werd de stijging van •het areaal vooral veroorzaakt door de uitbreiding van het areaal groene erwten (16%) en veldbonen (123%). Deze eiwitrijke gewassen vertoonden ook in 1985 een sterke uitbreiding. De toename van de oppervlakte landbouwzaden kwam geheel voor rekening van het graszaad. Bij de aardappelen traden slechts geringe verschuivingen op; uitschieter was de teelt van consumptie-aardappelen op zand- en veengrond, waarvan het areaal met 10% daalde tot 10.900 ha. Bij de granen vond een uitbrei ding van de teelt van gerst plaats. Het areaal wintergerst nam met 36% toe, dat van zomergerst met 3%. De teelt van tarwe nam met 9% af tot 116.310 ha. Vrijwel alle handelsge wassen namen in oppervlakte af, waarbij de afname van het areaal koolzaad met 42% tot 5.850 ha me de het gevolg is van de strenge win ter. Opvallend is verder de inkrim ping van de teelt van vlas. Tevens valt nog op de vermindering van de oppervlakte groen te oogsten erwten (5%). In de week van 28-7-1986 tot 4-8-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met ƒ0,05 te worden verhoogd. iDe kostprijs van 1 kg varkensvlees in 'deze week is ƒ3,97. l5 91 cvz 14 t/m 18 juli 22 juli prijs aanvoer prijs aanvoer Frambozen per doos van 200 gram I 0,50-1,52 8644 ds 0,85-1,17 6036 ds Frambozen per doos van 200 gram II 0,30-0,82 4179 ds 0,46-0,73 642 ds Rode bessen per doos van 500 gram I 0,62-1,23 6248 ds 0,56-1,18 13280 ds Rode bessen per kilo II 0,90-1,79 10294 kilo 1,00-1,73 6484 kilo Sperciebonen I 1,09 876 kilo Zwarte bessen, 500 gram I 1,31-1,63 9856 ds Golden Delicious II 70/80 1,26 12 ton 1,37 8 ton Golden Delicious to taal klasse II 0,61 78 ton 0,86 23 ton Gloster I 70/80 1,32 2 ton Gloster totaal klasse I 1,28 4 ton Doré: m 35-61dr22; kr 58-62; Premiè re m 32-58; dr 22; kr 48-56; bo 79-80. Gloria m 55-61dr 22; kr 50-55; bo 74 79. Aanvoer 361 ton. eerste zes maanden van 1985. De ex portwaarde daalde met bijna 21%. Dat betekent dat de gemiddelde ex portprijs daalde van 14,46 per 100 in 1985 tot 11,27 dit jaar. AREAAL CONSUMPTIE EN POOTAARDAPPELEN Het Produktschap voor aardappelen maakt bekend dat het C.B.S. de vol gende voorlopige areaalcijfers voor consumptie- en pootaardappelen heeft vastgesteld. De cijfers van de meitelling 1986 zijn hierbij vergeleken met de areaalcijfers van de definitieve oogstraming van oogst 1985. 1986(voorlopig) 1985(definitief) totaal(consumptie- en pootaardappelen) 106.800 108.600 kleigrond 90.500 91.300 zandgrond 16.300 17.300 Aardappelen in de Gemeenschap Voor de nog geringe hoeveelheden Bintjes 50 wordt in Nederland mo menteel nog rond 25 cent betaald. In middels zijn de voorlopige cijfers over het areaal gepubliceerd. Voor de konsumptie- en industrieaardappelen geven deze een daling aan van 2617 ha tot 72.100 ha. Voor de poters was een plus van 662 ha tot 34.690 ha. Het zijn voorlopige cijfers, die samen met een perspublikatie dat de oogst dit jaar 20% lager zou uitvallen dan vo rig jaar hebben bijgedragen tot een verhoogde aktiviteit op de termijn- markt, waar de prijzen voor de 50 april inmiddels zijn opgelopen tot ƒ63,50. Wanneer men bedenkt dat de feitelij ke groei van de aardappelen eerst in augustus plaats vindt is enige voor zichtigheid geboden, ook al rekent men doorgaans met een kleinere ha- opbrengst dan vorig jaar, mede door een mogelijk kleiner aandeel in de grove maten. De vroege aardappelen beheersen momenteel de markt, zij het van eigen bodem, zij het die van aanvoer uit de partnerlanden. De Franse markt tendeert zwak. In Bre- tagne heeft men de markt ontlast door inkuilen van een groot kwantum aardappelen, naar verluidt van de oogst van rond 1500 ha. Van daar worden prijzen gemeld van Fr. 80-90 (28 tot 32 cent). Vanuit andere regio's worden prijzen gemeld tot Fr. 200 (rond 70 cent). In de week tot 13 juli werden uit Frankrijk 3839 ton pri meurs uitgevoerd, waarvan ongeveer 315 ton naar Nederland gingen en 649 ton naar België, waarvan mogelijk ook nog een deel ons land bereikt. In Duitsland neemt het aanbod van pri meurs van eigen bodem belangrijk toe. Rooidiscipline kan de prijzen nog wat in de touwen houden. Voor de langwerpige aardappelen liggen de producentenprijzen in het aardappel- gebied Nedersaksen rond de 36 Pf., voor de ronde/ovale soorten rond de 32 Pf. In Mannheim geeft de groothandel af tegen DM 9 tot 10 in baaltjes van 25 kg. Opslag DM 1 tot DM 1,20 voor 2,5 kg verpakkingen, kan in Neder land al van hektische prijsbewegingen op de termijnmarkt melding gemaakt worden, in nog sterker mate is dat het geval in Engeland. Daar liggen de prijzen voor de 40mm al rond de 10% boven de Nederlandse prijzen voor 50 mm opw. levering april 1987. Er is weinig zicht op dat de eierprij zen zich op korte termijn zullen ver beteren. In mei werden in Nederlan- din mei het kleinste aantal broedeie- ren van legrassen in gelegd sinds de cember 1985. Toch was de inleg in mei nog 4% groter dan vorig jaar. Gezien de betrekkelijk hoge inleg in de voorgaande maandenzal het pro- duktieve leghennenbestand tot no vember 3% groter zijn dan vorig jaar. Omdat ook in Duitsland en Frankrijk het produktieve leghen nenbestand in de tweede helft van 1986 zal toenemen, zal het prijsni veau voor consumptieëieren gedrukt blijven, tenzij zich extra afzetmoge lijkheden naar derde landen voor doen. Dit laatste acht men voorals nog weinig waarschijnlijk. Eierexport In het eerste halfjaar werden uit Ne derland ruim 3,15 miljard eieren uit gevoerd, wat 1,4% meer is dan in de Marktsituatie slachtpluimvee Met ingang van 25 juli is de basis- contactprijss voor slachtkuikens etmet 1 cent verlaagd tot 2,00 per kg voor kuikens tot 1400 gr, inclu sief BTW en zonder toeslagen. Het is een bescheiden verlaging doch wel een "teken aan.de wand". Doordat naar raming de grote hitte van enke le weken terug tot een produktiever- 4ies door sterfte en vertraging in de groei geleid heeft tot produktiever- lies van rond 1 miljoen kg, hebben de prijzen daarop vrij onmiddellijk gereageerd. Dat effekt is momenteel geheel ver dwenen. De marktsituatie is moeilij ker geworden. Dat houdt vooral ver band met de toenemende concurren tie van het "rood vlees" varkens vlees, zowel als rundvlees. Een situa tie die zich in meerdere lidstaten van de Gemeenschap en ook elders voor doet. Een en ander werkt prijsdruk- kend en vrij algemeen wordt aange nomen dat de concurrentie zich in de komende maanden nog verscherpen zal. Doordat men de vrij algemeen als te groot beschouwde produktie capaciteit zo veel mogelijk wil be nutten, moet aanhoudend met een ruim aanbod gerekend worden. Of dat steeds tegen acceptabele prijzen gequitteerd zal kunnen worden dient afgewacht. Beperkende maatregelen Afrikaanse varkenspest opgeheven Minister Braks van landbouw heeft de nog geldende beperkende maatre gelen die waren genomen in verband met Afrikaanse varkenspest opgehe ven, na een overeenkomstig besluit van de Europese commissie de maat regelen waren ingevoerd, nadat eind maart op een bedrijf in Zoetermeer de Afrikaanse varkenspest was vast gesteld en omvatten in eerste aanleg een vervoerverbod voor een groot gebied rond het bewuste bedrijf. Braks heeft de andere EG-lidstaten de garantie gegeven dat varkensvlees en varkensvleesprodukten die in een bepaalde periode in het voormalige besmette gebied zijn verkregen niet zullen worden uitgevoerd. De schade als gevolg van het uitbreken van de ziekte is geschat op enige tientallen miljoenen guldens. BLOEMENVEILING WEERT ZUIDAFRIKAANSE PRODUKTEN, UIT PRAKTISCHE OVERWEGINGEN Het bestuur van de bloemeveiling Aalsmeer (VDA) heeft besloten met ingang van het nieuwe seizoen geen produkten uit Zuid-Afrika meer te veilen. Volgens een woordvoerder heeft het bestuur dit besloten uit "praktische overwegingen" en is het besluit "geen uitspraak over de poli tiek van Zuid-Afrika". De bloemen veiling met een omzet van ongeveer anderhalf miljard gulden de grootste veiling ter wereld, veilt jaarlijks voor ongeveer honderd miljoen gulden produkten uit andere landen, vooral als aanvulling op Nederlandse pro dukten. De Zuidafrikaanse produk ten hebben daarin een aandeel van ongeveer twee miljoen gulden. Bij het afwegingsproces dat heeft geleid tot het besluit heeft het bestuur naar zowel de belangen van de leden telers als de kopers gekeken. Daar heeft sterk in meegespeeld recente acties in onder andere Amsterdam en Amstelveen tegen bedrijven die ook in Zuid-Afrika belangen heb ben.de belangen tegen elkaar afwe gend en het feit dat de Zuidafrikaan se produkten tegenwoordig ook uit andere landen kunnen worden inge voerd heeft het bestuur doen beslui ten de Zuidafrikaanse produkten te weren, aldus de woordvoerder. De referentieverdamping van 1 tot en met 10 juli was 50.1; 17 juli 4.4; 18 juli 4.0; 19 juli 5.6; 20 juli 2.4; van 11 tot en met 20 juli 40.0; 21 juli 3.7; 22 juli 3.7; 23 juli 4.6. Vrijdag 25 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18