VOO It in vito II w Een prestatie Tientallen doden door droogte in zuidoosten VS De Franse landbouw zien en ....proeven J De verwondering is de basis van de wetenschap Over haar studie Hulpwetenschappen Over haar skriptie (Thesis) De verwondering Overschotten Adama onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Het is zeer terecht dat er op deze pagina extra aandacht wordt besteed aan het feit dat mevrouw de Rooy haar studie met succes heeft beëindigd want het volbrengen van een studie op wat oudere leeftijd is altijd een grote prestatie. Als die studie dan ook nog in de normale tijd van vier jaar wordt voltooid kan men wel vermoeden dat de persoonlijke belangstelling voor de gekozen studierichting erg groot is. Mevrouw de Rooy begon haar opleiding aan de Antwerpse fakulteit op het moment dat de studierichting nog geheel nieuw was. Eigenlijk was het volgen van colleges op dit gebied een oude wens van haar, want al jaren lang had ze vele boeken over godsdiensten in de diverse werelddelen gelezen. Toen ze van een kennis hoorde over de mogelijkheid tot studie heeft ze zich laten inschrijven als student. Hoewel het kontakt tussen de volke ren hier op aarde steeds gemakkelij ker wordt, kent men toch eikaars wereldbeschouwingen en de uiteenlo pende kuituurpatronen van de diver se godsdiensten niet goed. Ook staat men vreemd tegenover de beleving van de godsdienst. Aan de universiteit van Antwerpen worden de colleges steeds gegeven door mensen, die de godsdienst waarover ze spreken zelf belijden. Hierdoor kan ieder zijn eigen overtuiging zelf toelichten en uitdragen. Men streeft ernaar zo de vergelijking der religies goed tot zijn recht te la ten komen en verschillen in kuituur te begrijpen. Ook verschijnselen, die zich parallel aan de godsdiensten vol trekken zoals oude gebruiken en ver halen in de diverse landen worden in de lessen opgenomen. Ter ondersteuning van deze studie zijn een groot aantal basisvakken be langrijk. Men kan denken aan bij voorbeeld geschiedenis, filosofie, psychologie, mythologie, iconografie, mystiek, maar ook kennis van de mo derne talen was nodig omdat de col leges soms niet in het Nederlands werden gegeven. Men veronderstelde dan ook dat de student de talen zoals Frans, Duits en Engels beheerste. Dat geschiedenis een belangrijke rol speelt in deze studie bleek heel duide lijk uit het gesprek, dat wij voerden, met mevrouw de Rooy; telkens als ze vertelde over oude en nieuwe gewoon tes in de diverse godsdiensten werden deze verklaard vanuit het verleden. Hoe heeft het christendom zich hier in West Europa ingepast in de be staande keltische godsdienst? Men heeft de heersende gewoontes destijds gewoon samengevoegd: het kerstfeest (met de kerstboom) werd ingepast in christelijke leer. Dat dit in zuid Euro pa beter is gelukt dan in b.v. de Scan dinavische landen kan men heden ten dage nog zien; in de laatst genoemde landen vindt men nog veel restanten van keltisch denken en heel vaak treft men daar ook nog runentekens aan. In het vierde jaar van de studie volgt dan het eigen werkstuk. Het onder werp, dat mevrouw de Rooy daartoe heeft gekozen ligt in de lijn van haar persoonlijke belangstelling. Ze schrijft over de scheppingsmytholo gie en de neerslag daarvan in de reli gies. Als ik de eerste bladzijde van het werk opensla lees ik: "Als men my then naast elkaar bekijkt is er veel an ders dan eerst werd gedacht. Het is wel de verwondering van het grote mysterie, die in belangrijke mate aan het religieuze leven van de mens in houd geeft. Een boeiend onderwerp, dat om voortgang in het onderzoek vraagt". Bestudering van een groot aantal my then over de schepping van diverse volkeren zoals de Grieken, de Egyp- tenaren, de Japanners, de Indianen en de volkeren van Kenya, Tahiti en Fin land brengt mevrouw de Rooy tot een In deze opmerking schuilt veel waarheid. Ik trof hem onlangs aan als ondertitel bij de skriptie over de scheppingsmythologie, geschre ven door mevrouw P.J. de Rooy- Janse. Met dit werkstuk rondde ze haar studie aan de fakulteit voor vergelijkende godsdienstweten schappen aan de universiteit van Antwerpen af. Voor de goede lezers van de ru briek "Voor de vrouw" zal me vrouw de Rooy geen onbekende zijn want zij voert de eindredak- tie hierover. aantal stellingen, die ze in haar proef schrift verdedigt. De belangrijkste daarvan is misschien wel dat de mythologie een grote in vloed heeft gehad op de gestruktu- reerde wereldgodsdiensten. De geloofsbeleving, zoals die in de diver se kultuurvormen tot uiting komt, is een niet weg te denken onderdeel van de opbouw van de onderlinge mense lijke relaties. Nemen we enige afstand tot de ge schreven tekst dan zien we hoe me vrouw de Rooy de kans heeft gehad een interesse, die ze al in haar jeugd had uit te bouwen tot een universitaire studie. Ze spreekt dan ook zelf van de kroon op haar werk. Het is zeker de verwondering geweest, die haar steeds heeft laten doorzoe ken, die haar heeft laten lezen en den ken over dit onderwerp en die haar ook in de toekomst nog zal laten doordenken. Je kunt dus zeker wel zeggen dat de verwondering de basis is van de wetenschap. M.J. van der Weele-Minderhoud De droogte die sinds enkele weken het zuidoosten van de Verenigde Sta ten teistert, heeft al aan 27 mensen het leven gekost. De droogte, de ergste van deze eeuw, betekent voor de boeren van Virgi nia, Noord- en Zuid-Carolina en Ge orgia een strop van 700 miljoen dollar (ruim twee miljard gulden). De oogst is vernietigd en het vee heeft niets meer te eten. In deze sta ten liggen de temperaturen de afgelo pen twee weken boven de 37 graden. De regering heeft de boeren gunstige leningen met lage rente voorgesteld. De „geruïneerde" boeren hebben de ze echter geweigerd. „Wat wij nodig hebben zijn gratis levensmiddelen, overschotten", zo zei een van hen. De boeren uit het midden van de VS, die geen last hebben van het klimaat, hebben hun getroffen collega's in het zuidoosten per vliegtuig en trein vee voer gestuurd. Algemeen Dagblad De Vogezen is een schitterende streek met bergen, donkere bossen, blauw groene meren en rode rotsen. Over de bergen voeren de mooiste passen zo als de Col de la Schlucht en de Col du Bonhomme en ook de bekende Route des Crètes voert over de hoog ste en fraaiste toppen van de Voge zen. De Elzas is een vruchtbaar gebied waar in het dal van de Rijn, het Elzas- en Rhöne-Rijnkanaal graan, aardap pelen, tabak en fruit geteeld wordt. Vanuit de bergen en heuvels rondom domineren talloze burchten en kaste len het landschap. Ja, de Elzas/Vogezen is zeker een be zoek waard. Van 25 tot en met 30 augustus gaat Agrarische Studiereizen er met de bus naar toe. U logeert in het thermaalbronnenplaatsje Niederbronn-Ies-Bains, omringd door hoge bergen, bedekt met dichte bos sen, beekjes, meertjes en schilderach tige ruïnes. Twee nachten slaapt u in Van 28 juli tot en met 25 augustus rij den kris kras door heel Nederland 180 streekbussen, die aan twee kanten zijn beplakt met een meterslange bloem, waaronder de slogan: "Bloemen hou- Vrijdag 25 juli 1986 den al heel lang van mensen". Deze reklame-aktie van Bloemenbureau Holland moet passanten er aan her inneren een bloemetje of een plant mee naar huis te nemen. De kans hier op is aanzienlijk, want onderzoek heeft uitgewezen dat na vier weken 93% van alle mensen ouder dan acht tien jaar gemiddeld zeventien maal met de reklame zijn gekonfronteerd. het dorp Ostheim. Agrarische bezoe ken horen ook tot deze reis. En verder Harz-Duitsland, van 1-5 september 1986, 5-daagse busreis Denemarken, van 25 augustus - 1 sep tember, 8 daagse busreis Lissabon-Portugal, van 1-8 september 1986, 8-daagse vliegreis Luxemburg, van 11-16 september 1986, 6-daagse busreis Californië, van 15 september - 3 ok tober, 19-daagse vliegreis/busreis Kreta, Griekenland, van 18-25 sep tember 1986, 8 daagse vliegreis Wenen, van 29 oktober-2 november 1986, 5-daagse vliegreis Londen, van 29 november - 2 decem ber 1986,4-daagse trein-boot-busreis. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure "Agrarische Studiereizen 1986" kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, telefoon 085-512087 (eventueel 085-427784). P.J. de Rooy-Janse Op pagina 29 van haar Thesis lezen we over het bijbelse scheppingsver haal en we geven dat hierbij om U een indruk te laten krijgen van een klein deel van de bronnen waaruit in de loop der tijden is geput. In het eerste scheppingsverhaal in de Bijbel Genesis 1:27: "En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hen, man en vrouw schiep Hij hen". In Genesis 2:7: "Toen boetseerde Jahwe God de mens uit stof van de aarde genomen en Hij blies hem de levensadem in de neus, zo werd de mens een levend wezen". Adam wordt gevormd uit aarde, in het Hebreeuws is aarde "adama" en in de tuin (hof) ge plaatst om deze te bewerken en te bewaren. De schepping van de mens uit aarde heeft ook een parallel in het Gilgames - epos. Daarin bouwt de godin Aruru uit klei Enkidu als metgezel voor Gilgames. De mythe vertelt dat Ninhursag, de Sumerische moedergodin in Dilmun (het paradijs) voor Enki zonder pijn kinderen baarde, totdat ze na het eten van verboden planten veroordeeld werd om voortaan met "smart kinde ren te baren". Ninhursag werd van haar ziekte ge nezen door de godin Ninti, die speci aal voor dit doel was geschapen. Ninti is een Sumerische uitdrukking, te ver talen als: "de vrouw die leven schept", of "de vrouw van de rib". Beide doen denken aan Eva, "De moeder van alle levende wezens", die uit de rib van Adam werd gevormd. De oorspronkelijke verhalen die in het 2e en sommige reeds in het 3e mill, v. Chr. in omloop waren, zijn door de Hebreeuwse vertellers aangepast aan hun eigen monotheïstische the ologie. Vondsten te Ugarit hebben aange toond dat er onafhankelijk van de oude bijbelse schrifturen in het oude Israel een rijkdom aan mythen bestond. Hierin is de strijd van God rrtët de opstandige krachten van de oercha os vast verbonden met de Hebreeuw se scheppingsopvatting. De schriftelijke teksten zijn de late neerslag van een veel oudere monde-* linge overlevering. Het oudste gedeel te van de geschreven Pentateuch (het boek van de vijf rollen) waarvan Ge nesis (de ontstaansgeschiedenis van de wereld en het volk Israël) het eerste boek is wordt gevormd door het ver haal van de Jahwistische bronnen. Daarnaast is ook het deel dat door Elohistische bron werd gevormd en een deel met Priesterlijke bron. De Pentateuch wordt veelal gerekend onder de historische boeken van de bij bel, wat niet wil zeggen dat er weten schappelijke geschiedschrijving in gezocht kan worden. Maar de heils historische visie en het zoeken naar de openbaring van Gods per soonlijk en liefdevol ingrijpen in het wereldgebeuren. God draagt in de Pentateuch verschillende namen: El, El-Eljon, El-Roï, El-Sjaddai. De naam Jahwe werd eerst aan Mo- zes geopenbaard in het visioen van de brandende braambos. Elohim is de meervoudvorm van El. De geest zweeft over de aarde heeft onzichtbare kracht. Het stoffelijke, hoewel vergankelijke geeft onmetelijke macht. (De zes stippen, die de aardse drie hoek vormen, komen terug in de vleu gels van de vlinder. Deze illustraties verbinden steeds de mythen en de hoofdgedachte daarachter.) Mevr:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17