Bakterievuur doet weer van zich spreken Tuinbouwkommissie op zomerexkursie Verkoop van fruit op het hout komt op gang Onnodige topaanvoeren Veel samenleving Melden aan P.D. Veiling ZHZ komt met kleinverpakte boontjes De Tuinbouwkommissie van de ZLM is donderdag 17 juli voor haar zome rexkursie naar het Oost-Brabantse Helenaveen geweest. De vrijwel vol tallige kommissie bezocht daar twee tuinbouwbedrijven. Het eerste bezoek gold het bedrijf van de maatschap P.A. Hoogenboom en zoon Leo ter wijl aansluitend een kijkje werd ge nomen op het glastuinbouwbedrijf van de heer W. Vermeulen, beide in Helenaveen. Kommissievoorzitter M.J. Goud heette met name de konsulent ir. L.Th.J.M. de Wit en de aankomend voorzitter van de ZLM de heer H.C. van der Maas welkom. Zich tot Van der Maas richtend sprak hij de hoop uit dat deze het tijdens zijn voorzit terschap de moeite waard zal vinden om zich in te leven in de vele facetten waardoor de tuinbouw wordt ge kenmerkt. Vader Hoogenboom en zijn zoon Leo Leo Hoogenboom leidt de leden van de tuinbouwkommissie door de kas. Omringt door komkommers ziet U op de voorgrond de heren M.J. Goud, J. Neele, Leo Hoogenboom (achter wie C. Dekker nog net te zien is) en L. Hage. De heer Kruisberg leidde de bezoekers door "De Grote Peel", een natuurge bied. Hij wees hen daarbij op de bijzondere aspekten in het landschap. hebben ca. 1 ha glas en telen kom kommers. Na de teelt van komkom mers wordt komende herfst sla gezet. De komkommers worden, zo legde Leo Hoogenboom uit, 3 keer per week door gemiddeld vijf medewer kers geplukt. Het produkt gaat in de middag of avond naar de op 23 km afstand gelegen veiling in Grubben- vorst. Met de ca. 25 andere glastuin bouwbedrijven in Helenaveen hebben ze het transport uitbesteed en dat be valt goed. Sinds twee jaar heeft men op het bedrijf van de Hoogenbooms last van trips, die waarschijnlijk af komstig zijn van de in de buurt over vloedig aanwezige mais. De bestrijding van ziekten en plagen vindt met chemische middelen plaats maar Leo Hoogenboom speelt met de gedachte om biologische bestrij dingsmiddelen al of niet in kombina- tie met chemische middelen toe te gaan passen. Hoogenboom jr. tot de kommissieleden: "Je moet er in dit en in soortgelijke bedrijven tegenwoor dig zeer kort opzitten. Er mag eigen lijk niets misgaan met de teelt want dan gaat dat meteen problemen ople veren in de inkomenssfeer". De heer W. Vermeulen teelt vleesto maten. Tijdens het bezoek ontstond een kleine diskussie over de smaak daarvan. Konklusie: over smaak valt toch niet te twisten. Waar in ieder ge val geen verschil van mening over be stond is de kwaliteit van het gewas en de vruchten: prima kwaliteit was het eensluidend oordeel. De heer Ver meulen vertelde afgelopen winter zelf een sorteerschuur te hebben gebouwd. Over gelegenheidsarbeid zei hij dat kontrole daarop op zich goed is maar dat de regeling in feite voor de prak tijk een aanpassing behoeft. De perio de van 22 dagen die er nu staan voor een en dezelfde man of vrouw zou verruimd moeten worden. Nu wordt men te vaak gedwongen een deskun dige gelegenheidswerker weg te moe ten sturen. Dat knelpunt zou volgens Vermeulen opgelost kunnen worden zonder de regeling als zodanig geweld aan te doen. De ervaring van Vermeu len is dat het telen van vleestomaten iets beter is wat de prijs betreft dan die van ronde tomaten. Hij teelt na tomaten sla. Het afgelopen jaar was deze teelt niet rendabel "maar als ik de kas leeg laat staan kost het meer..." De kommissie maakte tevens een wandeling door het Nationaal Park "de Grote Poel". J. Wierenga Sinds enkele weken zien de fruitte lers zich weer gekonfronteerd met aantastingen door bakterievuur. Er is nog geen sprake van een veront rustende situatie, doch plaatselijk kan de aantasting ernstig zijn. De fruittelers zijn dan ook zeer attent, en in in voorkomende gevallen wordt handelend opgetreden. In Bel gië is de situatie wel alarmerend. Door een bepaalde kombinatie vochtigheid en temperatuur heeft de ziekte zich snel kunnen uitbreiden. Naast optimale levensomstandighe den voor de bakterie heeft dit ook te maken met het aantal insekten: bij een hogere temperatuur zijn er meer insekten, waardoor er meer versprei ding van bakterievuur plaatsvindt. Deze praktijkervaring werd ons meegedeeld door de heer M.J. Goud, uit Baarland, voorzitter van de tuinbouwkommissie van de ZLM. In 1983 was er sprake van een zeer Het fruit is de laatste weken op SCHOUWEN-DUIVELAND hard gegroeid. De appels en peren hebben de laatste maanden van de vele uren zon geprofiteerd. Toch zou een flin ke bui regen, nu we dit schrijven, bij veel telers goed uitkomen. Het grondwater is de laatste weken behoorlijk gedaald, en op droogte- gevoelige gronden beginnen de bomen dit duidelijk af te tekenen. Dit geldt ook voor jonge bomen, waar de be- worteling nog niet zo diep van is. Die telers die op deze percelen van drup- pelbevloeiïng gebruik maken zien de gunstige resultaten hiervan dit seizoen weer heel scherp afgetekend. Op oudere percelen met droogtegevoeli- ge gronden is druppelbevloeiïng he laas nog onvoldoende mogelijk, omdat het ontbreekt aan voldoende zoet oppervlaktewater. De vegetatieve groei is al voor een groot deel afgesloten. Voor oudere bomen is dat wel gunstig, maar voor jonge percelen is de groei aan de krap pe kant. De oogst omvang van de pe ren is in onze regio gemiddeld vrij goed. Enkele percelen Conference en zeker de Doy. du Cornice laten het wat zitten, maar daarnaast zijn er nog al wat Conference die volhangen. De appels hangen gemiddeld goed, som mige percelen hebben een zware rui gehad, andere telers moeten nog erg veel handwerk verrichten om bomen van hun overtollige vruchten te ont doen. Het kweken van goede kwali teit en van een goede maatsorting zal dit seizoen extra belangrijk zijn. Af gelopen seizoen heeft weer duidelijk geleerd dat voor kleine vruchten zelfs bij een kleine oogst moeilijk voldoen de kopers te vinden zijn. Dit seizoen zal de appeloogst duidelijk groter worden dan vorig jaar hoewel een top oogst (mede door het uitvallen van tal van bomen door de vorstschade) er niet in zit. Ook in Duitsland verwacht men een behoorlijke oogst zodat al leen met een goede kwaliteit en maat op deze markt afzetkansen gevonden kunnen worden. Eind juli is meestal de tijd voor fruit- kopers om op stam hun fruit voor het komende seizoen te kopen. De laat ste weken wordt voorzichtig door hen polshoogte genomen, zonder dat nog duidelijk tot zaken te komen is. Door de grote prijsverschillen van de laat ste jaren tussen de rassen onderling is het moeilijk om inzicht te krijgen in de vraag- en biedprijzen. Leeftijd en sortiment bepalen dit voor een be langrijk gedeelte. In vergelijking tot vorig jaar is de biedprijs in verschil lende gevallen enkele stuivers lager per kilo. Of dit gat voor het zaken doen nog verkleind kan worden moet worden afgewacht. De handel lijkt nu nog rustig, toch zullen de krenten graag uit het deeg worden gehaald. Anderzijds is het van belang om als teler een eenmaal ge kozen afzetsysteem niet plotseling on der invloed van vraag en aanbod te wijzigen. Kontinuïteit is voor alle par tijen ook hierin het beste. ernstige aantasting door bakterie vuur. De ziekte sloeg toen echt ex plosief toe. In het Zuidwesten is daarop een zeer intensieve bestrij ding gevolgd, waardoor de ziekte toen redelijk in de hand kon worden gehouden. Het bereikte effekt was onder meer te danken aan een een drachtige samenwerking van alle be trokkenen, waaronder de fruittelers, de Plantenziektekundige Dienst en degenen die zich inzetten voor het behoud van landschappelijk schoon. Na wat rustiger jaren is er nu weder om op vrij grote schaal bakterievuur gekonstateerd. Ook nu is het van groot belang de zaak strak in de hand te houden. Dat betekent dat niet alleen de fruittelers zeer alert moeten zijn, maar alle be plantingsgerechtigden. Alle aange taste waardplanten (vooral mei doorns zijn gevoelig voor bakterie vuur) moeten afdoende terugge snoeid worden, wat betekent dat zwaar aangetaste bomen en struiken verwijderd moeten worden. Het bes te is, zo zei ons de heer Goud, dit door de P.D. te laten doen: "De P.D. kan zodoende registreren waar zich aantastingen voordoen en zwaar aangetaste gebieden aan een intensievere kontrole onderwer pen". Fruitbomen waarbij een aan tasting in een vroeg stadium wordt voorgesteld hoeven niet verloren te gaan. Als een aangetaste tak tot op 50 cm in het gezonde hout wordt te ruggesnoeid kan de boom behouden blijven. Die halve meter extra is no dig omdat de ziekte zich al verder in het hout bevindt van de buitenkant Op dit moment is het een lust om door het THOOLSE LANDSCHAP te rijden en de vele percelen bloemen in volle bloei te bewonderen. Een gratis trekpleister voor vele toe risten welke er hun fotorolletjes van voldraaien. Wanneer het hierbij blijft hoeft dit voor de telers geen bezwaar te zijn, het gebeurt echter ook wel dat men er niet met de handen van af kan blijven. Op de bloemenpracht vormen de vio len alsnog echter een uitzondering. De vroeg gezaaide staan er over het al gemeen goed bij, maar de latere ko men slechts moeizaam tot ontwikkeling vooral in de zwaardere gronden. Een viool is in tegenstelling tot de meeste andere bloemen droogtegevoe- lig, waardoor een te klein gewas kan ontstaan. Er is meestal wel een goe de zetting, zodat bij een voldoende standdichtheid de opbrengst mee kan vallen, maar dat laat bij dit gewas jammer genoeg nog al eens te wensen over. Een mooie groeizame nazomer kan bij dit gewas echter nog wonde ren doen, we hebben hier maar één goede zetting nodig, en die kan in een zeer korte tijd gevormd worden. De vroege aardappelen kwamen vo- zichtbaar is. Omdat de ziekte onder optimale omstandigheden tot 30 a 40 cm per dag in de boom kan voort woekeren is een kontrole van één keer per week onvoldoende. De heer Goud adviseert fruittelers om de boomgaard vaker dan één keer per week te kontroleren. Alleen door ex tra kontrole en radikale bestrijding kan de schade door bakterievuur tot een minimum beperkt blijven. De P.D. is te bereiken in Roosendaal via tel. nr. 01650-37753. rige week met top aanvoeren op de St. Annalandse veiling, wat de prijs geen goed deed. De grote aanvoeren zijn zeker geen gevolg van hoge op brengsten maar meer van de grotere rooikapaciteit van de wagenrooiers, waarbij men via een sorteerder grote partijen kisten in een korte tijd vol kan draaien. Dit is zodra het vellen minder wordt moeilijk meer tegen te houden of weg te denken. Een goede keuring en klasse-indeling van geblok te partijen zou zeker tot een meer ge rechtvaardigd prijsverschil leiden, zodat goede kwaliteit gestimuleerd wordt. Hoewel de kopers hun ogen niet in hun zak hebben ligt bij grote aanvoeren hier ook een taak voor de veiling opdat het handelsmerk "alles van Tholen" niet in negatieve zin uit gelegd gaat worden. Doordat de Bintjes wegens doorwas zeer laat zullen worden zijn de voor uitzichten voor het verdere seizoen van de Doré's, Premiere en Gloria, welke hiervoor niet gevoelig zijn, niet ongunstig. In welke mate dit in de prijs tot uitdrukking zal komen moet, zoals altijd, afgewacht worden. Veiling Zuid Holland Zuid in Ba- rendrecht komt met kleinverpak te sperziebonen. Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen financiert de helft van de garan tieregeling; veiling ZHZ neemt de andere helft voor rekening. Het gaat om handgeplukte voor- gekoelde boontjes, verpakt in ne gen blauwe plastik "pruimendoosjes" met 500 gram inhoud. Als omverpakking heeft men gekozen voor de nieuwe een- laags fruitkrat (60 x 40 cm). Door bakterievuur aangetaste meidoorns zijn tot op 40 cm hoogte teruggesnoeid. Vrijdag 25 juli 1986 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13