Stichting Informatieverzorging Akkerbouw -i- Mi?o<3 a Ministerraad akkoord met wijziging pachtnormen vanuit de Z.L.M. gezien zuidelijke landbouw maatschappij VRIJDAG 25 JULI 1986 74e JAARGANG NO. 3837 land- en tuinbouwblad In de fruitteelt heeft men nu de handen vol aan het dunneneen aktiviteit die in hoge mate medebepalend is voor de kwaliteit en sortering van de oogst. Fruitteler Louws aan de Zuidweg te Nisse is hier, samen met een buurmeisje, bezig met het dunnen van Winston. Automatisering wordt gezien als een belangrijke mo gelijkheid om knelpunten op te lossen en de bedrijfs voering te verbeteren. In de loop der tijden hebben nieuwe ontwikkelingen elkaar opgevolgd. In de akker bouw heeft vooral de mechanisatie een belangrijke rol gespeeld. Mechanisatie was noodzakelijk om knelpun ten in de bedrijfsvoering op te lossen als gevolg van de sterk stijgende loonkosten. Mechanisatie sprak vooral jongeren aan. Na de oorlog was de voortgang van de mechanisatie vooral het inhalen van een ach terstand op ontwikkelingen o.a. in Amerika. Bij de automatisering is dat anders. Automatisering in de land- en tuinbouw staat nog aan het begin van de ontwikkeling. Automatisering is mogelijk bij bedrijfs- registratie maar ook bij procesbesturing van de bedrijfs voering. Toepassing van proceskomputers spreekt de praktijk het meest aan. In de glastuinbouw en de vee houderij worden proceskomputers reeds veel toege past. Met proceskomputers kan er in deze sektoren nauwkeuriger, kostenbesparend en kwaliteitsverbete rend gewerkt worden. In de akkerbouw en de volle- grondstuinbouw is het veel moeilijker automatisering bij de bedrijfsvoering toe te passen. Weersinvloeden spelen in deze sektoren een onberekenbare rol. De dis- kussie over het toepassen van M.C.P.A. tegen nagroei in aardappels is hiervan nu weer een duidelijk voor beeld. En toch is er ook in de akkerbouw en open- grondstuinbouw belangstelling voor automatisering. Kommerciële en verzorgende bedrijven verwachten in de akkerbouw op het gebied van de automatisering een belangrijke markt. Juist door de grote verscheidenheid van bedrijven en instellingen waar de akkerbouw mee te maken heeft is het gevaar groot dat de markt op au tomatiseringsgebied voor de praktijk ondoorzichtig wordt. Daardoor is het voor de akkerbouw, evenals voor de andere sektoren, belangrijk dat er organisaties tot stand zijn gekomen met als doel aktiviteiten op het gebied van de automatisering te koördineren. S.I.V.A.K. werkt nu ongeveer een jaar. In deze korte tijd zijn verschillende aktiviteiten tot ontwikkeling ge bracht. Enige weken geleden heeft er in het ZLM Land De ministerraad is 18 juli jl. akkoord gegaan met een ontwerpbesluit, dat strekt tot wijziging van de pachtnor men. In het ontwerp, waarin de adviezen van de Com missie van Advies voor het grond- en prijspachtpeil en het Landbouwschap grotendeels zijn overgenomen, wor den de volgende wijzigingen voorgesteld: - een verhoging van de pachtnormen voor los land met 10%; - een verhoging van de toeslag en aftrek voor de water huishouding op de zeekleigronden met 10,en op de overige gronden met 20, - een verlaging van de toeslag en aftrek voor ontslui ting op de zeekleigronden met ƒ5,en een verho ging met 5,op de overige gronden; - voor de pachtnormen voor bedrijfsgebouwen een verhoging van respectievelijk 6, 9 of 15% al naar ge lang de doelmatigheidsklasse. Verhoging van de pachtnormen is enerzijds gewenst in verband met de gestegen eigenaarslasten, anderzijds in verband met het rendement voor de verpachter. Wat betreft de eigenaarslasten voor bedrijfsgebouwen geldt een gemiddelde stijging in de afgelopen drie jaren van 6% voor akkerbouwbedrijven en 4,8% voor weide- bouwbedrijven. Deze stijging is gebaseerd op berekeningen ten aanzien van de gemiddelde stijging van afzonderlijke lasten, als waterschapslasten, verzekering, onroerend goedbe- lasting en de ontwikkeling van de bouwkostenindex, on der afweging van hun aandeel in de totale eige naarslasten. Voor los land bestaan de eigenaarslasten voornamelijk uit waterschapslasten. Deze lasten stegen in de afgelopen drie jaar met 4,2%. Bij deze cijfers is reeds rekening gehouden met de inflatie over de afgelo pen drie jaar. Het ontwerp-besluit zal om advies naar de Raad van Sta te worden gezonden. en Tuinbouwblad een artikel gestaan over het video- texsysteem voor de akkerbouw (V.I.T.A.K.). Dit programma heeft tot doel een snellere wisselwerking tussen de praktijk enerzijds en de voorlichting en on derzoeksresultaten anderzijds tot stand te brengen, af gestemd op regionale situaties. In het Konsulentschap IJsselmeerpolders en Noord Hol land zal dit VITAK-programma volgend jaar operatio neel zijn. De deelnemers moeten hiervoor een komputer aanschaffen. SIVAK geeft voorlichting over deze aan koop en kan voor gezamenlijke inkoop zorgdragen. Het zal nu ook mogelijk worden een boekhoudprogramma op te nemen. Dit boekhoudprogramma wordt geleverd door Miconet (Miconet is een aktiviteit van verschil lende landbouwaccountantsburo's). Het gelijktijdig opstarten van het Videotexprogramma en een boek houdprogramma is een belangrijke stap bij de voort gang van een gekoördineerde aanpak van de automatisering in de akkerbouw. SIVAK is verder ak- tief bezig een samenwerkingsprojekt Informatieverzor ging tot stand te brengen. Na twee bijeenkomsten is gebleken dat er zowel bij de partikuliere als koöpera- tieve bedrijven belangstelling bestaat voor en bereid heid is tot samenwerking in een gezamenlijk projekt, waarbij SIVAK de koördinatie op zich neemt. Het gaat hierbij o.a. om perceelsregistratie met grond en gewas analyse, financiële gegevensverwerking, gewasbe schermingsregistratie en teeltbegeleidingssystemen van gewassen. Zonder op details in te gaan is de be reidheid tot samenwerking zeer belangrijk. Afspraken moeten gemaakt worden over de financiële inbreng. Er is tussen de deelnemers verschil van inbreng, ken nis, ervaring en investeringen. Belangrijk daarbij is dat de overheid bereid is voor gezamenlijke projekten on der verantwoordelijkheid van takorganisaties tot 50% subsidie te verlenen. Zoals bekend is er in het O&S- fonds afgesproken dat de organisatiekosten van de tak organisaties in 1986, 1987 en 1988 respektievelijk voor 100%, 80% en 60% door de overheid gefinan cierd worden. Hieruit blijkt dat de overheid ontwikke lingen maar vooral ook de begeleiding van de automatisering in de land- en tuinbouw als zeer belang rijk onderkent. Deze ontwikkeling past ook in de stra tegie van het ministerie van Landbouw om meer vormende in plaats van individuele voorlichting te ge ven. Landelijk en regionaal kunnen takorganisaties daar mede richting aangeven. Voor de akkerbouw landelijk door SIVAK en in Zeeland door de tot stand gekomen takorganisatie. In Brabant wordt nog gewerkt aan de oprichting van een takorganisatie. De Takorganisatie Zeeland is bezig een automatise- ringsprojekt op te zetten. Belangrijk daarbij is het ge ven van voorlichting en het begeleiden van individuele ondernemers op het gebied van automatisering. Het kan daarbij gaan om aanschaf van apparatuur en syste men en het gebruik daarvan en het geven van kursus- sen en demonstraties. Al deze aktiviteiten zijn nodig om te voorkomen dat al lerhande programma's en systemen op de markt ko men die niet of onvoldoende op elkaar aansluiten. Daarnaast zullen takorganisaties een rol gaan spelen bij de technische voorlichting in samenwerking met de konsulentschappen. Het zal duidelijk zijn dat, willen tak organisaties goed kunnen funktioneren, daarvoor ook geld nodig is. Een mogelijkheid is kontributie-inning bij de leden van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting (takorganisaties). Het bezwaar is dat niet iedereen lid is en dus ook niet meebetaalt. Andere mogelijkheden zijn heffing via het Landbouwschap of een bijdrage van de akkerbouwproduktschappen. De diskussie hierover is nog niet afgerond. Het is evenwel goed dat er reke ning mee gehouden wordt dat wij ook als akkerbouw voor aktiviteiten waarover in dit kommentaar is ge schreven geld moeten opbrengen. Ontwikkelingen in het afgelopen jaar tonen aan dat voor SIVAK een be langrijke rol is weggelegd op het gebied van automati sering en de voorlichting in de akkerbouw. Doeleman

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1