verzekeringen Zo waarlijk helpe mij O.V.M. en Stichting ZVV voortaan onder één vlag: "Verzekeringen ZLM" Direktie-pensioen in beeld Brand Financiële ontwikkeling If. den hollanderlaan 10 tel: 01100 -38000 Ontwikkelingen in 1986 Schadeverloop in 1986 Ook al heeft U nog nooit deze ge denkwaardige woorden gespro ken, het zal U bekend zijn dat een getuige hiermee belooft de waar heid en niets dan de waarheid te zeggen. In de hele entourage van een rechtszaak is dit toch altijd nog een plechtig moment. Juist omdat bij verkeerszaken het getui- genbewijs een der meest voorko mende bewijsmiddelen is en er naar onze ervaring over dit onder werp nog veel misverstand bestaat, leek het ons een goed idee hieraan eens aandacht te besteden. Wie mogen getuigen? In de eerste plaats dienen we bij deze vraag onderscheid te maken tussen onbevoegdheid om te getui gen en onbekwaamheid. Onbe kwaamheid wil zeggen dat men in geen enkele procedure als getuige mag optreden. Onbekwaam zijn zij die, zoals de wetgever het zo mooi zegt "de volle ouderdom van 15 jaren" niet hebben bereikt en zij die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld. Onbevoegd zijn de bloed- en aan verwanten in de rechte lijn van één der partijen in de procedure als mede de echtgenoot en de gewe zen echtgenoot. Let U vooral op de zinsnede: één der partijen in de procedure, dit i.v.m. het volgen de voorbeeld. Stel dat U "W.A." verzekerd bent met Uw auto en er ontstaat een aanrijding. In Uw auto zit ook Uw echtgenote, Uw moeder en 2 kinderen van respek- tievelijk 18 en 20 jaar oud. Indien Uw tegenpartij weigert de schade te vergoeden, zult U in een proce dure geen schijn van kans hebben (we gaan er vanuit dat geen ander bewijsmateriaal voorhanden is). Al Uw inzittenden zijn immers in dit geval onbevoegd om te getui gen. Nu hetzelfde geval, doch U bent "all-risks" verzekerd. Hoe is nu de positie? Uw verzekeraar keert de schade uit, treedt daar mee in Uw rechten en beschikt in een procedure over 5 getuigen. Im mers noch U, noch alle andere in zittenden zijn bloed- of aanverwanten van de proces partij, de verzekeringsmaatschap pij. We kunnen ons voorstellen dat U dit als enigszins onrecht vaardig ervaart. Als U let op de proces-partij is dit niet zo. Even terzijde: in België worden inzitten den niet als getuige geaccepteerd. Welke waarde heef! een getuige- verklaring Zal nu de rechter er in het boven geschreven geval rekening mee houden dat sommige getuigen, we noemen de eigenaar en zijn echt genote, belang bij deze zaak heb ben. (denkt U bijvoorbeeld maar aan de no-claim korting). Waar schijnlijk wel. Echter indien de te genpartij geen enkel tegenbewijs kan leveren, zal hij de vordering toewijzen. Volgens artikel 1945 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter acht slaan op allerlei faktoren bij het bepalen van de waarde, die hij aan een bepaalde getuige wil toekennen. Als hij er van overtuigd is dat een bepaalde getuige onzin staat te vertellen zal hij weinig of geen waarde aan zijn verklaring hechten. De mogelijk heid is zelfs aanwezig dat een ge tuige wegens meineed vervolgd zal worden. Over het algemeen zal de rechter echter in verkeerszaken een verklaring van een getuige wel als juist accepteren. Aantal en positie van getuigen Slechts in één bepaald geval is het aantal getuigen van doorslagge vende betekenis: Artikel 1942 B.W. leert ons: "De verklaring van eenen enkelen getuige zonder enig ander middel van bewijs ver dient in regten geen geloof". Het is de rechter verboden om aan die ene verklaring betekenis toe te Meeuw sen kennen, zelfs als hij van de juist heid van de verklaring overtuigd is. Ook hier echter een soort ont snappingsclausule. De rechter heeft de mogelijkheid de partij die één getuige naar voren brengt, de aanvullende eed op te dragen. Hiermee kan dan het bewijs weer wel vervolmaakt worden. In ver keerszaken komen we dit echter niet veel tegen. Een getuige mag slechts verklaren wat hij zelf heeft waargenomen. Hij mag dus geen konklusies trekken. Een voor beeld: Een getuige mag wel verkla ren dat hij een verdachte onsamenhangende taal hoorde spreken en slingerend op zijn fiets zag rijden, maar hij mag niet ver klaren dat de verdachte in kenne lijke staat van dronkenschap door de straat fietste. Deze konklusie zal de rechter overigens dan wel trekken. Een getuige is ook ver plicht persoonlijk voor de rechter te verschijnen als hij wordt opge roepen, dit in tegenstelling tot een verdachte. Zijn kosten worden vergoed. Tenslotte: We zijn ons er van be wust niet volledig te zijn geweest over dit ingewikkelde onderwerp. Zo zijn er natuurlijk verschillen de uitzonderingen op de genoem de regels. Desondanks hopen we U er van te hebben overtuigd dat het bijzonder belangrijk is om na men en adressen van getuigen te noteren als U een aanrijding heeft. H. Meeuwsen De Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM gaat zich de komende jaren duidelijker profileren naar de leden toe. De ontwik kelingen in de markt maken het noodzakelijk wat minder produktge- richt en wat meer cliënt gericht te werken. Dit komt al tot uitdrukking in o.m. de adviserende sfeer en in de opzet van een eigen expertise- dienst. Voorts zullen enige verzekeringsvormen die de OVM niet in eigen beheer heeft maar waarin bemiddeld wordt via de Stichting ZVV, duidelijker naar buiten worden gebracht onder één vlag: "VERZE KERINGEN ZLM". Middels een dia-presentatie zal "Verzekeringen ZLM" zich als een onderlinge presenteren. Dit deelde de direkteur van de OVM de heer H. Doeleman Hzn mee op de Jaarvergadering van de OVM vrijdag 20 juni jl. in restaurant "Zomerlust" te Axel. De heer Doeleman informeerde de aanwezige leden uitvoerig over nieuw beleid dat na een gedachtenwisseling tussen de direktie en bestuur gestalte gaat krijgen. Hij noemde o.m. de start van een eigen expertisedienst, het aanstellen van een loondienstagent, het aanpassen van de premiestruk- tuur, het vernieuwen van het accep- tatiebeleid, het herzien van een reserveringsbeleid en het afbakenen van het marktaandeel (de zgn. doel groep) waarop de OVM zich zal richten. Over het schadeverloop tot medio 1986 zei de direkteur dat voor wat be treft de motorvoertuigen er t.o.v. 1985 tot nu toe minder schademeldin- gen zijn. De verhouding premie/scha de heeft zich iets verbeterd. De schade binnen de Aansprakelijkheids Verze kering Partikulieren (AVP) en binnen de Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven is daarentegen ongunstig en ligt boven de 100%. Het aantal scha den binnen de AVB stijgt te sterk. Met name spuitschaden nemen sterk toe. De sterke groei in de brandsektor heeft ook toename van schaden tot gevolg. Doordat de schade nu tot be paalde hoogte volledig voor O.V.M.- rekening komt en niet meer verhaal baar is bij herverzekeraar neemt de schade optisch gezien sterker toe. Om grote schommelingen in de schadelast te voorkomen is de vorming van een brandreserve noodzakelijk, aldus de direkteur. Wat de Medische Varia betreft wees de heer Doeleman op een vergrij zingsproces: Binnen de agrarische sektor is de OVM sterk vertegenwoordigd maar daarbuiten veel minder. Om zo'n on gunstige ontwikkeling te voorkomen zal aan dit produkt meer aandacht worden gegeven. In de sektor Brand zit nog steeds groei. Dit jaar zal de relaties middels een brief het OVM-brandprodukt on der de aandacht worden gebracht. Het premievolume bedroeg in 1985 1.281 miljoen. Op 1 juni 1986 is het gestegen tot 1.523 miljoen. Voor 1986 verwacht de direkteur een Pensioen is: "uitgesteld loon". Om schrijving volgens de Wet op de Loonbelasting: "Onder pensioenrege ling wordt verstaan een regeling ten doel hebbend de verzorging van werk nemers bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echtgenote en minderjarige kinderen, door mid del van pensioen dat niet uitgaat bo ven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen, mede in verband met diensttijd en genoten beloning, rede lijk moet worden geacht". Een hele mond vol. In het kort heb ben wij hierna getracht uitleg te ge ven. Mogelijk kan dit voor u van groot belang zijn. In dit kader praten we specifiek over het zogenaamde "direktiepensioen", een regeling bestemd voor de direkteuren/groot- aandeelhouders van een B.V. Als u de bovenstaande omschrijving nog eens naleest, zult u merken dat er een aan tal specifieke kenmerken van pen sioen bestaat. Eén daarvan is dat er sprake moet zijn of zijn geweest van een dienstbetrekking (werkgever werknemer). De direkteur (groot-aandeelhouder) van een B.V. verenigt in zich twee: hij is tegelijkertijd werknemer en werk gever (eigenaar van de onderneming)." Andere kwaliteiten buiten beschou wing gelaten. Hij is groot aandeelhou der indien hij minimaal 10% persoonlijk aandelenbezit heeft. Wil de direkteur van de B.V. in zijn kwaliteit van eigenaar het netto revenu van zijn onderneming in pri vé genieten, dan zal hij hierover een zware fiskale prijs moeten betalen. Over het na aftrek van alle be drijfslasten - inklusief direktiesalaris en tantième - resterende winstsaldo zal de B.V. vennootschapsbelasting moeten betalen; terwijl bij overbren ging naar privé van het restant nog eens inkomstenbelasting is ver schuldigd. U ziet dat winstoverheveling vanuit de onderneming naar privé, zoals hier boven omschreven, tot zeer zware fis- kale offers leidt (de beruchte dubbele belastingheffing). Er moet dus ge zocht worden naar een voordeliger methode van overheveling. Geeft de B.V. aan de direkteur/groot- aandeelhouder een aanspraak op pen sioen, dan is de pensioengerechtigde te zijner tijd over de hieruit voort vloeiende uitkering inkomstenbelas ting verschuldigd. De aan de pensioenregeling verbonden kosten vormen voor de B.V. echter een be drijfslast, waardoor hierover de ven nootschapsbelasting wordt vermeden. Zo kan, naast het in pensioen altijd aanwezige element van sociale verzor ging, sprake zijn van fiskaal aantrek kelijke overheveling. Ten laste van de bruto winst wordt een direktie-pensioen gèfinancierd on der de noemer "kosten". Voordelen: le enkelvoudige belastingheffing 2e een passende oudedagsvoorzie ning, gekombineerd met overheveling van B.V.-vermogen naar privé. 3e een goede gezinsvoorziening in ge val van onverhoopt overlijden. U zult begrijpen dat de pensioenpro- blematiek verder gaat dan hier om schreven. In een persoonlijk gesprek met de buitendienstmedewerker van Verzekeringen ZLM, de heer A.J. Hoondert, of met een van de Z.L.M.- vertegenwoordigers kunt u nog meer duidelijkheid krijgen. E.J. van den Boezem inspekteur Avéro-Leven Het fiskaal voordeel in schema (met pensioenregeling): Vermogen zaak bruto winst- -kosten- Vennootschaps- belasting -Netto winst - Salaris inkomsten - belasting privé pensioen H. Doeleman premietoename van 12%. Een deel is een gevolg van de per 11.86 ingevoer de premieverhoging. De schade zal dit jaar ongeveer gelijk zijn aan dat van vorig jaar. Incidentele kosten zullen stijgen. Al met al houdt de direktie rekening met een toename van het resultaat in 1986 met enkele miljoenen. Vorig jaar begon ik mijn toelichting met te zeggen in een rijdende trein te zijn gesprongen, die goed blijft door rollen. Er was tijd voor verdere oriën tatie en verdieping. Een proces dat eigenlijk nooit stopt. Immers verze keraars moeten ook innovatief den ken. Maar het blijft niet bij denken alleen. Er worden nieuwe wagens op de rails gezet, nadat het juiste spoor gevonden is. In het najaar 1985 werd een beleidsnota aan het DB gepresen teerd, welke als leidraad mocht die nen voor een brainstorming binnen het DB met de direktie. Een aantal konklusies uit onze ge dachtenwisseling werden inmiddels gekonkretiseerd. Ik noem hier: het beginnen van een eigen exper tisedienst het aanstellen van een loon dienstagent het aanpassen van de pre- miestruktuur het vernieuwen van ons acceptatie- beleid het herzien van het reserverings beleid het afbakenen van ons marktseg ment (doelgroep) Sterk samenhangend met ontwikke lingen in de markt van verzekeraars zal het noodzakelijk zijn dat onze On derlinge zich duidelijker gaat profile ren naar haar leden toe. Waren we in het verleden erg produkt gericht be zig nu zal het meer cliënt gericht moe ten zijn. De totaal relatie wordt steeds belangrijker. Denkt u maar aan pak ketkortingen en het goed kunnen uit voeren van onze adviestaak. Bij de totaal-relatie hoort een totaal pakket. De kracht van onze maat schappij is evenwel o.a. gelegen in het feit dat wij juist een aantal verzeke ringsvormen niet in eigen beheer heb ben. Zoals u weet bemiddelen wij in niet-OVM produkten via Stichting ZVV. Administratief is deze Stichting geintergreerd in onze OVM. Doch naar buiten is haar gezicht ondui delijk. Onder de vlag van "VERZEKERIN GEN ZLM" zullen wij de OVM en ZVV ineen naar buiten willen brengen. Middels een banddiapresentatie ho pen wij in najaar 1986 onze ZLM kringen VERZEKERINGEN ZLM te' presenteren als een echte onderlinge. Voor wat betreft de motorvoertuigen kunnen wij konstateren dat het aan tal schademeldingen t.o.v. 1985 cir ca 200 stuks lager ligt. De verhouding premie/schade heeft zich iets verbe terd. Dit mag ook wel gezien de zeer slechte winter van 1985. Omdat wij altijd nog een groei reali seren in het bestand verzekeringen is een stijging van schade niet te voor komen. Het schadepercentage be draagt nog geen 80%. De OIV heeft altijd een zeer gunstig percentage en ligt op 15%. Vrijdag 11 juli 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7