Q verzekeringen OVM-voorzitter L. v. Nieuwenhuizen: "1985 voor schadeverzekeraars enerverend jaar" Direkteur/groot-aandeelhouder en arbeidsongeschiktheidsverzekering f' c'en hollanderlaan 10 IVI tel: 01100-38000 J. Bolier opvolger OVM-vertegenwoordiger G. Huizing De Algemene Ledenvergadering van de Onderlinge Verzekering Maat schappij van de ZLM vond vrijdag 20 juni jl. plaats in restaurant "Zo- merlust" te Axel. Bij het begin ervan werd de oud-direkteur de heer J. de Lange herdacht. In een kort herdenkingswoord noemde OVM- voorzitter de heer L. v. Nieuwenhuizen de overledene "de bouwer en grondlegger van onze OVM". We verloren op 15 mei een warm me demens die met zijn zakelijke en organisatorische kapaciteiten het be grip menselijkheid tot waarde wist te brengen. We zullen in grote dankbaarheid terug denken aan de periode waarin wij met hem, die we een groot mens en een groot ZLM-er mogen noemen, mochten sa menwerken". De voorzitter omschreef vervolgens in zijn openingswoord het voorbije jaar 1985 als "enerverend voor alle scha deverzekeraars". Cijfers uit deze branche geven voor Nederland als ge heel wat rendement betreft een triest beeld, met als eindresultaat een totaal technisch verlies van ca. 400 miljoen gulden. Ondanks de zeer slechte start vorig jaar zei van Nieuwenhuizen zich gelukkig te prijzen voor de OVM een positief resultaat van bijna 4,5 mil joen te kunnen melden. Wel hebben bestuur en direktie een aantal maatregelen genomen om de gezonde situatie bij de OVM ook voor de verdere toekomst veilig te stellen. Hij noemde hierbij o.m. de recent doorgevoerde premiedifferentiatie in het eigen werkgebied. "Doorgaan met het strukturele ver schil in schadebelasting tussen ver schillende gebieden, zo lichtte hij toe, zou ongezond zijn en de solidariteit op termijn wel eens kunnen ondermij nen, en dat zou op den duur zeer ne gatieve effekten kunnen hebben op de totale portefeuille". Een ander be langrijk besluit het afgelopen jaar is geweest om per 1 mei 1985 te starten met een brandverzekering voor agra rische opstallen en inboedels. Deze sektor noteert een gematigde maar ge zonde ontwikkeling. Dankzij een be heerst kostenbewakings- en acceptatiebeleid kan de OVM het jaar 1985 afsluiten met een groei en met een positief saldo in alle branches. Beleggingen Het beleggingsbeleid zal in die zin worden aangepast dat er wordt gestreefd naar regelmaat in het vrij komen van uitgezette bedragen, waar door een gelijkmatiger rendement ontstaat. Overigens gaat de OVM ge zien de wat dalende inkomsten uit be leggingen haar reservepositie versterken. Een sterke reservepositie is bovendien een waarborg voor het handhaven op lange termijn van de lage premies bij de onderlinge: Alle dividend komt ten goede aan de leden. Diefstal Een trieste ontwikkeling noemde de heer van Nieuwenhuizen de sterke toename van de schadevergoeding voor diefstal. Alleen al in de auto branche is hiervoor voor een bedrag L. v. Nieuwenhuijzen van 11/2 miljoen aan schade uitge keerd vorig jaar. Hij drukte alle ver zekerden dan ook op het hart alle voorzorgsmaatregelen te nemen die mogelijk zijn. Dit geldt ook voor de inboedelverzekeringen. Een korrekte afhandeling op de schadeafdeling bij de OVM is noodzakelijk anders loopt dit de spuigaten uit, aldus van Nieu wenhuizen. Een ander kwaad is het onverzekerd rijden en het doorrijden na het veroorzaken van schade. Jaar lijks kost dit de OVM ca. ƒ800.000,dat gestort moet worden iri het Waarborgfonds. Overigens lijkt dit kwaad binnenkort door het kop pelen van de computers bij de Rijks dienst voor het Wegverkeer met die van de verzekeraars sterk beperkt te worden; onverzekerde automobilisten kunnen hierdoor binnen afzienbare tijd gemakkelijker worden op gespoord. Een kompliment van de voorzitter was er voor het OVM-personeel dat er dankzij de grote inzet en deskun digheid in is geslaagd de OVM weer bij de eerste drie in ons land te krij- Op 4 oktober 1985 deed de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak met betrekking tot de verplichte verzekering voor de werk nemersverzekeringen van de direkteur/groot-aandeelhouder. De Raad stelt in zijn uitspraak dat in het geval van een direkteur/groot- aandeelhouder de feitelijke omstandigheden het in het algemeen on aannemelijk maken dat sprake zou zijn van een dienstbetrekking in privaatrechtelijke zin. Het gevolg is dat de direkteur/groot- aandeelhouder mogelijk niet meer verplicht verzekerd is voor wat betreft de Ziektewet, Werkloosheidswet en Wet Arbeidsongeschiktheidsverzeke ring (ZW, WW, WAO). De premie hiervan is gemiddeld voor de direk- teur/werknemer 1% 15,05% 1,25% 17,30% van het premieloon (maximaal ƒ262,bruto per dag; voor de WAO is ƒ91,per dag pre- mievrij). Aanspraken op Ziektewet en WAO-uitkering kunnen dus door deze uitspraak worden geweigerd. Dit houdt in dat het risiko van arbeids ongeschiktheid door ziekte of invali diteit kan/moet worden verzekerd bij een partikuliere verzekeraar. Indien dit niet gebeurt heeft men bij arbeids ongeschiktheid het eerste jaar géén in komen en moet men na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid rondko men van een A.A.W. uitkering ad ƒ21.500,per jaar. Wel of niet verplicht verzekerd Zoals uit bovenstaande blijkt is de di rekteur/groot-aandeelhouder moge lijk niet meer verzekerd. Nog geen reden tot paniek dus, want u bent nu nog steeds verzekerd. De bedrijfsve renigingen zullen per konkreet geval een beslissing moeten nemen en zo lang die nog niet is genomen duurt de verzekering (verplicht) voort. De vraag hierbij is dan of een gezagsver houding ontbreekt. Als een groot aandeelhouder dus meer dan 50% van de aandelen bezit, kan dit dus bete kenen dat een gezagsverhouding ont breekt en hij partikulier moet verzekeren. De bedrijfsverenigingen kunnen in zo'n geval nog niet direkt de verplichte verzekering opzeggen. Dit is vooral van belang voor de di rekteur/groot-aandeelhouder die "niet acceptabel" zou zijn voor een partikuliere verzekeringsmaatschappij wegens leeftijd of slechte gezond heidstoestand. Is de partikuliere verzekering voor Arbeidsongeschiktheid interessant? Als men niet ouder is dan 50 jaar én een goede gezondheid geniet, kan dit zeker interessant zijn. Onderstaand volgt een voorbeeld: Stel: direkteur/groot-aandeelhouder, leeftijd: 35 jaar inkomen: ƒ60.000, premies: ƒ6.819,17 (ZW, WW en WAO) uitkering: 70% van het loon. Partikulier verzekerden voor 70% van ƒ42.000,kost voor het eerste jaar met twee weken wachttijd ƒ966, Deze premie is gebaseerd op een vaste rente tot 60-jarige leeftijd. Voor het na-eerste jaars risiko tot 60-jarige leeftijd en een 3% klimmende rente; rekening houdend met ƒ21.500, AAW-uitkering wordt het te verzeke ren bedrag ƒ42.000,— -/-ƒ21.500,— ƒ20.500,.De premie hiervoor is ƒ2.275,50. De totale premie voor zo wel het eerste als na-eerste jaars risi ko wordt dan ƒ966,ƒ2.275,50 ƒ3.241,50. Het verschil tussen ver plicht verzekerden en partikulier ver zekeren is dus ƒ6.819,17 -/-ƒ3.241,50 ƒ3.577,67. Indien mogelijk dus ze ker het overwegen waard!! Moet men wachten op het initiatief van de bedrijfsvereniging om even tueel van verplicht naar partikulier over te stappen, of kan men zelf het initiatief nemen? Indien u partikulier wilt verzekeren en als dat ook mogelijk is, dient u als werknemer én de NV of BV gezamen- gen in een onderzoek dat de Consu mentengids ieder jaar instelt naar de tevredenheid bij de verzekerden wat betreft de afwikkeling van de schade. De reeds jaren bestaande samenwer king met de 5 kollega OVM's zal waar noodzakelijk worden versterkt met respekt voor eikaars regio's en bin ding met de moedermaatschappijen. De aanwezige leden gaven aansluitend hun goedkeuring aan het jaarverslag over 1985 en gingen akkoord met het bestuursvoorstel om het batig saldo van 4.411.255,— toe te voegen aan de reserve; een bedrag van ƒ3.577.713, zal worden toegevoegd aan de alge mene reserve terwijl ƒ833.542,bij zal worden geboekt bij de egalisatie reserve. zou mogelijk ook effekt kunnen heb ben naar de 5 KNLC-OVM's "maar de OVM van de ZLM zal zich steeds als een loyale partner op blijven stel len ten opzichte van de andere verze keringsmaatschappijen en een beleid blijven voeren dat gericht is op de be langen van haar eigen leden", aldus de heer van Nieuwenhuizen, die hier na de vergadering besloot. Elopak Aansluitend werd onder leiding van kringvoorzitter M. Boogerd een rond rit gemaakt door het kringgebied van Axel. De te velde staande gewassen stonden er in het algemeen goed voor. In het gebied "De Braakman" wordt Bestuursleden van de O VM bij een van de drukpersen van Elopak. A.J. Hoondert lijk een verzoek tot uittreding te doen. Dit verzoek zal dan door de bedrijfs vereniging bij direkteuren/groot- aandeelhouders in vele gevallen wor den gehonoreerd. Verdere gevolgen De bovenstaande uitspraak kan nog meer gevolgen hebben dan alleen op niveau van ZW, WW en WAO. Het kan ook van invloed zijn op uw Pen sioenvoorziening omdat ook daarin het begrip "werknemer" (gezagsver houding) centraal staat. We bedoelen hier vooral de deelnemers in een be drijfspensioenfonds in de zin van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Deel nemingen van direkteuren/groot- aandeelhouders kunnen in een aantal gevallen komen te vervallen. Voor mogelijke oplossingen en uitwijdin gen betreffende dit onderwerp verwijs ik de lezer naar een ingezonden stuk op deze pagina van de heer E.J.M. van den Boezem, inspekteur van on ze Levensverzekeringsmaatschappij het O.B.F. (Avéro Leven). Met betrekking tot de Arbeidsonge schiktheidsverzekering verzoek ik de geïnteresseerde direkteuren/groot- aandeelhouders kontakt op te nemen met Verzekeringen of met één van on ze vertegenwoordigers. Wij zullen u gaarne uitleg en premie-opgaaf ver strekken van onze zeer aantrekkelij- ke Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De heer W. Dekker uit Zaamslag deelde als voorzitter van de financië le commissie mee de jaarstukken te hebben nagezien en akkoord te heb ben bevonden. De heer Dekker treedt overigens uit de financiële commissie. Hij zal worden opgevolgd door de heer J.C. Geluk te Dinteloord. Aftre dend als dagelijks bestuurslid is de heer M. Boogerd. De algemene ver gadering ging akkoord met zijn her benoeming. De heren J. Bom en C.J. Bierens zijn ook aftredend maar in middels door het hoofdbestuur van de ZLM herbenoemd. Alle voorstellen inzake voorwaarden wijzigingen zoals gepubliceerd in onze krant van 6 ju ni jl. werden door de vergadering goedgekeurd. Een kleine redaktione- le aanpassing werd gemaakt voor art. 12 van de motorvoertuigenverzeke ring. De korting- en toeslagpercenta ges gelden steeds van de basispremie! Bij de rondvraag werd geinformeerd naar de opstelling van de OVM ten aanzien van een door de Rabobank te introduceren motorrijtuigenverzeke ring. Voorzitter L. van Nieuwenhui zen stelde vast dat de aangekondigde invoering van de Rabopolis veel reak- ties heeft opgeroepen. Een en ander men nu gekonfronteerd met het feit dat men er ooit een ruilverkaveling heeft afgestemd, zo vertelde de heer Boogerd. Hoofddoel van de rond rit was een bezoek aan Elopak in Ter- neuzen. Bij dit Noors bedrijf worden dagelijks vele tienduizenden drank kartons gefabriceerd. De verpakking van melk en andere produkten in kar ton is de laatste jaren snel in beteke nis toegenomen dit ten koste van de fles. Thans is er sprake van een sta bilisatie en is de verhouding 26% glas tegen 74% karton. Tijdens een be zichtiging van de onderneming werd bekend gemaakt dat bij het moeder bedrijf in Noorwegen thans onder zoek plaatsvindt om ook konserven en eierprodukten in karton te gaan verpakken. Ook wordt onderzoek ge daan naar een verbetering van de co ating polyethyleen die in het milieu moeilijk afbreekt. Na de bezichtiging van het fabrikageproces dat in hoofd zaak plaats vindt op grote drukper sen, werd in een dankwoord door voorzitter Boogerd nog eens on derstreept hoe belangrijk de verpak king van het produkt - in dit geval het agrarisch produkt - is, dit in verband met de afzet naar de konsument. Onze verzekerden in het gebied Oost Noord-Brabant hebben één dezer da gen een schrijven van ons ontvangen, waarin vermeld wordt dat onze ver tegenwoordiger in dit gebied, de heer G. Huizing, in verband met het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 augustus 1986 zijn werk zaamheden op verzekeringsgebied zal neerleggen. Als opvolger van de heer Huizing heeft het bestuur en de direktie van Verzekeringen ZLM besloten mij als adviseur op verzekeringsgebied aan te stellen per genoemde datum. Het in mij gestelde vertrouwen hoop ik vol ledig waar te maken in genoemd gebied. Vanaf deze plaats wil ik mij graag na der aan u voorstellen. Na gedurende een periode van enkele jaren in een soortgelijke funktie (assurantiebemid deling) gewerkt te hebben, ben ik in april 1985 bij Verzekeringen ZLM in dienst getreden. In de achterliggende periode heb ik op de schade-afdeling van ons kantoor te Goes diverse werk zaamheden verricht, terwijl ik mij thans ter voorbereiding op de nieuwe funktie nader oriënteer op de polisaf- J.J. Bolier deling. Vanaf 1 augustus a.s. kunt u mij voor vragen c.q. adviezen op ver zekeringsgebied raadplegen. Voor het maken van een afspraak bij u thuis of op het kantoor aan de Boordseweg 41 te Nuenen kunt u mij bereiken on der telefoonnummer: 040 - 831469. In een later stadium hoop ik u vanaf deze plaats nader te berichten omtrent mijn eerste bevindingen in Oost- Brabant. Graag tot ziens. J.J. Bolier Vrijdag 11 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6