Pachtprijzen met 10 procent omhoog Stopa-beleid 1986 vastgesteld? Gewestelijke Raad Noord-Brabant wil langs de Zoom aanpassingsinrichting voor landbouw Ploeg volgt kommissie Grondgebruik Tracé Zoomweg-Zuid vastgesteld Eind juni heeft de staatssekretaris van Landbouw het Nieuwe pacht- normenbesluit met de Tweede Kamerkommissie voor Landbouw besproken. Dit besluit gaat nog voor advies naar de Raad van State. De Tweede Kamer ging akkoord met het nieuwe voorstel en verwacht mag worden dat deze herziene pachtprijzen 15 oktober 1986 in wer king zullen treden. Staatssekretaris Ploeg heeft besloten de normen voor los land voor alle kwaliteitsklassen te yerhogen met 10 procent (zie de bijgaande tabellen). Eerder stelde de staatssekretaris voor de normen te verhogen met 10 tot 15 procent, al naar gelang de kwaliteits klasse. De kommissie van advies voor het grond- en pachtprijspeil adviseer de echter in grote meerderheid geen differentiatie toe te passen, waarbij veel leden van deze kommissie dach ten aan een uniformpercentage van 10 procent. Het bestuur van het Landbouwschap adviseerde een verhoging van 10,8 en 6 procent voor klassen I, II en III. Eerder had de kommissie Grondge bruik van het Landbouwschap een uniforme verhoging van 10 procent voorgesteld. De staatssekretaris heeft met zijn nieuwe voorstel dus goed gekeken naar de uitgebrachte adviezen. Bij de verhoging van 10 procent is rekening gehouden met een zekere verbetering van de rendementspositie van de ver pachter. Toeslagen en aftrekken Wat betreft de verhoging van de toeslagen en aftrekken volgt de staats sekretaris het advies van het Land bouwschap. Hierdoor is de eerder voorgestelde verhoging van de toeslag De Minister van Verkeer en Wa terstaat heeft het tracé van de Zoomweg-Zuid, gedeelte Bergen op Zoom - Belgische grens vastgesteld volgens de variant 2, westelijk langs Woensdrecht en Ossendrecht. In na volging van het advies van de Ge westelijke Raad zal bij de verdere uitwerking van de plannen de nodige aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de schadelijke ge volgen voor de landbouw in dit pol dergebied op te heffen middels een aanpassingsinrichting, zoals om schreven in de nieuwe Landinrich tingswet. Dit is één van de punten die naar vo ren kwam tijdens de vergadering van de Gewestelijke Raad van het Land bouwschap voor Noord-Brabant, op 25 juni jl. Op bijgevoegd kaartje is te zien waar het vastgesteld tracé loopt en wat de varianten zijn. Het projekt zal in het uitvoe ringsprogramma van het Meerjaren Programma Personenvervoer 1987-1991 worden opgenomen. In december dit jaar zal in principe besloten worden in welk deel van die periode de uitvoering zal plaatsvin den. Met de uitvoering van de eerste fase van het Noordelijk tracé van de Zoomweg van Bergen op Zoom naar Klutsdorp, zal dit jaar nog niet be gonnen worden, zo zei ons de heer Wienbeld van het buro Voorberei ding van de Provinciale Waterstaat Den Bosch. Met de 2e fase zal eerst in 1989 gestart worden. Toepassing van de Relatienota in Noord-Brabant Eén van de andere punten tijdens de vergadering was de toepassing van de relatienota voor Noord-Brabant. 4 en aftrek voor verkaveling van J15, geschrapt. De toeslagen en aftrekken voor ont sluiting en waterhuishouding worden per 15 oktober a.s. voor alle grond soorten gelijk, namelijk ƒ65,voor ontsluiting en ƒ115,voor de water huishouding. De toeslag en aftrek voor verkaveling blijft op ƒ70,voor alle gronden, behalve zeeklei waar voor ƒ110,geldt. In de toelichting wordt er nog eens op gewezen dat toeslagen en aftrekken op de juiste wijze moeten worden toe gepast. Als externe produktieomstandigheden afwijken van het gemiddelde, bestaat er bij goede en slechte gronden in even sterke mate aanleiding een toeslag resp. een aftrek toe te passen. Met de ze passage komt de staatssekretaris te gemoet aan het Landbouwschap/dat ernstig bezwaar maakt tegen het toe passen van toeslagen alsof het onder deel van de basispacht uitmaakt. De normen voor drainage, inflatie en ruilverkaveling zijn elk met ƒ5, verhoogd. De verhoging van de basispacht voor bouw- of grasland, in gebruik voor de teelt van klein fruit danwel siergewas sen, wordt verlaagd van 80 naar 60 procent. Gekombineerd met de ver hoging van de basispacht, blijft het maximum gemiddeld bijna gelijk. Er zijn in Noord-Brabant inmiddels voor ruim 2100 ha van de ca. 11.700 ha globaal aangewezen gebieden be heersplannen opgesteld. Binnen de gebieden met een beheersplan zijn momenteel 39 overeenkomsten af gesloten met een oppervlakte van 98 ha en is 242 ha verworven. Muskusratten Uit het jaarverslag 1984/1985 van de Kommissie Muskusrattenbestrijding blijkt dat het verspreidingsgebied van deze dieren nog steeds groter wordt en dat het aantal gevangen ratten nog enigszins toegenomen is. In grote delen van Noord-Brabant is het muskusrattenprobleem in om vang toegenomen. Als oorzaken hiervoor zijn te noemen perioden met hoge waterstanden, de proble- Gebouwen Staatssekretaris Ploeg heeft besloten voor gebouwd een verhoging toe te passen van 6 tot 15 procent (zie de tabel). Hij acht het noodzakelijk voor ge bouwd een sterke differentiatie naar doelmatigheid toe te passen. Als ge bouwen in voldoende tot slechte staat verkeren, moet de pachter bij een nor male bedrijfsvoering zelf noodzake lijke investeringen verrichten. In dat geval acht de staatssekretaris een substantiële rendementsverbetering voor de verpachter niet op zijn plaats. In de toelichting bij het Besluit wordt er op gewezen dat de klasse "zeer goed" slechts past bij de gebouwen die bedrijfstechnisch en ekonomisch in zeer goede staat zijn en dus beho ren te voldoen aan de eisen die nu be drijfstechnisch en ekonomisch aan zowel de veehouderij- als de akker bouwbedrijven worden gesteld. Ook met deze passage komt de staatssekre taris tegemoet aan de wens van het Landbouwschap. Als bedrijfsgebouwen na enige tijd door veroudering niet meer optimaal gebruikt kunnen worden, is inschake ling in een lagere doelmatigheidsklas se op zijn plaats. Onderzoek De kommissie voor advies adviseer de nader onderzoek over een aantal facetten van het pachtnormenstelsel met het" oog op eventuele toekomsti ge aanpassingen van het pachtnor menstelsel. De Tweede Kamerleden adviseerden de staatssekretaris dit on derzoek met spoed aan te vatten, zo dat er bij de volgende herziening rekening mee kan worden gehouden. Ploeg was het ermee eens dat onder zoek uiterlijk 1 mei 1986 afgerond moest zijn. Zaken die bij dit onderzoek meegeno-" men worden zijn o.m. de water schapslasten, de omvang van het zwarte circuit en een vergelijking met het buitenland. Jan Brinkman men met de bestrijding in natuurge bieden en de vermindering van man kracht. In de afgelopen jaren heeft de decen tralisatie van de muskusratten bestrijding van rijk naar provincie gestalte gekregen en zijn de vangers per provincie geïntegreerd in een bestrijdingsorganisatie. De Geweste lijke Raad is voornemens om de ont wikkelingen nauwgezet te volgen. Schade door kraaien en roeken Het is gebleken dat in enkele geval len in de omgeving van Zundert kraaien en roeken aanzienlijke scha de hebben veroorzaakt in tuinbouw- en boomkwekerij produkten. De Gewestelijke Raad heeft besloten om in de komende tijd deze vorm van wildschade in Noord-Brabant In de openbare bestuursvergadering van het Landbouwschap op twee juli is het Stopa-beleid 1986, dus van de nu op het veld staande oogst poot- aardappelen definitief vastgesteld. In vergelijking met januari betekent het in grote lijnen: dezelfde prijzen, maar dubbele heffingen. Hieronder vindt U allereerst de prijzen nogeens afgedrukt. Beleid-januari 1986 A. Plombeheffing S t/m B - grove maten ƒ0,40 per 100 kg - kleinere maten ƒ0,80 per 100 kg B. Basis-areaalheffing - ƒ250,per ha S t/m B C. Naheffing per ras (overschot per goedgekeurde - 1.001-1.500 kg/ha - 1.501-2.000 kg/ha - meer dan 2.000 kg/ha D. Calamiteitenheffing/ha - 60.000- 80.000 ton 400,— - 80.001-100.000 ton 500,— - 100.001-120.000 ton 600,— - 120.001-140.000 ton 700,— - 140.001-160.000 ton 800,— - 160.001-180.000 ton 900,— - 180.001-200.000 ton ƒ1000,— - 200.001-220.000 ton idem enz. idem Nog enkele opmerkingen: - De basisheffing is dus vastgesteld op ƒ500,per ha, waarbij het stre ven is om de heffing te laten uitgaan vóór 1 oktober, zodat vóór 1 januari 1987 betaald moet worden. - De verdubbelde plombeheffing wordt in rekening gebracht bij het cer tificeren van de partij. Dus tegelijk met de keuringskosten van de N.A.K. - De naheffing per ras gaat dus eer der in en is bovendien verdubbeld. Het is een "straf" geworden! Voorts is deze heffing exklusief gemaakt, d.w.z. dat deze heffing betaald moet worden naast de areaalheffing van ƒ500,en ook naast de calamiteiten heffing. - De calamiteitenheffing begint lager, maar eindigt hoger in vergelijking met de voorstellen van januari. Wel treedt de calamiteitenheffing duidelijk eer der in werking dan bij oogst 1985. grondig te inventariseren om een in zicht te krijgen over de totale proble matiek. Hinderwet melkveebedrijven Verder werd o.a. gesproken over de Algemene Maatregel van Bestuur Hinderwet voor Melkveebedrijven. Voor deze bedrijven vervalt de indi viduele vergunningplicht en kan met een melding worden volstaan. Hoe wel het Landbouwschap bij enkele onderdelen kanttekeningen heeft ge plaatst wordt deze AMvB in het al gemeen als een goede zaak ervaren. Kombinatiebanenplan Wat betreft het kombinatiebanen plan werd meegedeeld dat per 1 juni 1986 44 jongeren als kombinatieba- nenwerker werkzaam waren op 112 agrarische bedrijven. In verband met positieverbetering van de kom- binatiebanenwerker blijkt in toene mende mate vervanging nodig. Werkgelegenheidsprojekt knol- cyperus Van het ministerie van Landbouw en Visserij is bericht ontvangen dat de subsidieaanvraag in het kader van het Terugploegprogramma 1986 ST0PA aankoopprijzen per 100 kg exclusief O.B., normaal verpakt in zakken OOGST 1986 Pnjsgroopl Was*#n S SE E A 8 Sortanngan 28-35 mm 30.50 30.50 29.50 28.50 26 35/45 mm 35.50 31.50 29.50 28.50 26.— 35/50mm 31.— 27— 25 24 45/50 mm 27 23.— 21— 20.50 Popgroep II Klassen S SE E A 8 Sorteringen: 28/35 mm 30.50 30.50 29.50 f 28 50 26.— 3S/4Smm 35.50 31.50 29.50 28.50 26.— Vastgesteld beleid 2 juli 1986 - ƒ0,80 per 100 kg - ƒ1,60 per 100 kg - ƒ500,per ha ƒ100,per ha ƒ200,— per ha ƒ300,per ha - ƒ100,— - ƒ200,- - ƒ300,— - ƒ400,- - ƒ500,— - ƒ600,— - ƒ700,— - ƒ900,- en vervolgens: per 20.000 ton meer, telkens ƒ200,— per ha. Toen begon deze heffing "pas" bij een totaalovername van 133.000 ton. En nu dus bij 60.000 ton totaal. - Iedereen kan nu aan de hand van de tabel uitrekenen wat in voorko mende gevallen betaald moet worden. Voorbeeld: Van een bepaald ras is een overschot van meer dan 2.000 kg per ha gemid deld, terwijl de totale Stopa- overname beneden de 60.000 ton blijft. Dat bepaalde ras betaalt dan ƒ500,— ƒ300,—, dus ƒ800,— per ha, terwijl rassen waarvan minder dan 1.000 kg wordt ingeleverd, "slechts" ƒ500,— per ha betalen. Tenslotte Hoewel duidelijk is stilgestaan bij de situatie van o.a. de fabrieksrassen is het gestelde probleem toch doorge schoven naar het Beleid 1987. A. Vermeer aanvaard is. Hiermee kan het bestrijdingsplan knolcyperus zoals dat in 1985 uitgevoerd is, in 1986 voortgezet worden op percelen van grondgebruikers waarin knolcyperus aangetroffen is. Zowel de deelne mers van het bestrijdingsplan in 1985 als andere grondgebruikers van percelen met knolcyperus is de gele genheid geboden zich aan te melden om aan het georganiseerde bestrij dingsplan deel te nemen. Bestemmingsplannen Tot slot nog enige notities aangaan de bestemmingsplannen. In het kader van het overleg met de PPD en gemeenten is ontvangen het bestemmingsplan 'Buitengebied 1986' van de gemeente Oirschot. Overleg inzake het opstellen v^n een bestemmingsplan voor het buitenge bied is geopend met de gemeente Baarle-Nassau. Tegen de bestemmingsplannen 'bui tengebied' van de gemeente Hilva- renbeek, Gilze en Rijen en Luijks- gestel zijn bezwaren ingediend bij Gedeputeerde Staten. Tegen het bestemmingsplan 'Water wingebied Lieshout e.o.' van de ge meente Lieshout is beroep ingesteld bij de Kroon. Vrijdag 11 juli 1986 In de volgende tabel treft men een vergelijking van het "januari beleidsvoorstel" met het nu op 2 juli definitief vastgestelde beleid. ha) 50,—/ha- ƒ100,—/ha- ƒ150,—/ha-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4