Buiten Kijken met Martin Kers gropatax zlm Zitdagen Uitslag spaarwedstrijd op fokveedag Serooskerke Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Bond van Paardenfokkers Schouwen Duiveland Jaarlijkse keuring van Zeeuwse trek- parden van Haflo-Arabieren en Haf- lingers op zaterdag 19 juli a.s. vanaf 10.00 uur op de terreinen van mane ge Grol te Renesse. Schuurfeest Bietenklub Boekhoute Op zaterdag 12 juli a.s. organiseert "De Bietenklub" een schuurfeest (het 9e) bij R. Pieters, Haven Boekhoute. De toegang is gratis. NFO Noord Zeeland Woensdag 16 juli: Bezoek aan het be drijf van de heer J. Roggeband, Ka- deweg 12 te Zierikzee. Aanvang 19.00 uur. De leden van Walcheren en Noord Beveland om 18.30 uur verza melen bij het Tolplein Zeelandbrug. Vrijdag 25 juli: Dagekskursie naar Noord Holland, 's Morgens wordt een bezoek gebracht aan een paar be drijven in de omgeving van Hoorn, 's Middags bezoek aan de stad Hoorn. Opgeven bij M.A. de Nooyer, tel. 01107-2039 of P. Flikweert, tel. 01114-1319. Folkloristische dag IJzendijke Op zaterdag 19 juli organiseert de Kommissie Streekmuseum in IJzen dijke de 15e Folkloristische Dag. De officiële opening vindt plaats na aankomst van de feestelijk versierde optocht van ringrijders met hun paarden en sjezen om 9.30 uur op de Markt. Behalve de wedstrijden voor ringrij ders op ongezadelde paarden en pa ren in versierde koetsjes, staat er dit jaar een spektakulaire wedstrijd voor spinners en een ongekend groot aantal oude ambachten op het pro gramma. Kunstenaars op velerlei gebied zul len hun werk tentoonstellen en ter plaatse demonstreren hoe hun kunstwerk tot stand komt. Verder zijn het Streekmuseum, de Nederlands Hervormde Kerk anno 1612 (waar om 1330 uur een konsert wordt gegeven) en de Molen de gehe le dag voor het publiek geopend. Al le aktiviteiten zijn gratis toegan kelijk. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)(21010), tst. 20. 21, 22 Telecopier (01 100) 31189 Stationslaan 4 4761 BG Postbus 1 7, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr J Oggel. hoofdredactie tel huis 01100-20228 J Wierenga, eindredactie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Dinsdag 17 juni opende Zijne Ko ninklijke Hoogheid Prins Bern- hard officieel de expositie "Buiten Kijken met Martin Kers", die tot en met 19 oktober 1986 op Flevo- hof wordt gehouden. Een unieke expositie natuurfoto's die het na tuurbehoud als ondertoon heb ben. Deze bekende Nederlandse fotograaf, rechts op de foto, ge niet door zijn eigen manier van fo tograferen van het buitengebeuren een internationale bekendheid. Het is de eerste keer dat hij een se- lektie van zestig foto's, die hij sa men met het vrouwenblad Libelle uitkoos, op Flevohof exposeert. De spaarwedstrijd die 3 juli j.l. op de fokveedag te Serooskerke werd geor ganiseerd door de ABN Bank Middel burg en Vlissingen, heeft een groot aantal inzendingen opgeleverd. De ju ry koos uit de goede inzenders de meest geslaagde slagzinnen. De win naars van de prijzen ontvangen per soonlijk bericht. Het zijn: 1. Jan Wisse, Meliskerke - "Ik spaar omdat ik op m'n oude dag ook nog geld nodig heb". 2. P. Dekker, Aagtekerke - "Ik spaar omdat een dikbilfokker op de klein tjes let". 3. W. de Wolf, Middelburg - "Ik spaar omdat ik als ik op mezelf ga wonen, ik geld nodig heb om meu bels, voedsel en huur te betalen" en 4. M. van Veen, Bodegraven - "Ik spaar omdat mijn opa zegt dat ik dan later mijn schaapjes op het droge heb en het altijd goed is een melkkoetje te hebben". Evenals vorig jaar was de A.B.N. Bank aanwezig als één van de hoofd sponsors op deze agrarische dag. Zij stelde het talrijke publiek in staat mee te doen aan bovengenoemde spaar wedstrijd. Boerderijenstichting Noord- Brabant opgericht Onlangs is in Noord-brabant in na volging van Drente en Zeeland de Boerderijenstichting Noord-Brabant opgericht. De Stichting heeft zich met de Pinksterdagen met een stand gepre senteerd op de manifestatie 'Leven met groen' te Liempde. Het adres van de stichting is: Torenstraat 32 5268 AV Helvoirt tel. 04118 - 3366 Jaarlijkse veetentoonstelling Oostburg De jaarlijkse veetentoonstelling te Oostburg zal dit jaar voor de 49ste keer plaatsvinden en wel op woens dag 16 juli a.s. op het Ledelplein, vanaf 09.30 uur. Hiervoor kunnen worden aangevoerd 200 stuks fokvee en mestvee en verder nog tal rijke schapen en geiten. Ook niet in geschreven schapen mogen worden aangevoerd. Fokvee, schapen en gei ten moesten voor 12 juni al zijn aan gemeld. Mestvee en handelsvee kan voor deze tentoonstelling worden in geschreven tot 16 juli 09.00 uur op de tentoonstelling bij het sekre- tariaat. radio - t.v. Dinsdag 15 juli a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De gevolgen van een hitteperiode voor land- en tuinbouw', m.m.v. di verse konsulentschappen. Donderdag 17 juli a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De landbouw in de EG en de we reldmarkt', een vraaggesprek met drs. J. Bergman, direkteur interna tionale ekonomische aangelegenhe den van het ministerie van landbouw en visserij. Ir. G. Belgraver landbouwraad in Brussel Binenkort zal bij de agrarische vertegenwoordiging in het buitenland van het ministerie van landbouw en visserij een aantal wijzigingen plaats vinden. Tot landbouwraad te Brussel zal worden benoemd (tevens voor Luxemburg) ir. G. Belgraver. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 15710(Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110- 6051 (Zierikzee) tel.01116- 1540 (Renesse) TERNEUZEN: woensdag 16 juli a.s. in hotel restaurant L'Escaut. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70- F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100- 38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Sehademelding: 01100 - 38888 Vertegenwoordigers: Walcheren: B.V. v/h Mak. en Ass.kant. Fa. J. Don. Kromme Weele 16. 4331 PB Middelburg. 01180- 15151. Schouwen-Duiveland: M. Hanse, Julianastruat 23.4301 NC Zierikzee. 01110-4275. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke. Burgemeet 25. 4693 CJ Poortvliet. 01662 - 2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke. Ten Ankerweg 72. 4691 GX Tholen. 01660- 2888. Z. Vlaanderen: Assurantiekantoor Boidin BV. Markt 7. 4501 CJ Oostburg, 01170 - 2355; Assurantiekantoor Boidin B.V.. Janseniuslaan 8.4561 NM Hulst. 01140- 12220; D.J. Dees. Beethovenhof43.4536 AE Terneuzen.01150 - 94469. West Noord-Brabant: F.J. Duine. Kamperfoeliestraat 51-53.4621 GF. Bergen op Zoom, 01640 - 56000; S.M. Timmers, Stationsstraat 1. 4761 BP Zevenbergen. 01680 - 23979. Oost Noord-Brabant: G. Huizing. Vaarle I. 5674 TD Nuenen. 040 - 831469. Midden Noord Brabant: A.M. Verbrugge Raamsdonksveer BV. Pr. Hendrikstraat 39, 4941 JT Raamsdonkveer, tel. 01621 - 12924. Werkendam: Rabobank Werkendam. Merwestraat 10. 4251 CR Wer kendam. 01835 - 2700. Melkhandelaren: A.V.M.. Raadhuisstraat 39. 5056 HC Berkel-En- schot, 013 -339100. m Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis -Stationslaan 4- Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur de heer J. Vroegop. De heer Markusse is met vakantie van 23 juni t/m 18 juli. De kollega's nemen waar. Belt u even naar de ZLM (01100-21010), Dineke Visser. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. Dhr. Stap is van 14 t/m 18 april afwezig in verband met eksamens. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100 - 21010. A. Lindenbergh, tel. 01651-2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. Geert Belgraver werd in 1930 in In donesië geboren. Na zijn afstuderen in Wageningen in 1961 trad hij in dienst bij het ministerie van landbouw en visserij. In 1963 en 1964 was hij assistent-landbouwattaché te Canber ra. Vervolgens werkte hij tot 1968 op het ministerie van landbouw en vis serij. Daarna was hij tot 1970 adjunkt-landbouwattaché te Rome. Vervolgens was hij tot 1974 landbou- wattaché te Bangkok, waarna hij werd benoemd tot landbouwattaché te Warschau. Van 1978 tot 1980 was hij landbouwraad te Cairo. In 1981 werd hij tot landbouw- en emigratie- raad te Ottawa benoemd. Tot landbouw- en emigratieraad te Ottawa zal worden benoemd ir. P. Businger. Tot landbouw- en emigratieraad te Brasilia zal worden benoemd ir. T. Kaastra. Kring Oost- en Midden Brabant op bezoek bij kring Walcheren De kring Oost- en Midden Brabant van de ZLM houdt zijn jaarlijks uit stapje voor leden en hun echtgenotes op dinsdag 12 augustus 1986 met een bezoek aan Walcheren. Daar wordt onder leiding van een bestuurslid van de Kring Walcheren van de ZLM o.a. een bezoek gebracht aan Miniatuur Walcheren te Middelburg. De kosten van deze geheel verzorgde reis bedra gen ƒ70,per persoon. Men kan zich uitsluitend opgeven vóór 18 juli a.s. door storting van ƒ30,per per soon op bankrekeningnummer 1513 95.500 van de ZON te Eindhoven, on der vermelding van "Busreis Oost- en Midden Brabant". Zij die zich opge ven krijgen nadere informatie over tijd en plaats van vertrek. pag. 4 Prachtprijzen met lO'Vo omhoog; Stopa beleid 1986 pag. 5 Sociaal struktureel EG beleid pag. 6 OVM voorzitter: "1985 voor schadeverzekeraars enerve rend jaar". pag. 7 OVM en Stichting ZVV voortaan onder één vlag: "Ver zekeringen ZLM". pag. 8 Pootaardappelen op weg naar goede oogst; Mais doet AveBe das om. pag. 9 Quotering aardappelen dreigt; Optimisme over export pootgoed naae Engeland; Eerste rooidata pootaardappelen rond. pag. 10 Bedrijfsopvolgers in vee houderij opgelet; Tweede Kamer aanvaardt meststoffnwet. pag. 11 Trekker-Trek daverend sukses. pag. 12 Aardappelen in Pakistan pag. 13 Hoeveel mendeuren heeft je vader? pag. 14 Bijzonder waardevolle bomen in Zeeland; Tuintips pag. 15 Tuinbouwklanken 2 Vrijdag 11 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2