Omzet in tuinbouw iel tegen Varkensmarkt in mineur In de eerste helft van dit jaar is de om zet van de voedingstuinbouw twee honderd miljoen gulden achter gebleven bij die van het eerste half jaar 1985. Vorige week waren de aan voeren van groenten hoog. Gezien dat feit, viel de prijsontwikkeling niet tegen. Glasgroenten De aanvoer van tomaten bleef de laat ste 3 weken alsmaar groter. Ook vo rige week was er veel aanvoer, maar door de aantrekkende vraag vanuit het buitenland kon de prijs van de ronde tomaten flink stijgen. De kom- kommeraanvoer liep iets terug, met als gevolg een niet onaanzienlijke prijsverbetering, het meest voor de grotere maten. De aanvoer van papri ka's was redelijk stabiel, met wat meer groene en wat minder rode en gele. De prijsontwikkeling was tegen gesteld aan dit beeld. Na een niet al te rooskleurig jaar 1985 voor de pa prikatelers, is het in het eerste half jaar 1986 beter gegaan, mede doordat een aantal telers van rode en groene paprika's zijn overgestapt op de teelt van gele. Het areaal daarvan is voor het derde achtereenvolgende jaar fors toegenomen. Snijbonen werden twee kwartjes goedkoper, ondanks minder aanvoer. Vollegrondsgroenten Veel kropsla - 30% meer aanvoer - en toch een hogere prijs. Reden: meer vraag vanuit het buitenland. Bij ijs bergsla was de prijsverbetering nog al wat groter, vanwege een kleinere aanvoer. In de koolsektor kwam een hogere prijs tot stand voor Chinese kool en dezelfde prijs voor Spitskool. Rode en witte kool blijven stabiel in prijs en goedkoop. Spinazie blijft dit jaar ook goedkoop (ca. 20% van de prijs van vorig jaar). Vorige week was dat opnieuw het geval. Andijvie ver toonde vorige week een lage aanvoer van 2/3 van de week er voor. De prijs zag geen kans te stijgen. Bij peen zak te de prijs van de waspeen heel sterk, ondanks een stabiele aanvoer. Bospeen werd iets duurder, bij een verlaagde aanvoer. Witlof noteerde onveranderd bij lagere aanvoercijfers. Prei duikelde in prijs omlaag en kwam op een niveau van 90 cent te recht, tegen ƒ3,30 vier weken geleden. De aanvoer van asperges stelt nu wei nig meer voor. Des te meer de prijs ƒ13,Nu de aanvoer van tuinbonen flink groeit, zakt de prijs alsmaar meer. Fruit Hoewel de aanvoer van appels terug liep, daalde toch de prijs. Bij de pe ren was de aanvoer wel héél klein, maar ook hier een veel lagere veiling- prijs. De konkurrentie van ander fruit begint nu een grotere rol te spelen. De aanvoer van aardbeien liep eveneens flink terug, maar hier leidde de lage re aanvoer wel tot een hogere prijs. Vorig jaar ging 6,7 miljoen kg verse aardbeien naar de Nederlandse in dustrie om verwerkt te worden. On geveer 60% daarvan kwam uit het buitenland, vooral uit de Oostblok landen en met name uit Polen. Van de veilingen en van derden werd 40% betrokken. De industrie verwerkte vo rig jaar heel wat minder aardbeien dan in de beide voorgaande jaren. Champignons In de eerste helft van dit jaar werd 58 miljoen kg champignons aan de vei lingen aangeboden. Dat is 6 miljoen kg meer dan in de eerste helft vorig jaar. De gemiddelde prijs kwam uit op ƒ2,16 tegen ƒ2,61 in de eerste helft 1985. De omzet daalde met ƒ6 miljoen. Bloemen en planten Door het warme zomerse weer zijn de prijzen van bloemen en planten tot een laag peil gedaald. De vakantiepe riode is eveneens een reden waarom de prijzen dalen; de konsumenten besteden hun geld aan andere artike len dan sierteeltprodukten. Freesia en Gypsophila bleken de enige die niet in prijs gedaald zijn. De handel in potplanten was eveneens slecht. Er werden dan ook zeer lage prijzen betaald. Met name bloeiende planten lagen slecht in de markt. In de vorige maand is de waarde van de uitvoer van bloemkwekerijproduk- ten gestegen met 4%. Aan snijbloe men werd voor 2% minder, maar aan planten voor 19% meer geëxporteerd. C.V.Z.-nieuws De rui van appelen en peren is achter de rug. Het blijkt dat na de zware zetting een zeer sterke rui is opgetre den. Bij diverse rassen valt daardoor het dunwerk mee. De verwachting is, dat er een goede oogst van appe len en een redelijke oogst van peren verwacht mag worden. Vooral de Beurré Hardy en Doyenné du Corni ce hebben op veel bedrijven te zwaar geruid. Door het zomerse weer van de laat ste weken groeien de vruchten zeer snel, hetgeen zeer gunstig is voor de maatsortering. Het kleinfruitseizoen is in volle gang; vooral eind vorige week kwam de aanvoer van rode bessen snel op gang. Aan het begin van de week was de prijsvorming goed: de IA 200 grams doosjes brachten ƒ0,80 tot ƒ1,40 op en de pondsdozen ƒ2,10. Later kwamen de prijzen onder druk te staan en zakten de bessen naar ƒ0,50 voor 200 gram en ƒ1150 voor 500 gram. Deze prijzen zijn eigenlijk teleurstel lend, zeker als we bedenken dat het seizoen pas begonnen is en er een in krimping van het areaal heeft plaats gevonden door de strenge winter vorst in de winter 1984-1985. De prijsvorming van de frambozen is goed al is het aanbod nog gering. Het aanbod gaat nog vlot weg voor de verse konsumptie. Het hardfruitseizoen is nu zo goed als ten einde. De laatste cel met Gol den Delicious en Gloster is open, zo dat eind juli de laatste appelen van het seizoen 1985-1986 geveild zullen worden. De prijzen blijven op hetzelfde nivo hangen. De kleine maten hebben eerder de neiging om te dalen dan te stijgen. Noteringen CVZ 30-06-1986.t/m 04-07-1986 Gloster I 70/80 1 ton Totaal kl I 3 ton II 70/80 2 ton Totaal kl II 3 ton Golden I 70/80 5 ton Totaal Kil II 70/80 6 ton Totaal kl II 113 ton 1,34 2 ton 1,37 1,13 3 ton 1,16 1,09 1 ton 1,02 0,93 3 ton 0,93 1,24 13 ton 0,72 0,98 6 ton 0,96 0,28 17 ton 0,59 Deze week zijn de varkensprijzen op nieuw lager. De prijzen van de poo- taardappelen waren - net als het weer - minder goed. Runderen Door de kleinere aanvoer trok de prijs van het slachtvee iets aan. In de eer ste maanden van dit jaar zijn er meer slachtkoeien in de kilo verkocht dan in de eerste maanden van 1985. Ver der was er een aanzienlijke toename van het totaal aantal runderslachtin gen. Eén en ander leidt er toe dat van af 1 juli j.l. de kontrolekosten van het Centraal Bureau Slachtvee Verzeke ringen (CBS) verlaagd konden wor den van ƒ2,75 (exkl. BTW) per "in de kg" gekocht rund tot ƒ2,25. In de eer ste 5 maanden van dit jaar is bijna 180.000 ton rundvlees in de EG geïn tervenieerd. De "uitslag" betrof ruim 160.000 ton. De voorraad bedroeg per 1 juni j.l. 645.000 ton. De handel in gebruiksvee verliep traag, tegen lagere prijzen. Er was weinig belangstelling van koperszijde. Uit de laatste EG tel ling blijkt dat er in Spanje 1,8 miljoen melkkoeien zijn en in Portugal 0,4 miljoen stuks. Daarmee is de totale EG-melkveestapel gekomen op ruim 26 miljoen stuks. Schapen en kalveren De handel op de wolveemarkt had een rustig verloop. De afzet van lamsvlees naar Frankrijk loopt minder vlot. Op de kalvermarkt zette de zwakke ten dens zich voort. De prijzen van zowel jonge- als van vleeskalveren gingen omlaag. De afzet van kalfsvlees is zeer beperkt. Het warme weer in Zuid- Europa en het ruime aanbod van varkens- en stierenvlees belemmeren de afzet van kalfsvlees. Denkavit stelt in haar marktbericht 27 vast dat het uiterst droevig gesteld is met de prij zen van de vleeskalveren, waardoor de verliezen nog weer groter zijn ge worden. Het bedrijf stelt dat het grootste Nederlandse probleem is en blijft het te grote aanbod boxen. Daar iets aan te doen respektievelijk bij een krap aanbod van nuka's stallen leeg te laten staan, wordt als een stap in de goede richting beschouwd om de nuka-prijzen weer op een perspektief- biedend niveau te krijgen. Varkens Op de varkensmarkt is het aanbod de ze week groot. Voegt men daar het ef- fekt van de vakanties bij en het feit dat er vrijwel geen vriesruimte meer te vinden is, dan zijn alle komponen- ten- aanwezig voor een lagere var- kensprijs. Voor de karkassen wordt tot 10 cent per kg minder betaald en voor de hammen en schouders tot 20 cent. De slachterijen en de inkoopor ganisaties betalen deze week dan ook een lagere prijs voor de varkens. Slachtpluimvee en eieren De afzet op de slachtpluimveemarkt heeft een rustig verloop met merkba re seizoensinvloeden. Zo doet de va kantie enerzijds de konsumptie verminderen, anderzijds worden be paalde onderdelen meer gevraagd. In de Barneveldnotering kwam weinig verandering, behalve voor de slacht- kuikenmoederdieren, die goedkoper werden. Vanwege een stagnerende ex port blijven broedeieren en ééndags- kuikens laag in prijs. Door de hogere temperaturen en het begip van de va kanties in Duitsland, liepen de prij zen op de eiermarkt terug. Doordat toch nog vrij veel legkippen werden opgeruimd, was het aanbod van de zwaardere eieren iets krapper, waar door de prijzen hiervan niet al te veel (verder) wegzakten. Per klasse was vorige week de daling: 45-50 gr. 30 cent/100 eieren, 50-55 gr. 25 cent, 55-60 gr. en 60-65 gr. 50 cent, 65-70 gr. 45 cent en 70-75 gr. 40 cent. Per kg eieren bedroeg de daling 7 cent per kg. Voorlopig mag (helaas) geen gro tere prijsverbetering worden verwacht. Zuivel Op de zuivelmarkt kwamen geen wij zigingen voor in de officiële noterin gen. Op de kaasmarkt blijven de werkelijke prijzen achter bij de offi ciële notering. Er is extra belangstel ling voor oude- en boerenkaas. Zuivelnieuws wist te melden dat de vraag naar imitatiekaas in Amerika sterk afneemt. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt kwamen voor tar we - oude oogst - wat hogere prijzen tot stand. De reden is dat de inschrij ving op de interventie-voorraden nog steeds op zich laat wachten. In Lim burg zijn de eerste partijen wintergerst geoogst. Van de zadenmarkt valt geen nieuws te melden. De daling van het vlasareaal met meer dan 20% in West-Europa, houdt de vlashandel en de vezelindustrie nogal bezig. Op de peulvruchtenmarkt werd voor bruine bonen een lagere prijs betaald. Aardappelen en uien De handel in aardappelen oude oogst begint nu heel snel te verminderen. Het prijsverloop van de oogst 1985 is zeer teleurstellend geweest. Hier en daar zijn nog onverkochte hoeveelhe den. De prijzen van de nieuwe oogst, vertonen op de aardappeltermijn- markt af en toe een Jo-Jo-beeld, me de afhankelijk van het weer. De aanvoer van vroege aardappelen neemt nu snel toe. Vorige week nam de veilingaanvoer toe met 50%. Brachten de vroege aardappelen 4 we ken geleden nog ƒ2,40 op, vorige week was dat nog geen 60 cent. De (groothandels)prijzen van pootaar- dappelen zijn, vanwege het verande rende weer, de laatste week fors gedaald. Veevoeders Op de grondstoffenmarkt noteerde de Noord-Amerikaanse mais lager. Franse mais levering t/m september trok iets aan, maar bleef voor latere leveringen onveranderd. Tapioka voor direkte levering noteerde gelijk, op termijn iets lager. Soja daalde iets in prijs. Op 1 juni j.l. waren de Ame rikaanse sojabonenvoorraden 23 mil joen ton, dat is 61/2 miljoen ton meer dan een jaar daarvoor. Ook maisglu- tenvoermeel daalde iets in prijs. De pulpmarkt is rustig. De Coöperatie Gelderland meent dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden de mengvoederprijzen - door elkaar ge nomen - voorlopig op het huidige, vrij lage, niveau worden gehandhaafd. Trosanjers in gld. per 100 stuks De prijzen van trosanjers kunnen - zoals uit de grafiek blijkt - sterk va riëren. Het prijsverloop over 1985/1986 blijkt grilliger te zijn ge weest dan in 1984/1985, toen het ver loop vloeiender was. Wel zakte de prijs in de zomer van 1984 verder door dan in de zomer van 1985, al hoewel - vanwege een groot aanbod - in die periode de prijzen van trosan jers altijd laag zijn. Naar het najaar toe stijgen de prijzen weer, omdat het aanbod dan weer kleiner wordt, on danks enige beïnvloeding door de "buiten" produktie. Mei en novem ber zijn goede prijsmaanden, waarbij de mei teelt meer aan energie gekost hebben dan de november teelt. De ho ge prijs in november/december 1985 heeft te maken met assortimentsve randering en een kleinere import dan gewoonlijk, vanuit Italië. Het prijs verschil in beide jaren bedroeg ca. 20 cent per trosanjer (40-20). De gemid delde prijs in beide jaren komt uit op 31 cent, al moet er wel bij vermeld worden dat de aanvoer in 1985/1986 bijna 10% groter is geweest, dan in 1984/1985. In maart 1984 was de prijs van trosanjers 35 cent per stuk. In maart 1985 was dat 31 cent en dit jaar maart 34 cent. Veemarkt Den Bosch Op de paardenmarkt van Den Bosch werden 3 juli 159 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk: Luxe paar den ƒ1.875,— tot ƒ3.125,—; Voljari- gen van 1.625,— tot ƒ2.875,—; 2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.525, tot ƒ2.575,2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.525,— tot ƒ2.575,—; 1-jarigen luxe (merries) van ƒ1.025,tot ƒ2.025,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.025,— tot ƒ2.025,veulens (merries) van ƒ525,tot ƒ1.125,veulens (hengsten) van ƒ525,— tot ƒ1.125,—; hitten van ƒ600,— tot ƒ1.600,—; Shetland pony's (merries) van ƒ250,— tot ƒ500,Shetland pony's (ruins) van ƒ250,— tot ƒ450,—; Jonge slachtpaarden van ƒ4,70 tot ƒ6,50 per kg.gesl.gew.; Oude slachtpaarden van ƒ5,— tot ƒ6,70 per kg.gesl.gew. De handel verliep zeer traag. Aardappelexportcijfers Het Produktschap voor Aardappelen deelt mede, dat in de maand mei in totaal 116.000 ton aardappelen is ver werkt tot frites, puree, chips en an dere konsumptieprodukten. Daardoor is de verwerking tot 1 juni gekomen op 556.000 ton in 1986, te genover 527.000 ton in 1985 en 443.000 ton in 1984. De uitvoer van frites, puree, chips e.d. omgerekend tot verse aardappelen bedroeg in de maand mei 1986 105.300 ton terwijl de invoer van produkten overeen kwam met 5.500 ton verse aardappe len. Verder wordt bekendgemaakt dat in de week van 23 tot en met 28 juni 1986 23.500 ton konsumptie- en industrie- aardappelen is uitgevoerd, (exklusief de export naar België). Aardappelen in de Gemeenschap Op 7 juli werd in Rotterdam de laat ste notering voor Bintjes oogst 1985 afgegeven. Voor alle kategoriën Bint jes liepen de prijzen terug. Het sterkst was de daling bij de frites-Bintjes van 50 mm opw. waarvan de notering met ƒ3,00 tot ƒ4,00 terugliep tot ƒ13,50-14,50. Voor de 35/50 mm liep de notering met 50 cent terug tot ƒ5,00-5,50. Nieuwe aardappelen van eigen bodem worden in toenemende mate aangeboden, waarbij voorals nog de prijzen vrij hoog zijn. Daar naast is er een ruime aanvoer van vroege aardappelen uit de lidstaten. De aktiviteit op de termijnmarkt blijft groot. In de week tot 4 juli bedroeg de weekomzet in aprilkontrakten 4462 kontrakten, vergeleken met 4282 kon trakten in de week daarvoor. De stemming was ietwat flauwer met on geveer gelijke prijzen als voorgaande week. Het weer is een belangrijke fak- tor bij de prijsstelling voor oogst 1986. Te grote en langdurige droogte kan de groei afremmen, zodat er wei nig grote maten gerooid kunnen wor den. In Frankrijk ondervindt de markt de onmiddellijke invloed van de aanvoer in Bretagne, die de laat ste week wat werden afgeremd door overvloedige regenval. De aanvoer in Bretagne ligt momenteel rond de 3500 ton per dag. Gewassen en verpakt doen deze momenteel rond de Fr. 70 of 25 cent. In de laatste week van ju ni werden 3085 ton vroege aardappe len uit Frankrijk uitgevoerd, waarvan 1200 ton naar Engeland, 1020 ton naar Duitsland en o.a. 340 ton naar Nederland. Van de oogst aan pri meurs zou in Frankrijk nog 75.000 ton geoogst moeten worden. Van de regering is een steunbedrag aan de sektor toegezegd van Fr. 15 miljoen (ongeveer 5,3 miljoen gulden), nadat reeds eerder een bedrag van Fr. 8 mil joen was verleend. De totale produk tie aan primeurs zou rond de 200.000 ton liggen. Een steunbedrag van in to taal Fr. 23 miljoen zou dan uitkomen op 8,5 ct/kg. Op te merken valt dat de Franse konsument niet zo tevreden was over de primeurs die te dikwijls te weinig uitgegroeid werden aan geboden. Duitsland meldt een toenemend aan bod van vroege aardappelen van eigen bodem en wel in die mate dat de prij zen door de kalme vraag onder druk komen. Deze druk wordt nog ver groot door aanvoer uit Frankrijk, ter wijl de invoer uit Italië geleidelijk aan betekenis verliest. Aantasting van de kwaliteit door de grote warmte is hier en daar al gekonstateerd. Frambozen per doos van 200 gram I van 30/6 t/m 8/7 1,50-4,50; 0,91-1,67; aanvoer 5570, ds 4980 ds. Frambozen per doos van 200 gram II van 30/6 t/m 4/7 1,30-2,30; aanvoer 953 ds Rode bessen per doos van 200 gram I van 30/6 t/m 4/7 0,33-1,44; 0,32-0,40; aanvoer 66.600 ds, 400 ds. Rode bessen per doos van 200 gram II van 30/6 t/m 4/7 0,37-1,06; aanvoer 1392 ds. Rode bessen per doos van 500 gram I van 30/6 t/m 4/7 1,32-2,10; 0,80-1,45; aanvoer 25.504 ds, 24864 ds. Rode bessen per doos van 500 gram II van 30/6 t/m 4/7 0,50-1,62; aanvoer 2320 kilo. Rode bessen per kilo van 30/6 t/m 4/7 1,43-3,08; 1,26-1,81; aanvoer 4838 kilo, 12470 kilo. Aardbei natuur II van 30/6 t/m 4/7 1,25-3,20 aanvoer 5434 kilo. 22 Vrijdag 11 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22