p.j. zuid geluid Z.R.J.K P.J.Z. Noord-Beveland: óók sportief Stan Simons met lof uitgezwaaid; Wim Kuyper volgt hem op I*- Voetbalteam PJZ Schouwen-Duiveland derde op landelijke sportdag Geen lid van PJZ, CPJ of KPJ: geen RAK-lid! M't de P-J.ZrSjendd redaktie Peter Risseeuw Lespakket Vlees weer beschikbaar NAJK-Jaarthema 1986/1987 tijd voor jongerenbeleid Op vrijdag 4 juli hebben het ZAJK en RAK Tholen-West-Brabant op infor mele wijze afscheid genomen van hun voorzitter Stan Simons. Stan Simons uit Steenbergen heeft bij het ZAJK 3 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Hij wordt bij het ZAJK opgevolgd door Wim Kuyper uit Ouwerkerk. Govert van Dis is onlangs gekozen tot nieuwe RAK-voorzitter. Het afscheidsfeestje omvatte een ex- kursie naar de Philipsdam en een etentje in het stamcafé van de RAK Tholen-West-Brabant, café "de Over kant" in Steenbergen. In de midda guren bezochten ZAJK- en RAK-leden met hun partners de delta werken bij de Philipsdam. Daar werd al snel duidelijk dat men daar niet goed is ingesteld op groepen geïnte resseerden die doorvragen over aan pak en gevolgen van een dergelijk projekt. In "de Overkant" wachtte het gezel schap een goed smakende en feeste lijk opgemaakte "koude schotel". Nadat iedereen enkele malen het bord had gevuld werd Stan toegesproken door ZAJK vice-voorzitter Rinus van 't Westeinde. Rinus wees er op dat Stan drie jaar geleden geen gemakke lijke taak op zich nam. Als nieuwe voorzitter trad hij in de voetsporen van Peter de Koeyer en Jos de Regt. Beide voorgangers hadden zich als ZAJK-voorzitters duidelijk naar bui ten, toe gepresenteerd; Jos de Regt in de opbouwfase van het ZAJK vooral op provinciaal niveau, Peter de Koey er met name op landelijk niveau als NAJK vice-voorzitter. Stan heeft naar buiten toe wat minder in de schijn werpers gestaan. Kenmerkend voor Stan's voorzitter schap was, zo meende Rinus, zijn al tijd rustige aanpak en vooral zijn enorme trouw. Slechts in erg moeilij ke omstandigheden verzocht Stan om een vergadering te verplaatsen. Als vice-voorzitter heeft Rinus Stan slechts één keer vervangen. Naast het leiden van ZAJK-vergaderingen en studiedagen is Stan met vele taken be last geweest, waarvan veel leden nau welijks iets zien. Vergadering van het 3 CJO-overleg, begeleidingskommis sies en werkgroepen vallen hieronder. Rinus bedankte Stan voor al zijn werk en overhandigde hem namens het ZAJK een weer-set bestaande uit ba rometer, hygro en thermometer. Ook Stan's opvolger als RAK- voorzitter, Govert van Dis, dankte Stan voor zijn inzet voor de RAK Tholen-West-Brabant. Govert stelde dat hij maar moeilijk kon begrijpen dat Stan naast zijn werk voor RAK en ZAJK én zijn intensieve bouwplan ook nog kans zag zijn stamcafé in ere te houden. "Volgens mij slaapt hij ge woon niet", meende hij en kondigde tegelijkertijd aan dat hij zelf als nieu we RAK-voorzitter graag een paar door Stan beklede vertegenwoordigin gen aan andere bestuursleden zou laten. Stan zelf meende terug te kunnen kij ken op een periode waaraan hij veel genoegen heeft beleefd. Opvallend vond hij het dat er in het ZAJK nooit sprake is geweest van moeilijkheden of konflikten die het leven van een voorzitter zouden kunnen verzuren. Er is steeds sprake van een goede een drachtigheid en samenwerking. Dat maakt het voor een voorzitter plezie rig werken. In de loop van de avond werd nog een filmverslag van een Chili-reis van enkele ZAJK-ers bekeken. Stan Simons achter het spreekgestalte Het enorme sukses van het lespakket Vlees in het schooljaar '85/'86 heeft geleid tot een nieuwe uitgave. De afdeling Voedingsfysiologische Voorlichting van het Voorlichtings- buro Vlees in Rijswijk hield het af gelopen jaar een enquête onder de gebruikers van het pakket. Daaruit bleek dat leerkrachten het pakket ook in de toekomst wilden gebrui ken. Suggesties vanuit het onderwijs wer den zoveel mogelijk in de nieuwe Zaterdag 14 juni j.l. was het dan zover. Op het gemeentelijke sport park te Zeist werd door zeven voetbalteams uit het gehele land gestre den om de plattelandsjongerentrofee. Dit jaar was de eer aan afdeling Schouwen-Duiveland om de PJZ te vertegenwoordigen op de lande lijke sportdag en met succes. om een elftal per afdeling bij elkaar te krijgen. Dus als alle afdelingsbestu ren nu eens hun beste beentje voor zetten, is het misschien weer mogelijk om een provinciale sportdag te orga niseren. Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt Grote Markt 28 4461 AJ Goes Tel. 01100 -21010* Volgens de statuten van het gezame- lijk agrarisch jongerenwerk van de PJZ, CPJ en KPJ (ondergebracht in de RAK's en ZAJK) komen alleen PJZ, CPJ en KPJ leden in aanmer king voor deelname aan aktiviteiten van het agrarisch jongerenwerk. De drie genoemde plattelandsjonge renorganisaties hebben besloten, wat dit betreft, duidelijk puntjes op de i te gaan zetten. Voor het komende sei zoen zullen de ledenlijsten van de RAK's "gekamd" worden op hun lid maatschap van PJZ, CPJ of KPJ. RAK-leden, die niet voorkomen op de ledenlijst van deze organisaties zullen van de lijst afgevoerd moeten worden! Als ZAJK hebben we begrip voor de ze noodzakelijke ingreep. Toch zien we bij invoering van deze strikte re gel wel enige problemen. Eén daarvan is dat veel leden bij de bedrijfsover name lid zijn geworden van ZLM, CBTB of NCB. Dat is op zichzelf een prima zaak. Tegelijkertijd wordt ech ter dan vaak ook het lidmaatschap van PJZ, CPJ of KPJ opgezegd. (Of althans, het lidmaatschapsgeld niet meer betaald). Dit terwijl men nog wel geïnteresseerd is in het agrarisch jongerenwerk van RAK en ZAJK en ook aan aktiviteiten deelneemt. Nu de touwtjes wat harder aangetrok ken worden zal dit niet meer worden toegelaten. Wij hopen van harte dat deze groep leden voor die paar tient jes toch lid zal blijven of weer zal wor den van de PJZ, CPJ of KPJ! Een van de redenen voor deze ingreep is, dat de plattelandsjongerenorgani saties gesubsidieerd worden op Basis van ledenaantallen. En z.g. "wilde le den" kosten de RAK's en het ZAJK veel geld (convocaties, Rotonde, ZAJK-boekjes). uitgave opgenomen. De 3e druk is vanaf begin september weer gratis beschikbaar voor 5e en 6e klassen van het Basisonderwijs. Geslaagden "De Leeuwtjes" Aan de Z.L.M.-scholengemeenschap voor beroepsonderwijs "De Leeuwt jes" te Ter neuzen zijn voor het 2e tijdvak geslaagd: Lager Huishoud en Nijverheids On derwijs: Marian Kayser en Monica Iotti Lager Economisch en Administratief Onderwijs: Eric-Jan Smaal Het getij is verlopen. Beleidsmatig moeten de bakens nog worden verzet om onder gewijzigde omstandigheden jongeren kansen te bieden. "Tijd voor jongerenbeleid" luidt daarom het jaarthema 1986/1987 van het agrarisch jongerenwerk in Nederland. Het borduurt voort op de leus van jongeren willen toekomst. Met het jaarthema "Tijd voor jonge renbeleid" gaat het Nederlands Agra risch'Jongeren Kontakt op zoek naar inkomensmogelijkheden voor agrari sche jongeren. Er worden hoge eisen gesteld aan de vindingrij kheid om' on der nieuwe omstandigheden een toe komst op te bouwen. Nieuwe mogelijkheden voor individuele jon geren zal de invalshoek zijn van het jaarthema. Er zitten heel wat haken en ogen aan het zoeken naar inko mensmogelijkheden, er zal aan be paalde (beleids)randvoorwaarden moeten worden voldaan, zodat nieu we mogelijkheden werkelijk respek- tief bieden. Het verzetten van de beleidsbakens en het ontwikkelen van een jongerenbeleid is dan ook een be langrijk onderdeel van het jaarthema "Tijd voor jongerenbeleid". Het eerste themanummer van BIN DER in het seizoen 1986/1987 gaat over het jaarthema "Tijd voor jon gerenbeleid". In dit nummer van BINDER gaat de redaktie op zoek naar inkomensmogelijkheden voor agrarische jongeren. In BINDER wordt onder meer aandacht geschon ken aan inkomensmogelijkheden als "pak een nieuw tak", het verwerven van ekstra produktierechten, eksten- siever, natuur-, milieu- en diervrien delijker produceren, tijdelijk buitenshuis werken of de ouders eer der laten stoppen, de arbeid buiten het agrarisch bedrijf tot waarde bren gen enz. Het zoeken naar inko mensmogelijkheden heeft gevolgen voor de hele agrarische sektor. Van daar dat in BINDER "Tijd voor jon gerenbeleid" ook de toekomst van de landbouw aan de orde komt. Dit nummer met diskussievragen ver schijnt begin oktober. Door met 1-1 gelijk te spelen tegen Flakkee en met 2-0 te winnen van Harmelen/De Meern, werd een twee de plaats behaald in de poul achter Flakkee. Helaas bestond deze poul maar uit drie teams, doordat PJGO 12 juli - afd. Schouwen-Duiveland or ganiseert het schuurfeest aan de Zuid- hogeweg 1 te Ouwerkerk. Voor de muziek zal de Radio Monique Discos how "de 80ers" zorg dragen. Dit wordt natuurlijk een grandioos suc ces. De aanvang van dit feest is om 20.00 uur. 11/12/13 juli - afd. 's Heer Abtsker- ke Nisse e.o. organiseert een kam- peerweekend op camping "de witte raaf". Opgeven bij Piet, 01103-1472. Vrijdag 11 juli 1986 (Overijssel) niet op kwam daeen. In de kruisfinales ontmoette Sch./D. Markelo. Deze goed op elkaar in gespeelde ploeg bleek net iets te sterk te zijn voor de voetbalploeg van Sch./D. De 6-0 nederlaag komt dan ook iets geflatteerd over. Doordat Flakkee het onderspit moest delven in de andere kruisfinale tegen Lochem, ging de strijd om de derde plaats tus sen Sch./D. en Flakkee. Na de 6-0 ne derlaag tegen Markelo (plus de donderpreek van de coach in de kleedkamer) was het team van Sch./D. belust op revanche. Doordat iedere speler echt tot op de bodem van zijn krachten ging, werd er een 1-0 overwinning uitgesleept. Met als re sultaat een derde plaats, plus een mooie beker. In de finale trok Mar kelo aan het langste eind, en ging dus met de fel begeerde trofee naar huis. Lochem was een goede tweede. Het is te hopen dat het volgend jaar deze trofee door een afdeling van de PJZ gewonnen wordt. Maar om het best voetballende team van de PJZ naar de landelijke sportdag te sturen, zullen zich wel meer afdelingen moe ten aanmelden voor de provinciale sportdag. Het moet toch mogelijk zijn Het schuurfeest van 9 mei j.l. was voor onze afd. een avond waar we tevreden op terug kunnen kijken. Met het schuurfeest van vorig jaar in onze herinnering leek het onmogelijk dit te verbeteren. Het tegeno vergestelde bleek echter waar te zijn. Onze leden lieten ons niet in de steek. Bijna alle leden waren aanwezig. Verder waren er veel oud-leden en introducées om dit jaarlijks terugkerende gezellige feest mee te kun nen maken. Dat betekende dus, dat we het bezoekersaantal weer over troffen hebben. Sport Na het schuurfeest was het tijd om de sport centraal te zetten. Dit hebben we gedaan d.m.v. het or ganiseren van een zeskamp. Op 28 ju ni kwamen vele leden naar het Veerse Meer om daar in teamverband een sportieve middag mee te maken. En warm was het die middag, zo rond de 25°C, zodat de prestaties misschien iets lager lagen dan normaal. Geluk kig moest er in een paar spelen met water gewerkt worden, zodat nie mand meer een hoge draad aan het lijf had, wat enige afkoeling veroor zaakte. De winnende groep kreeg van de P.J.Z. een waardebon om te gaan bowlen. Om de honger van het sporten te stil len zijn we 's avonds met bijna 60 man gaan barbecuen. Mede door het mooie weer 's avonds werd dit een groot succes. Zeker toen bleek dat iemand z'n gitaar bij zich had om de gezelligheid te waarborgen. Verder willen we Ko de Kam en Jo- han Remijnse bedanken voor het be schikbaar stellen van het terrein, want mooie hadden we het niet kunnen in denken. En Alex: bedankt voor de muzikale ondersteunen! Zeilen en/of toneelspelen Voor de volgende aktiviteit houden we het weer bij het water, want dan willen we gaan zeilen. Maar iedereen krijgt daar nog bericht over. Verder zijn we begonnen met de voor bereidingen voor de grote avond, be gin volgend jaar. Dit gaat- weer een gezellige avond voor donateurs en le den worden. Voor het toneelstuk zoeken we to- neelspeler(sters). Iedereen die graag toneel speelt of dit wil leren kan bij ons informeren hoe alles geregeld gaat worden met repeteren e.d. Namens P.J.Z. Noord-Beveland Hans van Maldegem 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19