Het Nederlands Openluchtmuseum biedt veelheid aan aktiviteiten De witte tuin van Tholen Nederlandse melkpakkenrace op Flevohof Ga eens de boer op in de zomer Tentoonstelling over oude landbouwwerktuigeneen zekel om geit-eten te snieen Demonstraties Bezembinden Kantklossen Mandenvlechten Mutsen haken Plantaardig verven Pottendraaien Stoelenmatten Tips voor een dagje uit In de maand juli heeft het Neder lands Openluchtmuseum een veel heid aan aktiviteiten te bieden. Buiten de twee vaste dagelijkse de monstraties papierscheppen en broodbakken vinden er nog negen verschillende demonstraties plaats: Bezembinden, kantklossen, man denvlechten, mutsen haken, pa pierknippen, plantaardig verven, pottendraaien, spinnen en weven en stoelenmatten. In de Veluwse papiermolen is iedere dag het papierscheppen te zien, zoals dit sinds het begin van de 17e eeuw gebeurde. In de bakkerij van de Brabantse bierbrouwerij wördt dagelijks de takkenbossenoven opgestookt en op ouderwetse manier brood, krenten bollen en andere lekkernijen ge bakken. Het bezembinden is al een eeuwen oud beroep. Hoewel veel boeren vroeger vaak zelf hun bezems maak ten, had ieder dorp toch wel zijn eigen bezembinder. De heer G. Brink uit Eerbeek laat gaarne zien hoe hij deze bezems maakt en wel op 17, 24 en 31 juli, in de boerderij uit Kadoelen. In de tuinkoepel uit Meppel, aan het oude ingangsplein bij de aula, tonen kantklosters hun kunstig handwerk. Met grote vaardigheid manipuleren zij klosjes met linnen garens op het kantkloskussen tot ragfijne kant. Zij zijn alle leerlingen van de beroemde kantschool in Beveren, België. De kantklosters laten zien hoe Torchon kant klassieke kant) gemaakt wordt of de bekende Rijsselse kant, die vooral toepassing vond en vindt aan veel streekdrachten in ons land, bijzonder voor de mutsen en voor versiering van linnengoed. De de monstraties zijn op 15, 16, 17 en 18 juli. De mandenvlechters H. Vellinga uit Arnhem en Arie van 't Hoog uit Veessen tonen hun vaardigheid in het vlechten van manden van bunt gras en wilgentenen, in het Koets huis van de Zaanse buurt op 12, 13, 26, 27 en 31 juli. Spakenburg is nog een van de weini ge dorpen in ons land, waar velen trouw gebleven zijn aan de traditio nele streekdracht. Een belangrijk onderdeel van deze klederdracht is het witte katoenen mutsje, dat door de vrouwen gehaakt cn gedragen wordt. Het haken van deze Spaken- burgse mutsen volgens bepaalde, maar onderling verschillende patro nen is een zo interessante bezigheid, dat mevrouw M. de Graaf-Poort uit Spakenburg dit komt demonstreren op 29, 30 en 31 juli, in de tuinkoepel uit Meppel aan het oude in gangsplein. Tot in de 19e eeuw was het plantaar dig (en dierlijk) verven van tekstiel de enige methode om het van een blijvende kleur te voorzien. Strengen wol en vlas, ondergedompeld in een aan de kook gebrachte hoeveelheid wortels, bladen, strengels of vruch ten van uitgezochte planten, kregen hierdoor een bepaalde kleur. In de kruidentuin tonen de dames To An- zion uit Arnhem en Riet van Schie uit Angerlo hoe het verfproces in zijn werk gaat en wel op 3, 13 en 31 juli. Aardewerk, met de hand gevormd of op een draaischijf vervaardigd is te zien bij de boerderij uit Budel. Be- roepsarcheoloog drs. R. van Zijll de Jong uit Nijmegen demonstreert het pottendraaien op 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 en 31 juli. Vroeger waren veel stoelen voorzien van biezen zittingen, die vakkundig door de stoelenmatter op het stoel- geraamte waren aangebracht. Dit oude beroep, vroeger vaak beoefend door rondtrekkende stoelenmatters, oefent de heer W.H. Meijer uit Apeldoorn nog steeds uit. Hij de monstreert zijn vaardigheid en vak kennis in de boerderij uit Kadoelen op 19 en 20 juli. Voorts is er een aantal tentoonstel lingen. Het Nederlands Openluchtmuseum is geopend tot 1 november van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Op maandag is het museum gesloten. minimaal twee en maksimaal zes personen tussen 6 en 15 jaar kunnen deelnemen. De winnaars in de voorronden van de eerste, tweede en derde prijs gaan door naar de finale die eveneens op Flevohof wordt gehouden en plaats vindt op 22 juli. Hoe kun je meedoen Om mee te kunnen doen moeten de deelnemers in spé zelf lege melkpak ken sparen of afhalen bij Flevohof of Coberco en deze aan elkaar plak ken met watervaste lijm van Van Wijhe, Zwolle. Het inschrijven voor de races kan door een inschrijfformulier aan te vragen bij Flevohof, afd. Voorlich ting, Postbus 40, 8250 AA Dronten, tel. 03211 - 1514. Deelnemers met een boot en één be geleider hebben vrije toegang tot Flevohof op vertoon van het toe gangsbewijs dat wordt toegezonden nadat Flevohof het inschrijfformu lier heeft ontvangen. Voor meer informatie over inschrij ving: Flevohof, tel. 03211 - 1514. Ook dit jaar kunnen kinderen van zes tot en met vijftien jaar weer deel nemen aan de 'Nederlandse Melk pakkenrace te Water'. De race, die plaatsvindt op Flevo hof, houdt in dat de deelnemers in een zelfgebouwde boot van melk pakken een trajekt over water moe ten afleggen in een zo kort mogelijke tijd. De voorronde wordt gehouden op dinsdag 15 juli a.s.. Er wordt gestre den in verschillende leeftijdsklassen en één 'meermansklasse', waaraan Eind maart stelden vele boeren en tuinders hun bedrijf open voor het publiek onder het mot to: 'Ga eens de Boer op' of 'Kom in de kas'. Duizenden maakten van de gele genheid gebruik om eens een kijkje achter de schermen te ne men. Mocht u toen zo'n Open Dag hebben gemist, dan is er geen man overboord, want in el ke provinie zijn er wel boeren en tuinders te vinden, die het hele jaar door mensen uit de stad gastvrij op hun bedrijf willen rondleiden. Misschien is er vlak bij uw vakantieadres zo'n boer of tuinder te vinden en dat zou u mooi de gelegenheid geven om eens de boer op te gaan in de zomer. Vrijdag 11 juli 1986 Het is in de zomer een drukte van belang op het land. Er moet wor den gemaaid, gehooid en ge oogst. Er moet onkruid gewied worden en de gewassen moeten tegen plantenziekten of insekten- plagen worden beschermd. Er moet worden gezorgd voor de voorraad gras die 's winters aan de koeien wordt gevoederd. En als het te lang niet heeft geregend zal er met een speciale machine voor kunstmatige regen moeten worden gezorgd, de z.g. berege- ningsinstallatie. Kortom, de boer en de tuinder komen in de zomer vaak handen tekort. Toch maken ze in vele gevallen graag een uurtje vrij voor men sen uit de stad die belangstelling tonen voor hun werk. De enige eis die ze daarbij stellen is dat er eerst een telefonische afspraak wordt gemaakt. Vanzelfsprekend zult u zich dan ook echt welkom voelen bij boer of tuinder. Gratis brochure met adressen De Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw heeft een brochure beschikbaar, waarin een adressenlijst is opgenomen van zo'n 150 gastvrije boeren en tuinders. In de brochure wordt ook achtergrondinformatie gege ven over de Nederlandse land- en tuinbouw, zodat u niet geheel on beslagen ten ijs bij de boer of de. tuinder op bezoek gaat. De bro chure wordt u gratis toegezonden als u een briefkaart stuurt naar 'De Boer Op', Postbus 91430, 2509 EA te Den Haag. Boven dien hebben de meeste VVV- kantoren de brochure in huis. Sommige hortussen maar ook wel partikuliere tuinbezitters, hebben een afdeling in hun tuin die ze de witte tuin noemen. Men heeft hiervoor uitsluitend wit bloeiende planten en bij kleuren de bladplanten in grijs en zilver wit, bij elkaar gezocht. Dit soort tuinen zijn een beziens waardigheid op zich. Het is vaak een hele kunst om al dat wit, gespreid bloeiend over het hele seizoen, bij elkaar te krijgen. Sommige van dit soort tuinen zijn er beroemd door geworden. Zo'n witte tuin, maar dan groot schalig gezien, is Tholen. Vooral wassen benevens het zilverkleurig jonge blad van populieren en wil gen, is het beeld van de witte tuin kompleet. Hierna volgt eveneens in grote aantallen, de Margriet Alaska met hun grote witte bloemen en gouden hart. Maar zag u ooit een groot per ceel met Edelweis, waarop, door hun veelheid aan bloemen en hel derheid van kleur menig Oosten rijker jaloers zou kunnen zijn? Of kunt u zich de schoonheid voorstellen van een perceel witte Riddersporen? Het zien hiervan is van een ongekende luxe. in de voorzomer maar ook gedu rende het verdere seizoen, blijken tientallen zaadpercelen witbloei ende soorten te zijn. Het begint met de Arabis ook wel Rijstebrijplantje genoemd. Een laag witbloeiend gewasje dat in april-mei de bodem met een wit dicht kleed bedekt. Direkt daarop volgend, soms nog tendele gelijk vallend, de vele tientallen percelen van de Mar griet May Queen, die her en der verspreidt, de polders sieren. Me de door hun massale hoeveelheid bloemen, stralen ze, beschenen door de zon, een dusdanige hel derheid en reinheid af, alsof het versgevallen sneeuw is. In die tijd omzoomt door de mil joenen bloemen van het fluite- kruid in bermen en dijken, aan gevuld met het grijsgroen van het nog jonge graan en andere ge- Als een sneeuwkleed uitgestrekt over de velden treffen we er vele hektare's Alyssum aan. Op grote afstand verraden ze hun aanwe zigheid door hun zoete soms ster ke geur. Maar ook de witte Cam panula (klokjesbloem) en de wit te scabiosa trekken, wiegend op hun lange stelen, de aandacht. En wat denkt u van de Gypsophi- la, die als lang geplooide bruidsluiers over de velden liggen gedrapeerd. Sprookjesachtig! En dan tenslotte het witte viool tje, dat als een tedere dame blanche het bloemenseizoen afsluit. Zonder te pretenderen kompleet te zijn, verre van dat zelfs, meen ik toch een reëel beeld te hebben gegeven van de witte tuin van Tholen. Hij is altijd te bezichtigen en de entree is gratis! D.L. Koppenhol Onder de titel 'een zekel om geit eten te snieen' organiseert het Zeeuws Dokumentatiecentrum, afdeling van de Zeeuwse Biblio theek, een ekspositie met doku- menten ujjt eigen kollektie over de landbouw in Zeeland. Deze publikaties zijn aangevuld met een grote verzameling oude land bouwwerktuigen, die beschik baar gesteld zijn door partikulie- ren uit Serooskerke en Oost- kapelle. De tentoonstelling, die duurt tot eind augustus, poogt een beeld te geven van de geschiedenis van de landarbeiders op Walcheren over de periode 1900 tot 1940. De titel van de-tentoonstelling is ontleend aan 'n in juli te verschijnen doktoraal-skriptie van de heer J. Zwemer uit Amstelveen. De tentoonstelling toont in 10 onderdelen aspekten als verko pingen, verpachtingen, het dage lijks leven van landarbeiders, een overzicht van het gebeuren op de wekelijkse markt en een indruk van het verenigingsleven. In fo to's, affiches, prentbriefkaarten en brochures wordt de informa tie overgedragen. Zo zijn er unie ke affiches te zien uit de eerste wereldoorlog van Willy Sluiter, waarin landarbeiders opgeroepen worden koren te leveren aan de regering i.v.m. voedseltekorten. Er is een video-film te zien, waar in het opmaken van een Walcher- se lagettemuts wordt gede monstreerd. Bovendien liggen in drie vitrines gereedschappen en huishoudelijke voorwerpen van landarbeiders evenals een wind molen om het kaf van het koren te scheiden, een graanzeef en een musterdstoel om takkenbossen te binden. De tentoonstelling is tijdens ope ningsuren van de bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg te bezichtigen op de tweede ver dieping. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17