JJ •T* KEN Zware rui bij hardfruit Eersteling moet op Walcheren veld ruimen! Er zullen weinig Doré's komen van 2 kisten de roe.. Proef met fijnere fruitsortering Vruchtbaar regentje Jaarverslag 1985 Produktschap voor Groenten en Fruit De Gebr. P. en E. Willeboer in Kruiningen telen o.m. vollegrondsgroenten. Zij hebben ruim 1 ha. pas klaar gemaakt voor de teelt van prei en beregenen met leidingwater uit een basin. De prei moet zo is te zien, nog worden geplant. Op het ogenblik wordt er op WAL CHEREN met wisselende gedachten naar het weerbericht geluisterd. Aan de ene kant de grote stroom toe risten en strandbezoekers, die hun vakantie niet graag door regenweer in het water zien vallen en aan de an dere kant boer en tuinder die graag flinke regenbuien zien neerkomen. Eén ding is zeker: we staan er beiden machteloos tegenover. Nu komt weer eens het gemis naar voren, dat we hier vrijwel geen beregeningswa- ter voorhanden hebben. Hopelijk zal in de toekomst voor dit 'isole ment' ook eens een oplossing aange dragen worden. Het warme weer van de afgelopen weken heeft aan de groei van de ge wassen veel goeds gedaan. Alles is dan ook hard gegroeid, zelfs zo hard dat met name bij bloemkool zo'n beetje alles tegelijk oogstbaar is. Dat is dan ook duidelijk zichtbaar aan de prijzen die er gemaakt worden. Het zelfde geldt eigenlijk voor alle kool soorten (spitskool, broccoli); het is bijna de oogstarbeid en transport niet waard. Jammer is dat de markt zo gauw verzadigd is met onze pro- dukten. Het jaar is al weer half om en er is bij de meeste nog geen of weinig geld gemaakt. De oogst van de vroege aardappelen staat zo'n beetje voor de deur. Het beschot valt over het algemeen tegen als gevolg van de droogte. Phytoph- thora komt nu gelukkig helemaal nog niet voor. Op de proefvelden die dit voorjaar zijn aangelegd, door voorlichting en enkele telers heeft in de afgelopen week proefrooiing Sinds eind vorige maand is er bij de appelen een zware rui aan de gang. Na een goede vruchtzetting rijst daar door op sommige bedrijven de vraag of er wel voldoende overblijft. Toch is de oogstverwachting nog gunstig. Dit zei de heer W. Vermue tijdens zijn openingswoord van de algemene le denvergadering van de CVZ van 30 juni jl. Bij de peren is de situatie wisselval lig. Het belangrijkste ras, de Confe rence, is meestal goed gezet, maar ook hiervoor geldt dat er een zware rui aan de gang is. Doyenné du Comice valt. op vele bedrijven tegen en dat geldt in mindere mate voor Beurré Hardy en Beurré Alexander Lucas. Er komt beslist geen topoogst voor peren. Dat geldt ook voor de pruimen. Het be- Voorlopig heffingspercentage hyacintebolien oogst 1986 Het bestuur van de Stichting Bloem- bollensurplusfonds heeft aan het bestuur van het Produktschap gead viseerd het voorlopig percentage ter financiering van de opkoop van het surplus aan hyacintebolien op 2Vi te stellen. Voorts heeft de Commissie van Bijstand Bloembollen aan het bestuur van het produktschap geadviseerd het voorlopig percentage ter financiering van vergoedingen voor hyacintebol ien in het kader van de desbetreffen de besluiten Richtlijnen Ziektebestrijding vast te stellen op 2Vi. Op dit moment is het niet mogelijk het juiste percentage vast te stellen omdat nog geen inzicht is in het be nodigde bedrag. Het voorlopig heffingspercentage is derhalve 5 voor hyacinten. Hierbij wordt opgemerkt dat tijdig voor de novemberbetalingen het per centage zal worden herzien. plaatsgevonden. De resultaten bij de kg-opbrengst is over het algemeen aan de magere kant. Maar waar het in de eerste plaats om begonnen was zijn de vervangende rassen tegen over de eersteling. Het blijkt dat met name het ras Doré (op onze veiling toch wel het meest gevraagde ras) ook op onze grond niet tegenvalt. Dit in tegenstelling tot wat enkele te lers afgelopen winter naar voren brachten; ze zouden op Walcheren te veel last hebben van wind e.d. Première en Prior blijken het ook wel aardig te doen. We zullen er ze ker in de komende tijd meer horen over wat er volgend jaar het beste kan worden uitgezet. De eersteling, zo geloven nu ook de meeste telers, zal het veld moeten ruimen. De prijsvorming hiervan kan niet mee op onze veiling. De plaatselijke han del heeft dit ras graag en koopt nu nogal wat rechtstreeks op bij de te lers. Dit kan in een jaar van omscha keling aantrekkelijk zijn, maar we moeten er mijns inziens niet de toe komst mee ingaan; de veiling is nog de meest aangewezen plaats. Bonen voor verse markt zijn er hier niet veel. Een enkele teler heeft er wat staan, maar grote aanvoer zal er van hieruit niet komen. De te ver wachten prijzen voor dit produkt zijn nogal aardig, er blijkt een scho ne markt. De konservenindustrie heeft ten gevolge van de veel bespro ken kernramp alle voorraden kun nen ruimen. Een en ander kan er misschien wat aan doen. Sla, andij vie en ijsbergsla uit ons gebied blijkt het niet goed te doen op de ZHZ- langrijke ras Opal geeft op veel be drijven een kleine oogst. Geschat wordt dat de pruimenproduktie minstens 1/4 achterblijft bij die van het vorig jaar. Voor wat betreft de kleinfruitprodukten moet worden ge wezen op de zwakke prijsvorming van de aardbeien. Door de hoge tempera turen verliep het rijpingsproces zeer snel en de vraag hield hiermede geen gelijke tred. De stand van de rode bes sen is redelijk. Een aantal rassen ver toonde een zware rui. De stand van de frambozen is goed. Het areaal is hiervan sterk verminderd. Dat geldt overigens ook voor de aardbeien. Ten aanzien van de bramen is er opnieuw schade ontstaan door de vorst van de afgelopen winter, maar deze is toch veel minder dan die van het vorig jaar. Toen was er sprake van een vol komen misoogst van bramen. Nu kan er op heel wat bedrijven toch een re delijke produktie komen. Alle appels kontroleren Ir. A. Groot van de Nederlandse Fruittelersorganisatie heeft het PGF gevraagd te willen bevorderen dat niet alleen appels die gereëkspor- teerd worden op kwaliteit gekontro- leerd worden bij uitslag uit het koel huis, maar ook appels die - om wel ke reden dan ook - op de binnen landse markt worden afgezet. Nieuwe folie van Mitsubishi Mitsubishi International GmbH (Blei- chenbrücke 10, 2000 Hamburg 36, tel. 040-35912-0) introduceert een nieuw foliemateriaal, speciaal voor tunnels in de groententeelt. Bijzon derheid: het gaat om een geweefde fo lie, die niet na eenmalig gebruik weggegooid moet worden. Onderzoek bij het koncern heeft uitgewezen dat met het nieuwe folie goede resultaten behaald kunnen worden. veiling, zo hoor je enkele telers zeggen. De één steekt het hier op, de ander weer daarop, maar meestal komt het op het vervoer neer. Er blijkt een niet vers ogend produkt op de veiling te arriveren. Dat is eigenlijk niet mo gelijk met weer zoals we dat momen teel hebben en met zo'n vervoers- afstand. Daar is met name ook in de voorbereiding en begeleiding dik wijls voor gewaarschuwd. Het mag dan nu ook niet allemaal op de ver- Voerder en zijn ingezet materiaal wor den geschoven. Ondervinding is de beste leermeester. Juli is de maand waarin herfst en winterprei het best geplant kan worden. Enkele telers zijn er afgelopen week mee begonnen op grond waarop over het algemeen nog geen gewas heeft gestaan. Sommige telers heb ben goede voorbereidingen getrof fen om de grond ruim van tevoren goed klaar te maken, met flinke ba sisbewerking en vooral een grondbe- handeling tegen de uienvlieg. Mis schien lijkt dit laatste wel wat duur, maar het zal wel weer blijken dat de ze mensen de beste prei zullen oogsten. Het plantmateriaal is over het algemeen aan de magere kant. Er moet daarom opgepast worden dat niet al te dunne planten toch ge bruikt worden, zulks stelt altijd teleur. Uit de glastuinbouw hier komen wat snijbonen, komkommers en toma ten, alle specifieke glasprodukten. De prijs laat ook hier - met name bij de eerstgenoemde veel te wensen over en de mensen die deze produk- ten de afgelopen tijd hebben gele verd zullen ongetwijfeld gedacht hebben, was het maar veldsla, want deze is peperduur de laatste tijd. De glasmensen zijn de laatste tijd be zig met de gasprijzen voor het ko mend seizoen. De voorgestelde prijs van 21,5 cent lijkt aardig. Maar rijksschatkist heeft grote honger en ziet in de minder goed geïsoleerde warenhuizen toch nog grijpstuivers. Er kan nog een prijsverandering ko men, niets staat nog vast, maar naar beneden dat niet! We wachten de bui maar af. Om een betere presentatie van de bes te fruitrassen te bereiken hebben teelt en veilingen het voorstel gelanceerd de grote maten van enkele rassen op 5 mm te sorteren. Als dit gebeurt is het nog maar een kleine stap naar het leg gen van dit fruit op pakbladen. Het voorstel hëeft betrekking op de appelrassen Elstar, Jonagold en Cox's O.P., en op het pereras Doyenné du Comice. De handel heeft op zich geen bezwaar tegen fijnere sortering. Het komt echter voor dat afnemers een grovere sortering verlangen. In dat ge val zou een voorschrift belemmerend kunnen werken voor de afzet. Na een uitvoerige diskussie in het bestuur van het Produktschap voor Groenten en Fruit bleek men elkaar te kunnen vinden in een proef in het komende seizoen 1986/87. De proef zal betrekking hebben op de klassen I en II van genoemde fruitrassen. In de volgende maattrajekten zullen de vruchten op 5 mm moeten worden gesorteerd: Elstar 75-96; Jonagold 80-95; Cox's O.P. 75-85; Doyenné du Comice 75-85. Presentatie appels en peren Om een betere presentatie van de beste fruitrassen te bereiken, besloot het PGF-bestuur vorige week, de grote maten van enkele appel- en pe renrassen op 5 mm te laten sorteren. Het gaat om een proef in het komen de seizoen, om de klassen I en II en heeft betrekking op de appelrassen Elstar sortering 75-90, Jonagold 80-95 en Cox OP 75-85 en op het pe renras Doyenne du Comice in het maattrajekt 75-85. Als de proef slaagt is het nog maar een kleine stap naar het leggen van dit fruit op pakbladen. Het aantal mm regen dat we het af gelopen weekend op THOLEN ge had hebben is een welkome opfrisser geweest, maar voor de gewassen die dit het hardst nodig hebben is het ze ker onvoldoende voor een vlotte groei. Ook voor het kluitvrij rooien van vroege aardappelen is veel meer nodig. Er zal dan ook weer wel op diverse percelen met giertanks water gereden moeten worden om zodoen de het rooien te vergemakkelijken. Met de tropische temperaturen die we gehad hebben stonden vele vroe ge aardappelen er belabberd bij van knolgroei is dan nauwelijks sprake meer zodat het vooruitzicht op een hoge kg-opbrengst van Doré's er niet zal zijn; wanneer een gewas, Doré's het eenmaal laat zitten zal de ze zich niet meer herstellen. Wan neer dit algemeen is kan de prijs dit zeker wel goed maken. Uit ervaring weten we dat droge jaren financieel voor ons dikwijls de slechtste niet zijn. Zeker voor ons als zaadteeltge- bied is het droge zomerweer goed voor kwaliteit en opbrengst van de meeste zaden. De eerste oogsten van winterbloemen zijn al binnen en vooral de vroege Margrieten van het ras Meikoningin lijkt dit jaar erg goed te zijn. Een juiste schatting ma ken is altijd erg moeilijk wanneer Op de BEVELANDEN heeft het in het weekend van 5 juli op de meeste plaatsen ongeveer 15 mm geregend. Het was net op tijd, want de meeste gewassen waren er hard aan toe, vooral na de warme periode, die we in juni hebben gehad. De stand van de fruitgewassen is goed, met name de appels zullen op de meeste bedrijven een zeer goede oogst geven. De rui is ten einde, uit gezonderd bij het ras Cox. Deze juf frouw onder de appels is pas afgelo pen week gaan ruien en dat kan nog wel enkele dagen duren. Het is eigenlijk het enige, appelras dat op enkele bedrijven te dun hangt. Alle overige appelrassen hangen goed tot zeer goed. Het dunwerk vergt in de maanden juni en juli veel tijd; het is een echte arbeidspiek en dit jaar wordt er door telers ekstra aan ge werkt om appels met een goede maatsortering te telen. Het afgelo pen jaar werden de appels met een goede maatsortering aanmerkelijk beter betaald dan de fijnere maten en we kunnen er gerust van uitgaan, dat dit prijsverschil in een jaar met een goede oogst weer tot de moge lijkheden behoort. De bestrijding van de perebladvlo heeft tot op dit moment nog weinig problemen opgeleverd. In de laatste week van juni hebben veel telers on der gunstige weersomstandigheden gespoten met Tetranyx. Regelmatige kontrole, vooral in de toppen van de bomen is een eerste vereiste. Dit geldt ook voor het bakterievuur. De laatste weken zijn in de perepercelen men het gedorsen spul bekijkt maar met enige ervaring kan men toch wel zien of het goed of slecht is. maar het kan haast niet anders of het moet wel goed zijn met zo'n mooie bloei tijd. Deze gewassen hebben weinig hinder van droogte zodat het erg warme weer ook niet nadelig voor de zetting is geweest, op het goede mo ment maaien en dorsen is erg belang rijk omdat het zaad gemakkelijk uit valt als het rijp is. Het te vroeg maai en is zeker niet aan te bevelen omdat men dan nog te veel onvolgroeid zaad heeft. Het warme weer is voor de glastuinders niet gemakkelijk mits men ook hier zaadteelt heeft. Omdat het in de middaguren te warm binnen is schuift het werk nogal eens op. Vooral de tomatente- lers zijn dan 's ochtends al zo vroeg aan het plukken dat men bij de eer ste wel eens twijfelt of ze al gekleurd zijn. De bonenteelt is met zulk weer snel ten einde. De prijs is niet meer aantrekkelijk om de veelal snel te dik geworden resterende bonen nog af te plukken. Wanneer er voor een herfsttomatenteelt gekozen is zullen deze er snel in moeten omdat te laat planten te veel kilo's kost. Er zijn heel wat minder herfsttomaten dan in voorgaande jaren in onze streek. Dit is een gevolg van een aantal ja ren met slechte prijzen en het in de plaats komen van zaadteelt. regelmatig infekties opgetreden. De telers raken vertrouwd met geïnfek- teerde scheuten, maar het vergt veel tijd en energie om alle percelen we kelijks te schonen. Het is gewoon noodzaak, want iedere teler is zuinig op een mooi pereperceel. Met uitzondering van de beschermde gebieden, zijn vrijwel alle zieke mei doorns gekontroleerd, de zieke delen zijn weggesnoeid of de bossen zijn gerooid. Dit laatste is zeker de beste methode, omdat uit de praktijk blijkt dat geïsoleerde percelen de minste aantasting hebben. Ook de milieu-organisaties zijn er langzamerhand van doordrongen dat ook zieke meidoorns geen lang leven beschoren zijn. Op dit punt hebben de lieden, die het beslist goed menen met de natuur, van de prakti sche fruitteler veel geleerd. Het aantal veilingen neemt nog steeds af door konsentratie of door opheffing van kleinere veilingen en de elektronische techniek biedt de mogelijkheid het aanbod te konsen- treren zonder dat de veilingen op één vestigingsplaats samengaan. Dit meldt het Produktschap voor Groenten en Fruit. Een andere ont wikkeling die van steeds grotere be tekenis wordt is de mogelijkheid dat veilingen steeds meer gekoelde pro- dukten kunnen afleverpn, een moge lijkheid die de vraag naar deze pro- dukten kreeërt. Vrijdag 11 juli 1986 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15