Spierstruiken, gemakkelijke heesters voor elke tuin Kleine landschapselementen Bijzondere waardevolle bomen in Zeeland ■iv Jie c. j. nouse beveland bv. Nu de tuin na een tweede strenge winter opnieuw haar wonden likt en wij ons afvragen hoe we verder moe ten met een tuin waarin Koning Winter diverse bressen heeft gesla gen, is het wellicht nuttig om eens stil te staan bij een plantengroep die nimmer teleur stelt. We doelen hier op de familie Spirea met als neder- landse roepnaam spierstruik. Met spieren of gespierdheid heeft die naam niets van doen want over het algemeen zijn het frêle schoonheden met een spierwit omdat de tak van voorjaarsbloeiers uit de familie uit sluitend met spierwitte bloemen bloeit. De gehele spirea familie bestaat uit ongeveer honderd soor ten en sommige soorten hebben weer een aantal cultivars. Keus genoeg dus. Niet veel eisend Spierstruiken zijn gemakkelijke planten. Ze groeien op nagenoeg el ke grondsoort, verdragen wind, heb ben geen last van ziekten en plagen, zijn bijzonder winterhard en het eni ge waar ze duidelijk wel prijs op stel len is voldoende zon. Toepassingsmogelijkheden Spirea's zijn bloemheesters die door de grote verscheidenheid aan soor ten in de tuin veelzijdig inzetbaar zijn. Ze zijn uitermate sociaal waar door de in het gezelschap van ande ren in de heesterborder toegepaste struiken goed tot hun recht komen. De hogere soorten lenen zich voor achtergrond beplanting, de overhan gend groeiende soorten zijn uitste kend te gebruiken ter afplanting van forse struikbeplantingen en de lage soorten kunnen op de voorgrond en in vakken worden aangeplant. Een enkele soort is door de elegante groeiwijze solitair te gebruiken. Door de regelmatige en uniforme groeiwijze zijn sommige spireasoor ten goed toepasbaar als tuinbegren- zing in de vorm van bloeiende heg gen en randen. Bloeiperiode Met spirea kunnen we een periode van bloei overbruggen van april tot september. Sommige soorten bloei en vroeg in het voorjaar, anderen wat later en een belangrijke katego- rie bloeit lang in de zomermaanden. Een keuze uit de soortenveelheid Spirea betulifolia, een heestertje tot 80 cm hoog dat in mei-juni bloeit met witte bloemen in grote tuilen. Mooi als heester op de voorgrond. Spirea billardii 'Triumphans', een tot 2,5 meter hoge struik met vrij recht opgaande takken. Bloeit in juni-juli met dieprose 20 cm grote bloempluimen. Een prima bloem- heester voor de heesterborder vooral ook door de bloeitijd. Houcft niet van kalk in de grond dus niet ge schikt voor zeekleigronden. Spirea bumalda 'Anthony Waterer', een bekend zomer bloeiend heestert je tot 80 cm hoog dat bloeit van juni tot september op het jonge hout. De bloemschermen zijn rose-rood. Een uit Amerika afkomstige bijzon derheid van Spirea bumalda is de struik 'Goldflame'. In afwijking van de vorige heeft deze vorm in plaats van groene, goudgele blaadjes en dof paarse bloemschermen. De Spirea bumalda cultivars zijn erg bruikbaar voor bloeiende randen en als vakbeplanting. Spirea cinerea 'Grefsheim' komt uit Noorwegen en behoort tot de vroegst bloeiende soorten: april-mei. Deze fijn vertakte, mooi groeiende heester wordt ongeveer een meter hoog en bloeit in kleine witte tuilen langs de dunnen takjes. Aardige heester als voorbeplanting en ge schikt voor kleinere heggen. Spirea japonica 'Alpina' is een uit Japan afkomstige dwergspirea. Het kompakt groeiende struikje wordt ongeveer 35 cm hoog en bloeit met rose bloemen in bolronde tuilen in juni-juli. Geschikt voor velerlei toe Spirea cinerea 'Grefsheim passingen zoals de rotstuin, de hei- detuin, de border en als lage randbe- planting. Identiek aan alpina maar iets hoger groeit de cultivar 'Little Pri-cess'. Spirea nipponica groeit 2,5 meter hoog met mooi overhangende tak ken. In juni zijn die takken overla den met witte half bolronde bloem tuilen. Ook na de bloei zijn de uitge bloeide bloeiwijzen nog dekoratief. Een kleinere uitvoering van nipponi ca is 'June Bride' die slechts een me ter hoog wordt. Mooie heesters voor de heester border. Spirea vanhouttei is het veelzijdigste en daardoor wellicht bekendste lid van de Spirea familie. Groeit 2 meter hoog met in bogen overhangende takken met witte bloemen in rijk- bloemige schermen in mei-juni. De ze unieke bloemheester is geschikt voor de heesterborder, kan solitair worden aangeplant en leent zich voor bloemrijke heggen. Spirea veitchii wordt het grootst van de spirea's. Ruim drie meter en bloeit in juni-juli met witte bloemen in brede tuilen. Is een heel aardige solitairheester tussen lage vaste- planten. U ziet dat de spireafamilie erg veel pijlen op haar boog heeft. Prima heesters voor veel toepassingen, ge makkelijk in onderhoud en keuze uit bloeitijden van april tot september. Een laatste voordeel is de overwe gend lage prijs waar u deze heesters voor kunt aanschaffen. Momenteel worden in geheel Ne derland door vrijwilligers bijzon dere waardevolle bomen geïnven tariseerd. Dit is een initiatief van de Bomenstichting, in samenwer king met het Staatsbosbeheer. In Zeeland wordt daaraan mede werking verleend door de Stich ting Landschapsverzorging Zee land. In dit artikel wordt iets ver teld over waardevolle bomen in Zeeland en over het doel van de inventarisatie van deze bomen. Bomenstichting Het is goed om eerst even duide lijk te maken wat de Bomenstich ting is en doet. De Bomenstich ting is in 1970 opgericht door een groep mensen, die zich ongerust maakten over het voortbestaan van de bomen in Nederland. De stichting heeft tot doel de zorg voor het Nederlandse bomen- bestand te bevorderen. Het geven van voorlichting is één van de be langrijkste taken. Tevens worden •sinds 1985 hier en daar enkele monumentale bomen geadop-. teerd. Zo'n adoptie vindt plaats in overleg met de eigenaar van de boom en bestaat uit een éénmali ge verzorging van de boom en een beheersovereenkomst met de eigenaar. In Zeeland zijn in okto ber 1985 drie monumentale bo men bij de Nederlands Hervorm de Kerk te Kloetinge gea dopteerd. Waarom worden waardevolle bomen geïnventariseerd? Het is interessant om te weten welke waardevolle bomen er eigenlijk zijn in Nederland. Bo vendien is het mogelijk om het voortbestaan van deze bomen in de toekomst meer veilig te stellen wanneer bekend is waar ze staan, hoeveel er zijn, hoe het met hun gezondheid is gesteld, en derge lijke. Beschermende maatrege len, zoals bijvoorbeeld het be schikbaar stellen van financiële middelen wanneer een uitgebrei de onderhoudsbeurt noodzake lijk is voor het verder leven van de boom, kunnen dan duidelijk gericht worden op deze waarde in parken, in straten en tuinen. Sommige ervan komen in aan merking voor de betiteling 'waar devol'. Dat heeft betrekking op hun schoonheid, ouderdom, historische betekenis en dergelij ke. Enkele kriteria die gehan teerd worden bij het selekteren van waardevolle bomen, zijn: - de 'esthetische waarde' (hoe ziet de boom er uit in zijn omgeving, valt de boom op) Een zeer bijzondere verschijning die zeker in de inventarisatie past; een alleenstaande lindeboom in een weiland volle bomen. Tevens kunnen voor het instandhouden van de waardevolle bomen, deskundige adviezen gegeven worden. Wat zijn waardevolle bomen? Nederland is vrij bosarm, maar toch hebben we hier een grote rijkdom aan bomen. Ze staan langs wegen en dijken, op erven, - de kultuurhistorische waarde (herdenkingsbomen, grensbo- men, bakenbomen) - de zeldzaamheid (de oudste boom in een gebied, of de hoog ste, of de enige van een ras) - over het algemeen worden al leen bomen die ouder zijn dan 50 jaar in de inventarisatie op genomen Hoe wordt geïnventariseerd? In het hele land zijn vrijwilligers op pad voor de inventarisatie. De inventarisatie vindt plaats in overleg met de eigenaar of be heerder van de boom die in aan merking komt. Wanneer deze eigenaar niet wil dat de boom wordt opgenomen, dan wordt daar rekening mee gehouden. Overigens wordt een boom in het omgekeerde geval niet altijd op genomen alleen omdat de eige naar dat wil. De inventarisatie medewerker beoordeelt in eerste instantie of de boom binnen zijn gebied dermate waardevol is dat opnemen gerechtvaardigd is. Gegevens die genoteerd worden zijn onder andere: plaats, naam eigenaar, boomsoort, leeftijd, hoogte, gezondheidstoestand. Tevens worden enkele foto's van de boom gemaakt. Situatie in Zeeland Over het algemeen is Zeeland nog bosarmer dan Nederland als geheel. Toch staan ook hier veel bomen. Denk maar eens aan de honderden kilometers bomenrij en langs dijken en wegen, groten deels bestaande uit populieren. Af en toe staan er bijzondere bo men in de provincie, vaak binnen bebouwde kommen, maar ook op erven en langs dijken en we gen buiten de bebouwde kom. De wel meest bekende bijzondere bomen in Zeeland zijn de grenslinden, die vooral in de Zak van Zuid-Beveland nog veel staan, momenteel nog zo'n 100. Een behoorlijk deel van deze grenslinden zal in de inventarisa tie worden opgenomen. Hier en 1 daar zien we nog een restant van de ooit massaal aanwezige rijen iepen op dijken en stadswallen. Bekende voorbeelden: de wallen van Hulst, de Kattendijkse dijk tussen Goes en Kattendijke. Ver der zijn vaak nog zeer fraaie bo men te vinden op oude erven, b.v. linden, paardekastanjes, beuken, iepen en walnoten. Ook kleinere bomen zoals mispel, moerbei, hulst, taxus en buxus worden daar aangetroffen. Laten we dan ook niet de leilinden ver geten die we nog wel eens zien voor een huis. Een belangrijk deel van de waar devolle bomen staat binnen de bebouwde kom. Kerkhoven, kerkpleinen, markten e.d. zijn plaatsen waar je nog regelmatig een bijzondere oude boom kan vinden. Rond oude villa's ligt nog vaak een parkje met oude bomen. Inmiddels is al wel gebleken dat er in Zeeland nog enkele honder den waardevolle bomen zijn. Aan de andere kant is ook geble ken dat in de gebieden die in 1944 en 1953 overstroomd zijn vrijwel geen bomen aanwezig zijn die die overstroming overleeft hebben. Er is dus in feite een zeer groot verschil tussen die gebieden en de rest van de provincie. Uw medewerking is welkom De vrijwilligers gaan voorlopig nog door met hun aktiviteiten. Indien u een oude monumentale boom in eigendom heeft, of in dien u dergelijke bomen bij u in de buurt weet te staan, dan kunt u kontakt opnemen met de Stich ting Landschapsverzorging. Wij zullen u dan in kontakt brengen met de inventarisatiemedewerker die in uw streek aktief is. Adressen: Stichting Landschaps verzorging Zeeland, Grote Markt 28 te Goes (tel. 01100 - 30936 of 01170 - 3650). Bomenstichting, Donkerstraat 17 te Utrecht (tel. 030 - 331328). 14 Vrijdag 11 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14