Nieuwe technologie voor de bestrijding van inwendige parasieten Jaarverslag Produktschap: zorgelijke ontwikkelingen in Nederlandse zuivelsektor Trekker-Trek daverend sukses! Dumpen van mest in bos is verboden Shell Research investeert in uitgebreid schimmelonderzoek Nederland bleef grootste zuiveleksporteur in 1985 Landbouwkwaliteitswet verschenen korte wenken veehouderij Virbac, een leidende veterinaire far maceutische industrie in Frankrijk, heeft, door de inschakeling van een volledig nieuw produktie procédé, een nieuw middel voor langdurige afgifte van een wormmiddel in de pens van een rund ontworpen. Door de langdurige afgifte van werkzame stof wordt de ontwikke ling van inwendige parasieten gestopt^ doordat de ontwikkelings cyclus in het dier wordt onder broken. Het nieuwe produkt heeft de vorm van een cylindrische bolus, bestaan de uit een massieve matrix van onop losbare polymere kunststof. Door de speciale samenstelling geeft de bolus éénmalig, gedurende de eer ste 24 uur na.toepassing, een hoge dosering werkzame stof af, daarna nog gedurende lange tijd een veel la gere onderhoudsdosering. Toege diend vóór het inscharen geeft de bolus gedurende het gehele weidesei- zoen bescherming tegen schadelijke maag-darmwormen. Ook kan de bolus halverwege het weideseizoen toegediend worden aan dieren die reeds besmet zijn met maag-darmwormen en zelfs long wormen, de bolus heeft in dat geval zowel kuratief als preventief effekt. De zeer speciale samenstelling en het gebruikte produktie-procédé geven de bolus een aantal unieke voordelen. De voordelen van het gebruik van deze bolus vormt zwaar-besmet wei land geen bedreiging meer voor zijn vee. Tevens zal een sterk verbeterde gewichtstoename waarneembaar zijn. Kuratieve behandelingen met alle problemen van dien kunnen vrij wel worden vermeden. Het produkt is van groot belang voor zowel intensieve bedrijfsvoe ring (met hoge infektiedruk) als voor de ekstensieve bedrijfsvoering, om dat het arbeidstechnisch grote voor delen biedt. De marktpotentie voor het produkt wordt hoog ingeschat. Uitgebreide tests worden in geheel Europa uitgevoerd, met name in ge bieden met veel water, slecht gedrai neerde gebieden en in gebieden waar ziekteoverbrengende insekten aan wezig zijn. De nieuwe 'controlled release' bolus wordt in Nederland sinds begin maart 1986 op de markt gebracht door Animed BV, Postbus 313, 3770 AH in Barneveld. Animed is de offi ciële vertegenwoordiger voor het Virbac-assortiment in Nederland. De zuivelsektor past zich maar moei zaam aan de superheffing aan, waar door 1985 een duidelijk keerpunt in deze gehele sektor is geworden. Dat staat in het jaarverslag van het Pro duktschap voor Zuivel. De afzet van zuivelprodukten in Nederland bleef in het verslagjaar 1985 nog stabiel. Op korte termijn ziet het er voor de zuivelexport naar derde landen zor gelijk uit. Op wat langere termijn be zien kan de vraag naar zuivelprodukten uit derde landen toe nemen in verband met de verwach ting, dat in het begin van de negentiger jaren de olieprijzen weer kunnen gaan stijgen en de koopkracht in derde landen daardoor sterk kan toenemen. Hiertegenover staat een toenemende produktie in sommige derde wereldlanden, bijvoorbeeld in India en China, aldus het jaarverslag. Volgens drs. Harm Schelhaas, voor zitter van het Produktschap, is het on bevredigend dat aan een konkrete invulling en het operationeel maken van het Groenboek inzake strukture- le hervorming van de Europese land bouw de Europese Commissie kennelijk nog niet is toegekomen. Minstens de helft van de E.E.G.- boeren is nu al niet meer nodig. Als het realiseren van de mooie plannen zo doorgaat als nu, zal het nog jaren kunnen duren, vóór de eerste ha grond uit produktie is genomen. Het verder uitwerken van de grote aanzet ten, die werden gegeven in dit Groen boek, heeft de hoogste prioriteit, aldus de voorzitter in het recent ver schenen jaarverslag over 1985 van dit produktschap. De heer Schelhaas doet tot slot een dringend beroep op de EEG-autoriteiten meer wilskrach- drs. H. Schelhaas tig alle mogelijkheden te benutten de overschotvoorraden boter op korte termijn te verkleinen. Het zou thans mogelijk zijn 300.000 ton gedenatu reerd botervet af te zetten op de we reldmarkt voor vetten zonder deze markt of de zuivelmarkt te verstoren. Om een eind te maken aan het dum pen van dierlijke mest in bossen en op kapvlakten heeft het bestuur van het Bosschap een verordening vast gesteld. Op grond daarvan is het ver boden dierlijke meststoffen te gebruiken, te doen of te laten gebrui ken op bosgronden en op kapvlakten, waarvoor een verplichting tot herbe planting bestaat. Deze regeling is op 21 juni jl. in werking getreden. Het dumpen van dierlijke mest is uit bosbouwkundige 'overwegingen zeer nadelig. De kwaliteit van de groei plaats wordt er sterk nadelig door beïnvloed. Het Bosschap kan onthef fing verlenen van het verbod als het gebruik van dierlijke meststoffen uit bosbouwkundige overwegingen ver antwoord is. De regeling heeft een tijdelijk karak ter en zal van rechtswege vervallen als de Wet Bodembescherming van kracht wordt. De naleving van de verordening zal streng worden gekontroleerd. Over treding levert een strafbaar feit op en kan worden bestraft met een hechte nis en/of een geldboete. Daarenboven kunnen bijkomende straffen worden opgelegd. Aldus het Bosschap. Het milieubeleid moet sterker doorwerken in het ekonomisGh en het internatio naal beleid Het Indikatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 (IMP-Milieu- beheer) is een goede stap naar een krachtiger en beter samenhangend milieubeleid. De samenhang met an dere beleidssektoren komt echter nog onvoldoende uit de verf. Over de lan ge termijndoelen wordt onvoldoende duidelijkheid verschaft. Dit schrijft de Natuurbeschermingsraad in een ad vies dat is opgesteld naar aanleiding van het IMP Milieubeheer 1986-1990. De Raad wijst er op dat het milieu beleid in zijn uitwerking te veel is ge richt op het korte termijnbeleid. Mede hierdoor wordt onvoldoende aan dacht besteed aan het voorkómen van toekomstige milieuproblemen. Het milieubeleid loopt over twee sporen. Aan de ene kant is het gericht op het effekt: het bereiken van een algeme ne (en een bijzondere) milieukwaliteit. Aan de andere kant is het beleid ge richt op de bronnen van mileuveront- reiniging. Dit draagt het gevaar in zich dat van vergaande maatregelen wordt afgezien, ook in gevallen waar ingrijpen dringend gewenst is. Stimu leren van gewenst gedrag bijvoorbeeld door financiële prikkels (autokosten die sterker toenemen met het aantal gereden kilometers) verdient overwe ging, aldus de natuurbescher mingsraad. Ondanks een lagere melkproduk- tie is de zuiveleksport in 1985 op peil gebleven en was Nederland de grootste eksporteur ter wereld van kaas, boter, gekondenseerde melk en niet-magere melkpoeder. De waarde van deze eksport be droeg in totaal 7.530 miljoen gul den, waaraan kaas met 2.495 miljoen veruit de belangrijkste bijdrage leverde. Opvallend is verder dat de bete kenis van kleine en speciale pro- dukten toeneemt. De eksport van melkdranken, melkpreparaten, lactose en verduurzaamde wei le verde in 1985 ruim 900 miljoen gulden op. Dit blijkt uit de cijfers in de Zui- velwijzer 1986, een uitgave van Het Nederlands Zuivelburo. De belangrijkste gegevens over pro duktie, verbruik en eksport van het voorbije zuiveljaar zijn er in samengevat. Zojuist is verschenen de 4e druk van de Landbouwkwaliteitswet, deel 61 uit de Editie Schuurman en Jordens Nederlandse Staatswetten. Tot de oudste wetten op het gebied van de landbouw behoren in Neder land die tot regeling van de kwaliteit van zijn voortbrengselen. Het oog merk is te voorkomen, dat de afzet - vooral naar het buitenland - zal in krimpen tengevolge van gerecht vaardigde klachten over kwaliteit. De regeling moete dienen als wette lijke grondslag voor het hooghou den van de naam van het Nederland se produkt en voor het verwerven, behouden en uitbreiden van afzetge bieden. Een en ander uiteraard ten einde de landbouwbevolking een re delijke levensstandaard te ver zekeren. De verdere uitbouw van de Land- bouwkwaliteitswetgeving zal - kon- form de bedoelingen - tevens tot de afbouw van de wetgeving op basis van de Landbouwuitvoerwet 1938 leiden. Dit proces nadert zijn vol tooiing. In dit deeltje is een aantal regelingen opgenomen, die, hoewel niet gebaseerd op de Landbouwkwa- Shell Research Ltd. zal 12 miljoen investeren in het Sittingbournè Re search Centre in Kent, Engeland, voor de uitbreiding van het onderzoek naar de bestrijding van schadelijke schimmels in land- en tuinbouw. De investering is een onderdeel van de strategie ter versterking van de posi tie van Shell Chemie in gewasbescher mingsmiddelen. Voor dit doel zijn voor de komende jaren nieuwe pro- jekten en investeringen in voorbe reiding. Om een intensief onderzoek naar schimmels mogelijk te maken, zullen 1.750 m2 aan kassen en een diensten centrum van 960 m2 worden ge bouwd. Het komplex zal in 1987 in gebruik zijn. De nieuwe faciliteiten betekenen een geavanceerde benade ring van deze research. Het milieu in de kassen zal worden bestuurd door een automatische regeling van tempe ratuur, licht en vochtigheid. Daar door kan het gehele jaar door een breed skala van plantenziekten wor den bestudeerd. Computers zorgen voor het verzamelen en verwerken van de gegevens, die de wetenschap pelijke staf gebruikt bij de ontwikke ling van nieuwe middelen tegen plantenziekten. Ruim vijftig traktoren en zo'n 5.000 belangstellenden waren afgelopen zaterdag richting Kapelle getrokken om daar op het terrein van de heer I.S. v.d. Maas het groots Trekker- Trek-spektakel te gaan meemaken. Deze wedstrijd in de A-klasse, dit jaar voor de tweede maal in Kapelle georganiseerd door Trekker-Trek Midden-Zeeland - was ook nu weer letterlijk en figuurlijk een daverend sukses. De meeste punten behaalde zaterdag P. van Strien uit Hellevoetsluis met Heartbreaker. E. Dijkstra uit Nage len werd met Renosaurus eerste bij de 3,4 ton vrije klasse, de 4,4 ton vrije klasse werd gewonnen door J. van Alphen uit Bladel met Popeye waarmee hij, door Popeye te ver zwaren (spinazie?) ook de 5,7 ton vrije klasse won. Als het aan Trekker-Trek Midden- Zeeland ligt worden deze wedstrij den in Kapelle een jaarlijks terugke rend evenement. Zeker is dat echter nog niet want de Nederlandse Trekker-T.rek-Organisatie - die voor de 2e wedstrijden toestemming moet geven - wil festiviteiten zo eerlijk mogelijk over het land verdelen. liteitswet, naar hun inhoud en strek king sterke verwantschap met deze wet vertonen, nl. de Wet grensover schrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en haar uitvoeringsregelingen. Deze wet strekt ter uitvoering van een in inter nationaal verband tot stand geko men regeling. Deze vierde druk is bijgewerkt tot 1 februari 1986 en bewerkt door Me vrouw Mr. A.C.M. Braams en Mr. A.C. Loeb, Hoofdambtenaren bij het Ministerie van Landbouw en Visserij. De prijs van deze uitgave bedraagt ƒ42.50. Wees voorzichtig met REINI GINGSMIDDELEN VOOR DE MELKAPPARA TUUR. Zorg dat verschillende soorten midde len niet door elkaar komen. Kort geleden gebeurde een ernstig on geluk doordat middelen verkeerd werden gebruikt. Berg de midde len op in een kast, zodat kinde ren er niet bij kunnen. STAPELS KUNSTMESTZAK- KEN gaan gauw schuiven. Als kinderen op zo'n stapel zakken spelen, kunnen er ernstige onge lukken gebeuren. Wees sekuur, plaats de zakken zodanig, dat wegschuiven niet mogelijk is. DE OPBRENGSTEN staan mo menteel onder druk, de kosten blijven stijgen. In enkele gevallen komen financiële problemen voor. Meestal is dit het eerst te merken aan het oplopen van de veevoer schuld. Neem tijdig kon- takt op met de bank om zonodig een herfinanciering toe te passen. Als er een REGENINSTALLA TIE OP HET BEDRIJF is, moet er steeds een z.g. thermische be veiliging ingebouwd zijn. Deze beveiliging komt in werking als de motor te heet wordt. Deze bevei liging moet zeker aanwezig zijn, als met een stationaire motor of trekker beregend wordt. Er is de laatste weken UITSTE KENDE VOORDROOGKUIL GEWONNEN. De hoeveelheid is misschien wat minder dan vorig jaar, de kwaliteit zal zeker beter zijn. Zorg dat het goede voer goed blijft! Wees sekuur op de afdek king, zorg dat de plastik niet stuk gaat. Op ELK MELKVEEBEDRIJF is een AFKALFSTAL GEWENST. Gebruik een afkalfstal zoals het behoort; ontsmetten en schoon maken als een dier heeft gekalfd. Een goede hygiëne bij het afkal ven moet de basis zijn om gezon de kalveren te houden. De kalveren zijn duur, houdt ze in leven! IN DEZE TIJD van het jaar bestaat weer GEVAAR voor het optreden van UIER WRANG. Vooral in houtrijpe gebieden is de kans op besmetting het grootst. Het gebruik van bijv. oorflappen geeft meestal een goede bescher ming. Vraag Uw dierenarts om advies. Nog steeds zijn er GROTERE MELKVEEBEDRIJVEN die NIET BIJ DE MELKKONTRO- LE zijn aangesloten. Dit is ver keerde zuinigheid! Via de melkkontrole wordt inzicht ver kregen in de produktie- mogelijkheden van iedere koe. In iedere veestapel komen minder goede dieren voor. Via de kontro- le kan dan goed worden gese- lekteerd. Vrijdag 11 juli 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11