Q verzekeringen "Z zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Kommentaar Wildschade Bij Verzekeringen ZLM schijnt de zon VRIJDAG 11 JULI 1986 74e JAARGANG NO. 3835 land- en tuinbouwblad ^en ho"anderlaan 10 IVI tel: 01100 - 38000 De hitte van de afgelopen weken dreef de koeien naar schaduwrijke plekjes, zoals hier onder de laaghan gende takken van een oude eik. Dorst zullen deze dieren overigens niet geleden hebben. (Foto Ab Westerbeek). Try-outs, Onlangs is er een konsept-kadernota verschenen 'Naar agrarische opleidingscentra'. In deze nota wordt aangegeven hoe het middelbaar- en lager agra risch onderwijs kunnen anticiperen op de komende ontwikkelingen in enerzijds de agrarische sektor en anderzijds het voortgezet onderwijs. In deze nota wordt vervolgens uitgewerkt dat deze ontwikkelin gen het best kunnen worden opgevangen in zoge naamde agrarische opleidingscentra (AOC) waarbij een AOC waarbij een AOC wordt gedefinieerd als 'een instituut dat scholen voor initieel agrarisch be roepsonderwijs c.q. beroepsoriënterend onderwijs in een regio onder één bevoegd gezag samenbrengt dan wel in een federatief verband voegt waaraan een gro te mate van delegatie van bevoegdheden plaatsvindt; het geeft tevens uitvoering aan andere vormen van agrarische opleiding en ontwikkeling, als regel in sa menwerking met derden'. Uit de verdere verklaring blijkt o.a. dat één of meer dependances tot de moge lijkheden behoort. Met zo'n AOC wordt beoogd ver sterking, bundeling en konsentratie van het agrarisch beroepsonderwijs te bewerkstelligen. Overwogen wordt om een beperkt aantal eksperimenten met een 'try-out'-karakter te starten. Om voor zo'n eksperi- ment in aanmerking te komen moet wel voldaan wor den aan een aantal randvoorwaarden waaronder bestuurlijke konsensus en brede deelname c.q. sa menwerking om voldoende potentieel te halen. Vol gens de konsept-nota zal de ontwikkeling van AOC's een hoge prioriteit moeten krijgen. Dit impliceert o.a. dat bij het oplossen van huisvestingsproblemen in een regio de bereidheid om te komen tot een AOC zwaar zal wegen. Met de AOC's wil men ook de zogenaam de OVO-relatie (onderzoek-voorlichting-onderwijs) op provinciaal nivo versterken. Het ligt volgens de nota voor de hand deze relatie te leggen via de Provinciale Raden voor de Bedrijfsontwikkeling en de POOC's. Het lijkt mij dat de ontwikkeling naar AOC's op zich zelf een goede zaak is en kan leiden tot versterking van het agrarisch beroepsonderwijs. Voor Zeeland kunnen wij ons afvragen hoe een en ander moet wor den ingevuld. Moet de regio beperkt blijven tot Zee land of tot het zuidwestelijk kleigebied, hoe zit het met de huisvesting, wat gebeurt er met 'Schoondijke' en hoe zetten we de zaak bestuurlijk op, zijn zo enkele vragen die beantwoord zullen moeten worden. Ook vraag ik mij af of de Provinciale Raden voor Bedrijfs ontwikkeling in hun huidige opzet bij voorbaat het aangewezen platform zijn voor de provinciale OVO- relatie. Ik werp deze vragen op omdat ik vind dat wij gezien de ontwikkelingen in met name de akkerbouw snel in moeten spelen op de mogelijkheden om te ko men tot een AOC. De vragen geven aan dat er in de zuidwestelijke situatie alle reden is om te opteren voor een eksperimenteel AOC voor de regio Zee land/Zuidwest Nederland. Wat mij betreft kan die aanvraag nu de deur uit. Wildschade is in landbouwkringen altijd een veel besproken onderwerp. In het (recente) verleden zijn daarover - onder andere via de ZLM - zelfs verschillen de principiële procedures gevoerd. Onlangs is er weer een procedure over wildschade afgesloten. Het ging als volgt: In juli 1981(1) had een boer last van (onbe schermde) huismussen en (beschermde) ringmussen in zijn wintertarwe. Omdat hij de huismussen niet af Op de algemene ledenvergadering, welke gehouden werd op 20 juni j.l. in Axel scheen letterlijk en figuurlijk de zon. In een lommerrijke omgeving werden de voorstellen van het bestuur door de vergadering unaniem aangeno men. Onze voorzitter de heer I. van Nieuwenhuyzen schetste de goede gang van zaken bij onze maatschappij. Na de vergadering werd onder leiding van kringvoorzit ter M. Boogerd een interessante bustocht door het gebied van de kring Axel gemaakt. Een uitgebreid verslag van onze jaarvergadering treft u aan op pagina 7. Op 1 augustus gaat onze vertegenwoordiger de heer G. Huizing van zijn pensioen genieten. Onze medewerker de heer J.J. Bolier gaat zijn plaats innemen. Alle relaties van de heer Huizing in Oost- en Noord-Brabant hebben per soonlijk bericht ontvangen over deze verandering. Verzekeringen ZLM is de heer Huizing veel dank verschul digd. Zijn vriendelijk en openhartig optreden deed vele Oost-Brabanders besluiten hun verzekeringsbelangen aan de heer Huizing toe te vertrouwen. Mede namens het bestuur dank ik de heer Huizing en zijn medewerkster har telijk voor alles wat zij voor Verzekeringen ZLM en onze leden hebben gedaan. Vakantie Deze week zullen weer velen met vakantie gaan. Ook de medewerkers van Verzekeringen ZLM gaan er even tus sen uit om te genieten van de zon. Wij trachten de werk zaamheden intussen zo te regelen dat er geen achterstanden ontstaan in de afwikkeling van zaken. U kunt daarbij mee helpen door inbraakpreventiemaatregelen te nemen en op weg naar uw .vakantiebestemming de (buitenlandse) ver keersregels goed in acht te nemen. Mocht u toch iets overkomen dan is het goed ons tele foonnummer 01100-38000 bij de hand te hebben. Onze leden zullen wij met raad en daad terzijde staan, waar zij zich ook bevinden. Voor u vertrekt raad ik u aan even onze polisafdeling te bellen voor het afsluiten van een reis verzekering. Verstandige leden doen dat! Goede reis. H. Doeleman Hzn direkteur kon schieten zonder ook de ringmussen te raken vroeg hij een afschotvergunning voor de ringmussen Deze werd geweigerd omdat het slechts om een ge ring aantal ringmussen zou gaan. Inmiddels had de boer wel schade geleden en daarom werd de wild- schadekommissie ingeschakeld. De wildschadekom- missie adviseerde gunstig t.a.v. vergoeding van de geleden schade door het Jachtfonds. Dit werd echter door het Jachtfonds - ook in beroep - afgewezen, eveneens omdat het aantal ringmussen zeer gering zou zijn geweest. Bleef over de weg naar de Raad van Staten. De uitspraak van de Raad in juni 1986 - vijf jaar na de opgetreden schade - was eveneens nega tief o.a. ook op basis van het geringe aantal ringmus sen. De Raad heeft verder in aanmerking genomen dat 'bij het uitoefenen van de jacht altijd een zeker, re delijkerwijs niet uit te sluiten, risiko aanwezig is dat ook ongeoorloofd wild of gevogelte wordt getroffen'. En hier rijzen bij mij de vragen. Wat is een 'zeker' risi ko? Onze man heeft precies de procedure gevolgd maar moet uiteindelijk wel op de blaren zitten. De vraag is dus: Waar ligt de grens dat men zijn gang mag - zelfs moet - gaan en wanneer is men strafbaar wegens het afschieten van beschermd wild en/of ge vogelte. Ik zou het niet weten. Enkele ringmussen tussen tientallen huismussen is inderdaad gering. Maar hetzelfde geldt voor tientallen ringmussen tus sen honderden huismussen. En waar ligt de grens bij nog zeldzamer wild en gevogelte? Hoe gering is dan gering? Het is maar hoe je het bekijkt en de praktijk zal zijn konklusies wel trekken. Ik voorzie dan ook dat er nog wel enkele 'try-outs' nodig zullen zijn om de gren zen te trekken. Met deze uitspraak van de Raad van State is niet alleen de betreffende boer van de regen in de drup gekomen. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1