Zet HAK groentetelers acuut voor het blok? Bestrijding van wortelvlieg moet worden aangepast ,,Hak-directeur Van den Dool: situatie te somber ingeschat Voedings- en genotmiddelenindustrie staat voor nieuwe uitdagingen Westeuropees vlasareaal met ruim 21% gedaald Uienkommissie wil uitbetaling teler naar kwaliteit veldgewas Met biologische bestrijding verrassend veel mogelijk Wordt Bintje door v. Gogh verdrongen? GRONINGEN, GIESSEN, ASSEN - Grote commotie deze week rond het glasconservenbedrijf Hak B.V. in Giessen naar aanleiding van berichten in de Noordelijke pers. Hak B.V. kan de telers contractanten over 1987 geen uitbetalingsgarantie geven. Over 1986 zal zeer waarschijnlijk wèl worden uitbetaald. Commercieel directeur K.J. van den Dool hierover: "De lopende contracten worden door Hak gegarandeerd tot en met 1986. Er is met de telers gesproken over 1987. Als zij vragen om een betalingsgarantie over 1987 zeg ik: ik vind het onzakelijk daarover te discussiëren. De contracten voor 1987 zijn nog niet eens afgesloten". Van den Dool voegt hieraan toe, dat Hak alleen werkt met seizoencontracten die ieder jaar oktober, november opnieuw met de telers worden afgesloten. Eerder meldde directeur A. Hak eveneens in de Noordoostelijke pers dat de financiële positie van Hak niet al te rooskleurig is. Deze week kwam daar het bericht overheen, dat Hak onder druk van de Nederlandse Middenstands Bank (NMB) eenzij dig de uitbetalinstermijn aan boeren heeft verlengd van 35 tot 45 dagen. Conclusie: touwtrekkerij tussen boe ren en de handelsbank om de centen. Voor veel boeren is de NMB nu de kwaaie pier, ook al hebben ze hun jaarcontracten met Hak afgesloten. Directeur Van den Dool reageert: "Bij een jaaromzet van 120 tot 130 miljoen gulden is zo'n financiering binnen de conservenindustrie geen uitzondering. We hebben te maken met een kort teeltseizoen, korte ver werkingstijd en grote voorraden met een ruime voorraadfinanciering". Van den Dool noemt de verhouding van Hak met de NMB goed. Als be wijs voor deze stelling haalt hij de bereidheid van deJ^IMB aan bij een lopentTTnvesteringsprogramma een nieuwe etiketteerlijn te financieren. Kosten: enkele miljoenen. "Bij Hak wordt gemikt op een jaarlijkse groei van 5 tot 10 procent. Hak is een be drijf met een grote financieringsbe hoefte. We zijn teruggegaan van drie bedrijven naar één. En dat hebben we dan ook zo modern mogelijk in gericht". Kortom, in de ogen van Van den Dool is het geschetste beeld van Hak te somber. Coöperatieve deelname Bij Hak wordt gewoon te weinig ver diend om aan alle verplichtingen te voldoen. Een van de grootste groen- teverwerkende bedrijven in Neder land dreigt op de fles te gaan door het bijna spreekwoordelijke gebrek aan financiële armslag in de conser venindustrie. Rotte appels Koöperatieve deelname is de oplos sing, zegt men in de landbouw. Daarbij wordt in eerste instantie ge dacht aan topkoöperaties als Suiker- Unie, Cebeco-Handelsraad en de Rabobank. Van die kant blijft het echter opvallend rustig. Suiker-Unie verklaarde geen interesse te hebben. Cebeco-Handelsraad houdt zich af zijdig. Tragisch is, dat juist een be drijf dat wel op tijd moderniseerde en dus financieel de nek uitstak de klappen moet krijgen. Van al dat gemodder in de hele Ne derlandse konservenindustrie dreigt nu de groenteteler de dupe te wor den. Die kan naar zijn centen flui ten, als de NMB onverhoopt de re kening bij HAK komt inkasseren. Vandaar juist nu geluiden over nieu we boerenkoöperaties. Het Noord-Oosten: Nieuwe boerenkoöperaties? Het felste protest tegen de gang van zaken in de konserven kwam uit het Noord-Oosten van het land. Niet verwonderlijk. Daar worden markt- ordeningsprodukten geteeld en tik ken de Brusselse prijsdalingen het scherpst aan. Besloten werd tot een rapport over de konserven. Geschre ven door het sekretariaat van de hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap. Groninger Mij. voorzitter J.D. Leeuwma denkt bij achterwege blijven van andere oplossingen aan nieuwe boerenkoö peraties, met steun vanuit de koöpe ratieve wereld. Leeuwma wil af van alle onzekerheden en wisselvallighe- Tot nu toe werd ten aanzien van een tweede behandeling van de wortel- vlieg met diazinon in winterworte len, een veiligheidstermijn aange houden van twee maanden. Geble ken is nu dat deze- termijn tekort is om in 'alle gevallen het gehalte aan residu van diazinon terug te brengen tot een hoeveelheid die hier en in het buitenland toegestaan wordt als resi dutolerantie. Op korte termijn zal nader onder zoek dienaangaande worden ver richt. Zolang dit hernieuwde onder zoek niet is afgesloten zal moeten worden volstaan met een aanpassing van het oude advies. De vraag of een gewasbehandeling op zijn plaats is, is daarbij niet in het geding. Van gebied tot gebied kan de noodzaak daartoe uiteenlopen. Maar een plaatselijk vrij sterke uit breiding van het areaal, een hoge ziektedruk in 1985 en omschakeling van Phytosol naar Birlane bij de eer ste toepassing in het voorjaar zijn faktoren die bezinning op de nood zaak van een tweede behandeling meer dan ooit noodzakelijk maken. Advies 1986 voor de bestrijding van wortelvlieg d.m.v. een gewasbehan deling met diazinon - Maak alleen gebruik van een ge wasbehandeling met diazinon als wortelen langer dan drie maanden op het veld staan - Gebruik de juiste dosering! Ga hierbij zeer nauwkeurig te werk - Spuit niet later dan 15 juli - Hanteer in elk geval een veilig heidstermijn van drie maanden - Voer absoluut geen rijenbehande- ling uit met diazinon. Ten eerste is dit verboden; ten tweede zal dit veel hogere residuen opleveren De specialisten gewasbescherming, J. van Mourik P. Verhage In België, Frankrijk en Nederland is een eerste - weliswaar nog voorlopig - beeld verkregen van het vezelvlasa reaal 1986. De algemeen verwachte inkrimping van het areaal is dit jaar blijkbaar toch een feit geworden. Dit kon trouwens al worden ver wacht, vooral rekening houdend met de onlangs gepubliceerde cijfers m.b.t. de inschrijving voor de keu ring van zaailijnzaad, die in België en Nederland een inkrimping t.o.v. 1985 vertonen met resp. 22 procent en 26,5 procent. Dit staat in 'Vlasberichten' van 27 juni, het wekelijks informatieblad voor de vlassektor van onze zui derburen. Vier achtereenvolgende jaren werd in West-Europa meer tekstielvlas ge- Op dinsdag 24 juni 1986 heeft de ui- enkommissie van het Produktschap zich gebogen over de vraag hoe men kan komen tot uitbetaling naar kwa liteit voor veldgewas uien. De huidi ge wijze van verrekening tussen teler en sorteer- en pakstation houdt meestal onvoldoende rekening met de kwaliteit. Als men zou kunnen komen tot een uitbetaling naar kwa liteit zou dat een stimulans kunnen vormen voor een optimale zorg voor het produkt. De Bond -van Verzendhandelaren en het Landbouwschap zijn in onder ling overleg al een eind op weg met voorwaarden voor tarrering, nu moet de bemonstering en de beoor deling van de uien op zich nog nader uitgewerkt worden. Het IBVL en de SNUiF hebben plannen om dit in het komende seizoen uit te proberen. Een belangrijke uitspraak is door de Uienkommissie gedaan over het ge bruik van een beeldmerk. In Neder land geproduceerde en verpakte uien van de klassen I en II NL moeten volgens de Uienkommissie bij uit sluiting van andere uien hiervan ge bruik kunnen maken. Aan de leveranciers van uienzaad zal de Uienkommissie vragen de kiem- kracht op de verpakking te ver melden. Ook in de toekomst zal de voedings- en genotmiddelenindustrie te maken hebben met de overschotproblema- tiek van de Europese Gemeenschap, nationale milieuwetgeving en een steeds kritischer konsument. Deze ontwikkelingen stellen de be drijfstak voor de uitdaging zijn in ternationale konkurrentiepositie te handhaven, en waar mogelijk te ver sterken. Van bedrijfsleven en over heid zal een inspanning worden ge vraagd op het gebied van markton derzoek, produkt- en procesvernieu wing, onderwijs, kwaliteit en afzet bevordering. Een en ander blijkt uit de geaktuali- seerde sektorbeschrijvingen van de Bedrijfstakverkenning Voedings- en Genotmiddelenindustrie 1980. Deze aangepaste versies (die zijn afgeslo ten tussen januari 1984 en april 1986) heeft de direktie verwerking en afzet van agrarische produkten (VAAP) van het ministerie van land bouw en visserij gebundeld uitgege ven. Per sektor worden knelpunten en perspektieven geschetst, die in het overleg tussen overheid en be drijfsleven tot gezamenlijke aktie- punten kunnen leiden. Er zijn beschrijvingen gemaakt van de voedings- en genotmiddelenin dustrie - algemeen, zuivel, vlees, pluimvee, mengvoeder, suiker, aar dappelen, zetmeel, groente/fruit, gedistilleerd, bier, frisdranken, meel, brood/banket, margarine/vet ten/oliën cacao/chocolade/suiker werk, koffie/thee en eiprodukten. De afgelopen jaren kende de voedings- en genotmiddelenindustrie een bevredigende ontwikkeling. Het produktievolume steeg met gemid deld 2% per jaar, ongeveer 0,5% meer dan in de totale industrie, waarmee de voedings- en genotmid delenindustrie haar reputatie van re gelmatige groeier, ook in tijden van recessie, heeft weten te behouden. teeld, om in 1985 op te lopen tot het grootste areaal van de laatste 20 jaar. Op grond van nieuwe cijfers komen we in de 3 landen samen aan een uit zaai van 56.278 ha, wat 15.458 ha of 21,5 procent minder is dan vorig jaar. De sterkste relatieve inkrimping vin den wij terug in België, waar de uit zaai met 27 procent terugliep. In Ne derland raamt men de min-uitzaai op iets meer dan 23 procent. De evo lutie op Westeuropees vlak wordt in hoofdzaak bepaald door Frankrijk. Het areaal dat in aanmerking zou komen voor de vezelindustrie ligt er ruim 20 procent lager dan verleden jaar. Op het gebied van biologische bestrijding is meer mogelijk dan veel mensen denken. Lang niet alle tuinders weten dat biologi sche bestrijding langer werkt, geen nevenwerking heeft en bij ontwikkeling veel voordeliger is ten opzichte van chemische ge wasbeschermingsmiddelen. Dit werd de Gewasbeschermings kommissie van de NTS onlangs voorgehouden door prof.dr. I.C. van Lenteren, Vakgroep Ento mologie van de Landbouwhoge school te Wageningen. Het aantal toelatingen van chemi sche middelen wordt steeds kleiner. Dat komt vooral door het strengere toelatingsbeleid. Om in de tóekomst toch goed uit de voeten te kunnen op het gebied van gewasbescherming, zal het werken met biologische ge wasbescherming, meer aandacht moeten krijgen. Zo'n 20 jaar werd in Nederland nu gewerkt met biologische gewasbe scherming. De resultaten zijn bij een terugblik hoopgevend te noemen. Een aantal systemen wordt op grote schaal, vooral in de glastuinbouw, toegepast. Daarnaast vindt ook on derzoek plaats in de bloementeelt en vollegrondsgroente. Bij dit onder zoek draait het ondermeer om insek- ten, hormonen, waardplantresisten- tie en natuurlijke vijanden. Erg belangrijk bij biologische ge- Witte vlieg, die biologisch al zëer goed te bestrijden is. wasbescherming zijn demonstratie- objekten, omdat de tuinders in de praktijk zelf de resultaten kunnen komen bekijken. Daarom ook is de NTS-gewasbeschermingskommissie voorstander van een aantal goede demonstratieprojekten. De kommis sie wil hieraan zo mogelijk een bij drage leveren. Prof. Van Lenteren noemde tot slot nog enkele beper kingen op het gebied van de biologi sche gewasbescherming. Volgens hem moet er meer onderzoek naar nieuwe mogelijkheden worden ge daan en dient de produktie groter en den in de teelt van vollegrondsgroen te: "Als de prijs hoog is willen ze, dat we zo snel mogelijk leveren. Bij een lage prijs kunnen we naar ons geld fluiten. Als die boeren geen geld meer krijgen, zullen we het zelf moe ten doen. Net zoals vroeger bij de aardappelzetmeelindustrie. De top koöperaties zijn niet uit beeld, maar we moeten de sektoren niet teveel door elkaar halen". Vuist naar de afzet Ook VBB-voorzitter W. Trip toont zich voorstander van een koöpera tieve aanpak. Op die manier kan een vuist naar de afzet worden gemaakt. Ook biedt zo'n koöperatieve bena dering meer kontinuïteit voor de te ler. Dat laatste vindt Trip uitermate belangrijk. Tenslotte is een koöpera tieve konservenindustrie beter voor de boer z'n geld, en daar gaat het toch allemaal om bij die broodnodi ge alternatieven voor het tegenwoor dige bouwplan. Een koöperatieve industrie heeft een andere positie tegenover de banken dan een partikuliere, meent de koö- peratief Trip. Het COVA-initiatief tot deelname van Suiker-Unie of an dere koöperaties aan de konserven industrie vindt hij een uitstekend idee. Maar dan moeten wel eerst de rotte plekken uit die bedrijfstak: "Het aanzuiveren van schuld zonder sanering, daar heeft geen enkele top- koöperatie belang bij. Trip staat niet te kijken van de NMB-houding bij HAK: "De NMB is een handelsbank en heeft een andere doelstelling dan een koöperatieve bank". Dat neemt niet weg, dat de VBB-voorzitter de bezorgdheid van de telers in het Noord-Oosten deelt. Soepele NMB Stafmedewerker J. van der Struik (DLG) benadrukt het belang van een gezonde konservenindustrie voor juist de Drentse landbouw. Daar zit ten traditioneel veel vollegronds- groentetelers. De affaire HAK is de ze week in het hoofdbestuur van het DLG aan de orde geweest. Ook het DLG vindt afhankelijkheid van het buitenland een slechte zaak. Een re geling met de NMB is de "eerste hobbel die moet worden genomen". De centrale en meest urgente vraag is nu: "Is de bank bereid wat soepel te zijn om verder te kunnen dit seizoen". Voorts was er een bijeenkomst van het overlegorgaan Vollegrond groenteteelt in Drente. Steef van Duin Het aloude aardappelras „Bint je" zal binnen enkele jaren een waardige vervanger krijgen, zo verwacht ir. A. Westmaas, direk- teur van het Friese kweekbedrijj Ropta-Zpc in Metsla wier Het nieuwe ras van Gogh, dat door het bedrijf is gekweekt, heeft zul ke gunstige eigenschappen, dat het de plaats van het bekende Bintje als Nederlandse consump tie-aardappel kan innemen. Aan de van Gogh-aardappel werd aandacht geschonken tijdens het afscheid van algemeen direkteur ir. J. Trip van het kweekbedrijf meer gespreid te worden aangepakt. Bovendien is een goede voorlichting op zijn plaats. Thema's Onlangs zijn afspraken gemaakt over de deelthema's van het NTS- hoofdonderwerp 'Gewasbescher ming'. Deze zijn: Mogelijkheden geleide- en geïnte greerde bestrijding (aug-okt). Spuittechniek en milieuwetgeving (nov-jan). Onderwijs en gewasbescherming (febr-mei). Om te komen tot een betere infor matiestroom over ziekten en plagen naar de fabrikanten en leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen wil de NTS komen tot een overlegbij eenkomst. Via de sekties en gewas kommissies zal dit worden opgezet. C.B. v. Bommel Ver. v. Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen Vrijdag 4 juli 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9