Nieuwe hoop in strijd iepeziekte Doorwas steekt weer de kop op! Het blijft toch wel erg lang droog... Mais ontwikkeld zich zeer gunstig Klein budget voor administratieve ruilverkaveling Prijs pootgoed in de lift 'Wisselende advisering' Op SCHOUWEN-DUIVELAND begon de groei er goed in te komen. De gewassen stonden er voor 23 juni dan ook goed bij. Wel zagen we hier en daar al wat droogteverschijnselen. Een zacht buitje kon iedereen dan ook wel ge bruiken. Echter 60 mm in zeer korte tijd bleek wel wat teveel van het goede. Vooral in het gebied Brouwersha ven, Zonnemaire, Dreischor is de ra vage groot. Andere delen van het eiland hebben gelukkig minder regen gehad. Zo'n 20-30 mm is een mooie hoeveelheid. In het gebied rond Zonnemaire zijn de aardappelruggen voor een groot deel verspoeld. Aan de windkant zien we de wortels en aardappeltjes bloot liggen terwijl aan de andere kant het blad in de grond vast is gespoeld. De ruggen die in de wind richting liggen hebben de minste schade evenals de wat later geplante percelen. Behalve de aardappelruggen zijn ook de witlof, paardepeen en gladio- lenruggen voor een deel verspoeld. Tarwe en gerst ging hier en daar neer al viel dit gelukkig mee. De grote vraag is nu wat er met de ruggen gebeuren moet. Met de aan- aarder er doorheen rijden zal in sommige gevallen mogelijk zijn. Waar het blad in de grond vast zit zal zeker schade gereden worden. Bovendien als er Sencor gespoten is gooien we grond met deze bodem herbicide op de blootliggende wortels. Er helemaal niets aan doen zal in ve le gevallen misschien nog het beste zijn. Ervaringen met dit soort geval len zijn er vrij weinig. Zoals zo vaak is het een kwestie van één en ander uitproberen en kijken wat het effekt is. Hebben de aardappels in boven genoemd gebied last van verspoe ling, doorwas komt op het hele eiland voor. Nadat we enkele jaren zonder doorwas gehad hebben steekt het nu toch weer de kop op. Omdat de gevormde knolletjes nog erg klein zijn valt de schade misschien mee. De bladrandkever, waarover in deze rubriek al meer geschreven is, is op diverse percelen nogal eens te laat of onvoldoende bestreden. Als we op deze percelen erwten of veldbonen planten optrekken zien we veel lar ven die de stikstsofknolletjes leeg- vreten. De bruine bonen staan hier en daar ook nog maar matig. Wat koud en nat weer na zaai of een verzwakking door het gébruik van een bodemher bicide hebben er voor gezorgd dat hier en daar wat voetziekte voorkomt. De overige gewassen staan er over het algemeen wel goed bij. De erw ten en veldbonen bloeien mooi. De tarwe staat volop in de aar en de meeldauwaantasting valt dit jaar erg mee. Ook de bieten groeien hard en veel percelen staan dan ook dicht. Jammer dan ook van die donderbui die in een bepaald deel van het eiland veel schade gegeven heeft. Hoe groot deze schade is moeten we afwachten. Wel is andermaal geble ken hoe sterk we afhankelijk zijn van het weer. Het is het risiko van het vak zullen we maar zeggen. Ook in ALTENA-BIESBOS is het al enkele weken achtereen echt zomer met temperaturen van 25 tot 30 gra den soms oplopend tot tropische waarden. Vele akkerbouwgewassen hebben daar dan ook gunstig op gereageerd en zich goed ontwikkeld. In ons ge bied is echter in 4 weken tijd maar een minimaal hoeveelheid regen ge vallen en beginnen vele gewassen en vooral de weilanden toch wel verlan gend uit te zien naar regen. Op zeer korte afstand van ons ge bied zijn vorige week wat zware bui en met hevige windstoten gevallen maar de hoeveelheid neerslag was bij ons minimaal en zou wat verkillen en neerslag zou vele van harte wel kom zijn. De gewassen vertonen gemiddeld een goed tot zeer goed beeld. Alleen enkele percelen gras bestemd voor zaadwinning laten het afweten en wel door opgelopen vorstschade van afgelopen winter. De veebedrijven hebben veelal hun eerste voorraad wintervoer ingekuild of gehooid maar de hoeveelheid die men heeft geoogst was gemiddeld maar matig. Mede door het koude voorjaar zou voor de hergroei van de gemaaide percelen de regen een welkom zijn. In Altena-Biesbos is zeer veel mais* gezaaid. Dit gewas heeft zich de laat ste weken zeer gunstig ontwikkeld. Dit belooft een goede opbrengst te worden, wat de veehouders weer wat gerust zal stellen. De heer J. van Veen, de voorzitter van de CBTB, vroeg zich recent voor de radio af of het wel nadelig is als er door droogte wat minder opbrengsten zou zijn. Hij noemde als voorbeeld de aar dappels die bij een goede opbrengst vaak lagere prijzen maken. Of men met die verlangens de te grote op brengsten een halt moet toeroepen trek ik zeer in twijfel. Een slecht ge was geeft vaak een geringe op brengst van de door de industrie ge vraagde fritesaardappels en die zijn toch bepalend voor een goed finan ciële uitkomst! Met de prijs voor een goed financiële uitkomst! Met de prijs van aardappels oogst 1985 is het nog steeds zeer droevig gesteld en is een prijsherstel haast niet meer mogelijk. In Den Haag wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw regeerak koord. Er zal zeer waarschijnlijk geen nieuwe staatssekretaris op het ministerie van landbouw komen. Of dit nog gevolgen zal hebben voor de landbouw zal de tijd leren. Wel zien wij allen reikhalzend uit in hoeverre de wensen van het landbouwschap in dit regeerakkoord naar voren komen en in hoeverre ze ook uitvoerbaar zullen zijn. In een volgende bijdrage voor deze rubriek zal bekend zijn in hoeverre de boeren in de toekomsti ge regeringsperiode op de medewer king van politiek Den Haag mogen rekenen. In het gebied van de Kring WEST ZEEUWS-VLAANDEREN is de druk van de ketel en veel akkerbou wers maken van de rustige periode ge bruik om een paar dagen met vakantie te gaan. Wat veel gemoede ren in ons gebied bezig houdt is de ad ministratieve ruilverkaveling. Als ik het goed begrepen heb is het voor Sluis/Aardenburg beschikbaar gestel de budget maar karig uitgevallen. Het budget bedraagt ongeveer 20% van wat bij een normale ruilverkave ling geldt en dat valt alle betrokkenen tegen. Dit betekent dat we de werken niet kant en klaar op een presenteer blaadje krijgen aangeboden maar dat er alleen voorwaarden scheppend werk kan worden gedaan. Met ande re woorden; de uitvoering zal mee moeten gaan met de ombuiging die we nu zien bij de financiële paragraaf. Mogelijk dat er nog wat meer valt te realiseren als de kommissie samen met Het lijkt erop dat de mens weer aan de winnende hand kan komen in de al meer dan 65 jaar durende strijd te gen de iepeziekte. Zo begint het omslagverhaal van het juni-nummer van het TNO- magazine Toegepaste Wetenschap. TNO-onderzoekers hebben in sa menwerking met het Phytopatholo- gisch Laboratorium 'Willie Comme- lin Scholten' in Baarn een bestrij dingsmiddel ontwikkeld en be proefd. De eerste resultaten zijn po sitief. De iepeziekte, die in 1919 in ons land werd ontdekt en waar sindsdien al honderdduizenden iepen aan zijn gestorven, wordt veroorzaakt door een schimmel. Deze schimmel, de Ophiostoma ulmi (0. ulmi), ook wel Ceratocystis ulmi genoemd, veroor zaakt uitstulpingen in de houtvaten, waardoor de vochttoevoer vanaf de wortels wordt gestremd. De schimmelsporen worden op de bomen gebracht door de iepespint- kever. In Amerika heeft men daar om getracht de ziekte tegen te gaan met insekticiden, maar dat veroor zaakte teveel andere schade. Ook is in de loop der jaren getracht iepesoorten te kweken met een gro tere resistentie tegen de ziekte. Aan vankelijk leek dit gelukt te zijn. Maar in het begin van de jaren ze ventig bleken ook deze nieuwe ras- Na weer een zeer zonnig weekend vol buitenleven moeten we konstate ren dat het toch wel erg lang droog weer blijft. In deze laatste week van juni heeft het nog wel geregend maar dat was in Zeeland plaatselijk zeer verschil lend. Op NOORD-BEVELAND wa ren dat maar buien van 8 tot 15 mm. Aan sommige gewassen zoals aar dappels en tarwe wordt die droogte toch al zichtbaar. De bieten staan er over het algemeen goed voor. On danks de late inzaai lijkt de ontwik keling van dit gewas z'n normale gang te gaan. Het gevolg daarvan zal zijn dat er dit jaar veel bieten zullen zijn. Er is ongeveer 138.000 ha bie ten ingezaaid, dus er zal een over schrijding van het Nederlandse maksimum-kwotum te verwachten zijn. Daarbij komt dan gelijk de vraag naar boven: moet er weer van systeem veranderd worden?? Want bij de invoering van het meng- prijssysteem in 1982 is afgesproken dat dit alleen kan funktioneren tot het moment dat Nederland struktu- reel te veel suiker gaat produceren. En op dat punt zullen we nu zo lang zamerhand terecht zijn gekomen. Aan de orde zijn dan weer de vra gen: Is het noodzakelijk dat er weer een kontraktenstelsel moet ko men? of, is er ook een ander systeem mogelijk wat tot produktiebeper- king leidt? en zal er daarbij genoeg aandacht en bescherming zijn voor de stabiele (Noord-Bevelandse) bie tenteler. Zal het systeem zoals dat in België nu* in 1986, in werking treedt mis schien een alternatief zijn? Dat wil dus zeggen een gemengd A B- kwotum waarvoor de mengprijs geldt, terwijl het daarboven gepro duceerde als C-suiker wordt aan gemerkt. Het is te hopen dat we op tijd weten, d.w.z. najaar 1986, wat het systeem voor 1987 zal zijn. Nu, in de zomer kunnen we alleen goed proberen te zorgen voor alle gewassen en vooral heel attent zijn op de hygiëne in ons bedrijf, zodat besmetting van allerlei ziekten niet plaats kan vinden. gemeenten en waterschap bepaalde zaken aan kan pakken. Gunstig is denk ik dat Zuidzan- de/Breskens en Schoondijke ook voor een administratieve verkaveling op de voorbereidingslijst lijken te komen. De gewassen staan er in ons gebied goed voor en we hebben de achter stand tot op een week na ingelopen. De afrijping van graszaad gaat met dit weer snel. De ziektedruk is in het al gemeen gering maar het blijft met de natte ochtenden en het hete weer op passen. Een ouderwetse winter wordt opge volgd door een zomer van dezelfde soort. Veel zon in de WESTHOEK. Onderbroken door een paar fikse onweersbuien die welkom vocht voor plant en dier brachten. Zoals altijd met deze vorm van neerslag zeer onregelmatig verdeeld. De één te veel, de ander te weinig. Terwijl de loop van de buien steeds de zelfde richting nemen. Dat komt dit jaar heel sterk naar voren. Zo kan het gebeuren dat een veld met uien de ene maandag blank stond en enige dagen later door wind en zon weer gedroogd was. De boer alert voor de ergste korstvorming heeft het hele perceel met de machine doorgehaald. Maar nauwelijks klaar met de arbeid pakken donkere wol ken samen en ontladen zich weer bo ven de zelfde velden. Weer schui mend water over het land. Op een paar kilometer afstand had men graag wat meer millimeters uit het glas gekapt. Hoeveel komputers men ook aanschaft en hoeveel weer berichten men verzamelt, dit zijn za ken waar de mens zich bij neer heeft te leggen. Het hoort bij het boeren vak. Te veel of te weinig en je mag dankbaar zijn als er geen hagel bij zit. Na dit verhaal de praktijk. Aller eerst de bieten. Dankbaar voor het water dat zij kregen laten ze een goed groeiend gewas zien met weinig onkruid. Hier en daar zie je een boer met de schrabber op pad, soms met vrouwlief of schoolverlaters. Er zijn ook velden waar na de spuitkar en wiedmachine geen werktuig meer aan te pas komt. Bij de uien ligt dit toch even anders. Daar ontstaan haarden met zwaluwtong. Perzik- kruid probeert met z'n rozige bloe metjes het geheel wat op te sieren. Als je akkerbouwer bent houd je er geen botanische tuin op na dus zit er maar één ding op: met een fles kou de thee naar het land en wieden. Er zijn nog wel middelen voor zulk on kruid maar de groei van de uien wordt er wel door vertraagd. Dik nekken is hetzelfde als vuil. Die kun nen straks ook niet in de schuur wor den gebracht. Ik dacht dat het beter was dat deze zelfde handen nu een schrabber hanteerden. Dan het gras voor zaad. Een mooie bloeitijd. Hoewel er blokken met Roodzwenk liggen die helemaal niet in het zaad schieten. Waarom is een vraag die nog niet beantwoord is. Wel is zeker dat de eigenaar eerst moet rekenen of hij de kombine er wel inzet. De stro- en hooihandelaar is dit jaar al vroeg op pad. Dat bete kent dat hij het wel ziet zitten met de prijs. Ook de prijs voor het pootgoed zit in de lift. Dus 'vrouwen bloot, handel dood' geldt niet voor alle sektoren. Het blauwe bloemetje van het vlas geeft tussen het vele groen kleur aan onze polders. Iedere dag een ander. Ze staan er prima voor en hebben de slagregens goed verwerkt. We waren bang voor een te zwaar gewas gerst. Die angst is over, want de gerst en ook de tarwe staan prachtig over eind. Gezond en wel. Zo beginnen we de eerste zomermaand, afhanke lijk van zon en regen, weer en wind. een gemakkelijkere keus kunnen maken uit hetgeen er aangeboden sen te worden aangetast, doordat een agressievere vorm van de schim mel was opgedoken. Het bestrijdingsmiddel dat voorals nog in staat lijkt de strijd met de schimmel aan te kunnen, is fenpro- pimorph. Dit is een reeds uit de landbouw en geneeskunde bekend fungicide. Het verhindert het groei proces van de schimmel, en in het geval van 0. ulmi verhindert het dat deze de zogenaamde mycelium-vorm aanneemt. 0. ulmi is een dimorfe schimmel, die zowel in gistvorm (bolletjes) als in myceliumvorm (draden) voorkomt. De gistvorm is voor iepen niet schadelijk, omdat dan de penetratie van de celwanden niet plaats vindt, en dus ook niet de verspreiding van houtvat naar hout vat. De Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting van WEST-ZUID- BEVELAND heeft een aantal weken terug haar 25-jarig jubileum groots gevierd. Het weer en zeer zeker het programma, dat de feestkommissie opgesteld had, is bij iedereen in de smaak gevallen. De Vereniging kan dan ook terug zien op een goed geslaagde dag. Op het Zuid-Bevelandse land gaat alles momenteel zeer snel door het aanhoudende warme weer. Dat geldt vooral voor de ontwikkeling van de tarwe. De ziekte ontwikkeling en ■met name die van meeldauw, in tar we, is zeer wisselend. Sommige per celen zijn een aantal weken terug al gespoten en andere nu nog niet. Net zo wisselend als de ziekte ontwikkeling is, is de advisering ten aanzien van de bestrijding van afrij- pingsziekte. Hoe vaker of hoe duur der wil mijns inziens niet altijd zeg gen dat het beter is zeker niet bij tar we van om en nabij de 45 cent. Voor de landbouwers zou overleg tussen de verschillende betrokkenen op z'n plaats zijn om tot een uniformere advisering te komen. Dat wil niet zeggen dat iedereen straks hetzelfde advies moet geven, maar dat we wel wordt. De stand van de aardappelen is/was zeer wisselend. Met de regen die we 10-12 dagen terug gehad hebben zal dit wel weg trekken. Desondanks was de opkomst onregelmatig. Dat was niet te verwachten doordat we laat gepoot hebben en de omstandig heden daarna gunstig waren voor een goede opkomst. De oorzaken verschillen vaak van perceel tot per ceel maar de Rhizoctonia loopt er toch min of meer weer als een rode draad doorheen. De eisen ten aan zien van Rhizoctonia moeten mis schien aangescherpt worden en/of er moet meer onderzoek komen naar nieuwe middelen om de Rhizoctonia te bestrijden. Want ook percelen die ontsmet waren met Solacol hadden opkomst problemen ten gevolge van Rhizoctonia. Door het goede weer van nu al een aantal weken trekken we misschien toch nog meer vakantiegangers naar Zeeland en dat is alleen maar goed. De meeste minikampings vinden we in Walcheren maar aan de kust langs de Oosterschelde kunnen er ook nog wat bij en een beetje ekstra inkomsten is op deze manier altijd welkom. Vrijdag 4 juli 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7