"Prijsbesluiten van eind april belangrijke stap voorwaarts in kader onderhandelingen GATT." Eksporterende landen passen beleid aan lage graanprijzen aan Familiebedrijven in de Ver. Staten bedreigd Landbouwschap wil referentiestelsel handhaven Tweede Tsjernobyl-rapport: radioaktiviteit aanzienlijk afgenomen Europese top in Den Haag: De Europese staats- en regeringsleiders hebben tijdens de Top in Den Haag de ministers van Landbouw een bemoedigende klop op de schou ders gegeven. Zij "konstateerden met voldoening", dat er dit jaar tij dig besluiten zijn genomen over de landbouwprijzen en aanvullende maatregelen en dat deze besluiten gaan in de richting van produktie- beheersing. De Europese Gemeenschap gaat dit najaar dus niet met lege handen naar de nieuwe onderhandelingen in het kader van het GATT (algemeen akkoord over handel en tarieven), waarbij de Ame rikanen niet alleen over handel maar ook over landbouw willen praten. De staats- en regeringsleiders hebben uitdrukkelijk verklaard, dat zij posi tief staan tegenover internationaal overleg over de aanpassing van het landbouwbeleid. Deze aanpassing mag echter niet beperkt blijven tot de EG. Ook de Amerikanen moeten hun landbouwbeleid bijsturen. De Europese Top in Den Haag heeft, zoals bekend, vooral in het teken gestaan van de vraag of de Europese Gemeenschap al dan niet sankties te gen Zuid-Afrika moet afkondigen. Daardoor bleef er relatief weinig tijd over voor de andere onderwerpen op de overigens informele agenda. De staats- en regeringsleiders hebben dan ook maar kort de internationale land bouwproblematiek besproken. Zoals bekend wordt deze problema tiek gekenmerkt door een groeiend aanbod en een stagnerende vraag op de wereldmarkt. Dit heeft geleid tot strukturele landbouwoverschotten in Amerika en in Europa. Deze over schotten kosten niet alleen veel geld. Ze hebben ook een heftige konkur- rentieslag op de wereldmarkt tot ge volg gehad, die met overheidssubsidies wordt uitge vochten. Vandaar dat de staats- en regeringslei ders zich hebben uitgesproken vóór internationaal overleg, zowel op mul tilateraal als op een bilateraal niveau, zodat het aanpassingsproces wordt vergemakkelijkt. Tegelijkertijd heb ben zij zich uitgesproken voor een verdere bijsturing van het gemeen schappelijk landbouwbeleid, zij het dat dit met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren. Enerzijds moet wor den vastgehouden aan de doelstelling der beginselen van dit beleid en moet er rekening worden gehouden met de belangen van de EG als exporteur. Anderzijds, zo heeft de Europese Top gekonkludeerd, "dient de totale pro- duktie beter te worden beheerst, zo dat deze produktie beter aan de marktsituatie is aangepast met als ge volg dat het aandeel van de landbouw in de overheidsuitgaven kan worden beperkt". Dat de Europese Top de prijsbeslui ten van eind april heeft geprezen als een belangrijke stap voorwaarts, is vooral ook een kompliment voor mi nister van Landbouw Braks, die het afgelopen halfjaar de landbouwraad heeft voorgezeten. Het Nederlandse voorzitterschap van de EG is over het algemeen geen groot succes gewor den. Voor Landbouw moet echter een uitzondering worden gemaakt. Minis ter Braks heeft in relatief korte tijd een hervorming van het Europese graanbeleid bereikt. Daarbij wist hij een nieuw Duits ve to tegen een verlaging van de graan prijs te voorkomen. In ruil daarvoor moest Braks wel nieuwe nationale steunmaatregelen van de Westduitse regering accepteren. De Duitse natio nale steun bleef met zevenhonderd miljoen gulden echter aanzienlijk on der de verlaging van de btw, waartoe Bonn vorig jaar besloot. Dit jaar kre gen de Duitse boeren een verlaging van hun sociale premies, wat bij het ontbreken van geharmoniseerde so ciale verzekeringen iets makkelijker te aanvaarden is. Braks heeft echter minder besparin gen in het gemeenschappelijk land bouwbeleid doorgevoerd dan Europees commissaris Andriessen had voorgesteld. De hervorming van het buitengewoon dure beleid in de rundvleessektor, waar eveneens gro te overschotten zijn ontstaan, werd uitgesteld tot eind van dit jaar. Noch tans is de voorgestelde beperking van de openbare aankoop van rundvlees een langgekoesterde wens van minis ter Braks. Prijsbesluiten vergen ech ter steeds compromissen. Een compromis, waaraan Nederland vermoedelijk met graagte heeft mee gewerkt, is het uitstel geweest van de vermindering van de melkquota met drie procent. Het gevolg daarvan is wel, dat er ook dit jaar in de EG te veel melk wordt geproduceerd. De boterberg is in mei met honderddui zend ton gegroeid tot 1,3 miljoen ton. De voorraad melkpoeder is gestegen tot 800.000 ton. Opvallend is, dat er onder het Neder landse voorzitterschap maar weinig werk is gemaakt van de socio- strukturele maatregelen, waarmee commissaris Andriessen de Europese boeren nieuwe toekomstperspektieven wil bieden. Het is evident dat een be perking van de produktie van graan, melk en rundvlees gepaard moet gaan met maatregelen, die de boeren finan cieel in staat stellen uit de landbouw te stappen of om te schakelen op an dere produkten of op een milieuvrien- delijke produktiewijze. In het prijspakket is overeengekomen, dat de ministers van Landbouw zich vóór 1 augustus over deze maatregelen zul len uitspreken. Zij moeten echter hun eerste diskussie over de voorstellen van Andriessen nog houden, zodat 1 augustus wel niet gehaald zal worden. De verwezelijking van de socio- strukturele maatregelen en de ombui ging van het rundvleesbeleid zullen het komende half jaar dus moeten ge schieden onder het Britse voorzitter schap. Want op 1 juli heeft minister Braks de voorzittershamer overgedra gen aan zijn Britse kollega Michael Jopling. (Jan Luijten, Den Haag) Lage Amerikaanse graanprijzen en een zwakkere dollar zouden kunnen leiden tot een aantal produktie- en beleidsveranderingen van andere grote graaneksporterende landen. Dit heeft Robert Thompson, ekono- misch specialist van het Amerikaan se ministerie van landbouw, onlangs gezegd in een werkgroep van de landbouwkommissie van de Senaat. Thompson zei te verwachten dat de Europese Gemeenschap ondanks da lende prijzen de graanproduktie zal blijven verhogen. Gunstige prijzen voor oliehoudende zaden zouden sti mulerend werken op het gebruik van eiwitrijke melen door de veehouderij en het graanverbruik ontmoedigen. Hierdoor zal de EG-graaneksport in 1990 zo mogelijk met 25% kunnen zijn gestegen, aldus Thompson. Ook ten aanzien van de EG- produktie van oliehoudende zaden zijn volgens Thompson prijsstimule- rende maatregelen te verwachten. De Gemeenschap zou daarmee in 1990 voor 22% zelfvoorzienend kunnen zijn, vergeleken met een zelfvoorzieningsgraad van 9% in 1983. Volgens Thompson is het zeer waar schijnlijk dat Canada de produktie van raapzaad en zonnebloemzaad zal verhogen naarmate de eksport- prijzen van oliehoudende zaden die van granen te boven zullen gaan. De Canadese voedergraaneksport zal in 1990 waarschijnlijk met een derde zijn teruggelopen als gevolg Eureka Vicon Tijdens de Eureka conferentie op maandag 30 juni in Londen is aan een High-Tech teeltbegeleidingssysteem van Vicon Landbouwwerktuigenin dustrie te Nieuw-Vennep de Eureka status verleend. Het betreft een expert-systeem dat gekoppeld aan vi suele informatiedragers (bijvoorbeeld laservision) de boer helpt bij het ne men van teeltbeslissingen tijdens de groei van het gewas. Het systeem kombineert algemene teelttechnische kennis met specifieke bedrijfsge gevens. Vicon besteedt ongeveer 5% van haar omzet aan research en ontwikkeling. Het High-Tech ontwikkelingsteam (25 manjaren) neemt hiervan een aan- van een uitbreiding van de veestapel waardoor minder voedergraan voor eksport beschikbaar zal zijn. Vol gens Thompson zal de produktie en eksport van Canadese tarwe in de ja ren '90 op het nivo blijven van in het begin van de jaren '80. In Australië zullen de lagere graan prijzen volgens hem leiden tot in krimping van het graanareaal naar mate de reeds teruglopende produ centenprijzen verder dalen. Ver wacht wordt dat het totale areaal in 1990 met 7% zal zijn ingekrompen, waarbij het grootste deel van de areaalsinkrimping zal plaatsvinden bij voedergranen. Volgens Thompson zullen dalende graanprijzen naar verwachting ook stimulerend werken voor de Austra lische veehouderijproduktie en zo mogelijk de eksport van zonne bloemzaad en raapzaad stimuleren. In Argentinië zal de pijn van lagere prijzen naar verwachting worden verzacht door een systeem van eksportheffingen in te ruilen voor een belastingstelsel dat is gebaseerd op het grondbezit. Hij gaf te kennen dat de binnenlandse Argentijnse prijsverhoudingen gunstig zullen uit werken voor oliehoudende zaden t.o.v. granen. Een en ander zal lei den tot een langzame groei van de Argentijnse graanproduktie en - eksport met daarin een afnemende rol voor de produktie en eksport van tarwe. (The Public Ledger) zienlijk deel voor haar rekening. Een bijdrage uit de definitie- en haal- baarheidsgelden biedt Vicon de mo gelijkheid om het projekt direkt een internationaal draagvlak te geven en werkelijk geavanceerde proposities te ontwikkelen. Door de koppeling van landbouwonderzoek aan High- Technology ontstaat een produkt dat de Europese landbouw op een hoger plan kan brengen. De landbouwtech- nische kennis die door de verschillen de instituten wordt aangeleverd voor het door Vicon gestimuleerde onder zoek kan vrij worden gepubliceerd en kan een bijdrage leveren aan de ont wikkeling van de landbouwkennis in Europa. Het Landbouwschap verzet zich te gen het voorstel van de Europese Kommissie om tegelijk met de af schaffing van het referentiestelsel voor Spanje en Portugal dit stelsel óók voor de Middellandse Zee landen (inklusief Canarische Eilan den) af te schaffen. De EG hanteert voor groenten en fruit het zogenaamde referentiestel sel om verstoringen op de EG-markt als gevolg van de invoer uit derde landen te voorkomen. De EG zal het referentiestelsel voor Spanje en Por tugal in tien jaar afbouwen als over gangsperiode voor het EG- lidmaatschap. De Kommissie wil nu tegelijkertijd dit stelsel ook voor de Middellandse Zee-landen afbouwen. Het Landbouwschap is van mening dat door de huidige ontwikkeling de kommunautaire preferentie (de voorkeur voor agrarische produkten van EG-bodem) verder onder druk komt te staan. Bovendien vindt zij dat zeker de Canarische Eilanden uitgesloten moeten worden van een eventuele afschaffing van het refe rentiestelsel. Noodweer in België Het noodweer van 17 juni laatst leden heeft - ook bij onze Zuider buren - heel wat schade aange richt aan land- en tuinbouw. Zo werden verschillende teelten zwaar getroffen door de barslechte weersomstandighe den. Dat was o.a. het geval in di verse gemeenten van het arron dissement Leuven, in het Ant werpse gemeente Tisselt en in de gemeente Zwevegem. De Belgische Boerenbond heeft een schrijven aan Minister van Binnenlandse Zaken Nothomb, aan Staatssekretaris voor Euro pese Zaken en Landbouw De Keersmaeker en aan de gouver neurs van de provincie Limburg en West-Vlaanderen geschreven om de genoemde gebieden als landbouwrampgebied te laten er kennen. In de laatste vier jaar is het aan tal landbouwbedrijven dat in de Ver. Staten geëksploiteerd wordt door wat men daar Farmmanage- ment ondernemingen noemt, sterk toegenomen. Sinds 1981 is het aantal van die bedrijven met 40% gestegen van 78.000 tot 110.000, terwijl het to tale areaal van deze bedrijven steeg van 19,2 miljoen ha tot 23,6 miljoen ha. Deze ontwikkeling wordt door belanghebbenden met iets meer dan enige zorg gadegeslagen. De ontwikkeling wordt bevorderd door executoriale verkoop van be drijven die in te grote moeilijkheden zijn geraakt. Voor personen met een hoog inko men kan overname van deze bedrij ven tot aanzienlijke fiskale voorde- Portugal nieuwe afzetmarkt Nederlandse varkenssektor? Portugal, met een bevolking van cir ca tien miljoen inwoners en een jaar lijkse stroom van ongeveer negen miljoen toeristen, kan op den duur een additionele afzetmarkt worden voor de Nederlandse varkenssektor. Bij de toetreding tot de EG, op 1 ja nuari jl., kwamen de Portugese au toriteiten met de gemeenschapson derhandelaars weliswaar een aantal beschermende maatregelen overeen. Overeengekomen werd om deze han delsbeperkingen in tien jaar af te breken. Of de Portugese varkenssek- De radioaktiviteit in Nederland is sinds begin mei aanzienlijk afgeno men. Vooral het nivo van het kortle vende Jodium (1-131), maar ook dat van het langlevende Cesium (Cs-137 en Cs-134) is gedaald. De besmetting van het milieu met Strontium (Sr-89 en Sr-90) is relatief laag. Dit zijn de belangrijkste konklusies uit het tweede rapport van het Rijks instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne in Bilthoven. In dit rapport zijn de meetgegevens over de periode van 13 mei tot 10 ju ni vermeld. Minister Winsemius van Milieubeheer heeft het rapport van daag aan de Tweede Kamer aange boden, mede namens zijn ambtgeno- len leiden. Reeds zijn meer dan 10.000 bedrij ven in het bezit van de vier grote geldgevers in de landbouwsektor, te weten de Farmers Home Admi nistration, het Farm Credit System alsmede banken en verzekeringen. Deze bedrijven worden geleid door Farm-Management-ondernemingen. Het Amerikaanse ministerie van landbouw voorziet dat ongeveer 240.000 bedrijven in zodanige finan ciële moeilijkheden verkeren, dat overleven onwaarschijnlijk is. Naar raming zouden de Farm- management ondernemingen vorig jaar vermogens tot een bedrag van 12 miljard hebben beheerd, waaruit een bruto-inkomen verkregen werd van ongeveer 500 miljoen. Niet alle bedrijven komen in handen van de Farmmanagement onderne mingen. Het komt ook voor dat de gefailleerde ondernemer als pachter op het bedrijf kan blijven. tor op dat moment de konkurrentie vanuit de gemeenschap aan kan is de vraag. De nieuwe lidstaat is vooralsnog maar een kleine markt voor de Ne derlandse varkenssektor. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de huidi ge hoge zelfvoorzieningsgraad en het lage verbruiksnivo van 16 kg per hoofd per jaar, anderzijds door de eerder genoemde marktbescher- ming. Niettemin bieden de overeen gekomen afbouw van deze bescher ming en een mogelijke stijging van het verbruiksnivo perspektief voor eksport van Nederlands varkens vlees, aldus het P.V.V. ten van Volksgezondheid, Land bouw en Visserij en Verkeer en Wa terstaat. De langer levende radioaktieve stof fen hebben nu de overhand in de resterende besmetting. Daarom zal het huidige stralingsnivo slechts langzaam afnemen en de ekstra stra lingsbelasting de komende jaren vrij konstant blijven. De radioaktiviteit in levensmiddelen zit ruim beneden de grenswaarden die in de EG-richtlijn van 31 mei 1986 zijn aangescherpt. De maatre gelen voor spinazie, schapemelk en schapekaas zijn daarom ondertussen opgeheven. status voor High-Tech teeltbegeleidingssysteem van Vrijdag 4 juli 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5