Campina-voorzitter: Hoge prijzen melkkwota zeer gevaarlijk 'Mestfabrieken dé oplossing voor mestproblematiek' KNLC-bestuur onder indruk van veranderingen in varkenshouderij Voorzitter Landbouwschap: Superheffing moet in 1989 verdwijnen STOPA-beleid 1986 afgerond! Heffing voor pootaardappelen vastgesteld 'De kontingentering van de melkproduktie zorgt nog steeds voor heel veel opvolgingsproblemen en vele veehouders voelen zich nog steeds onrechtvaardig behandeld en onrechtmatig benadeeld. En dat is dan in diverse gevallen zeker niet geheel ten onrechte. Helaas lijkt het erop, dat we er rekening mee moeten houden dat die gevoelens van onzekerheid en ongenoegen zullen blijven bestaan zo lang er van kontingentering sprake is'. Deze woorden sprak de heer P.J. Loonen, voorzitter van de Coöpe ratieve Zuivelvereniging Campina b.a. en voorzitter van de Raad van Kommissarissen van DMV Campina bv. ter gelegenheid van de Alge mene Vergadering op 24 juni te Veldhoven. Ten aanzien van de komende ekstra 397o korting op de melkkwota schetst hij voor ons land een tamelijk som ber beeld: 'Met name Nederland staat wat die ekstra korting betreft een zeer moeilijke klus te wachten. Op vrijwillige basis zie ik ons land dat percentage niet halen en ik ben het eens met het Landbouwschap als het stelt, dat een verplichte terug gang met nog eens 3% heel veel melkveehouders in grote problemen zal brengen en daarom niet aksepta- bel is'. Naar meer marktgerichte si tuatie De heer Loonen refereerde ook nog aan de zijns inziens zeer gevaarlijke en ongewenste ontwikkeling terzake van de prijzen die de laatste tijd be taald worden voor melkkwota. 'In de Verenigde Staten van Ameri ka hebben tè hoge prijzen die daar in de afgelopen jaren betaald zijn voor grond met melkkwota, de aanleiding gevormd tót en eigenlijk zelfs het be gin zijn geweest, van een ontwikke ling die in de Amerikaanse land bouw tot een groot aantal faillisse menten heeft geleid. De huidige gang van zaken op dit gebied in Ne derland doet vrezen dat het zeker niet uitgesloten moet worden geacht dat in de komende jaren ook hier moeilijke situaties kunnen ont staan', aldus de heer Loonen. Op de eerste plaats trekken sommige melkveehouders op deze manier wel een bijzonder zware persoonlijke wissel op de toekomst. Maar boven dien kunnen van een dergelijke ont wikkeling nieuwe impulsen uitgaan voor een nog strakkere produktiere- geling in de EEG dan op den duur goed is voor een gezonde ontwikke ling van deze voor ons land zo be langrijke sektor. Om die redenen meent Loonen dan ook dat diege nen, die in dit opzffcht onverant woord te werk zullen gaan, straks ook beslist niet zullen mogen reke nen op de solidariteit van de geza menlijke kollega's. In steeds grotere mate komt men,- ook elders in Europa - tot de over tuiging dat we toe moeten naar een meer marktkonforme situatie, waar in de markt en derhalve de daar aan wezige afzetmogelijkheden, de op brengst van de melk zullen gaan be- P.J. Loonen palen. Dat zou volgens Loonen kun nen inhouden, dat ook in ruimere mate het inzicht gaat groeien, dat de huidige kontingenteringsmaatregel slechts een tussenfase dient te zijn, dat de huidige kontingenteringsmaat regel slechts een tussenfase dient te zijn, zodat een beëindiging van het huidige kwota-systeem tot de moge lijkheden kan gaan behoren. Welnu, de stijging van de grondprijzen in ons land is juist een gevolg van de grondgebondenheid van de kwota, die trouwens al geruime tijd ter dis- kussie staat. Dat zou al diegenen die ekstreem hoge prijzen voor grond met een kwotum betaald hebben of willen betalen, naar zijn mening toch tot nadenken moeten stemmen. Wat dat betreft zijn er overigens al meerdere malen stemmen opgegaan om de regelgeving met betrekking tot de superheffing zodanig aan te passen dat die grondgebondenheid van de kwota wordt opgeheven. KNLC-voorzitter Varekamp: 'We moeten toe naar mestfabrieken in Nederland. Partikuliere be drijven, die het mestoverschot verwerken'. Die oplossing droeg voor zitter M.J. Varekamp van het Koninklijk Nederlands Landbouw Co mité dinsdag 1 juli naar voren aan het slot van een werkbezoek aan Overijssel. Hij wilde af van een aanpak van de mestoverschotten, waarbij mest vervoerd wordt van een 'overschot-bedrijf' naar een 'tekort-bedrijf'. 'Dat transporteren van mest is een vrij primitieve oplossing van het probleem. Van dat mestvervoer moeten we snel af', meende de voorzitter van het KNLC. Hij besefte, dat de landbouw op dit moment weinig anders kan dan de mest transporteren van overschot- naar tekort-bedrijven. Een andere oplossing in de vorm van een mest- fabriek is nog niet startklaar. Daar zullen binnenkort wel de eerste stap pen worden gezet. Het is de bedoe ling, dat er enkele proeffabrieken komen, waar mestverwerking wordt uitgetest. Het Twentse Ambt Delden is samen met Ede en Helmond in de slag voor de vestiging van zo'n mestfabriek, waarvoor de overheid het geld op ta fel moet leggen. De verwachting is, dat in het najaar een beslissing wordt genomen over deze miljoe- nenprojekten. De opzet van zo'n mestfabriek is om uit mest weer wa ter te maken. Tijdens het proces worden allerlei waardevolle stoffen uit die mest gehaald zoals amino zuren, nitraten en fosfaten, waar voor bij de industrie belangstelling bestaat. Daar wil men voor die pro- dukten best betalen. Op die manier wordt een deel van de kosten terug verdiend. De rest zullen de mestbe- zitters moeten betalen. Deze werk wijze kan volgens de KNLC- voorzitter een oplossing bieden voor de mestproblematiek. Samen met voorzitter H.J. Slijkhuis van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij sprak hij zich verder uit voor uitstel van een uitrijverbod van mest in de winter. Een speciale kommissie van deskundigen zou over dit omstreden verbod voor 1 ju li een advies uitbrengen aan de rege ring. KNLC-voorzitter Varekamp, dat die kommissie vertraging heeft opgelopen bij het werkOnder meer omdat men nog eens nadrukkelijk wil kijken naar het standpunt van het Centrum voor Landbouw en Mi lieu, dat zich afwijzend heeft uitge laten over een uitrijverbod. Het be langrijkste argument hierbij was, dat voor en na zo'n uitrijverbod 'na tionale strontweken' in Nederland ontstaan, die voor het milieu bijzon der slecht zijn. Van de baan OLM-voorzitter Slijkhuis pleitte er sterk voor om dat uitrijverbod voor lopig in de ijskast te stoppen. 'Als dat van de baan is zal de akseptatie in landbouwkring van de mestregel- geving' toenemen', betoogde hij. Daarmee gaf de Overijsselse land- bouwvoorman direkt aan hoe zwaar de veehouders in zijn provincie aan dat uitrijverbod tillen. Die hele mestproblematiek kwam ter sprake, doordat het KNLC- hoofdbestuur samen met het dage lijks bestuur van de OLM een be zoek bracht aan het varkensproefbe drijf in Raalte. Hans Siemes Landbouwschap tegen voorgestelde verkoop domeingrond Flevoland Het Landbouwschap heeft ernstig bezwaar tegen het plan van staatsse cretaris Koning van Financiën om ook in 1987 drie kavels landbouw grond in Zuidelijk Flevoland open baar te verkopen. In de openbare bestuursvergadering van 2 juli jl. in Den Haag liet het bestuur blijken vast te houden aan de eis dat land bouwgrond van de overheid die ver kocht wordt, een bijdrage moet leve ren aan het structuurbeleid. Het Landbouwschap meent dat er snel een besluit moet komen om de Mar kerwaard aan te leggen. Landbouwgrond die verkocht wordt dient vooraf tegen een vastgestelde prijs te worden aangeboden. Bij de beslissing aan wie de grond wordt 'Wat is er toch een boel veranderd in de varkenshouderij. De ontwik kelingen gaan heel snel en het is nog lang niet afgelopen'. Die indruk hield een van de hoofdbestuursleden van het Koninklijk Nederlands Landbouwkomité dinsdag 1 juli over aan een rondleiding door het varkensproefbedrijf in Raalte. Tal van nieuwigheden worden hier uitgetest. Het hoofdbestuur van het KNLC en het dagelijks bestuur van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij bekeken dinsdag 1 juli die verschillende proefnemingen. Daarbij konden ze zien, dat het var kensbedrijf in Raalte ook bezig is met proeven rond het welzijn van varkens. Zo wordt onder meer groepshuisvesting van zeugen uitge test. De dieren lopen daarbij los in een ruimte en halen zelf hun voer op. Dat gebeurt komputergestuurd. Elke zeug heeft een zendertje om de nek, dat precies bijhoudt hoeveel voer het dier heeft gehad. Als de zeug haar kop in de voerautomaat steekt en ze heeft haar dagelijkse portie al gehad, komt er geen voer meer in de bak. Zo wordt voorko men, dat de zeugen zich meer dan rond vreten. De komputer regelt dat, zoals die komputer het in feite ook mogelijk heeft gemaakt om de zeugen vrij in een groep te huis vesten. Dat is een totaal ander systeem dan in de varkenshouderij momenteel gebruikelijk is. Daarbij worden de zeugen veelal vastgebonden aan een band of ketting, of ze staan apart in ijzeren boxen. Vooral tegen het aan binden van de zeugen richt zich de kritiek van aktievoerders, die vanuit de politiek nogal wat steun krijgen. In het varkensproefbedrijf waren nog enkele andere welzijnsproeven te zien, zoals een kraamhok, waarin de zeug vrij rond kon stappen. De KNLC-bestuursleden keken met de nodige aandacht naar alles, wat op dit vlak momenteel aan de gang is. Daarnaast hadden ze nogal wat be langstelling voor de mestproeven, die in Raalte worden gehouden. Die intersse was gezien de huidige mest problematiek verklaarbaar. Voorzitter Marius Varekamp van het Landbouwschap vindt dat er in 1989 of zo snel mogelijk daarna een streep door de superheffing moet worden gehaald. Hij zei dat woensdag aan het begin van de openbare bestuursvergadering. Wel is het volgens hem de vraag of het laten verdwijnen van de superheffing ongeclausuleerd kan gebeuren of dat er moet worden gezocht naar andere instrumenten om greep op de produktie te houden. Hij kondigde aan dat het Landbouwschap zich* hierover gaat beraden. Varekamp herinnerde eraan dat de superheffing steeds als een tijdelijke zaak is bedoeld. Ondanks de zelf op gelegde produktiebeperking in de EG zijn de afzetproblemen echter groter dan ooit. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met het feit dat de melkproduktie buiten Europa nog steeds toeneemt. In een reactie op het betoog van de Landbouwschapsvoorzitter zei KNBTB-woordvoerder drs. Joris Schouten dat zijn organisatie zich daarin niet kan vinden. "We zeggen niet dat de superheffing moet blij ven, maar we zeggen ook niet dat dat zij in 1989 weg kan", aldus Schouten. Handelsconflict De heer Varekamp sprak in zijn ope ningswoord zijn grote zorg uit over het steeds verder escalerende handels conflict tussen de EG en de Ver enigde Staten. Hij verweet de Euro pese regeringsleiders dat zij vorige week op de top in Den Haag aan dit hoogst actuele probleem nauwelijks aandacht hebben besteed. Hoewel de Amerikanen geen uitvoering heb ben gegeven aan hun dreigement om per 1 juli importbelemmerende maatregelen te treffen is naar zijn mening het probleem verre van op gelost. Als het inderdaad komt tot een openlijke handelsoorlog behoort Nederland tot de landen die zich middenin de vuurlinie bevinden, zo rekende de Landbouwschapsvoor zitter het bestuur voor. Ons land ex porteert voor 145 miljoen aan ham en kaas naar de Verenigde Staten en importeert voor 500 miljoen aan maïsgluten voor veevoer. Deze pro- dukten zouden worden getroffen door hetzij Amerikaanse maatrege len bij hetzij door de tegenmaatrege len van de EG. Varekamp, die de komende weken een rondreis door de Verenigde Sta ten maakt, zei dat hij van plan is met zoveel mogelijk mensen van gedach ten te wisselen over de wederzijdse belangen die in het geding zijn. Een regelrechte handelsoorlog tussen beide blokken levert volgens hem al leen verliezers op. toegewezen moet er volgens het Landbouwschap vooral worden ge keken in hoeverre de gegadigde door het vertrek naar elders meewerkt aan de verbetering van de bedrijfsstruc tuur in zijn omgeving. De vrijko mende grond kan dan worden toege wezen aan de (te) kleine bedrijven. Bij het uitgifteplan voor 1987 is de staatssecretaris van Financiën inge gaan op de wens van het bedrijfsle ven tenminste 40 procent van de uit te geven bedrijven als weidebedrijf uit te geven. Het uitgifteplan 1987 voorziet in acht akkerbouwbedrij ven en vijf weidebedrijven. Het Landbouwschap is van mening, dat het mogelijk moet zijn, om ook bij de eerste uitgifte bedrijven in eigen dom te verkrijgen. De plombe- en areaalheffing voor de pootaardappelen worden dit jaar verdubbeld. Het bestuur van het Landbouwschap is tijdens de open bare bestuursvergadering van 2 juli jl. akkoord gegaan met een ingrij pende beleidswijziging van de Stich ting Overname Pootaardappelen STOPA). Er komt voor de oogst 1986 geen verlaging van de garantieprijzen, maar een verdubbeling van de hef fing. Dit geldt zowel voor de plom beheffingen (gemiddeld naar 1,40 per 100 kg.) als ook voor de areaal heffingen die naar 500,per ha. gaan. Tevens komen er extra areaalheffin gen die beginnen bij 100,per ha. en oplopen tot 900,— of hoger. Een mogelijke verlaging van het ge hele garantieprijsniveau zoafc begin april werd overwogen is hiermee van de baan. Oorzaak hiervoor is het STOPA-overschot 1985 en het areaal 1986. De voorstellen die tot een wij ziging in het STOPA-beleid hebben geleid zijn het resultaat van bespre kingen tussen het Landbouwschap en het Bedrijfschap voor de Groot handel en Tussenpersonen in Aar dappelen. 4 Vrijdag 4 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4