over geld en goed Het verschoningsrecht van de accountant Landbouw krijgt niet meer ruimte in Brabant Vorig jaar veel hagelschade Landbouwschap wil ontwikkeling paardenfokkerij Onderling Pensioenfonds CV verder als Avéro Pensioen Hoechst neemt Nunhems zaden over ICI verwerft Sinclair Mcgill Pachtprijs stijgt tien procent In de praktijk blijkt dat er verschil lende fruittelers zijn die ingeplant hebben op pachtgrond. Niet ieder een is in het bezit van een goedge keurde overeenkomst waaruit blijkt dat er met toestemming van de ver pachter bomen zijn ingeplant. Er is ook geen regeling hoe het moet bij beëindiging van de pacht op welke wijze dan ook met de door pachter ingeplante opstand. Met klem raden wij ieder die in deze omstandigheden verkeert aan alsnog met de eigenaar in kontakt te treden voor het terrein van een regeling en deze zwart op wit te zetten in de vorm van een overeen komst in tweevoud. Deze beiden te ondertekenen en op te sturen naar de Grondkamer ter goedkeuring als aanhangsel bij het bijbehorende pachtkontrakt. Onderstaand treft u een voorbeeld aan hoe u een overeenkomst zou kunnen sluiten. AANHANGSEL behorende bij pachtkontrakt no Bijzondere bepalingen a. De verpachter verklaart dat de aanwezige fruitopstanden op het ge pachte, eigendom zijn van de pachter. Tevens verleent de verpachter aan de pachter het recht om op het gepach te, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, een boomgaard of kleinfruit aan te planten, mits pachter van het voor nemen om tot inplant over te gaan minstens twee maanden voor de in- plantdatum hiervan schriftelijk toe stemming verzoekt aan de verpach ter. De verpachter behoudt het recht van toestemming of gegronde af wijzing. Verder verleent de verpachter de pachter het recht zulks naar het goeddunken van de pachter gestichte fruitopstanden weer te rooien en eventueel te vernieuwen, b. Bij beëindiging der pacht om wel ke reden dan ook zal de verpachter eventueel na overleg met de afgaan de pachter een nieuwe pachter aan wijzen, die verplicht zal zijn om de fruitopstanden aanwezig op het ge pachte tegen getaxeerde waarde van de afgaande pachter over te nemen. De verpachter kan niet verplicht worden de fruitopstand over te ne men tenzij hij/zij de grond zelf in gebruik gaat nemen. c. De waarde van de fruitopstand bij het einde der pacht zal worden vast gesteld door 2 onpartijdige deskun digen, te benoemen door: één door de afgaande pachter en één door de komende pachter. Indien deze deskundigen niet tot overeenstemming komen, kunnen zij samen een derde deskundige aan wijzen. d. De kosten van taxatie worden door de afgaande pachter en de ko mende pachter of de eigenaar/eige naresse die de grond zelf in gebruik neemt ieder voor de helft betaald. e. Bij eventuele verkoop van de gronden, hetzij aan de pachter, het zij aan derden, zal de verkoper in de verkoop nimmer de fruitopstanden kunnen begrijpen. Deze fruitopstan den zijn eigendom van de pachter. Aldus opgemaakt d.d1986. De Pachter te De Verpachter J. Markusse Het zal u duidelijk zijn dat met het verschoningsrecht niet wordt be doeld het recht op de zaterdagse wasbeurt en de bijbehorende schone sokken. Wel wordt bedoeld het recht van hen, die uit hoofde van beroep of ambt tot geheimhouding zijn ge roepen om zich te onthouden van het geven van een getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen. Het zich onthouden mag in deze si tuatie alleen slaan op datgeen wat hen beroepsmatig ter kennis is ge bracht. Onder hen is tot dusver steeds ver staan: de pastor, arts, advokaat en notaris. Meer groepen personen niet. Het verschoningsrecht is in het Wet boek van Strafvordering en ook in het Burgerlijk Wetboek opgenomen en alleen toepasbaar in procedures. Overigens geldt in alle gevallen voor deze personen de geheimhoudings plicht, doch zonder de bepaling in de 4 wet zou de rechter genoemde perso nen kunnen dwingen tot het breken van hun zwijgplicht. Ook anderen dan de traditionele be roepsgeheimhouders hebben de laat ste jaren getracht onder het verscho ningsrecht te vallen. Met name geldt dit voor de accountant en de be lastingadviseur. Onder andere in het kader van de toegenomen fraude bestrijding heeft de rechter deze ad viseurs van het bedrijfsleven in pro cedures gedagvaard om getuigenis af te leggen over hun kliënten die in een (strafrechtelijke) procedure verwik keld waren. Omdat de geheimhou dingsplicht van deze beroepsbeoefe naren tegenover de rechter niet geldt, zouden zij hun dossiers voor de rechtbank moeten openleggen en ook overigens alle wetenschap om trent de verdachte moeten kenbaar maken. Door zich te beroepen op het ver schoningsrecht hebben in een aantal gevallen de accountant en de be lastingadviseur getracht te voorko men dat de kennis die bij hen aanwe zig is te moeten afgeven aan de rechtbank, Echter tevergeefs. Onlangs heeft de Hoge Raad geoor deeld over deze kwestie en beide be roepsgroepen de bevoegdheid ont zegd zich op het verschoningsrecht te beroepen. De rechter-kommissaris kan in voor komende gevallen naast in beslagna me van de administratie van ver dachte, ook naar diens adviseur stappen en daar de kliënt-dossiers van de verdachte opvragen. Het is daarom raadzaam geen mededeling van vertrouwelijke aard omtrent verdachte praktijken kenbaar te ma ken aan de accountant of belastin gadviseur, omdat deze kennis bij hen niet veilig is nog afgezien van het feit dat deze personen krachtens gedrag- en beroepsregels zich moe ten onthouden van handelingen waarbij aan de fiskus wordt onthou den wat deze rechtens toekomt. Wat onder rechtens toekomen moet worden verstaan bestaat echter geen eenduidigheid. B. Veerbeek Bijna alle bezwaarmakers tegen de nieuwe Brabantse streekplannen heb ben nul op rekest gekregen van Ge deputeerde Staten van deze provincie. Dat betekent dat de landbouw niet die ruimte zal worden gegeven waar zij om heeft gevraagd. Van de twaalf honderd bezwaarschriften, die de af gelopen maanden tegen de gewijzigde streekplannen voor West-, Midden en Oost-Brabant werden ingediend, was namelijk het merendeel afkomstig van boeren en landbouworganisaties. In het algemeen vinden zij dat er te Afgelopen jaar was er in diverse land- en tuinbouwsektoren sprake van forse hagelschade. Het hagelver- zekeringsbedrijf heeft nog nimmer in haar geschiedenis zulke rampzali ge resultaten geboekt in o.a. de sek toren bloembollen en fruit als in het afgelopen jaar. Dit deelt de Vereniging van Hagel- verzekering Maatschappijen in Ne- Overzicht van de voorlopige resultaten over 1985 Land- en T uinbouwgewassen Bloembollen Glastuinbouw Fruit Schade /31.643.938, 4.71I.452, 6.164.518,— 06.720.469,— ƒ14.686.377,— 1.935.612, ƒ46.362.140, 8.550.631,— De paardenfokkerij moet als vol waardige bedrijfstak in de agrari sche sektor de kans krijgen zich ver der te ontwikkelen. Dit is nodig om een antwoord te geven op de kon- kurrentie uit het buitenland. Daar door wordt tegelijkertijd een bijdra ge geleverd aan de verruiming van de produktie en teelten in de agrarische sektor. Dit heeft het Landbouw schap minister Braks geschreven. Een dergelijk voorwaardenschep pend beleid vindt het Landbouw schap nodig omdat de Nederlandse paardenfokkerij zich ten opzichte van de belangrijkste konkurrenton in een nadelige positie bevindt. Zo krijgt in Frankrijk ieder gere gistreerd veulen een financiële on dersteuning van ƒ1.935,—. Voor de Duitse paardenfokkerij ligt dit be drag op ƒ895,—. Voor de Neder landse paardenfokkerij bedraagt de steun per geregistreerd veulen ƒ165,—. Jaarlijks wordt ongeveer 15°7o van de 20.000 veulens in de Nederlandse paardenfokkerij naar het buitenland verkocht. De Leeuwarder pensioenverzekeraar het Onderling Pensioenfonds CV, kortweg CV, heeft besloten zich aan te sluiten bij de onlangs opgerichte koöperatieve vereniging Avéro Ver zekeringen. Avéro ontstond uit de fusie van OBF-Leven (levensverze keringen) en OTOS (schadeverzeke ringen). Als werknaam zal Avéro Pensioen worden gehanteerd. Avéro Pensioen blijft bestuurlijk onafhankelijk, maar de direktie is opgedragen aan Avéro Verzekeringen. In 1985 boekte Avéro Pensioen een omzet van ruim ƒ377 miljoen, een lichte groei ten opzichte van 1984. De winst steeg met ƒ18 miljoen naar ruim ƒ84 miljoen in 1985. Aan toeslagen op ingegane pensioenen werd ruim ƒ18 miljoen uitgekeerd. Deze en andere cijfers presenteerde hoofddirekteur drs. D. Huisman tij dens de algemene ledenvergadering op 25 juni jl. De voorzitter van het bestuur van de onderlinge verzekeringsmaatschap; pij Avéro Pensioen, de heer J. Nij- land, memoreerde in zijn toespraak het plotselinge overlijden van voor zitter R. Comello in juli 1985. De heer Comello heeft een belangrijk aandeel gehad in de sterke groei van het Avéro-pensioenbedrijf. Tussen Hoechst Holland N.V. en Nunza N.V. is overeenstemming be reikt over de overname van de aan delen Nunza N.V. per 1 juli 1986. Laatstgenoemde is houdstermaat schappij van Nunhems Zaden B.V. Haelen. Het aantal medewerkers bij Nunza bedraagt ca. 200, waarvan ca. 135 bij Nunhems Zaden in Ne derland werkzaam zijn. De plantenveredeling krijgt nieuwe impulsen door de ontwikkelingen in de moleculaire biologie en in de cel biologie. Door middel van de celbio logie kan men de 'klassieke' planten veredeling bespoedigen, terwijl de moleculaire biologie het mogelijk maakt om bepaalde gewenst eigen schappen van de ene plantensoort over te brengen op de andere. Nunhems heeft de laatste jaren aan zienlijk in research geïnvesteerd en is daardoor in de gelegenheid de hoog waardige technologie in de praktijk toe te passen. Het hoge nivo van de veredeling bij groentegewassen leent zich in het bijzonder voor een snelle toepassing van de resultaten van de moleculaire en celbiologische re search. snel een vergunning moet worden aangevraagd en dat de nieuwbouw van boerderijen te strak aan banden wordt gelegd. Grote moeite toont de landbouwwereld ook met het aanwij zen van een vijftigtal gebieden waar weidevogels en ganzen worden be schermd. Alleen in de omgeving van Sint Oedenrode hebben GS drie wei- devogelgebieden geschrapt. Verder zien GS geen aanleiding om de mede verantwoordelijkheid van de boeren voor de vogelstand opnieuw ter dis- kussie te stellen. derland mee in haar jaarverslag over 1985. Zij maakt daarin gewag van ongekende schadeomvang in uien en bieten (begin mei), bloembollen (half mei), fruit (juni) en in alle sek toren op 14 juli, waarbij vooral Zuid-Limburg werd getroffen. Daarnaast gaf 1985 een ekstreem hoog aantal dagen waarop ergens in ons land hagelschade optrad. Premie Schade/premie 215<7o 243% 13% 195% totaal: ƒ59.240.377,— 71.534.960,— 82% Ir. L.J. van der Broek direkteur NAKB Het bestuur van de NAKB heeft unaniem besloten om ir. L.J. van der Broek te Wageningen per 1 augustus 1986 te benoemen als tech nisch direkteur van de NAKB. Hij volgt hiermee bij de NAKB ir. G. El- zenga op, die per genoemde datum in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn funktie zal neerleggen. Ir. van der Broek is sedert 1 septem ber 1984 in dienst van de NAKB, als adjunktdirekteur. Op 11 juni jl. heeft ICI de overname afgerond van Sinclair Mcgill PLC, het landbouwzadenbedrijf van Wil liam Sinclair Holdings PLC. Dit als onderdeel van de strategie om te gaan uitbreiden in de landbouwsek- tor. Het betreft hier de internationa le plantenkwekerij en zaadteelt. Volgens dr. Derek Cornthwaite, di- rel^eur van ICI's internationale zaadsektor, is ICI van plan de moge lijkheden van modern plantenbio- technisch onderzoek te bundelen op het gebied van de plantenkwekerij en zaadteelt op de belangrijkste we reldmarkten, de VS en Europa. Sinclair Mcgill is een vooraanstaand Brits zaadbedrijf dat zich bezig houdt met het op kommerciële schaal telen van diverse landbouw- zaden. Door zijn 50% belang in Uni com Plant Breeders is het bedrijf ook betrokken bij de teelt van gra nen. De overname zal ICI een sterke kommerciële positie verschaffen op de belangrijke Britse zaadmarkt. Aanvraagformulieren oculatiehout tijdig inzenden De aangeslotenen in de Afdelingen Naaldhout- en Loofhoutgewassen (sektor vegetatief) en Houtige Sier gewassen van de NAKB hebben on langs de formulieren toegezonden gekregen, waarop zij hun bestelling van origineel uitgangsmateriaal van de diverse laan- en sierbomen kun nen plaatsen. Deze formulieren dienen uiterlijk op 10 juli 1986 in het bezit te zijn van het Bijkantoor van de NAKB, Post bus 79, 4040 DB Resteren. Met het oog op een goed verloop van de oculatiehoutdistributie zal aan de inzendtermijn strikt de hand worden gehouden. De Tweede Kamer is recent akkoord gegaan met een pachtprijsverhoging voor onbebouwde landbouwgrond van tien procent. Deze verhoging vindt plaats voor alle kwaliteits soorten. De verhoging voor bebouwde akker bouwgrond bedraagt zes procent, voor bebouwde weidebouwgrond 4,8 procent. Toeslagen De toeslagen en aftrekken voor eksterne produktie-omstandigheden zijn verhoogd met ƒ10 voor zeeklei- grond en met ƒ20 voor de overige gronden. De toeslagen en aftrekken voor ontsluiting gaan met ƒ5 om hoog. De toeslag voor de verkave ling stijgt met ƒ15, maar die voor zeeklei blijft ongewijzigd. Voor drainage gaan de toeslagen met ƒ5 omhoog. Staatssekretaris A. Ploeg wilde aan vankelijk aan pachtprijsverhoging van 15 procent. Vrijdag 4 juli 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3