gropatax 9Czlm Inhoudsopgave: Ing. W. Wiegeraadt direkteur NIMO Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM "De teelt van aardbeien in de volle grond", geheel herzien In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. R Afd. Nw.- en St. Joosland De afd. Nw.- en St. Joosland van de ZLM houdt op maandag 7 juli een avondexkursie op het bedrijf van de heer P.J. van Nieuwenhuizen, Lan- geweg 24, Nw,- en St. Joosland. Aan vang 19.00 uur. Afdelingen Tholen, Oud Vossemeer en St. Annaland van de Z.L.M. De afdelingen Tholen, Oud Vosse meer en St. Annaland van de Z.L.M. organiseren op dinsdag 8 ju li een ekskursie. 's Morgens wordt een bezoek gebracht aan de ZHZ Barendrecht, 's middag» (vanaf 13.30 uur) wordt proefboerderij Westmaas bezocht. Vertrek om 08.00 uur vanaf De Wal in Tholen. AFD. AAGTEKERKE VAN DE ZLM De Afd. Aagtekerke van de ZLM wil in samenwerking met VVV Aagteker ke weer een trekkerbehendigheids- wedstrijd organiseren op woensdag 16 juli. Opgave deelnemers vóór 1 juli bij A. de Visser, tel. 2199 of André Mal- jaars, tel. 1494. Verder kan men zich opgeven voor een ekskursie naar het werkeiland Neeltje Jans. Voor opgave en infor matie Fr. Dekker, tel. 1331, tevens vóór 1 juli. Studieklub kleinfruit afd. Kapelle De studieklub Kleinfruit, afd. Ka pelle organiseert op woensdag 9 juli a.s. om 19.30 uur een ekskursie naar het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. N.F.0. De afd. Kapelle e.o. van de NFO or ganiseert op woensdag 9 juli een be zoek aan het bedrijf van de heer M.A. Hoogesteeger in de Zuidhoek te Kapelle. Dit is een vervolg van de ekskursie van vorig jaar in verband met de toen geleden vorstschade. De aanvang is om 19.30 uur. De afd. Noord-Zeeland bezoekt op woensdag 16 juli het bedrijf van de heer J. Roggebrand, Kade weg 12 te Zierikzee. Aanvang 19.00 uur. De leden van Walcheren en Noord- beveland om 18.30 uur verzamelen bij het Tolplein Zeelandbrug. Land- an tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)(21010), tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17. 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Jaarlijkse veetentoonstelling Oostburg De jaarlijkse veetentoonstelling te Oostburg zal dit jaar voor de 49ste keer plaatsvinden en wel op woens dag 16 juli a.s. op het Ledelplein, vanaf 09.30 uur. Hiervoor kunnen worden aangevoerd 200 stuks fokvee en mestvee en verder nog tal rijke schapen en geiten. Ook niet in geschreven schapen mogen worden aangevoerd. Fokvee, schapen en gei ten moesten voor 12 juni al zijn aan gemeld. Mestvee en handelsvee kan voor deze tentoonstelling worden in geschreven tot 16 juli 09.00 uur op de tentoonstelling bij het sekre- tariaat. Schuurfeest Op zaterdag 12 juli 1986 organiseert "De Bietenclub" een schuurfeest (het 9e) bij R. Pieters, Haven Boekhoute. De toegang is gratis. Folkloristische dag IJzendijke Op zaterdag 19 juli organiseert de Kommissie Streekmuseum in IJzen dijke de 15e Folkloristische Dag. De officiële opening vindt plaats na aankomst van de feestelijk versierde optocht van ringrijders met hun paarden en sjezen om 9.30 uur op de Markt. Behalve de wedstrijden voor ringrij ders op ongezadelde paarden en pa ren in versierde koetsjes, staat er dit jaar een spektakulaire wedstrijd De heer ing. W. Wiegeraadt uit Leid- schendam is met ingangt van een nog nader vast te stellen datum, benoemd tot direkteur van de Nederlandse Ver eniging van Veevoederfabrikanten en -handelaren NIMO. De heer Wiege raadt (42) is thans nog werkzaam bij het Produktschap voor Veevoeder te 's-Gravenhagen, waar hij reeds gedu- radio - t.v. Dinsdag 8 juli a.s., Radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De situatie in de pluimveehouderij', een vraaggesprek met ing. J.T. Mel- lema, voorzitter van het Produkt schap voor Pluimvee en Eieren. Donderdag 10 juli a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'Het Landbouw-Ekonomisch Be richt', een vraaggesprek met ir. C. van Bruchem van het Landbouw- Ekonomisch Instituut. Microbiologie in levensmiddelenindustrie Het Genootschap ter Bevordering van Melkkunde heeft als onderwerp voor haar najaarssymposium gekozen: "microbiologische ontwikkelingen in de levensmiddelenindustrie". Het symposium zal plaats vinden op dins dag 18 november 1986 van 9.30 uur tot 16.50 uur in de Schakel te Nijkerk. Voor nadere informatie tel. 05700-12528. Ekskursie RAK-Walcheren Op 7 juli a.s. organiseert de RAK- Walcheren een ekskursie naar twee wormenbedrijven; één waar wor- menmest geproduceerd wordt en één waar pieren gekweekt worden. Deelnemers kunnen zich om 19.30 uur verzamelen bij Aquafarms, Aagtekerkseweg, hoek Peke- lingsweg. voor spinners en een ongekend groot aantal oude ambachten op het pro gramma. Kunstenaars op velerlei gebied zul len hun werk tentoonstellen en ter plaatse demonstreren hoe hun kunstwerk tot stand komt. Verder zijn het Streekmuseum, de Nederlands Hervormde Kerk anno 1612 (waar om 13.30 uur een konsert wordt gegeven) en de Molen de gehe le dag voor het publiek geopend. Al le aktiviteiten zijn gratis toegan kelijk. rende 16 jaar de dagelijkse leiding heeft van het sekretariaat. De aanstelling van een direkteur is voor de NIMO een geheel nieuwe konstruktie. Tot dusverre worden de bureauwerkzaamheden en de aktivi teiten naar buiten uitgevoerd door het sekretariaat met daarbij tevens een belangrijke taak voor de algemeen voorzitter, de heer G.J. Gerrits uit Rips. Ontwikkelingen op velerlei ter rein hebben de laatste jaren tot gevolg gehad, dat de taken en werkzaamhe den van de NIMO-organisatie zich over een veel groter gebied zijn gaan uitstrekken en daardoor omvangrij ker, veelzijdiger en zwaarder zijn ge worden. Deze en andere ontwikkelingen hebben het bestuur doen besluiten uit te zien naar een full-time kracht in de funktie van di rekteur, die belast zal worden met de leiding van het bureau en daarnaast de NIMO naar buiten zal vertegen woordigen, zoals overheid en EEG en in de diverse overlegorganen en besturen. In mei 1986 is de derde druk van de publikatie no. 1, "De teelt van aard beien in de volle grond" verschenen. Het boekje behandelt na een algeme ne inleiding alle aspekten van de vol- legronds aardbeienteelt, zoals grond en bemesting, rassenkeuze, vermeer dering, ziekte- en onkruidbestrijding en andere teeltzorgen èn de oogst en afzet. Ruime aandacht wordt echter ook besteed aan de teelt van doordra gende of remonterende aardbeien en aan de zomerteelt met gekoelde wachtbedplanten. Door deze teeltme thoden kan men nu vollegrondsaard- beien oogsten van juni-juli tot oktober. Nieuw in dit 80 pagina's tellende boekje zijn de middenpagina's met prachtige kleurenfoto's van een aan tal aardbeienziekten en -plagen en en kele gebreksverschijnselen; een hoofdstuk "Bedrijfsuitrusting" en aanvullende hoofdstukken over ver edeling, vermeerdering (o.a. het stek ken van planten), de teelt in tunnels en het zelf plukken. In het laatste hoofdstuk "Voorlichting en Onder- CONSULENT SCHAP IN ALGEMENE OIENST VOOR OC FRUITTEELT EN PROEFSTATION VOOR DE FRUITTEELT DE TEELT VAN AARDBEIEN IN DE VOLLEGROND zoek" zijn nu ook veel nuttige adres sen te vinden voor zowel beroepstelers als voor partikulieren. De publikatie kost ƒ12,50 en is- te verkrijgen door het bedrag over te maken op giro 49 50 17 van het Proefstation voor de Fruitteelt onder vermelding publika tie 1.: "De teelt van aardbeien in de volle grond". Begunstigers van het Proefstation ontvangen de publikatie gratis. PUBl KATIE NR 1 (DEROE ORUK. GEHEEL HÉRZIEN) MEI 1SSS Pag. 4 Hoge prijzen melkkwota zeer gevaarlijk Pag. 5 Europese top in Den Haag Pag. 6 en 7 Uit de praktijk Pag. 8 Bladvlekken- en bladlui saantasting neemt toe; De waar de van bietencysteaaltj es- resistente groenbemesters Pag. 9 Vorming nieuwe boeren coöperaties; Westeuropees vlasa reaal met 21 ®7o gedaald. Pag. 11 Subsidie op onderzoek organische mest; kortingspercen tage superheffing ongewijzigd Pag. 12 Nederlandse aardappe len groeien goed in Noord-Yemen Pag. 13 Bijdrage in keurings kosten aardappelen; afscheid ir. Jan Trip Pag. 14 Brabantse melkveehou ders boerden goed; volledig wei- degras of gras op stal voeren? Pag. 16 Vooral bij afnemers veel animo voor nieuwe veiling; Open avond kleinfruit Wilhelminadorp Pag. 19 Thoolse Dagen 1986 Pag. 21 Voor de Vrouw; PJZ- geluid Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 15710(Goes) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110- 605 1 (Zierikzee) tel.01116- l540(Renesse) HULST: maandag 7 juli 1986 in Gemeenschapscentrum 'Den Dullaert' AXEL: woensdag 9 juli 1986 in 'De Halle' van 14.00 - 16.00 uur ZEVENBERGEN: donderdag 10 juli a.s. 11.00 - 12.00 uur, Land- bouwhuis, Stationslaan 4. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100- 38880 Schademelding: 01100 - 38888 m I.andbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuid weg en .1. van Nispen. I.andbouwhuis - Stationslaan 4 Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. De heer Markusse is met vakantie van 23 juni t/m 18 juli. De kollega's nemen waar. Belt u even naar de ZLM (01100-21010), Dineke Visser. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09,00 uur. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100 - 21010. A. Lindenbergh, tel. 01651-208-2, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. 2 Vrijdag 4 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2