Pootaardappelprijs schiet omhoog Meer snijbloemen van de vollegrond In glasteelt grotere omzet aardbeien gehaald Poolse boeren krijgen sperma van Nederlandse stieren Uitbetaling ooienpremie Vooral door de gunstige weersom standigheden is de prijs van de poot- aardappels de laatste week fors gestegen. De prijs van de Bintjes 28/35 liep op van ongeveer ƒ68, naar ±/87,en die van Bintjes 35/45 van ongeveer ƒ58,naar ƒ77,(maandag 30/6 t.o.v. maan dag 23/6). Gemiddeld komen deze prijsverbeteringen uit op ca. 30% en dat is heel veel in één week tijds voor een agrarisch produkt. Runderen Op de rundveemarkten werd minder slachtvee aangevoerd. Het rundvlees brengt momenteel 10 a 15 cent per kg geslacht gewicht minder op. De slachtveeprijzen brokkelden dan ook verder af. Ook de aanvoer van melk vee was opnieuw kleiner, maar door de geringe belangstelling leidde dat niet tot een hogere prijs. Schapen en kalveren 3p de wolveemarkt brachten de ilachtschapen nagenoeg dezelfde prijs op. Weidelammeren noteerden onge wijzigd, maar zuiglammeren werden iets duurder. (Invloed slachtverbod deel Engelse lammeren?) Op de kal vermarkt noteerden de jonge (nuch tere) kalveren vorige week op de eindmarkten lager. Die tendens zette zich afgelopen dinsdag in Groningen voort. De handel in de vleeskalveren had een rustig verloop. Er is een vol doende aanbod van vleeskalveren, met een iets te ruime aanvoer van roodbonten. Door de scherpere kon- kurrentie in landen waar Nederland kalfsvlees afzet is de afzet traag. Lo kale produkties in die landen beper ken de levering vanuit* Nederland. Overigens heeft de kalfsvleesafzet te maken met het seizoenpatroon, dat zich nu op een ongunstig tijdstip bevindt. Varkens Op de varkensmarkt komen de laat ste week lage prijzen tot stand. Het aanbod is groot en de afzet verloopt overal moeizaam. Bij de karkassen loopt de prijsdaling op tot een kwartje (Duitsland) en bij de onderdelen tot 20 cent (hammen). Hoewel de beslis singen van de EG-kommissie over de mcb's gunstig zijn voor de afzet van ons varkensvlees, was dat deze week nog niet het geval. Vanaf 1 juli geldt een gewijzigde berekeningswijze voor de mcb's in de varkenssektor. De ba sisprijs vormt vanaf die datum de grondslag. Terwijl velen blij waren dat het in juni in de varkenshouderij weer wat beter ging (opbrengst var kens minus big en voer ƒ36,tegen ƒ29,in mei) start juli slecht. De roepprijs ging deze week (aanzienlijk) omlaag. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt blijft de vriendelijke ondertoon bestaan. De konsumptie in Duitsland en in Neder land blijft redelijk op peil. De aan voer ligt momenteel iets lager dan verwacht werd, vanwege het warme weer. Daardoor is de uitval groter en de groei langzamer. Door dit gebeu ren liep de Barneveldnotering iets op. De prijs van broedeieren en eendags- kuikens ligt ver onder het integratie niveau. Op de eiermarkt lijken de prijzen zich wat te stabiliseren, al staan de zwaardere eieren wat onder (prijs)druk, waardoor de onderlinge verschillen kleiner worden. Bij weers omstandigheden, zoals in de laatste weken, verwacht men in de eierhan- del geen prijsstijgingen van betekenis. Het is een schrale troost dat de eier- prijs in de ons omringende landen ook laag is en dat de eierhandel ook daar een traag verloop heeft. Zuivel Op de zuivelmarkt is het rustig aan het prijzenfront. De steun van Brus sel voor de interventieprodukten is af gezwakt. De kaasprijs beweegt zich beneden het officiële noteringsniveau, maar het prijsverschil tussen kaasmelk en overige melk is wat klei ner geworden, hoewel het verschil nog altijd 6 cent per kg melk is hetgeen een druk op de uit te betalen prijs geeft. De melkafleveringen lagen half juni op 103%, vergeleken met half juni vorig 100%). Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt liep - vanwege de grotere vraag - de prijs van tarwe op, althans die van de oude oogst. Door de naderende oogst daalde de prijs van gerst - oude oogst - scherp. Prij zen - nieuwe oogst - zijn er nog nau welijks. Zonder rekening te houden met de gevolgen van de ramp hi Tsjer- nobyl zal vanwege de droogte, de Russische graanoogst dit jaar kleiner zijn dan was voorspeld, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Land bouw meegedeeld. Men schat de Rus sische graanoogst op 185 miljoen ton, 5 miljoen minder dan bij de eerdere schattingen en 65 miljoen minder dan wat voor de komende jaren gepland werd. De eerste schattingen over de nieuwe graanoogst in "de EG van de 12" komen uit op 156,7 miljoen ton, dat is 2,3 miljoen ton minder dan vo rig jaar. In Engeland, Italië en Grie kenland wordt samen 1,8 miljoen ton meer verwacht, in Nederland, Ierland en Portugal evenveel en in de overige landen samen 4,1 miljoen ton meer. Per graansoort zijn de verschillen x miljoen ton): zachte tarwe -0,8; du- rumtarwe +1,3; rogge -0,2; gerst -2,3; haver -0,6; maïs 0,4 en overi ge granen -0,1Op de zadenmarkt ko men weinig zaken tot stand. Er is nauwelijks belangstelling om te ex porteren en de handel spreekt dan ook over "geen perspektieven". Op de peulvruchtenmarkt wordt gespro ken over een "apatische bedoening". Er zijn weinig aktiviteiten, omdat de handel voldoende voorraad heeft en er voor export geen aantrekkelijke kansen liggen. De prijs van de kapu cijners nadert het voerprijsniveau. De nieuwe peulvruchtenoogst in de EG voor dit jaar wordt geraamd op 3,15 miljoen ton, tegen 3,06 miljoen ton in 1985. Aardappelen en uien De konsumptie-aardappelmarkt is flauw gestemd. Daarentegen gingen de prijzen van pootaardappels met sprongen omhoog, vanwege het gun stige weer. Wat de uien betreft: zo wel Frankrijk als West-Duitsland verwachten dit jaar meer zgn. winter- uien te oogsten en te exporteren. De Frankrijk: grotere appeloogst dan in 1985, maar weinig peren Het Franse Ministerie van Landbouw stelt de appeloogst voor oogst 1986 in een eerste zeer voorlopige raming op 1.82 min ton tegen 1,68 min in 1985 en 1,95 min ton in 1984. Hoe de pro- duktie bij de verschillende rassen zal uitvallen is nog erg onzeker. Wel re kent men vooral op meer Granny's, doordat nieuwe aanplantingen van dit ras dit jaar in produktie komen. Aan peren verwacht men dit jaar erg weinig te kunnen oogsten, nl. slechts 343.700 ton tegen 409.200 ton in '85 en gemiddeld ruim 400.000 ton in de jaren '81 t/m '85. Vooral de kou ge durende de bloeiperiode zou hier de bet aan zijn. Aan zomerperen verwacht men 166.900 ton (-22,2% 22 t.o.v. '85), aan herfstperen 93.700 ton (-12,0%) en aan winterperen 63.400 ton (-15,5%). De tpelt van aardbeien onder glas is nu zo goed als afgesloten. De aan voer is weliswaar groot geweest (2,8 min kg) maar de prijs lag t/m de der de week van juni op een laag nivo. Nadat het warme weer zijn intrede heeft gedaan, is ook de oogst van de vollegrond goed op gang gekomen. Vanwege de hoge prijzen in 1985 verwacht men dat de teelt zich uitge breid heeft. oogsttijd van deze uien loopt begin ju ni tot half juli. De Europese Commis sie heeft besloten om de tijdelijke kwaliteitsvoorschriften uien te verlen gen tot 1 juli 1987. Het betreft hier "verwerking en kaalheid". Veevoeders Op de grondstoffenmarkt is het stil. Bij mais werden alleen wat zaken ge - daan voor levering oktober/december en bij tapioka en maisglutenvoermeel alleen voor direkte levering. Gelet op de schattingen van de suikerbieten- oogst voor dit jaar zou het aanbod van gedroogde bietenpulp met 50.000 ton kunnen stijgen, mits de afzet van perspulp een normaal beeld vertoont. In het eerste kwartaal van dit jaar is de Nederlandse mengvoeder gedaald met 0,2%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De produktie van pluimveevoeders daalde met 1,5%, die van rundveevoeders met 7%, ter wijl de produktie van varkensvoer steeg met 6,5%. In de EG is vorig jaar de mengvoederproduktie eveneens ge daald en voor dit en het volgende jaar verwacht men een verdere daling van wege een verder terugdringen van de melkproduktie en de invoering van de medeverantwoordelijkheidsheffing op granen. Uitbreiding prijsinformatie Met ingang van deze week zal eni ge uitbreiding gegeven worden aan de prijsinformatie. In tabel 4 zul len voortaan de prijzen van 17 weekse hennen worden vermeld van de rassen LSL en Isabrown. Deze worden verstrekt door de Coöperatieve Leghennen Integra tie Nederland, de CLIN. Eens per twee weken wijzigt deze prijs. In tabel 7 zullen jaarlijks vanaf juni tot ongeveer half april de prijzen worden gegeven van pootaardap- pelen, ras Bintje, voor de maten 28/35 en 35/45, op grond van eigen informatie. Verder is tabel 7 vanaf deze week anders in gedeeld. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van Den Bosch werden 26 juni jl. 206 stuks aan gevoerd. De prijzen waren per stuk: luxe paarden van ƒ1.875,— tot ƒ3.125,—; voljarigen van ƒ1.625,— tot ƒ2.875,2-jarigen luxe (mer ries) van ƒ1.525,— tot ƒ2.575,—; 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.525,tot ƒ2.575,1-jarigen luxe (merries) van ƒ1.025,— tot ƒ2.025,—; 1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.025,tot ƒ2.025,veulens (merries) van ƒ525,— tot ƒ1.125,—; veulens (hengsten) van ƒ525,— tot ƒ1.125,—; hitten van ƒ700,— tot ƒ1.800,Shetland pony's (merries) van ƒ250,— tot ƒ550,—; Shetland pony's (ruins) van ƒ250,— tot ƒ500,—; jonge slachtpaarden van ƒ4,90 tot ƒ6,70 kg.gesl.gew.; oude slachtpaarden van ƒ5,20 tot ƒ6,90 kg.gesl.gew. De handel verliep in slachtpaarden redelijk, hitten willig. Varkensprijzen In de week ^an 7-7-1986 tot 14-7-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met ƒ0,65 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,99. Centrale Tuinbouwveiling Zeeland, marktbericht van 1 juli 1986 Frambozen per doos van 200 gram I 2,94-3,68. Aanvoer 500 ds. Rode bes sen per doos van 500 gram I 1,60-2,10. Aanvoer 1376 ds. Rode bes per doos van 200 gram I 0,53-1,43. Aanvoer 17000 ds. Aardbei natuur II 1,90. Aanvoer 1200 kg. Appelen Coöperatieve Tuinbouwvei- ling Zeeland Golden Delicious: 70/80 KI I 118-139; KI II 96-109; 60/70 KI I 35-57; KI II 25-43; aanvoer 29 ton. Gloster: 70/80 KI I 1,34; KI II 1,16; aanvoer 5 ton. Op de groentenmarkt zorgde het mooie zomerse weer van de laatste weken voor een groot aanbod van groenten. De prijs daalde in vele ge vallen. Glasgroente De aanvoer van de ronde tomaten loopt weliswaar weer wat terug, maar ligt nog altijd stukken hoger dan vo rig jaar. De prijs is inmiddels wel heel wat lager geworden en kon bij lange na het peil van vorig jaar niet halen. Bij komkommers eigenlijk dezelfde aanvoerontwikkeling al was vorige week het prijsverschil met vorig jaar klein. Glassla wordt in steeds kleine re hoeveelheden aangevoerd, nu er volop natuursla is. Van beide ging de veilingprijs fors omlaag. Bij de papri ka's was er weer het verschillend ver loop, afhankelijk van het feit of het groene, gele, dan wel rode paprika's waren. Wat de paprika's wel gemeen hebben, is de hogere prijs van alle soorten ten opzichte van vorig jaar. Aubergines worden nogal wat goed koper, tegen de verwachting in. Ook radijs moest prijskoncessies doen. De aanvoer was stabiel. Courgettes maakten eveneens een forse prijsval mee, terwijl ook hier de aanvoer niet sterk veranderde. Snijbonen vertoon den hoge aanvoercijfers. De veiling- prijs liep met maar liefst ƒ2,— terug. Aardbeien waren er in zeer grote aan tallen. Er ging een gulden van de prijs af. Vollegrondsgroenten Kool was al goedkoop, maar werd nog goedkoper vorige week. Dat gold ook voor bloemkool, waarvan er nu veel wordt aangevoerd. Ijsbergsla zag de prijs kelderen van 80- naar 30 cent, ondanks dat de aanvoer kleiner was. De reden is de grote konkurrentie van andere verse groenten. Spinazie kon de veilingprijs vasthouden, een prijs die vergeleken met vorig jaar wel erg laag is. Andijvie bracht iets minder op, vanwege een grotere aanvoer. Er werd veel meer peen aangevoerd. De bospeen werd goedkoper, de waspeen duurder. Witlof leed ook al onder de konkurrentie van andere groenten. Prei bracht - net als witlof - een gul den minder op. Ondanks de kleinere aanvoer werden de asperges goedko per. Tuinbonen gingen in prijs ach teruit, maar bij peulen was de prijsval veel groter. Groenten - algemeen Naar aanleiding van het gebeuren in Tsjernobyl hebben de Duitsers in mei 50% meer diepgevroren groente en 66% meer groenten in blik of glas ge kocht dan in mei 1985. Fruit Op de fruitmarkt waren er geen gro te veranderingen bij de veilingprijs van de appels. Ook bij de aanvoeren geen schokkende veranderingen. Bij de peren noteerden de Conference op de veiling een onveranderde prijs. De aanvoer was iets groter. In Frankrijk verwacht men voor dit jaar een appel oogst van 1,82 miljoen ton. Vorig jaar was de appelproduktie 1,68 mil joen ton. Bij de produktie van de ver schillende rassen rekent men op meer Grannies, doordat nieuwe aanplantin gen dit jaar in produktie komen. In tegenstelling tot een grotere oogst van appels, verwacht men in Frankrijk een kleinere perenoogst. Bloemen en planten Het aanhoudende zomerse weer in Nederland heeft^ opnieuw een grote invloed op het aanbod en de vraag van snijbloemen gehad. De totale aangevoerde hoeveelheid snijbloemen lag op hetzelfde niveau als in de voor gaande week. Meer aanvoer kon zelfs genoteerd worden bij de trosanjer, gladiool en lelietak. De overige pro- dukten daalden in aanvoer. Door de geringe vraag naar Nederlandse bloe men, zakten bovendien de prijzen ver der weg. De koöperatieve vereniging 'K.I. Zuid-Nederland' heeft een hoeveel heid sperma ter waarde van 100.000 gulden beschikbaar gesteld aan Poolse boeren. Het zaad werd vrij dag symbolisch overhandigd aan en kele Poolse veehouders. Dat gebeur de tijdens een rundveemanifestatie van de K.I.-vereniging Zuid- Nederland in de Brabanthallen in Den Bosch. Met het zaad, dat afkomstig is van de drie beste stieren van het in Veld hoven gevestigde K.I.-station, kun nen bijna 2.000 nakomelingen wor den verwekt. Volgens eenwoord voerder van de K.I.-vereniging Zuid- Nederland wordt in de Poolse vee houderij de techniek van het kunst matig insemineren veelvuldig toege past. Het sperma wordt echter vaak gekocht in het buitenland en dat le vert momenteel wegens gebrek, aan geld nogal eens problemen op. De uitbetaling in het kader van de ooienpremieregeling zal nog deze maand plaats vonden. Er is door het inbrengen in de computer van een aantal mutaties enige vertraging ont staan in de afwikkeling maar de in de regeling vastgestelde uiterste be talingsdatum wordt geenszins over schreden, zo deelt een woordvoerder van het ministerie desgevraagd mee. Aardappelen in de Gemeenschap In Rotterdam liepen maandag de prij zen van alle maten Bintjes oogst 1985 verder terug, waarbij de daling nog het sterkst was bij de 50 mm op waarts. Nieuwe aardappelen dringen de oude meer en meer uit de markt, zoals dat te doen gebruikelijk is. Niet- onaanzienlijke hoeveelheden nieuwe aardappelen worden aangevoerd uit de lidstaten Italië en Frankrijk, ter wijl het aanbod van nieuwe aardap pelen van eigen bodem ook van week tot week toeneemt. Niet alle in Nederland ingevoerde aar dappelen worden in Nederland ge- konsumeerd. Er is nogal wat doorvoer o.a. naar buurman Belg. Daar is het aanbod van nieuwe aar dappelen van eigen bodem thans van nogal wat betekenis geworden doch voor Bintjes oogst 1985 uit Nederland is ook nog wel belangstelling, althans voor de goede kwaliteiten die in Bel gië en Frankrijk geleidelijk aan schaarser geworden zijn. Tussen Bel gië en Frankrijk is nogal wat vice- versa verkeer. België betrekt veel voe- raardappelen uit Frankrijk, Frankrijk betrekt uit België nogal wat industrie aardappelen. In Frankrijk is het aan bod van nieuwe aardappelen van eigen bodem omvangrijk, wat regio naal nogal eens tot sterk uiteenlopen de prijzen leidt. In de week tot 22 juni werden 8428 ton nieuwe aardappelen uitgevoerd, waarvan o.a. 1030 tón naar Nederland, 3235 ton naar Duits land en 2817 ton naar Engeland. De Franse uitvoer naar Engeland is wat aflopend, omdat men daar van eigen bodem tot een betere marktvoorzie- ning in staat gaat worden. Wel betrekt men in Engeland nogal wat primeurs uit België (Tielt). Door vakanties is de konsumptieve vraag afgezwakt in ver schillende landen, wat zich in de ko mende weken nog zal voortzetten. Rest nog te vermelden dat uit Neder land in de week tot 21 juni 27.500 ton konsumptie-industrieaardappelen werden uitgevoerd, de afzet naar Bel gië niet inbegrepen. De termijnmark- ten zijn oplopend. In de week'tot 27 juni werden 4282 aprilkontrakten gesloten op Bintjes. Die week sloot met prijzen van ƒ40 tot ƒ43,70 voor deze kategorie. Een week geleden wa ren dat 1073 april-kontrakten, toen die week sloot met prijzen van ƒ32 tot ƒ33. Vrijdag 4 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22