Normandië p.j. zuid geluid Gesprek met Barlagen ovei Fagon Het licht op de afdeling PJZ Fijnaart e.o. redaktie Peter Risseeuw MM MIB onder redaktie van de Redaktiekommis- IIII Mr IB I4 sie Bond van Plattelandsvrouwen voor W HB. mwmA Zeeland en Brabant ^BfHB Mf Redaktieadres: «V MM d Vlf ^MJ Mevr. P.J. de Rooy-Janse 1 ILIrlP ff Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge In de week 2 t/m 6 juni 1986 waren Plattelandsvrouwen uit Zeeland op reis in Normandië. De Internationale commissie van de Prov. Zee land van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen organiseerde deze reis. En het succes spreekt uit dit enthousiaste verslag, geschre ven door elke dag een andere deelneemster. Een samenvatting van de verslagen van: Jeanne Koopman - J. Klaay- sen - Elles van der Schaaf - Ria Wisse en Saar Wisse volgt hierna. Het hele verslag is een boekje geworden van 7 pagina's en misschien kunt U dat wel eens van een van de deelneemsters lezen. De internationale commissie kan terugzien op een zeer geslaagde reis, de bekroning van veel voorbereiding die al maanden tevoren begon. Het gezelschap be gon uit 51 leden uit alle delen van Zeeland en via Tholen - Schouwen - Z.Beveland - Z.Vlaanderen ging de bus door België naar Norman dië. Een schitterende tocht in de bijna mooiste tijd van het jaar. Groen in vele tinten en heel veel bloeiende planten en heesters. Vooral de meidoorn was in die week in volle pracht. Rouen In Rouen leefde de historie bij het zien van de plaats waar Jeanne d'Arc in 1431 op de brandstapel moest. Op die plaats staat nu de kerk "Sainte Jeanne d'Arc". Toen ze leefde was ze zo slecht dat ze werd verbrand en nu is ze "heilig". Verder werd ook de stad nog even bekeken, een mooie stad die een bezoek waard is. Maar de reis heeft een doel en dus verder naar de appartementen voor de ko- mènde dagen in een park gelegen, heel mooi in glooiend landschap. De maal tijden werden steeds in Houlgate, restaurant "1900", gebruikt. St. Aubin du Therry Hoogtepunt van de reis was het be zoek aan de boerderij van de familie Roorda in St. Aubin du Therry. Me vrouw Roorda is lid van de Afdeling Op 28 januari jl. bestond P.J.Z. Fij naart 50 jaar. Dit werd gevierd op 22 februari jl. in "De Witte Roos" te Fijnaart. 's Middags vond er een reü nie plaats waar veel leden, oud-leden en P.J.Z.-besturen op af kwamen. Na de reünie kon men deelnemen aan een koffietafel, 's Avonds om 20.00 uur begon de revue waarbij verschillende stukjes werden opgevoerd door leden en oud-leden, deze revue werd ±23.30 uur afgesloten. Daarna kon iedereen nog gezellig op de muziek van een bandje dansen en napraten. Het is iedereen aan te raden wanneer zij zoiets willen organiseren om er op tijd mee te beginnen omdat er veel tijd in gaat zitten, maar daar tegenover staat dat je er leuke herinneringen aan over kunt houden. Op 17 januari werd de ledenvergade ring gehouden waarbij nieuwe bestuursleden gekozen werden. Er traden vier bestuursleden af te weten: Hetty Bom, Peter van Dueren-den Hollander, Jaco van Beem en Ad van de Hil. Hier werden voor gekozen: John Bom, Lianne Mastenbroek en Lilian Paans. De opkomst van de P.J.Z. leden naar aktiviteiten kon goed worden genoemd. In het afge lopen jaar werd er o.a. georganiseerd: Filmavond, S.O.K. avond en de trek- kerbehendigheidswedstrijd. De in de toekomst nog te organiseren aktivitei ten zijn o.a.: een bezoek aan een nert- Vrijdag 4 juli 1986 Le Mont Saint Michel. Eure van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. 20 jaar geleden trouwde een Fries jong meisje met een Franse boer. De ouders van de Heer Roorda wonen al sinds 1929 in Frank rijk, eerst op een bedrijf ten noorden van Parijs, waar nu een andere zoon woont en later op dit bedrijf. Het is senfarm, Prov. Trekkerbehendigheidswedstrijden in samenwerking met P.J.Z. Zevenber gen en een bezoek aan de Delta ex po. Tot slot zal nog een kampeerweekend worden georga niseerd. Tevens willen we nog even laten we ten dat Kees Breure onlangs tweede is geworden bij de W.K. ploegen. Afd. P.J.Z. Fijnaart e.o., Lilian Paans PJZ-geluid agenda 5 juli - afd Tholen houdt weer het tra ditionele schuurfeest bij de fam. Pol derman te Oud Vossemeer. Deze kan en mag niet gemist worden, ideaal ge woonweg om eens lekker bij te pra ten of eens een dansje te wagen. 5 juli - regio Fijnaart/Zevenbergen organiseert de jaarlijkse provinciale trekkerbehendighaidswedstrijden op het terrein van het mechanisatiecen- trum West-Brabant te Heijningen. 12 juli - afd. Schouwen-Duiveland or ganiseert het schuurfeest aan de Zuid- hogeweg 1 te Ouwerkerk. Voor de muziek zal de Radio Monique Disco show "de 80ers" zorg dragen. Dit wordt natuurlijk een grandioos suc ces. De aanvang van dit feest is om 20.00 uur. een gemengd bedrijf van 70 ha. Met 50 melkkoeien en jongvee en bedrijfs gebouwen die vervallen waren bij aankoop en nog niet geheel zijn her steld/opgeknapt. Veel wetenswaar digs over de Franse landbouw, de verschillende gewassen en op brengsten werden uitgewisseld. Er waren nog 5 Frans/Nederlandse boerinnen van de afdeling Eure geko men en het was een heel bijzondere bijeenkomst. De jonge emigranten vrouwen hadden het door de ervarin gen van hun schoonouderes nu heel wat gemakkelijker met zich aan de Franse gewoonten aan te passen. Calvados De Calvados-kelder van Le Père Mag- loire in Pont-l'Evêque gaf een heel an der beeld van wat Normandië te bieden heeft. Een dia-serie liet zien hoe het proces van enorme hoeveel heden appels tot de grote vaten met Calvados werkte. Het glooiende land schap met de bekende Normandische heggen blijft boeien en het bezoek aan de haven in Honfleur met kleurige vissersboten is weer heel iets anders. De Zee De zee is en blijft altijd een boeiend schouwspel. Met het mooie weer wa ren er-al grote "rollers" te zien. Het moet als er storm is wel een heel in drukwekkend gezicht zijn en de hui zen staan zo dichtbij. Mont-Saint-Michel, gelegen in de zee wordt wel het "wonder van het wes ten' genoemd. In 709 na een gewel dige aardbeving bleef de berg wat verloren in zee achter. Op de spits van de toren staat de aartsengel Michaël zo'n 1*52 m. boven de zeespiegel en is al van grote afstand te zien. De abdij FAGON gaat steeds vastere vormen aannemen. Barlagen is ervan over tuigd dat het ook in praktijk zal wor den gebracht. Hij stelt duidelijk dat FAGON als in termediair optreedt tussen belegger en pachter. Barlagen zegt dat er zeker een mogelijkheid zal komen om in de erfpachtovereenkomst op te nemen dat je recht hebt om de grond terug te kopen. De canon komt vermoede lijk op 4 a 4,5 procent van de aan koopprijs. Uit de Agrarische Commissie komt als bezwaar naar voren dat FAGON pacht gaat verdringen. Barlagen veegt dit onmiddellijk van tafel, door te stellen dat FAGON een alternatief is voor eigendom en niet voor pacht. Hij is ook niet zo bang voor de prij sopdrijvende werking die FAGON zou hebben op het pachtprijsniveau. De aankoopprijs zal volgens Barlagen op 60 a 70 procent van de marktwaar de komen. Als het aan hem ligt be paalt iedere verkoper-erfpachter zelf de prijs in overleg met FAGON en komen hier geen vaste regels voor. Is het bij zulke hoge aankoopprijzen niet veel aantrekkelijker tegen "fami- lieprijs" over te nemen in eigendom, in plaats van FAGON? Natuurlijk, zegt Barlagen, maar voor dat soort bedrijfsovername is FA GON ook niet bedoeld. Als erfpacht termijn wordt doorgaans gewenst dat die veiligheid biedt voor één genera tie. Als zich halverwege deze termijn een opvolger aandient, moet een en de prachtige kloosterhof werden tussen 1000 en 1200 gebouwd en aan gelegd. De oude stadsmuren en de enorme abdij, ze trekken jaarlijks zo'n half miljoen mensen. Ook hier leefde de historie en was er groot respekt voor de bouwers van toen. Invasiestranden Alle indrukken van het bezoek aan Normandië zouden onvolledig zijn als ook niet aandacht was voor de jonge historie. Tijdens het bezoek was het weer wat donkerder en voor velen was de herinnering aan wat 42 jaar gele den de aanzet was voor onze bevrij ding en het einde van de oorlog iets indrukwekkends. Het grote "lan dingsmuseum" aan de boulevard was interessant, ook voor de jongeren die het toen niet zo intens hebben beleefd. Gelukkig brak na dit bezoek de zon weer door en werd koers gezet naar Bayeux. Père Magloire - Calvados du Pays d'Auge. nieuw kontrakt kunnen worden af gesloten, dat weer een generatie duurt. Landinrichting Er is ook nog over andere zaken Bayeux Voor velen is dat de stad van het "Ta- pis de Bayeux", maar dat er ook een kathedraal staat die zeer de moeite waard is niet zo bekend. Beiden wer den bekeken. Het grote wandtapijt, gemaakt door Koningin Mathilde en haar hofdames is een weergave van de strijd om de macht zoals die toen werd gevoerd. De manschappen en paarden in bo ten over zee, de echte strijd en de ge wonden, alles is geborduurd en zeer aanschouwelijk weergegeven. Winkelen Winkelen is een onderdeel behorend bij elke reis, want men wil zelf een aandenken of voor de thuisblijvers een klein geschenk. Daar kwam dan mooi niks van want twee leden waren zoek. Na lang wachten en zoekakties 3 uur) werd besloten terug te gaan naar de appartementen in Houlgate. Gelukkig kwamen daar de twee leden ook aan. Ze waren de weg kwijt ge raakt na ook lang zoeken van hun kant hadden ze de trein genomen naar Houlgate. Naar huis Dat is altijd het laatste van een reis en moe en voldaan werd begonnen aan de lange rit, 600 km. Irt Brugge werd nog een stop gemaakt en kon den toch nog enkele inkopen gedaan worden (b.v. Belgische bonbons). Natuurlijk geeft het grote verslag nog meer bijzonderheden, maar dit zijn de grote hoogtepunten uit de verslagen van: Jeanne Koopman - J. Klaaysen - Elles v.d. Schaaf - Ria Wisse en Saar Wisse, voor U gelezen en naverteld door, P.J. de Rooy-Janse gesproken. In landbouwkringen was men nogal skeptisch over de nieuwe landinrichtingswet. Er was angst dat de natuurlobby landbouw in de hoek zou zetten. Volgens Barlagen valt dit in de praktijk nogal mee. Maar dat mag er niet toe leiden dat de aandacht van de land- en tuinbouw verslapt. Als, volgens de KNLC-commissie- voorzitter, alleen de landbouw het ruimtelijke ordening beleid zou bepa len, is dat ook geen goede zaak. We kunnen er in de huidige maatschap pij niet omheen dat er meer belangen zijn dan alleen die van de landbouw. Van verschillende kanten uit de agra rische commissie kwamen kritische geluiden ten aanzien van het relatie- notabeleid, vooral een eventuele over heveling naar het ministerie voor Ruimtelijke Ordening zag men niet zitten. Genoemd werd nog dat er plannen zijn om beperkende bepalin gen ten aanzien van het grondgebruik niet via de wet op de ruimtelijke or dening vast te stellen, maar door ze op te nemen in gemeentelijke bestem mingsplannen. Jan Pieter Popken 21 Als de agrarische commissie van de PJGN een gesprek heeft met A. Barlagen, voorzitter van de commissie Grondgebruik van het KNLC, dan kun je natuurlijk niet om het rapport heen van de commissie FA GON ("Een alternatief erbij"), over het financieringsvraagstuk in de landbouw. Deze commissie kwam met een voorstel om een fonds te stichten en het mogelijk te maken dat land- en tuinbouwers grond ver kopen aan het FAGÓN-fonds en dat in erfpacht terugkrijgen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21