Voorzitter C.V.Z. W. Vermue: "Vooral bij afnemers veel animo voor nieuwe veiling Open avond kleinfruit op het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp Eerste plukbandenmachine besteld Het eerste jaar C.V.Z. is deze week afgesloten met de jaarlijkse le denvergadering op 30 juni. In zijn openingswoord ging voorzitter W. Vermue uitvoerig in op het eerste jaar C.V.Z.: "Vooral van afne merszijde bemerken we grote animo en veel waardering voor het ini tiatief om de Zeeuwse fruitteelt op afzetgebied een nieuw gezicht te geven. We zijn vol goede moed ten aanzien van het resultaat. Voor onze leden brengt de nieuwe veilingsituatie met zich mee, dat er veel van het oude en vertrouwde verloren is gegaan. We gaan er echter van uit dat wat er voor in de plaats komt, meer aansluit bij de eisen van de tijd". De voorzitter deelde mee dat overleg betreffende de nieuwe aanvoerwe- gen nog niet is afgerond. Voor de noordelijke aanvoerroute is er een goede oplossing gevonden door ver breding van de route Groeweg- Pietersweg-Spaanweg. Het pro bleem is nu nog de zuidelijke aan voerroute vanuit de zak van Zuid Beveland. In dit gebied liggen veel fruitteeltbedrijven die zijn aangewe zen op eigen vervoer naar de veiling. De enige mogelijkheid is om de S 10 's-Gravenpolder-Kapelle voor lang zaam verkeer open te stellen. Het bestuur hoopt dat G.S. hierop spoe dig positief beslist, zodat dan de problemen definitief zijn opgelost. Het kan niet zo zijn dat onderne mers in hun bedrijfsvoering belem merd worden door een slechte ver binding naar hun afzetpunt. De om zetdaling is door de bekende oorza ken vrij fors geweest. De omzet was 5.6 miljoen of 11% lager dan in 1984. Door deze omzetdaling, het geringe fustgebruik en het niet opti maal benutten van de koelruimte, werd de veilingexploitatie nadelig bein vloed. Konditionering Bij zacht fruit lijken afzetmogelijk heden te ontstaan door het gekondi- tioneerd aanbieden van het produkt. Op de nieuwe veiling worden een aantal konditioneringscellen ge- W. Vermuë bouwd, waardoor de C.V.Z. als fruitveiling voorop loopt, wat de konditionering van dit produkt be treft. Deze cellen kunnen later in het seizoen ook gebruikt worden voor hardfruit. De heer Vermue ging ook in op de negatieve reakties van een aantal personen en instanties op de bereidheid van CVZ om ook voor de Zeeuwse groenteteelt van belang te zijn. "We hebben de akkommodatie en de afzetkennis beschikbaar en we zijn bereid om deze beschikbaar te stellen om voor en met de Zeeuwse groentetelers een optimaal resultaat te behalen. De handel staat achter dit streven. Men noemt dit een goede zaak en ziet mogelijkheden om de centrumfunktie van de Zeeuwse vei lingen ook -voor de groenteteelt van betekenis te doen zijn". De ontwik keling van aanvoer en prijsvorming op de C.V.Z. is volgens de voorzitter de laatste maanden reeds duidelijk in positieve zin waarneembaar, ter wijl men nog niet eens beschikt over de konditioneringsmogelijkheden die er op de nieuwe veiling wel zijn. Vermue stelt nadrukkelijk dat het belang van de teler voorop dient te staan. "We willen deze ontwikkelin gen nauwlettend volgen en eventueel samen met de veilingen te Baren- drecht en Breda trachten te komen tot een optimale prijsvorming voor het Zeeuwse produkt". Het kleinfruitseizoen uit de volle grond is deze week begonnen met de rode bessen. Dit aanbod zal de ko mende weken, gezien het tempera- tuursverloop, snel toenemen. De leden gingen akkoord met het voorstel van het bestuur om buiten lands fruit van o.m. de landen op het Zuidelijk Halfrond op te laten slaan in de in aanbouwzijnde koel huizen bij de nieuwe veiling. Ook zonder deze service, zo zijn bestuur en leden van mening, komt er geen kilo buitenlands fruit minder ons land binnen terwijl hierdoor de koel huisexploitatie er positief door beïn vloed wordt. Overigens is hiervoor nog de toestemming van het Cen traal Bureau voor vereist en overleg hierover moet nog plaatsvinden. De vergadering die met 75 personen maar matig werd bezocht ging ook akkoord met het verhogen van de kontributie van de leden met ƒ25, naar /50;per jaar. Eenzelfde ver hoging geldt ook voor de gastveilers. Hun bijdrage komt ook op ƒ50, De huur van de stapel kisten gaat met 1 gulden omhoog. Verpakken Het bestuursvoorstel van de CVZ om ten behoeve van een fondsvor ming een halve cent per kilo appels en peren in te houden teneinde daar mee het leggen en pakken van fruit te bevorderen werd ingetrokken. Hiervoor in de plaats komt een CB- regeling, die het komende seizoen reeds in werking treedt. Zij die fruit gelegd en of verpakt aanleveren krij gen 0,10 cent subsidie op materiaal kosten en arbeid voor de klassen 1 van grootvruchtige rassen boven 75 mm en van kleinvruchtige rassen bo ven 70 mm. Hiervoor zal een heffing plaats vinden van 0,3 cent per kilo voor appels en 0,2 cent per kilo voor peren. De officiële richtlijnen hier voor zullen binnenkort bekend wor den gemaakt. De CVZ verwacht van deze maatregel een flinke stimulans t.a.v. verpakken en leggen van fruit. Geschat wordt dat komend seizoen toch zeker 2 a 21/2 miljoen kilo op deze wijze ter veiling zal worden aangeboden. Ten slotte werd nog meegedeeld dat-de nieuwe CVZ vei ling met 24 mensen minder werkt dan in de oude situatie. Hierdoor kunnen de exploitatiekosten aar zienlijk worden gedrukt. Dit jaar houdt het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp (PFW) haar jaarlijkse open avond kleinfruit op donderdagavond 10 juli a.s. De rondleiding over de tuin begint om 19.00 uur en duurt XVi uur. De open avond is vooral bedoeld voor die fruittelers die dit jaar niet in groepsverband een bezoek aan de proeftuin brengen. Ook andere belangstellenden zijn echter welkom. Bij de rondleidin gen zal de nadruk liggen op de rode bessen en de frambozen, maar ook bij de andere kleinfruitgewassen, inklusief de aardbei, zal wor den stilgestaan. In dit artikel een voorbeschouwing van de open avond kleinfruit op het PFW op 10 juli a.s. Rode bessen Klonenselektie bij Rondom met 6 "zieke" en 6 "Gezonde" klonen, ge plant in 1976. Een opvallende proef omdat de "gezonde" klonen, na 10 jaar nog steeds gezond zijn! Uit deze proef zou gekonkludeerd kunnen worden dat een strenge selektie van het plantmateriaal van Rondom de aanplant gezond kan houden. Klonenselektie bij Rondom met 4 her komsten, geplant in maart 1985. Vooral Rondom J valt in deze proef op door zijn latere bloei, langere tros sen en minder rui. Vergelijking van virusgetoetste en niet virusgetoetste planten. Deze proef is in 1983 aangelegd met de rassen Jonk heer van Tets, Stanza, Rotet en Ro- setta. De virusgetoetste planten hebben tot nu toe iets meer geprodu ceerd. De beskwaliteit verschilt niet veel. Rassenproeven. In 1983 zijn 4 vroeg- tot middentijds rijpende rassen uitge- plant en 6 laatrijpende rassen o.a. Ro- lan, Rotet, Rode Rebel en Rovada. Sommige rassen hebben weinig of niet geruid, andere rassen meer, m.n. bin nenin de struik. Snoeiproef. Dit is een aardige proef op Rotet waarbij op 4 tijdstippen van vroeg tot laat gezomersnoeid wordt. Op het wild groeiende ras Rotet is met zomersnoei een mooie haag te vormen die een hoge produktie kan geven. Frambozen Rassenproef, geplant in 1984, met daarin 11 rassen. Het is een interes sante proef met een mooi gewas fram bozen. In de praktijk is er vooral 16 behoefte aan een nieuw, vroeg rijpend ras omdat Glen Clova veel sten- gelsterfte geeft. Glen Moy is zo'n vroeg rijpend ras dat een vervanger zou kunnen worden. Het rijpt vroe ger dan Glen Clova en geeft een ho ge produktie. Helaas schijnt volgens Engels onderzoek ook dit ras gevoe lig te zijn voor stengelsterfte. Hoewel dit probleem zich op het PFW nog niet voordoet is voorzichtigheid met aanplant voorlopig geboden. Andere opvallende nieuwe rassen zijn Mag- nific Delbard met grote kegelvormi ge vruchten, Glen Prosen, met zeer stevige vruchten, Marwé, me.t een ge zonde groei en laatrijpend en Leo eveneens later rijpend dan Schö- nemann. Herfstframbozen, geplant in 1985 met de rassen Zefa Herbsternte, Herita ge en het nieuwe Engelse ras Autumn Bliss uitgeplant zowel in de voll- gegrond... Verwijderen van scheuten. Bij de ras sen Glen Clova en Malling Promise worden tot begin mei of alle scheu ten weggehaald, of uitgedund tot 12 per meter of pas in juni uitgedund tot 12 per meter. In 1985 waren de ver schillen tussen de behandelingen nog klein. V-haag volgens Gjerde systeem. Bij dit uit Noorwegen afkomstige systeem wordt de V-haag pas na de volle bloei gevormd. Tot die tijd zijn het twee dicht tegen elkaar staande hagen waardoor de bloemstengels gedwon gen worden naar buiten te groeien. Als later de V-haag is gevormd blij ven de bloemstengels naar buiten staan, waardoor het oogsten makke lijker is. Wegknippen bloemstengels. Bij het laatrijpende ras Schönemann wordt geëxperimenteerd door op 3 tijdstip pen in mei en juni de bloemstengels weg te knippen op 3 of 6 ogen. De ne venogen die daarna gaan uitlopen ge ven een oogstverlating. Late frambozen brengen meer op, maar deze methode zal ook produktie kosten. De vraag is nu hoe ver kun nen we hier mee gaan? Aardbeien Toetsing van 10 rassen op hun gevoe ligheid voor de chemische onkruid bestrijdingsmiddelen Venzar, Betenal en Simazin. Toetsing van chemische onkruid bestrijdingsmiddelen op het ras Bogota. Rassenoriëntatie met 13 rassen uit Ita lië, Engeland, Polen en Penemarken. Vergelijking E-planten met in-vitro planten van het ras Gariguette en van de doordragende aardbei Rapella. Bemestingsproef op doordragende aardbeien. Op het ras Ostara wordt het effekt nagegaan van een lang- zaamwerkende meststof en van extra kali en stikstof. De proef is een voor tzetting van onderzoek van vorig jaar toen het effekt van langzaamwerken- de meststoffen t.o.v. de traditionele meststoffen niet veel verschilde. Bramen en overige bessen Rassenproef braam met rassen, ge plant in 1981. Ook afgelopen winter hebben de bramen geleden van de vorst. In Gelderland verwacht men een oogst van 50% van normaal, in Zeeland 50 tot 100%. De rassen Thornless Evergreen, Bedford Giant en Taybes hebben het meest geleden.' Dat is opmerkelijk, want het vorige jaar waren deze rassen juist minder getroffen. Het tijdstip van de vorst periode en de ontwikkeling van het gewas blijken belangrijk voor het al dan niet voorkomen van schade. Rassenproef zwarte bes met 14 rassen, geplant in 1982. De meeste rassen hebben rijk gebloeid en weinig geruid, zodat we een volle oogst verwachten. Rassenproef kruisbes met 6 rassen, Onlangs is de eerste opdracht bin nengekomen voor de bouw van een appelplukbandenmachine, zoals die door het IMAG is ontwikkeld. De bestelling is geplaatst door de belgi- sche kweker Nicolai; een bestelling die een rechtstreeks gevolg is geweest van het 'optreden' van de plukban denmachine in het KRO-programma 'Brandpunt in de markt'. De machi ne zal gebouwd worden door de fir ma Van de Munckhof in Horst. Het onderzoek aan de machine is twee jaar geleden afgesloten. Het IMAG deed dit onderzoek in feite met een halve machine waarmee 3,5 rij kon worden geplukt, dit uit zui nigheidsoverwegingen. Nicolai heeft nu een hele machine besteld, een zo genaamde zevenrijenplukbandma- chine. De voordelen van de machine zijn bewezen: de kwaliteit van het geoogste produkt is goed en omdat men minder paden nodig heeft kun nen meer bomen per ha worden ge plant, hetgeen de opbrengst al gauw verhoogt met zo'n 10%. De reden dat dit systeem, ondanks deze voor delen nog niet zo vlot ingang vindt is dat de boomgaarden niet op een voor de machine passende wijze zijn geplant; een kwestie van tijd. Een appelplukbandenmachine in bedrijf geplant in 1981. De roodvruchtige rassen Whinham's Industry en Achil les zijn minder zwaar beladen dan an dere jaren. Dat komt overéén met berichten uit de praktijk. Naast deze rassenproef staan er op het proefsta tion nog 11 rassen uitgeplant. Rassenproef witte bessen met 7 ras sen, geplant in 1985. De rassen Blan- ka, Primus, Zitavia, Werdavia en Witte van Huisman lijken verbeterin gen te zijn tjp.v. het standaardras Witte Parel. Ze hebben langere tros sen, grotere bessen die beter gekleurd zijn. A.A. van Oosten, Proefstation voor de Fruitteelt Vrijdag 4 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16