Ir. Jan Trip neemt na 36 jaar afscheid van Kweekbedrijf ROPTA - ZPC Vergelijking kunstmeststrooiers Kaas tegen cariës Gerst tegen hartkwalen Bijdrage in keuringskosten aardappelen Kwaliteits- en verpakkingsvoorschriften eksport aardappelen De Friese Mij houdt zich al sinds eind vorige eeuw bezig met de vere deling van aardappelen. Dat begon met een kweekveld in Tzurnmarum, dat later werd verplaatst naar Sua- meer. Een van de grote suksessen was Bintje van meester Klaas de Vries, bij wie de zaailingen 's winters een plaatsje achterin de klas hadden. Fusie met ZPC Eind 1984 kwam een eind aan de zelfstandigheid van kweekbedrijf Ropta en werd een fusie aangegaan met het kweekbedrijf van de ZPC aan de Nieuwebiletdijk. De noodzaak van de fusie heeft Trip altijd al gezien. 'En ik niet alleen, maar de tijd was er gewoon niet rijp voor. Dat is een groeiproces. Nu was het zover en dat had niets met mijn pensioen te maken. Jonge mensen als Dankert en Westmaas willen het goed aanpakken en dat kost geld. Waarom zou je hetzelfde werk op twee bedrijven doen? Daar komt bij dat door de bezuinigingen van de overheid een deel van het werk dat 'Wageningen' altijd deed, naar de kweekbedrijven zelf gaat. Dat bete kent dat daar investeringen moeten worden gedaan. En ook daarvoor geldt waarom zou je het dubbel doen in Friesland'. Ook de financiële kwetsbaarheid van de kweekbedrijven heeft volgens Trip een belangrijke rol gespeeld bij de fusiedrang. 'Je staat of valt met de rassen die je hebt. Het ene mo ment heb je ze en het andere niet. Dat veroorzaakt een golfbeweging in inkomsten. Als het dal een keer heel diep is, dan ben je kapot. Met twee bedrijven vlak je die golfbeweging af, omdat je meerdere goeie rassen hebt'. Voor Trip waren de zakelijke argumenten om te fuseren volop aanwezig, 'maar als je diep in mijn hart keek, had ik het leuker gevon den om het bedrijf dat je mee hebt opgebouwd, zelfstandig te houden. Het gaat evenwel niet om het leukst, maar om het beste'. Als het gaat over de behandeling van aardappelen door de akkerbouwer, wordt Trip wel wat kritischer. 'We kunnen gewoon niet meer met aar dappelen omgaan zoals Ids Bierma dat deed - elke aardappel apart om draaien -, maar ik zie ook wel eens precies het tegenovergestelde. Dat is voor de aardappelteelt een gevaarlij ke zaak. Als we van poters echt een bulkprodukt maken, dan verliezen we in Friesland de slag. In wat groter verband geldt dat voor geheel Ne derland. We moeten ons goed reali seren dat we in de wereld niet de eni gen zijn die pootgoed kunnen telen. Kwaliteit is het enige wapen dat wij in de strijd kunnen werpen'. Slag verloren? Met de opmerking dat Friesland de slag eigenlijk heeft verloren, is Trip het niet eens, 'maar als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat de voorsprong niet groter is geworden'. Ook de Ropta-direkteur weet dat elders de pootgoedproduktie sterk is uitge breid en dat de grote produktie een grote druk op de prijzen heeft ge legd. 'Daarom heb ik twee jaar gele den ook gevochten om de einddatum niet los te laten. Friesland moet het niet zoeken in de laatste kilo's als dat ten koste gaat van de kwaliteit. Dan zullen we het toch moeten ver liezen van andere gebieden waar het opbrengend vermogen minstens zo groot is als hier. In het noorden moet de meerprijs uit de kwaliteit komen'. Dat de vooruitzichten voor de poter teelt slecht zouden zijn, wil er bij ir. Trip niet in. De eksport van poot goed heeft de laatste jaren een ge weldige stijging ondergaan en ligt boven de 500.000 ton. 'Dat is meer dan alle andere landen samen eksporteren. En hoe konden we dat bereiken? Gewoon door betere kwa liteit te leveren. Aan die kwaliteit zal nog meer aandacht moeten worden besteed. De laatste jaren vormt het virus niet het probleem, maar de knolziekten. Oorzaak is de voort schrijdende mechanisatie waardoor de knollen vaker verwonding oplo pen. Vrouwen en kinderen kunnen niet weer terug naar het land zoals dat vroeger het geval was, maar toch Het ministerie van Landbouw en Visserij heeft besloten een bijdrage te verlenen in de kosten van de kwa liteitsvaststelling van konsumptie- en industrie-aardappelen. Deze bij drage kan verkregen worden door handelaren en industriën, indien de aardappelen volgens bepaalde regle menten zijn gekeurd. De vaststelling van de reglementen, het toezicht op de toepassing daar van en de toekenning van een bijdra ge aan de individuele bedrijven is opgedragen aan een door het aar dappelbedrijfsleven opgerichte Commissie Kwaliteitskeuring Aard appelen (CKA). De CKA heeft keuringsreglementen gemaakt voor: 1. de ontvangst van veldgewassen- aardappelen bestemd voor kon- sumptie en industriële verwerking door handelaar of fritesindustrie (CKA-1) 2. de ontvangst van gesorteerde aard appelen door de fritesindustrie De kwaliteits- en verpakkingsvoor schriften die gelden bij de eksport van konsumptieaardappelen zijn t.o.v. vorig jaar niet veranderd. Eventuele wijzigingen in de gezond heidseisen zullen aangebracht wor den in het volledige pakket eksport- voorschriften 1986/87, dat zo spoe dig mogelijk zal worden bekend gemaakt. Nieuwe aardappelen In verband met het feit, dat bij de in de zomer op gang komende eksport van nieuwe aardappelen speciale (ongewijzigde) voorschriften van toepassing zijn worden deze hierna weergegeven. Bij de eksport van overzee moeten zal men de nadelige effekten van de noodzakelijke mechanisatie zo goed mogelijk in de hand moeten houden. Vooral uitgangsmateriaal moet meer dan gewone aandacht hebben'. De verbeterde wetgeving rond het kweekwerk vindt ir. Trip een grote verbetering, waarvan de pootaar- dappelteelt als geheel kan profite ren. De verbouw van rassen in mo nopolie leidt tot een betere uitbeta- lingskapaciteit. 'Het betekent niet dat de monopolierassen in moeilijke jaren als 1985 goud opbrengen, daarvoor is de zuigende werking van de prijsdaling te groot, maar, wel dat de prijzen niet helemaal tegen de (CKA-II) 3. de ontvangst van aardappelen door de chipsindustrie (CKA-III) 4. de ontvangst van aardappelen door de droogindustrie (CKA-IV) (in voorbereiding) Daarnaast zijn er algemene admi nistratieve voorschriften, waaraan voldaan moet worden om in aan merking te komen voor een bijdra ge. De bijdrage is voor het oogstjaar 1986 (1/8/1986 tot en met 31/7/1987) vastgesteld op maksi maal ƒ1,25 per ton voor de eerste 20.000 ton die een bedrijf binnen een oogstjaar keurt en maksimaal ƒ0,70 per ton voor elke ton daarboven. De bijdrage kan verkregen worden na dat door de CKA is vastgesteld dat het deelnemende bedrijf aan de gestelde voorwaarden voldoet. Voor nadere informatie kontakt op nemen met het sekretariaat van de CKA, Stadhoudersplantsoen 12, Den Haag (de heer Hijma: 070 - 708354 of de heer De Hullu: 070 - 708352). de aardappelen goed huidvast zijn, vrij van phytophthora en rot en bo vendien goed droog. Dit houdt in dat onrijp gerooide par tijen als regel enige tijd na het oogsten moeten worden opgeslagen voordat ze voor eksport in aanmer king kunnen komen. Indien bij de inspektie in het land of bij verlading in de haven phytoph thora of rot voorkomt, blijft de par tij minstens 2 weken onder toezicht van de P.D., indien men deze aar dappelen toch wil eksporteren. Ten aanzien van de huid vastheid worden Engeland en de Skandinavi- sche landen niet tot de overzeese lan-, den gerekend. Voor de eksport naar verre landen gelden nog enige spe ciale eisen. vlakte gaan. De wet geeft de moge lijkheid het aanbod te reguleren en dat is van groot belang voor de teler'. Kweektechnisch is er in de 36 jaar dat Trip bij Ropta zit niet veel ver anderd. De hoeveelheid materiaal waarmee gekruist kan worden is wel aanmerkelijk vergroot, maar krui sen is nog steeds kruisen. 'Toch staan wij wat dat betreft aan de vooravond van nieuwe ontwikke lingen. Ook wij stoeien al met di- ploïden, dat zijn rassen met het hal ve aantal chromosomen. Daarmee zullen we sneller en gerichter resulta ten kunnen boeken', aldus Trip, die ƒ18,39. Dit is over alle kwaliteiten en alle leveringsmomenten en eksl. BTW. Voor de maat 35-50 is ƒ8,39 en voor 0-35 mm is ƒ8,71 beschik baar gekomen. Voor voer ten slotte werd een gemiddelde prijs gemaakt van ƒ5,84. In het tijdschrift D.L.Z. van de maand april 1986, een Duits vak blad, gericht op de Agrarische sek- tor, heeft men een vergelijkingsrap port van kunstmeststrooiers gepubli ceerd. Het is het resultaat van een gehouden vergelijking van centrifu- gaalstrooiers. Uit de konklusies kan men zien dat de Bögballe-strooier ty pen BL-600 en C-ll, welke in het onderzoek meededen, als beoorde ling 'zeer goed' meekregen. Bögballe strooiers wordenin ons land geïmporteerd door B.V. Techno-Import te Eist, en via de handel verkocht. Als het snoepen van een appel het be zoek aan de tandarts steeds zeldzamer maakt, dan zou een stukje kaas de pa tiënten ook van de angst voor het bo ren kunnen bevrijden. Robert Marshall, zuiveldeskundige aan de universiteit van Missouri, stelde vast, dat kaas de ontwikkeling van zuren helpt verminderen en daardoor cariës voorkomt. Dit mag men echter alleen bij belegen kaas en intensief kauwen verwachten. Marshall voegt er aan toe, dat het eten van een stuk kaas voor het eten van snoep de negatieve werking hieraan op de tanden opheft. Zoals bekend eist een aantal landen een verklaring, dat de zending aar dappelen gekontroleerd is op de aan wezigheid van radio-aktiviteit. Deze verklaringen worden indien nodig door het produktschap afgegeven. Wat het handelsverkeer binnen de E.E.G. betreft is afgesproken dat der gelijke verklaringen kunnen vervallen. ook genetische manipulatie niet als onzin terzijde schuift. 'Je kunt je niet permitteren om daaraan niet mee te doen, hoewel ook hoogge leerde heren verschillend denken over de mogelijkheden'. Wat de resistentie tegen verschillen de ziekten betreft, vindt Trip dat er de laatste tientallen jaren vooral wat aardappelmoeheid betreft een grote vooruitgang is geboekt. 'Toen ik in 1950 begon kwamen de eerste echte signalen dat er iets aan de aardappel moeheid moest gebeuren. En hoe veel moeheid-resistente rassen heb ben we intussen al niet? 'Ook de in- -nerlijke kwaliteit is volgens Trip ver beterd. 'Vroeger werd daar minder aandacht aan geschonken. Toen moest er voedsel komen. Nu is dat wat anders. De konsument is ver wender en er zijn ook andere voe dingsmiddelen. Als nu de kwaliteit niet goed is, eet de konsument geen aardappelen meer. Vroeger nam ik van een veelbelovend ras een maaltje mee naar huis om te proberen, moet je nu kijken hoe professioneel we de smaak beoordelen na koken, bakken en chippen'. Heleboel bereikt 'En wat Ropta - ZPC als kweekbe drijf nu eigenlijk heeft bereikt? Ik vind, een heleboel. Denk bijvoor beeld maar aan de rassen van vlak na de oorlog, zoals Saskia, Sirtema, Urgenta en Irane. En later kwamen daar Desiree, Jaerla, Marijke, Uka- ma, Mona Lisa en Edzina bij'. Op vallend is dat ir. Trip niet meer ekspliciet praat over de rassen van Ropta, maar over die van Ropta - ZPC en de aangesloten kwekers. De gezamenlijke kweekbedrijven en de aangesloten kwekers hebben in to taal 36 aardappelrassen in de Ras- senlijst, 9 vrije en 27 monopolieras sen. In de Rassenlijst staan ook 4 vlasrassen en één tulpenras. ter bestrijding van Botrytis en Scle rotica.. In de sterk groeiende erwtenteelt kunnen vooral Botrytis en in minde re mate Sclerotinia problemen opleveren. Beide ziekten kunnen met Rovral Aquaflo goed worden bestreden, zo wel in konserven- als in voede rerwten. Onderzoekers van de universiteit van Wisconsin en het ministerie van land bouw hebben uit gerst twee stoffen geïsoleerd, die de vorming van cho lesterol tegengaan. Deze inhibitoren beïnvloeden naar het schijnt de wer king van het enzym, dat de vorming en het afbraakpercentage van cho- lesterine in het lichaam kontroleert. Inhibitoren in het voer van hanen doet de hoeveelheid lichte lipoproteï- den (dat zijn vet-eiwitmoleculen) tot 40% dalen. Deze lichte lipoproteïden zijn de zogenaamde "slechte choleste- ringen", die aan de slagaderwanden blijven hangen en tot hartklachten kunnen leiden. Geen van beide stof fen werd tot dusver bij mensen getest. De wetenschappers hopen echter, door hun onderzoek te komen tot een toevoeging aan voedingsmiddelen, zo dat het verbruik van medicamenten, nodig om het met onze eetgewoonten samenhangende risiko van een hartin farct, lager kan worden. Ford vestigt onafhankelijke dochteronderneming Ford Motor Company heeft een re organisatie bekend gemaakt, waar bij per 1 januari 1987 Ford Tractor Operations in de VS als volledig on afhankelijke dochter-onderneming wordt gevestigd. Het nieuwe bedrijf zal de naam Ford New Holland, Inc. gaan voeren. 'Deze stap', aldus de vice-president en direkteur van Ford Tractor Ope rations, de heer Moglia, 'biedt de flexibiliteit om onmiddellijke, doel treffende produkt- en marketing- akties te ondernemen, teneinde onze leidende positie te verstevigen. Frummel, de bekende kweker van fabrieksaardappelen woonde ook in de Tweede Excloërmond. Als jongen kwam hij veel op het bedrijf van Prummel. Misschien dat daar de interesse voor het kweekwerk vandaan komt. Ir. Jan Trip weet het niet met zekerheid te zeggen, maar een rol heeft het vast gespeeld bij zijn keuze voor de vakken plantenziekten en plantenveredeling aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Zijn voorliefde voor de aardappel heeft evenwel ook te maken met de streek waar hij is opgegroeid, de Drentse Veenkoloniën, tegen Groningen aan, waar z'n vader een akkerbouwbedrijf had. De stimu lans om in het kweekwerk verder te gaan, zal zeker ook gekomen zijn van hoogleraar professor Dorst, die hem in 1950 naar het kweekbe drijf van de Friese Mij haalde. Op 1 juli komt een einde aan Trip's aardappelkweken. Dan stopt hij als algemeen direkteur van wat sinds 1 januari 1985 kweekbedrijf Ropta-ZPC heet. Trip nu nog tussen de aardappelen die na 1 juli worden verwisseld voor z'n hobby bloemen kweken Poolprijs Aardappel BV Voor de aardappeloogst 1985 is in de poolprijs bij de Aardappel BV te Zierikzee beschikbaar gekomen voor 50 opw. een bedrag van gemiddeld Bestrijdingsmiddel in erwtenteelt Agriben Nederland B.V. meldt dat Rovral Aquaflo dit seizoen voor het eerst is toegelaten in de erwtënteelt Vrijdag 4 juli 1986 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13