Nederlandse aardappelen groeien goed in Noord-Yemen Reisimpressies NIVAA-direkteur Van Arkel 1000 vrouwen Alkoholische elfflessentocht Een drieling Aardappelen Dfl. 1,20 per kilo Het projekt Van 2 tot 5 april jl. organiseerde het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (N.C.H.) een handelskontaktbijeenkomst in Noord-Yemen. Aansluitend daar op werd van 6 tot 10 april in Saoedi-Arabië in Riyadh een land bouwtentoonstelling gehouden. Het Nederlands Instituut voor Af zetbevordering van Akkerbouw- produkten, NIVAA, nam binnen de inzending van ons Ministerie van Landbouw hier ook aan deel. Dit was aanleiding voor NIVAA- direktëur Dr.Ir. H. van Arkel om een kort bezoek aan beide landen te brengen. Nadat Van Arkel al eerder in dag boekvorm verslag deed van zijn bezoek aan Saoedi-Arabië, nemen we nu enkele van zijn reisimpres sies betreffende Noord-Yemen op. Het is een land waar de aardap pelteelt wordt verbeterd met be hulp van een aardappelprojekt van het Nederlandse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Toch zijn er nog wel enkele pro blemen, zo blijkt uit dit dagboek van NIVAA-direkteur Van Arkel. De Arabische Republiek Noord- Yemen zit vol met geschiedenis. Die begint al bij Noach, weten de kenners mij te vertellen. Want zoon Sem zou - na hun dobber- reis in de Ark - zich hier gevestigd hebben en daarmee de eerste be woner van Yemen zijn geweest. Van hieruit zijn toen later andere Arabische volken ontstaan. De schrik van vader Noach, die eens dronken was (zo vertelt de Bijbel), zit er kennelijk goed in: Islamiti sche Arabieren zijn geheelont houders. Ook koning Salomo uit Israël had prettige konnekties met Yemen. Van de 1000 vrouwen die hij had, was zijn meest favoriete de konin gin van Sheba. En die had hij uit wat nu Yemen is, laten overko men. Nog steeds beschouwen veel Yemenieten het hebben van meer dere vrouwen als heel normaal. Maar zo aantrekkelijk als de ko ningin van Sheba voor Salomo was, zo onaantrekkelijk zijn de Yemenitische vrouwen voor bui tenlanders vandaag de dag. Hele maal in het gitzwart gekleed, zelfs de ogen met zwart doek bedekt. Maar daar kom ik dan ook niet voor. Is er een mogelijkheid om (meer) Nederlandse pootaardap- pelen naar dit land - waar alles an ders is - te exporteren? Als ik in Frankfurt instap, weet ik het al: we zijn nu al in een ander soort beschaving. Hopelijk niet met een brandend petroleumstel in het gangpad, zoals toen in het toestel van Saoudi Airways dat met man en muis verging. Geluk kig blijkt dat niet zo te zijn, maar de geur van lauwe kerrie en cori ander die al 24 uur op een laag pit je staat, blijft me de hele reis in stoel 14D van Yemen Airways, achtervolgen. Lekker? Ach, het hoeven niet altijd aardappelen te zijn. Maar negen uur lauwe ker rie, vermengd met Arabische par fum, is toch lang. Dankzij de Nederlandse kennis, rassen en pootgoed steeg de aardappelopbrengst in Noord-Yemen in zes jaar van 14 naar 20 ton per hektare. komstig van een paar knollen uit Egypte. Slecht pootgoed. Degene ratie. Lage opbrengsten. Hoge prijzen (tot Dfl. 3,per kilo voor de konsument). Weinig Yemenie ten konden zich aardappelen in hun menu veroorloven. En toen kwam het projekt. Hulp voor de arme bevolking in Yemen, maar ook goed voor de Nederlandse boer. Nu, in 1986, is er 8.000 ha aardap pelen. Een verdubbeling dus in 6 jaar. Dankzij Nederlandse kennis, rassen en pootgoed is de opbrengst gestegen van 14 naar 20 ton per hektare. En de prijzen zijn ge daald van Dfl. 3,00 tot Dfl. 1,20 per kilo op de markt (ten dele ten gevolge van devaluatie). En dat al les is grotendeels bereikt omdat ons Ministerie van Ontwikkelings samenwerking het Aardappelpro jekt heeft opgezet. Als de statistische gegevens kloppen - het geen sommigen betwijfelen - kan men berekenen dat vóór 1980 zo'n 56.000 ton aardappelen in Yemen werden verbouwd. Nu is dat 152.000 ton. Dat is 96.000 ton meer. Een Nederlandse boer heeft - gis als hij is - snel uitgewerkt dat dat, gerekend tegen Dfl. 1,20 per kilo, Dfl. 115 miljoen meer pro- duktie aan aardappelen per jaar is! En dat terwijl het projekt tot nu toe zo'n Dfl. 12 miljoen aan ontwikkelingsgeld heeft gekost. Het Ministerie van Ontwikkelings samenwerking had nauwelijks een betere investering kunnen beden ken. In Yemen is een paar duizend ton Nederlands pootgoed gebruikt om het ééri en ander te verwezen lijken. Zo'n samenwerking tussen Yemen, het Ministerie van Ont wikkelingssamenwerking en Ne derlandse pootgoedboeren is ideaal en voordelig voor alle par tijen. Dat de aardappel dan ook nog vol vitaminen zit (2 maal zo veel als in een appel) weten de Ye menieten niet. Maar het is wel goed voor ze. Niet voor niets raadt het Nederlandse Voorlichtingsbu reau voor de Voeding ons in Ne derland ook aan om meer aardappelen te eten. Natuurlijk is het bovenstaande een éénzijdige positieve benadering. Terecht kan men zeggen dat Dfl. 1,20 per kilo voor een arme bevol king nog veel is. Terecht kan men zeggen dat er ook problemen zijn en dat het gedrag van het agres sieve Nederlandse bedrijfsleven de mooie ontwikkelingsfilosofie van het projekt soms in de war heeft geschopt. Maar toch. Het begin is er. En Yemen is blij. De volgende morgen is er een te lexbericht van Ellen van het NIVAA-kantoor. Of ik wil bellen, want er is bericht binnengekomen uit China en uit Japan. Ze willen praten over het ontvangen van monsterzendingen van pootaar- dappelen en zijn bereid over onze voorwaarden te onderhandelen. Wanneer kan ik komen, vragen ze. Als ik Ellen bel, via een satel liet waarschijnlijk, is de verbin ding zo duidelijk dat zij zich afvraagt of ik vanuit Nederland bel. Het weer in Nederland is nog slecht. Nat. Maar misschien is dat juist wat Europa nodig heeft. Een nat voorjaar en een droge zomer zouden de slechte aardappelsitu atie in de EG wel eens kunnen saneren. Mijn privé-boerengevoel krijgt echter toch de overhand. Ik moet bij mij thuis op de boerderij nog erwten en bieten zaaien en het is al 5 april. Boeren zijn ongeduldig. Ooi nummer 5 - Shabby, zal doch ter Marianne me wel verbeteren - heeft een drieling gekregen, zo hoor ik. Er moeten nog zes ooien lammeren. Maar Marianne wil veearts worden, dus het zal thuis wel goed gaan. En de erwten en bieten komen er met de loonwer ker ook zonder mij wel in. Eerst wacht Saoedi-Arabië om daar de kwaliteit en de voordelen van de Nederlandse pootaardappelen te benadrukken.... H. van Arkel/NIVAA Al zijn de aardappelen relatief duur voor de arme Yemenitische bevolking, toch vinden ze gretig aftrek. Deze "groenteman" doet goede zaken! Vlucht IY 741 is bijna een aardappel-express. Van diverse ex porthuizen zijn vertegenwoordi gers onderweg naar sana'a, de hoofdstad van Noord-Yemen. Ik kom te zitten naast een exporteur van aardappelmachines en samen gebruiken we de tijd om de ex portkansen naar diverse landen te bespreken. "Was jij toen ook", vraagt hij met opvallend glimmen de pretogen "op de tentoonstelling in Rusland? Wij zijn er toen drie weken gebleven en onze Russische gastvrouwe was iedere avond zo dronken als een oorlogsschip. Toch deden we er zaken". Mijn ervaring in Rusland is anders, maar zo gaat dat; er zijn geen twee landen gelijk. En het is altijd de kunst om als verkoper, verkoop bevorderaar of diplomaat op ge lijke golflengte te komen met je potentiële klanten. Dat dat over al anders is, merken we in het Ara bische Yemen. Geen druppel drank mag er in. Zeggen ze ten minste. De praktijk is gecompli ceerder. Mijn buren, die zo hard geprobeerd hadden de Russische alkoholische elfflessentocht op hun naam te brengen, merken dat direkt. Zij krijgen slechts een knip oog van de douane als die. hun meegebrachte flessen whisky ziet. De volgende avond heb ik op mijn hotelkamer een bespreking met een fabrikant van chips. Die fa briek heeft hij gekocht in Ameri ka. Jammer voor Nederland. Maar mij gaat het er om hem er van te overtuigen dat hij, als hij geld wil verdienen, een regelmati ge aanvoer van goede kwaliteit aardappelen, die geschikt zijn voor chipsverwerking, nodig heeft. Die kunnen hier uit Neder landse pootaardappelen geteeld worden. De fabrikant betaalt de boeren ongeveer Dfl. 1,20 per ki lo. "In Nederland zou U die veel goedkoper kunnen krijgen, zelfs met transportkosten erbij", pro beer ik voorzichtig. Maar daar blijkt geen importvergunning voor te krijgen te zijn. Dan toch maar poters. "Wilt U iets drinken?", vraag ik hem. Een glaasje whisky blijkt niet te versmaden. Maar hoe kom ik daaraan? Het Philippijn- se kamermeisje (een gastar- beidster, Yemenitische vrouwen werken niet buitenshuis) verblikt of verbloost niet. Binnen 5 minu ten wordt een klein heupflesje met een paar glazen met ijs gebracht. Kosten: Dfl. 120,--. De wet is de wet tenslotte. En handelsrelaties kosten nu eenmaal geld. Een goe de investering, hoop ik. Hoe is de aardappel ooit in Yemen gekomen? Wel, hij is er nog niet zo lang. Vóór 1980 teelde men hier zo'n 4.000 ha aardappelen. Dat wat er was, was waarschijnlijk af 12 Vrijdag 4 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12