Kortingspercentage superheffing niet gewijzigd Subsidie op onderzoek organische mest Heffingsmethode Verevening Wijziging Uitvoeringsregeling Melkveehouders verdienen gemiddeld 10.000 gulden minder 2,5 miljoen ton mengvoerproduktie bij Cehave nv Blijvende druk korte wenken veehouderij Minister ir. G. Braks heeft besloten het kortingspercentage voor de heffingperiode 1986/1987 niet te wijzigen. Dit betekent voor de indi viduele melkveehouder, dat in de heffingsperiode 1986/1987 in be ginsel eenzelfde hoeveelheid melk heffingvrij mag worden afgeleverd als in de heffingperiode 1985/1986. Het Produktschap voor Zuivel zal de melkveehouders naar verwach ting begin juli op de hoogte stellen van de heffingvrije hoeveelheid voor de heffingsperiode 1986/1987. Tevens heeft de minister voor de heffingsperiode 1986/1987, met be trekking tot de methode van heffing, weer gekozen voor de Formule A, zoals ook in beide voorgaande perio des gehanteerd is. Dit betekent dat de heffing weer per melkveehouder wordt vastgesteld. De zuivelonder nemingen zullen deze tot en met 28 juni inhouden. Op basis van de gegevens over de pe riode 1985/1986 is gebleken dat er geen ruimte is voor verevening van door melkveehouders te veel gelever de melk. Daarom zal iedere melk veehouder die meer melk heeft afge leverd dan zijn heffingvrije hoeveel heid, superheffing moeten afdragen over de volledige te veel geleverde hoeveelheid. In totaal zal circa 154 miljoen gulden aan superheffings- gelden moeten worden afgedragen aan de Europese Gemeenschap. Met ingang van 30 mei jl. is de Uit voeringsregeling op grond van arti kel 9 van de Beschikking superhef fing 1985, waarin regels worden gesteld voor de uitgifte van heffing vrije hoeveelheid in landinrichtings- projekten, gewijzigd. Zo wordt in geval van substantiële bedrijfsvergroting bij de berekening van de ekstra heffingvrije hoeveel heid een vrijstelling toegepast van 2 hektare. Verder wordt bij gesubsi dieerde bedrijfsverplaatsing, die ge paard gaat met nieuwbouw een hef fingvrije hoeveelheid toegewezen die maksimaal 175.000 kg meer be draagt dan de heffingvrije hoeveel heid waarop aanspraak bestond op het te verlaten bedrijf. Voor gesubsidieerde bedrijfsver plaatsing in de vorm van verplaat sing naar een vrijgekomen bedrijf, vervalt de mogelijkheid om voor het gehele voor de melkveehouderij bestemde oppervlakte een heffing vrije hoeveelheid toe te wijzen (op basis van het zogenaamde regioge middelde). Een toewijzing kan uit sluitend plaatsvinden voor de opper vlakte, waarmee het bedrijf wordt vergroot in vergelijking met het te verlaten bedrijf. Deze toewijzing wordt toegekend voor maksimaal een derde van de bedrijfsoppervlak- te van het te verlaten bedrijf. Voor bedrijfsvergroting in kavelruil met gronden van het Buro Beheer Landbouwgronden wordt geen ekstra heffingvrije hoeveelheid meer toegekend. De boeren die melk toeleveren aan de koöperatieve melkproduktenbe- drijven Noord-Nederland ontvingen in het eerste kwartaal van 1986 3,4 cent minder per kilo melk. Op jaar basis betekent dit voor de gemiddel de veehouder een inkomensachter uitgang van ongeveer 10.000 gul den. Dat heeft voorzitter van de di- rektie Noord-Nederland, drs. S.W. Meihuizen, donderdag in Leeuwar den meegedeeld bij de presentatie van het jaarverslag 1985. In het eerste kwartaal van dit jaar betaalde Noord-Nederland ruim 25 miljoen gulden minder uit aan melk- geld, terwijl de produktie op vrijwel hetzelfde nivo bleef, gezien de moei lijke zuivelmarkt zijn bestuur en di- rektie niet ontevreden over de jaar cijfers van vorig jaar. Noord- Nederland wil zijn positie op de zui velmarkt op de eerste plaats verstevi gen door orde op zaken te stellen in eigen huis. Dit betekent volgens Meihuizen beperking van de vaste lasten met zo'n 30 miljoen gulden op jaarbasis en daarnaast schaalver groting. Op 26 juni 1986 heeft zich bij de Ce- have nv in Veghel een historische ge beurtenis voltrokken. In het 75-jarig bestaansjaar van de Koöperatieve Handelsvereniging werd het zo ge denkwaardige produktierekord van 2,5 miljoen ton mengvoer in één boekjaar behaald. Dit rekord viel in juni omdat het boekjaar van de Ce- have nv loopt van 1 juli tot 30 juni. Met dit produktierekord mag de Ce- have zich zeker zien als de grootste centrale mengvoederproducente van West Europa. Pe 2,5 miljoenste ton is na geprodu ceerd te zijn verloot en heeft haar weg gevonden naar een van de le den/afnemers: de heer P. Schoen makers in Oosterhout. Tijdens een kleine plechtigheid werd deze ton mengvoer overhandigd door het Cehave-direktielid de heer W. Kuster. Vrijdag 4 juli 1986 Koöperatieve zuivel in Zuid-Nederland eenheid De leden van St. Lambertus heb ben 23 juni jl. besloten tot fusie met DMV-Campina. Dat is een nieuwe mijlpaal in de Zuid- Nederlandse zuivelgeschiedenis. Het toetreden van St. Lambertus betekent een algehele afronding van het proces van fusies en inte graties in de koöperatieve zuivel in dit deel van Nederland. Zuid- Nederland is daarmee de eerste van de vier regio's in het land waar sprake is van een volledige eenheid in zuivel-koöperatief opzicht. 'Wij zijn het afgelopen jaar redelijk bezig geweest', zei voorzitter J. de Veer van de Koöperatieve Coveco, woensdag 25 juni jl. na afloop van de ledenraadvergadering. Coveco heeft weer aardig de benen onder het lijf gekregen, maar is er nog niet. De koöperatie heeft als dochtermaat schappij Coveco NV. Deze NV heeft over 1985 een vier procent hogere omzet bereikt, maar de netto-winst is met ƒ0,5 miljoen gedaald naar ƒ2,5 miljoen. Coveco is bezig het vertrouwen van de vee houders te winnen, zoals blijkt uit de groei van het ledenbestand. Het aan tal leden is met duizend toegenomen tot 12.000. De Coveco-direktie wijst er in het jaarverslag op dat de resultaten met name in het tweede halfjaar onder grote druk hebben gestaan. Deze druk was het gevolg van de toene mende konkurrentie op de inkoop- markt van slachtrunderen en slacht- varkens, loonkostenstijging alsmede krachtige buitenlandse konkurrentie bij de afzet van hamkonserven naar de Verenigde Staten. Het afzetvolume steeg in 1985 even eens met vier procent naar een nivo van 185.000 ton. Deze stijging werd geheel gerealiseerd in de sektor var kensvlees. Veel aandacht werd in 1985 met suk- ses besteed aan de versterking van de binnenlandse vleesproduktenafzet, onder andere door ondersteuning van kwaliteitsprodukten onder het HO Y-merk door middel van radio- en televisiereklame. Aan investeringen werd ƒ12 miljoen uitgegeven; ƒ7 miljoen meer dan in 1984. De netto winst is geheel toegevoegd aan het eigen vermogen, dat hierme de ƒ58 miljoen bedraagt. Coveco NV beschikt hiermee over een sterke vermogenspositie ter grootte van bij na veertig procent van het ba lanstotaal. Coveco NV verwacht ook voor 1986 een druk op de resultaten. Een groei ende varkensstapel in de EG en een daarmee stijgend aanbod van var kensvlees, stagnatie van de eksport van niet gesteriliseerde produkten naar de Verenigde Staten alsmede een verdere vermindering van het aanbod van slachtrundvee door de kwotering in de melkveehouderij zijn de voornaamste redenen voor die verwachte druk. Voor het onderzoek van dierlijke organische mest geeft de overheid thans een subsidie van ƒ45,per monster (dat is ongeveer de helft van de kosten). Doel van deze aanmoedigingssubsidie is de praktijk een beter inzicht te geven in de gehalten aan plantenvoedingsstoffen in de mest die op eigen bedrijf wordt toegepast of aangekocht. Door allerlei verschillende omstandigheden kunnen de gehalten sterk af wijken van de gemiddelde cijfers die thans veelal uitgangspunt zijn voor de berekeningen. De genoemde overheidssubsidie wordt verstrekt door het Ministerie van Landbouw en Visserij in het ka der van de keuringskosten/ketenbe- wakingsprojekten en geldt tot 1 mei 1987. Zowel grasland- als akkerbouw- en tuinbouwbedrijven kunnen van deze regeling gebruik maken, waarbij de subsidie direkt op de onderzoek- kosten in mindering wordt gebracht. De subsidieregeling is uitsluitend van toepassing voor dierlijke organi sche mest, waarin tenminste het standaardonderzoek (droge stof, ruw as, N, P en K) wordt gevraagd. Monstername De monstername wordt verzorgd door de monsternemer van het Be- drijfslaboratorium te Oosterbeek. Mocht u die niet kennen, bel dan naar 'Oosterbeek' (085 - 341841) en vraag naar de heer Jansman. Neemt u vooraf en tijdig kontakt op met de monsternemer en bespreek met hem om wat voor mest en mestopslag het gaat. Om een be trouwbaar monster te kunnen ne men zijn vaak voorbereidingen no dig die u eerst moet doen. Speciale voorbehandelingsruimte Vanwege de subsidie en onder in vloed van de komende Meststoffen wet en de Wet Bodembescherming zal de belangstelling voor het organi sche mestonderzoek aanzienlijk toenemen. Daarop is ingespeeld door het in richten van een speciale ruimte voor de ontvangst en de voorbehandeling van alle bijzondere monsters (waar onder mest), waarbij vooral aan de koelruimte, afzuiginstallatie en mo lens aandacht werd gegeven. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe wijze van verslaglegging voos het organische mestonderzoek die zo veel mogelijk inspeelt op de verlangens en eisen van de praktijk. In de loop van deze herfst kan dit verslag mogelijk in gebruik worden genomen. Voor onderzoek dierlijke organische mest geeft de overheid een subsidie. Dit geldt tot l/5/'87 Van Monsanto verscheen onlangs de informatiefolder. Hierin staat be schreven hoe het middel toegepast moet worden en wat de voordelen zijn van toepassing van Round-Up. Ook de gehele werkwijze en welke de voor delen zijn van graslandvernieuwing met inkuilen van behandeld gras wordt vermeld. Tot slot worden ook de methodes van herinzaai en door zaai met behulp van Round-Up besproken. Goed DRINKWA TER is vooral voor melkkoeien van belang. In een nieuwe ligboxenstal met eigenwatervoorziening bleef de melkproduktie te laag. Na veel onderzoek bleek, dat het eigen drinkwater ongeschikt was. Na overschakeling op leidingwater waren de problemen opgelost. Laat bij twijfel het drinkwater onderzoeken. Wees sekuur bij het BRANDSTOF TANKEN van de trekker. Verstopte verstuivers worden meestal veroorzaakt door onzuivere brandstof. Ge bruik een goed filter bij het tan ken, pomp zeker niet de laatste liter uit de opslagtank zonder ge bruik te maken van een filter. Via de K.I.-vereniging en het blad Veeteelt wordt veel infor matie verstrekt omtrent de VER ERVING VAN STIEREN. Ge bruik deze gegevens. Kies stieren die bewezen hebben, dat ze goed vererven. Maak daarnaast ge bruik van de mogelijkheid van sperma-uitwisseling. Vooral voor melkveebedrijven is een goede VERKA VELING van bijzonder belang. Via vrijwillige grondruil met drie of meer be drijven kunnen de kosten van de landmeter en de notaris voor re kening van de overheid komen. Vraag eens nadere informatie bij de bedrijfsvoorlichter Wees sekuur met ELEKTRI SCHE AANSLUITINGEN. Soms wordt er onbegrijpelijk slordig gewerkt met losse stek kers en verlengsnoeren. Neem geen risiko 's, zorg dat de verlich ting en aansluiting in orde is. Ga niet zelf prutsen, maar schakel een vakman in. Om een goed bedrijfsresultaat te bereiken zijn lage KOSTEN PER DIER en per hektare minstens zo belangrijk als hoge opbrengsten. Blijf letten op de kosten, vooral de werktuigkosten. De investe ringen in werktuigen zijn hoog. De jaarlijkse kosten van plm. 20% betekenen dan een hoge kostenpost. Wees zuinig op die dure machines, zorg voor goed onderhoud. Op graslandpercelen met een LAAG MAGNESIUMGEHAL TE kan met voordeel de stikstof in de vorm van magnesamon worden gegeven. De magnesium toestand van de grond kan dan snel worden verbeterd. Grond onderzoek moet de basis zijn voor een goede bemesting. Geef maksimaal 20 ton DRIJF- MEST per hektare grasland in één keer. Zorg vpor een goede verdeling. Een slechte verdeling geeft verstikking van het gras. Op de open plekken komt dan later muur en kweekgras tot ont wikkeling. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11