vervolg vergadering hoofdbestuur LBS bezorgd over uitvoering medeverantwoordelijkheidsheffing Akkerbouw De voorzitter van de akkerbouw commissie de heer H.C. van der Maas, ging in zijn bespreking van de situatie in de akkerbouw vooral in op beleidszaken. Hij zei te mogen vast stellen dat de eerder door de ZLM gedane suggestie om de overschot- tenproblematiek in de granensektor te helpen oplossen door te breken, in ons land toch meer steun begint te krijgen. Op landelijk nivo wordt dan een verdere uitwerking gewerkt. Van der Maas: "Braken is een reeël alter natief en daarom moet serieus ge tracht worden daarvan een land bouwschapsstandpunt te maken. Mogelijk kunnen we met deze kunst greep de graankrisis wat minder hard maken dan wanneer we alleen maar prijsverlagingen over ons heen laten komen. Mogelijk kan hiermee ook een geforceerde bedrijfsvergro- ting in de akkerbouw worden voor tkomen". De voorzitter van de ak kerbouwcommissie zei de indruk te hebben dat de twee suikerverwer kende industriën Suiker Unie en CSM lijken te opteren voor een kon- traktenstelsel. Dit om een te sterke groei van het bietenareaal in de ko mende jaren te voorkomen. Van cfêr Maas bepleitte een eerder door hem gedane suggestie om te komen tot wat hij noemt een "bewaakt meng- prijssysteem". Volgens hem is dit in de gegeven omstandigheden het bes te en meest rechtvaardige systeem om de verwachte uitbreiding van het bietenareaal zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Van der Maas ging vervolgens in op de ernstige problematiek van de Rhizomanie. Er heerst hieromtrent angst in de praktijk. Er is onvoldoende inzicht in waar dit virus zich op de akkers bevindt en in welke mate. De hoofd afdeling akkerbouw van het Land bouwschap en de Plantenziekten- kundige Dienst willen met een blok- kenkaart proberen de telers de nodi ge informatie te verschaffen. De blokken zijn met 5 bij 5 km welis waar te groot maar dit is beter dan niets. Het niet staan op de blokken- kaart wil niet zeggen dat dat gebied vrij van deze gevreesde ziekte is. Hij weeS er overigens uitdrukkelijk op dat omtrent het verschijnsel Rhizo manie over de verspreiding ervan nog' onvoldoende bekend is en dat nader onderzoek daarom dringend gewenst is. Graankrisis Het hoofdbestuur van de ZLM on dersteunt het voorstel van de voor zitter van de akkerbouwcommissie om met betrekking tot de problema tiek van de graanoverschottenbij het Landbouwschap het alternatief bra ken in de diskussie in te brengen. Dit eerder door de ZLM geopperde idee begint in beleidskringen meer weer klank te vinden. Het hoofdbestuur is van mening dat braken één van de mogelijkheden is om de graankrisis te verzachten. Het hoofdbestuur gaat het door de akkerbouwcommissie voorgestelde "bewaakte mengprijssysteem" bij de suikerbieten inbrengen bij het Landbouwschap. Met dit systeem meent men op evenwichtige wijze een areaal uitbreiding van suikerbie ten de komende jaren te kunnen voorkomen. Wel hecht het hoofd bestuur er sterk aan dat op zo kort mogelijke termijn een en ander ter sprake wordt gebracht, dit in ver band met onder meer de inzaai van komend najaar. Het hoofdbestuur onderkent de ernst van de Rhizomanie-aantasting bij suiker bieten. Men dringt in het belang van de telers aan op een zo groot moge lijke openheid naar de telers toe en op sterke prioriteit voor het onder zoek naar deze zeer ernstige bieten aantasting. Het hoofdbestuur staat achter een door het Landbouwschap opgestelde notitie met aanbevelingen inzake (re gionale) aanpassingen van het AM- beleid. Aan de daarin opgenomen differntiatie per regio dient te wor- 10 den vastgehouden, zo vindt men.Het Hoofdbestuur konstateert voorts dat deze medeverantwoordelijk heidsheffing bij granen leidt tot een verstrekkend en ongewenst proces van schaalvergroting. Het Hoofd bestuur hecht eraan dat dit proces zoveel mogelijk moet worden afge remd en zo goed mogelijk dienst te worden begeleid. Men meent dat de medeverantwoordelijkheidsheffing in feite onuitvoerbaar is. Er is ruim te genoeg om te knoeien. Ons land zal de heffing evenwel uitvoeren en daarmee onevenredig gepakt worden ten opzichte van andere landen, zo vreest men. Veehouderij Tijdens de vergadering gaf de voor zitter van de veehouderijcommissie de heer W. van Veldhuizen, de hoofdbestuursleden een overzicht van de situatie in de praktijk. Hij deelde onder meer mee dat de later op gang gekomen gras- en hooi oogst van goede kwaliteit is. daarbij merkt hij op dat de geoogste hoe veelheden per ha aan de lage kant zijn. Bij de huidige weersomstandig heden ontwikkelt de snijmais zich optimaal. Het marktgebeuren in de rundveehouderij staat onder zeer zware druk. Een gunstige uitzonde ring hierop vormen de nuchtere kal veren. Dit wordt niet veroorzaakt door betere resultaten in de wit- vleesprodukten maar doorr het zc^r geringe aanbod. In de varkenshou derij weten de prijzen zich te hand haven. In de pluimveehouderij zijn er in de slachtkuikenhouderij rede lijk tot goede resultaten maar in de legsektor zijn de prijen onveranderd slecht. Over de veredelingssektor zei- Van Veldhuizen dat de interimwet een verbod betekent op uitbreiding en dat thans daarbij behoort een ver bod op verplaatsing van veredelings- bedrijven naar overschotgebieden. Daarbij is er een uitzondering voor onomkeerbare verplichtingen. Hij deelde mee dat producenten van dierlijke meststoffen verplicht zijn de door de minister vastgestelde for mulieren in te vullen. Dit geldt voor houders van rundvee, varkens en pluimvee waaronder ook kalkoenen. Bij produktie van mest van 125 kg of minder per ha is het bewuste besluit niet van toepassing. De inwerking treden van deze registratieplicht gaat in per l-10-'86. Door het Centrum Landbouw en Milieu is een notitie gemaakt in verband met uitrijverbod dierlijke mest. De voornaamste kon- klusies zijn dat de normering van de hoeveelheid het grootste effekt geeft. Grondsoort en gewas zijn van groot belang bij de regelgeving. Voorts is spreiding van groot belang voor het milieu. CLM meent tenslot te dat het vergroten van de opslagka- paciteit nog niet de oplossing is- Over het zuivelbeleid en de superhef fing merkte de voorzitter van de vee houderijcommissie op dat de voorlo pige cijfers van het superheffings jaar '85-'86 een individuele over schrijding van 304.000 ton en een in dividuele onderschrijding van 180.000 ton uitwijzen. Boven het landenkwotum is 149.000 ton uitge geven. Voor verevening zo rekende hij voor, blijft dan over 31.000 ton melk te verdelen over 16.500 melkveehouders is ±1.900 kg per overschrijder.In de eerste 4 maan den van '86 is de melkproduktie ten opzichte van '85 in de EG gemiddeld met 2,3% gestegen(Nederland 2,5%, Frankrijk +5%). Verder is de produktie van boter en mager poeder in de eerste 4 maanden van 1986 gestegen met respectievelijk 11,2% en 15,3%. Van Veldhuizen: "Voor de producerende bedrijven is dit een mooi resultaat, maar de keer zijde is dat de voorraden groeien. De maatregelen tot beperking van inter- vatie van boter bestaande uit een langere uitbetalingstermijn en kosten van bewaring 2 maanden voor rekening van de producent, kosten de melkveehouderij weer ex tra geld"! De verdere korting van het kwotum zal vrijwillig opgebracht mogen worden door opkoop van kwotum. Voor Nederland is daar voor nodig inklusief het teveel uitge geven, 500.000 ton. Daar de diver se opkoopregelingen tot nu toe te weinig opgeleverd hebben, zal zo verwacht van Veldhuizen, ook de huidige regeling wel onvoldoende opleveren. De in studie zijnde rege ling voor premie op minder zou een aantal strukturele onderschrijders de mogelijkheid geven, een deel van hun kwotum tegen een bepaalde prijs voor 1 a 2 jaar bij de minister in te leveren, daarmee zou dan de komende korting kunnen worden voorkomen. Van Veldhuizen meent dat indien er voldoende kwotum be schikbaar moet komen voor te veel uitgegeven en nog te korten hoeveel heid, er andere wegen bewandeld zullen moeten worden; maatregelen die onder het huidige systeem wer ken en inspelen op het zuivelbeleid voor de jarenna 1989. Hij denkt hierbij onder meer aan een zo vrij mogelijke handelin kwota, waarbij een bepaald gedeelte van het verhan delde kwotum moet worden ingele verd. Hij denkt hierbij aan 15 a 20 ha. Op die wijze komt er wat meer ruimte in de sektor en ontstaat ook meer beleidsruimte, zodat ook de kleine bedrijven beter afgeschermd kunnen worden. Het Hoofdbestuur kon zich in de door de heer Van Veldhuizen gedane suggesties wel vinden. Met de heer Van Veldhuizen konsta teert het hoofdbestuur dat de op koopregeling in de praktijk niet werkt. Partikulier initiatief troeft de regering steeds weer af zodat de mi nister onvoldoende kwotum ter be schikking krijgt om probleemgeval len mee te helpen en om de verwach te verhoging van de superheffing zo veel mogelijk te kunnen dfukken. Bezorgd is het hoofdbestuur ook over de hoge prijzen die voor grond met kwota worden betaald. Tuinbouw De heer M.J. Goud informeerde het hoofdbestuur over de gang van za ken in de tuinbouw en fruitteelt. In de fruitteelt staan de oogstverwach- tingen momenteel volop in de be langstelling. De meeste appelrassen zijn goed tot zeer goed gezet, de vruchtrui is echter nog in volle gang. Gelet op de algemene situatie in het zuidwesten kan er volgens Goud een goede appeloogst komen. Nationaal is het beeld eveneens gunstig met echter wat wisseling per ras. Vanuit de EG-lidstaten is de berichtgeving per productiegebeid niet overal ge lijk. Voor de peren is het beeld sterk wisselend. Het hoofdras Conference is het meest belovend, de meeste an dere rassen zijn matig tot overwe gend slecht. Vooral Doyénné du Commice. Als 'totaalbeeld zeker geen topoogst, zo verwacht de voor zitter van de tuinbouwcommissie die nog eens onderstreepte dat de gevol gen van de wintervorst '84-'85 zich nog steeds manifesteren in het weg vallen van een aantal bomen in de perenaanplant. "Dit is op veel be drijven een enorme schadepost. De heer G. Sterrenburg stelde vast dat het mooie weer zorgt voor een hoge produktie bij komkommers en to maten maar dat de prijzen daardoor onder druk staan. Risicofonds De heer Goud konstateerde dat de problematiek ontstaan door de vorstschade in de fruitteelt en boom teelt en andere risico's telkens op nieuw bevestigenhoe kwetsbaar de meeste bedrijven in de land- en tuin bouw zijn. Ook de ramp in Tsjerno- byl heeft bewezen dat onverwachte risicp's grote financiële stroppen opleveren. Velen, inklusief de over heid, pogen dit af te doen met "nor male bedrijfsrisico's". Goud: "De vraag is dan echter welke financiële ruimte is er binnen het huidige fiska- Ie regiem om risico's op te vangen? Als het gaat om niet-verzekerde risi co's is er als werkelijke faciliteit en kel de zelfstandigen-aftrek binnen een bepaald traject van het inko men. Andere reserveringen zijn gere- laterd aan de premiebedragen, gel dend voor verzekerbare risico's en dat is weer afhankelijk van de mate waarin anderen zich verzekeren en de hoogte van de premie. Volgens Goud blijft als konklusie over dat er geen opvang of reserveringsmoge lijkheden zijn voor de niet verzeker bare risico's, daarom zei hij te kie zen voor meer fiskale aftrek mogelijkheden met daarnaast even tueel fondsvorming voor de gehele land- en tuinbouw of per sektor. Het hoofddbestuur onderkent met de voorzitter van de tuinbouwcom missie de heer M.J. Goudt dat het huidige belastingsysteem en de be staande belastingfaciliteiten onvol doende zijn om de land- en tuin bouw voldoende in staat te stellen zich te wapenen tegen bedrijfsrisi co's als vorstschade en andere niet verzekerbare risico's. Een algemeen risicofonds voor alle sektoren om dergelijke kalamiteitenop te vangen acht het hoofdbestuur niet haalbaar. Wel zijn er misschien bedrijfstakge- wijze op dit terrein mogelijkheden. Maar men vreest dat hiervoor hoge premies zullen moeten worden be taald. Het hoofdbestuur meent dat in deeerste plaats dfr reserveringsmo gelijkheden voor de individuele on dernemer via het fiskale regiem ver beterd moeten worden. Daarnaast kan een specifieke verzekering tegen bijvoorbeeld vorstschade interessant zijn, maar dan dient dit wel sek- torsgewijs opgezet te worden. grondgebruik De voorzitter van de commissie grondgebruik de heer J. Nieuwen- huijsse deelde het hoofdbestuur mee dat de grondprijzen nog steeds hoog en op ongeveer hetzelfde nivo blij ven. Hij betreurt het dat bij de be groting van het Ministerie van land bouw de sektor landinrichting een flinke veer moet laten. "Dat zou erg- jammer zijn, gezien de animo die er ook in ons werkgebied is voor de ruilverkaveling met een administra tief karakter. Hierop bezuinigingen zou een bijzonder slechte zaak zijn. Hoofdbestuur d.d. 30-6 '86 A.J.G. Doeleman, voorzitter; A.H. Munters, vice-voorzitter; Mr. J. Og- gel, algemeen-sekretaris; R. Hoi- ting, sekretaris; L.J. v. Gastel, kring Schouwen-Duiveland; M.C.J. Kosten, kring Tholen - St. Philips- land; H.C. van der Maas, Kring Noord-Beveland; C. Hamelink, kring O. Zuid-Beveland; J. Nieu- wenhuyse, kring W. Zuid-Beveland; C.J. Bierens, kring Walcheren; P. Risseeuw, kring W. Zeeuws- Vlaanderen; M. Boogerd, kring Axel; L. v. Dixhoorn, plv. kring Hulst; J.C. Geluk, kring West- Brabant; G.J. de Jager, kring Alte- na Biesbosch; H. Juin, kring Oost en Midden-Brabant; J.H. Hartgers, kring Langstraat; M.J. Goud, tuin bouw; G. Sterrenburg, tuinbouw; W. van Veldhuizen, veehouderij; K. Timmers, P.J.Z.; Adviserende le den: ir. C.A.C.J. Oomen; ir. W.Z. v.d. Meer; mw. C.J. Donken; mw. C.M. Dees; diensten/instellingen: mw. J. Priem; J. Wierenga. Vorige week zaterdag 28 juni vond onder schitterende weersomstandighe den De Zeeuwse Dag van het Paard plaats in Serooskerke. Naast de keuringen voor het stamboek in de morgenuren, voorzag het programma in de middaguren in meer publieksgerichte optredens. De wedstrijden van de vierspannen was daar één van. Hier het winnende vierspan van de heer M.J. Mol, bestaande uit Zita van Waarde, Kitty van het Doornehof, Yvonne van Waarde en Cora van Waarde. Volgende week komen we uitgebreid terug op De Zeeuwse Dag van het Paard. Het Landbouwschap is bezorgd over de controle op de naleving van de medeverantwoordelijkheidsheffing voor granen. Gelet op het tempo waarin de heffing moet worden uit gevoerd plaatst het Landbouwschap vraagtekend bij de effektiviteitervan in de verschillende lidstaten van de EG. Het LBS is van mening dat aan jaarlijkse aanpassing van het heffin gensysteem en het percentage van de heffing mogelijk moet zijn. De medeverantwoordelijkheidshef fing voor granen is bedoeld om de graanproducenten mee te laten beta len aan de financiering van de graa noverschotten. Bij de instelling er van heeft de Europese Commissie een aantal uitzonderingen ge maakt.Zo hoeft over het graan dat op het eigen bedrijf wordt verwerkt geen heffing te worden betaald. Landbouwschapsvoorzitter Vare kamp sprak in dit verband van een versmalling van de basis voor de heffing. Tijdens de bestuursvergadering van 2 juli jl. bleek dat er nog veel ondui delijk is over de toepassing van de heffing die dit jaar voor het eerst geldt. KNBTB-bestuurderJoris Schouten noemde het hoogst merk waardig dat producenten van granen die dit verkopen aan andere boeren die vervolgens het graan verwerken, buiten de heffing vallen. Volgens Schouten is een dergelijke toepas sing een regelrechte uitholling van het besluit van de ministerraad.Ook vroeg hij zich af of een aanpassing van de Europese wisselkoers (ECU) een prijsaanpassingg betekent in Ne derlandse guldens. Volgens de heer Doeleman(KNLC) moet voorkomen worden dat als ge volg van een goede organisatie de Nederlandse graanproducent als eni ge de heffing volgens de regels af draagt. Ook was hij van mening: "Wij zijn voorstander geweest van een medeverantwoordelijkheidshef fing voor granen aldus Doeleman, maar het lijkt erop dat wij daar nu de nadelen van ondervinden. Ook de CBTB sprak haar bezorg- heid uit over het funktioneren van de heffing voor granen. De heer van Tilburg wees erop dat het niet water dicht zijn vande controle op de nale ving van het systeem ernstige gevol gen heeft voor de Nederlandse graantelers waardoor hun concur rentiepositie nog meer wordt verzwakt. Vrijdag 4 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10