A.J.G. Doeleman: "Op oplossingen gericht beleid ontbreekt!!" O WSo<s 6>-C zuidelijke landbouw maatschappij Landbouwschap in reaktie op regeerakkoord: Agrarische sektor zal komende vier jaar inkomenoffers moeten brengen Kommissie Oort VERVOLG PAG. 10 m VRIJDAG 4 J land- en tuinbouwblad Momenteel een veel gezien tafereel: selekteurs in het veld. Bezig om de noodzakelijke kwaliteit van zaai zaad en pootgoed veilig te stellen. Dit groepje mannen schoont zaaizaad van wintertarwe. "De spanningen tussen enerzijds maatregelen tot produktiebeperkingen en anderzijds de noodzaak om als ondernemers in de land- en tuinbouw marktgericht te produceren namen steeds meer toe. Daarbij ont breekt het helaas aan duidelijkheid ten aanzien van het door de EG en de Nederlandse overheid gevoerde beleid. In Nederland leidt dit tot beslissingen van on dernemers onder andere bij aankoop van grond met melkkwotum tegen veelal onverantwoorde prijzen. Ook de handel in varkensstandplaatsen blijkt dusdani ge vormen aan te nemen dat de Tweede Kamer ge meend heeft de interimwet te moeten wijzigen. Dit geeft duideliljk aan dat het op oplossingen gericht be leid van de Nederlandse overheid en de EG volledig ontbreekt". Deze scherpe woorden van kritiek uitte de voorzitter van de ZLM, de heer A.J.G. Doeleman maandag 30 juni j.l. in zijn openingswoord bij de aan vang van de hoofdbestuursvergadering. De heer Doe leman wees in dit verband op de nog steeds groeien de boterberg en op het feit dat oplossingen voor de mestproblematiek nog steeds niet voor handen zijn. Wat de overschotten in de EG betreft worden er, zo konstateerde de ZLM-voorzitter, nog steeds geen ef- fektieve maatregelen genomen om die op te lossen. "Tegenstrijdige belangen waarbij konsumentenbelan- gen een belangrijke rol spelen, blokkeren een funda mentele aanpak van dit probleem en dit geldt voor zo wel de zuivel als de granen. Zo lang de overschotten de Europese markt beheersen en in konkurrentie afge zet moeten worden op de wereldmarkt is marktge richt produceren zonder een redelijke prijsgarantie volgens hem een onmogelijke en irreële zaak". Wij maken ons zorgen over de te eenzijdige opstelling van de Nederlandse overheid als voorstander van een marktgericht beleid. Wel lijkt op langere termijn marktgericht produceren voor Nederland de beste be nadering. Alhoewel ook daarbij vraagtekens geplaatst moeten worden. Zo maken mogelijkheden van pro- duktieeverhoging voorspellingen op langere termijn over vraag en aanbod extra moeilijk en marktgericht produceren zonder harde afspraken op wereldniveau is niet mogelijk". Voorts zal marktgericht beleid in kombinatie met een socio-struktureel beleid in Europa zeer moeilijk tot stand komen. De verschillen in pro- duktie en leefomstandigheden zijn in de Gemeen schap zo groot dat daarvoor binnen een generatie geen oplossing te vinden zal zijn. De problemen op Europees en wereldnivo overziend is het volgens de voorzitter des te meer duidelijk dat de Nederlandse overheid een positief stimulerend beleid zal moeten voeren wil de Nederlandse land- en tuinbouw de strijd tot overleven kunnen winnen. In de vorige kabinetsperiode is er, zo vervolgde de heer Doeleman, teveel bezuinigd en daardoor aan het be leid meer afgebroken dan uitgebouwd. Bij het gewij zigde Europese landbouwbeleid is het nodig dat de overheid extra middelen voor de Nederlandse land- en tuinbouw beschikbaar stelt en fiskaal meer ruimte biedt voor investeren en reserveren. Duidelijke afspra ken dienen gemaakt te worden over het funktioneren van onderzoek, voorlichting en onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om kwantiteit maar vooral om kwa liteit. Steeds duidelijker blijkt dat in konkurrentie met Het kabinetsbeleid zal de komende vier jaar vooral in het teken staan van de beperking van het financieringste kort. Ook de agrarische sektor zal daarvan de weerslag ondervinden. Dit zegt het Landbouwschap in een reaktie op het maandag jl. gepubliceerde konsept-akkoord. Uit het stuk blijkt dat de regering bereid is tot ingrijpen de bijstellingen van de gemeenschappelijke Europese landbouwpolitiek, mits deze zonder onderscheid in de EG worden doorgevoerd en het beginsel van specialisatie intakt blijft. Het Landbouwschap is bang dat dit voor de agrarische beroepsbevolking belangrijke inkomensoffers met zich mee kan brengen. Het Landbouwschap is teleurgesteld over het feit dat als overheidsbijdrage voor een mestaktieprogramma slechts ƒ25 miljoen per jaar in het vooruitzicht wordt gesteld. Gezien de omvang van het mestprobleem was naar de mening van het Landbouwschap een tweemaal zo groot bedrag op zijn plaats geweest. In het ontwerp-regeerakkoord wordt aangekondigd dat binnen drie maanden na het aantreden van het nieuwe kabinet er een plan op tafel moet liggen voor een be lastinghervorming langs de hoofdlijnen van het advies van de kommissie Oort. Het Landbouwschap is bang dat deze termijn te kort is om in voldoende mate rekening te houden met de specifieke belangen van zelfstandige be drijven. Positief is wel dat de informateur een onderzoek aankondigt naar de drieledige funktie van het inkomen van zelfstandigen in het midden- en kleinbedrijf, de posi tie van de meewerkende echtgenote en de belastinghef fing bij bedrijfsopvolging. Dit moet ook voor de land bouw worden bekeken. Naar de mening van het Landbouwschap moet ook de agrarische sektor worden betrokken bij de besteding van ƒ200 miljoen voor de versterking van het ondersteunen de technologiebeleid. Tenslotte wil het Landbouwschap zelf betrokken worden bij een studie naar het probleem van niet- verzekerbare risiko's in de land- en tuinbouw, die in het regeerakkoord in het vooruitzicht wordt gesteld. het bedrijfsleven de overheid bij het aantrekken van mensen in het nadeel is doordat het bedrijfsleven be tere voorwaarden heeft aan te bieden. Duidelijke af spraken moeten worden gemaakt over de taakverde ling tussen bedrijfsleven en overheid. Hij zei dit onder meer te hebben gemist bij de voort gang van de automatisering. Afspraken over de finan ciering voor de komende drie jaar liggen vast. Onvol doende duidelijk is de bijdrage aan kennis van de over heid bij de voortgang van de automatisering. Het gaat overigens niet alleen om afspraken tussen overheid en bedrijfsleven. Meer duidelijkheid is nodig over sa menwerking tussen organisaties en dienstverlenende bedrijven in de land- en tuinbouw en de primaire pro- duktie, aldus de voorzitter. Voor de akkerbouw ligt er, zo deelde de heer Doele man mee, een konsept-samenwerkingsprojekt auto matisering ter diskussie. Diverse organisaties in de akkerbouw zijn bereid samen te werken in een aantal projekten. Gezocht moet nog worden naar een ver deelsleutel voor de financiering, rekening houdend met de inbreng en verdere inzet, kennis en mens kracht". De akkerbouw zelf zal hierbij niet afwach tend mogen toekijken maar men zal bereid moeten zijn positief op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Ook al zijn op dit moment nog slechts beperkte voor delen van automatisering in de akkerbouw aan te ge ven. Het opzetten van een informatiecentrum auto matisering in Zeeland kan aan de verdere ontwikke ling en koördinatie van de automatisering een belang rijke positieve bijdrage leveren", zo besloot de voor zitter zijn openingswoord.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1