Sociaal/struktureel zegge en schrijve Rabo-topman pleit voor afschaffing superheffing Onderwijs zuidelijke landbouw maatschappij é?9"S o -USo«P -Q-C. Hoewel aardbeien door bijna iedereen graag gegeten worden, is de teelt van deze zomer koninkjes toch voor veel kleinfruittelers een aflopende zaak. Dit geldt in het bijzonder voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden waar men nu eenmaal veel minder gebruik kan maken van bronbevloeiïng. Al vrij snel wordt hier brak tot zout water opgepompt. Hierbij komt nog dat de aardbeienteelt zeer arbeidsintensief is en de arbeid niet meer in verhouding staat tot de financiële opbrengst. Dit in tegenstelling tot vroeger toen men er van uitging dat van 1 ha aardbeien een redelijke boterham viel te verdienen. Op de foto zijn pluksters op het aardbeienveld van de heer W. Mallekote te Kapelle bezig met de pluk van een nieuw ras KoronaHoewel onder plastik geteeld valt de oogst tegen. Zoals bekend wil "Brussel" als aanvulling op het marktgericht prijsbeleid een "pakket" zogenaamde sociaal-strukturele maatregelen invoeren. Dit pakket is vooral bedoeld om de pil van de koude sanering in de europese landbouw te vergulden. Deze sociaal- strukturele maatregelen houden globaal het volgende in: stimulering van vervroegde bedrijfsbeëidiging (VUT) in kombinatie met het onttrekken van gronden aan de landbouw o.a. ten behoeve van de bosbouw, bevordering van omschakeling c.q ekstensivering en stimulering van de produktie van natuur en milieu. Voor dit programma zouden de nodige financiële mid delen worden vrijgemaakt. Duidelijk is dat er vooral naar gestreefd wordt minder voedsel te produceren omdat Europa er in "stikt". In Nederland wordt er vooralsnog van uit gegaan dat deze europese sociaal- strukturele maatregelen vooral zijn toegeschreven op de arme gebieden in Europa en (dus) nauwelijks van belang zijn voor de Nederlandse situatie. De Neder landse land- en tuinbouw zou er hooguit indirekt van kunnen profiteren doordat de europese produktie af neemt zodat wij onze produkten (dus) gemakkelijker op de Europese markt kwijt kunnen. De vraag is nu of dat wel allemaal waar is. Persoonlijk heb ik daarover mijn twijfels omdat er -en niet alleen volgens mij- heel wat meer nodig is om de Europese landbouwproblematiek aan te pakken laat staan op te lossen. Opmerkelijk in dit verband is overigens dat we er vrij snel aan gewend zijn geraakt dat het landbouwbeleid zich meer en meer ver wijderd van de direkte (menselijke) voed- He! is gewenst dat er een weg wordt uitgestippeld die eerst leidt tot versoepeling en nuancering van de super heffing en uiteindelijk tot de afschaffing daarvan. Dat zei drs. H. Wijffels, plaatsvervangend voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank dinsdag in Veldhoven op de algemene vergadering van het zuivelbedrijf dmv Campina. Het thans bestaande systeem met stringente contingente- ring per melkveehouder biedt niet de omstandigheden waarin de Nederlandse zuivel zich optimaal kan ontwik kelen. "Alleen al de kostprijsverhogende effecten die uitgaan van de handel in produktiequota vormen een be dreiging voor de concurrentiepositie op de langere ter mijn", aldus Wijffels. De Rabo-topman waarschuwde voor die handel in produktierechten. "Wij hebben daar over bepaald gemengde gevoelens". Volgens Wijffels is er een zeer levendige en ook omvangrijke handel ont staan in grond waaraan een bepaald quotum melk is ver bonden. Daarbij worden gigantische prijzen betaald. "Grondprijzen van 70.000 gulden per hectare met soms uitschieters tot rond de 100.000 gulden zijn bepaald geen uitzondering", aldus Wijffels. Goede weidegrond wordt normaal getaxeerd op maximaal 35.000 gulden per hectare. Daling melkprijs Om dergelijke hoge prijzen te kunnen betalen worden veelal leningen afgesloten. Dit jaar verstrekte de Rabo bank al 40 procent meer aan leningen in deze sector dan vorig jaar. Omdat de Rabobank niet meer wil lenen dan de getaxeerde waarde van de grond wordt de rest van de kostprijs volgens Wijfels meestal gefinancierd uit het eigen vermogen van de ondernemer. "Dat is een risico volle beslissing die leidt tot een aanmerkelijke kostenver hoging". Daar komt aldus Wijffels nog eens bij dat er alle aanleiding is om op niet al te lange termijn rekening te houden met een daling van de melkprijs. Wijffels toonde zich weinig optimistisch over de afzetmogelijkhe den de komende jaren. De consumptie op de binnen landse markt en in de overige landen van de eg is derma te hoog, dat er nauwelijks nog ruimte is voor groei. De export staat onder druk als gevolg van de dalende olie prijs. Immers veel zuivel wordt uitgevoerd naar oliepro ducerende landen en die hebben nu minder te besteden. Wijffels voegde daaraan toe op dit punt overigens niet al te somber te zijn. "Het valt niet te verwachten dat men in die landen allereerst wil bezuinigen op voedselpro- dukten". selproduktie. In het kader van het Europese beleid gaat het daarbij vooral om eiwit voor veevoeders, hout en de produktie van natuur. Ook in Nederland zullen we de invloeden daarvan meer en meer gaan merken. Sterker: de agrarische niet-voedsel-gerichte produktie is bij ons ook al een hele tijd aan de gang. Het is nog maar een kwestie van tijd of deze "rich ting" zal zelfs integraal deel uitmaken van het officië le landbouwbeleid. In Brabant bijvoorbeeld heeft de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling vorige week groen licht gegeven om in de Provinciale Struk- tuurnota '86/'90 onder meer aandacht te besteden aan het leefbaar houden, respektievelijk verder ont wikkelen van het landelijk gebied via het "ekonomise- ren" van de aldaar aanwezige funkties. Dit houdt in dat er naast ondernemers die specifiek agrarisch pro duceren er ondernemers zullen worden onderschei den die -naast een stuk agrarische produktie- andere aktiviteiten "ekonomiseren" in bijvoorbeeld de sekto ren rekreatie, landschap, natuur, edukatie, milieuver nieuwing en dienstverlening. Daarmee wordt afgere kend met de gedachte dat sociaal-struktureel beleid niet ook rechtstreeks voor Nederland zou gelden. Als lid van de Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Noord Brabant heb ik er mee ingestemd dat in de Provinciale Struktuurnota plaats wordt ingeruimd voor dit "indi- rekte" beleid omdat ik vind dat wij deze uitdaging aan moeten durven. Ik heb daarover reeds eerder op deze plaats geschreven. Dat wil overigens niet zeggen dat ik het met een en ander op voorhand eens ben. We moeten ons namelijk zeer wel realiseren dat daaruit wellicht zeer vergaande konsekwenties voor het Ne derlandse landbouwbeleid kunnen voortvloeien. Waar het mij om gaat is dat ik de diskussie wil voeren en daaruit konklusies wil trekken. Maar een beetje grie zelig is het wel. In deze periode van het jaar gaat de aandacht in veel huishoudens uit naar de schoolgaande jeugd. De spanning over het al dan niet slagen voor examens kan soms hoog oplopen. Graag wil ik diegenen die zijn geslaagd of overgegaan van harte gelukwensen. De minder gelukkigen moeten het nog maar eens op nieuw proberen. Ook een woord van dank richting do centen is wel op zijn plaats. Waar onzekerheid nu al jaren troef is in het onderwijs is het geen sinecure om de klassen heelhuids af te le veren. Voor de ZLM betekent het einde van dit schooljaar de overdracht van drie scholen voor LHNO namelijk die te Schoondijke, Tholen en Zierikzee. Dit betekent dat vanaf 1 augustus aanstaande de ZLM niet meer het bevoegd gezag is van de genoemde scholen. Enerzijds is dat een hard gelag gezien de in spanningen die de ZLM zich altijd getroost heeft voor de ontwikkeling van het onderwijs op het platteland. Anderzijds mogen we ons gelukkig prijzen dat het on derwijs voor de betreffende regio kan worden behou den via samenwerking met derden. Ik wil graag mijn erkentelijkheid uitspreken voor de konstruktieve opstelling van onze fusiepartners. Via bestuurlijke in breng zal de ZLM bij het onderwijs betrokken blijven omdat we onze verantwoordelijkheid voor het platte land ook in de toekomst willen blijven waarmaken. Er staat nog een aantal ZLM-scholen op de norhinatie om te gaan fuseren. Ook daarbij zullen we ons konstruktief opstellen ten behoeve van het behoud van het onderwijs. Voor het agrarisch onderwijs in Zeeland staat er ons een diskussie te wachten over de vorming van een zogenaamd agrarisch opleidingscen trum (AOC). Als ZLM zullen we daarbij als bevoegd gezag van de Groene School te Kapelle nauw betrok ken zijn. Ook deze diskussie zullen we niet uit de weg gaan. Oggel VRIJDAG 27 JUNI 1986 land- en tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1