Veldperiode pootaardappelen vraagt (nog) weinig selektiewerk Voorzitter C. Geerligs Suiker Unie: "Beraad op beperking inzaai bieten in '87 gewenst" Aardappel BV bouwt nieuwe opslagplaats in Middelburg Pelleboer's weerlijn Aardappel als grondstof voor de pil Emmer zorgt voor vers bloed "Wij zullen ons in de loop van dit jaar moeten bezinnen op de vraag of het wenselijk is om voor de uitzaai 1987 beperkende maatregelen te nemen. Het is immers niet waarschijnlijk, dat de verbetering van het prijsniveau van suiker op de wereldmarkt, een zodanige vlucht zal nemen, dat het in 1987 aantrekkelijk zou zijn C-suiker te produ ceren. Ook het EG-prijsbeleid voor de akkerbouwsector zal ons eer der dwingen om in te grijpen dan het geval zou zijn met een even wichtig integraal beleid". Dat zei de nieuwe voorzitter van de Suiker Unie de heer C. Geerligs tijdens zijn openingsrede bij de jaarvergade ring van Suiker Unie dinsdag 17 juni j.l. in Breda: Het areaal suiker bieten is dit jaar ca. 135.000 ha. hetgeen ca. 5.000 ha. meer is dan door de Suikerindustrie is geadviseerd. Het resultaat over 1985 was met 38 miljoen gulden vrijwel gelijk aan dat van het voorgaande jaar. Ook de verdeling van dit resultaat over het suikerbedrijf en de deelnemingen laat slechts kleine wijzigingen zien. Wel is het zo dat bij de deelnemin gen de uitkomsten voor een belang rijk deel worden bepaald door Van der Have waar wederom uitstekende resultaten zijn bereikt. Geerligs: "De Suiker Unie verwacht dat de di videnden die via Suiker Unie Hol ding naar de coöperatieve vereniging toevloeien zeker ook in komende ja ren nog een goede bijdrage aan de bietenprijzen kunnen leveren". Nieuwe produkten Volgens Geerligs bevindt de suiker- In 't algemeen staat het gewas pootaardappelen er goed voor! Weinig zieke planten, geen aard appelopslag. In 't algemeen weinig selektiewerk. Hoe het uit eindelijk afloopt met de 'veldpe- riode' hangt in hoge mate af van het weer in de komende weken. Goede gewassen Hoewel er grote verschillen zijn van bedrijf tot bedrijf en van streek tot streek kunnen we in 't algemeen zeg gen dat de gewassen pootaardappe len er redelijk tot goed voorstaan. Echter niet vroeg! Eigenlijk aan de vrij late kant. De eerste indruk is, volgens de ver wachting, dat er weinig te selekteren valt. Bont en bladrol komen slechts spaarzaam voor. Het zuidwesten blijft aan de erg late kant, terwijl in 't noorden en noord oosten diverse percelen door zware nachtvorstschade zijn getroffen, met name op zand- en dalgronden. Hoe wel de eerste indruk via het Centraal kontröleveld van de NAK in Emmel- oord is dat bakterieziekten zich vooral niet ongunstiger laten zien, is het nog veel te vroeg om daarover in een hoera-stemming te geraken. In ieder geval komen er alweer bakte- riezieke planten voor en zijn er al weer deklasseringen en afkeuringen gekonstateerd. Spanning Er breken weer een aantal spannen de weken aan. Naarstig worden da gelijks in het gehele land metingen verricht naar de stand van de blad luizen. Overal in de aardappelgebie- den staan de zgn. gele vangbakken opgesteld, waar dagelijks de luizen worden 'afgetapt' en naar het labo ratorium gebracht voor determina tie. De aantallen zijn belangrijk, maar nog belangrijker zijn de soor ten bladluizen. Gelukkig brengen niet alle bladluizensoorten in dezelf de mate het virus over. Sommige zelfs helemaal niet. Daarover bestaat in Nederland reeds een ja renlange ervaring. Zo wordt het blad- rolvirus alleen maar overgebracht door de perzikbladluis. Voor het industrie zich in een tijdvak waarin schaalvergroting het antwoord is op kostenstijgingen, die zich voortdu rend blijven voordoen. Naar hij ver wacht zullen investeringen na 1988 geruime tijd onder het afschrijvings niveau kunnen blijven. Dit opent de mogelijkheid om een deel van de dan vrijkomende middelen voor andere doeleinden te gebruiken. Het Suiker Unie Researchprogram- ma verkeert thans in de fase waarin vorderingen die op verschillende ter reinen in het laboratorium geboekt zijn, nu in de praktijk moeten wor den bewezen. In 1987 hoopt de coö peratie voldoende zekerheid te heb ben om over te gaan tot de vervaar diging van enkele nieuwe produkten op fabrieksschaal. Pas daarna kan, overbrengen van het Y-virus zijn veel meer soorten verantwoordelijk. Op 3 plaatsen in Nederland, te weten Colijnsplaat, Tollebeek en Zout kamp staan zgn. 'zuigvallen' op gesteld; dat zijn een soort stofzui gers die de lucht opzuigen met alles wat daar maar in is. Vooral op wat zonnige, warme dagen komen daar zeer grote hoeveelheden luizen in. We zeggen dan bij de NAK, 't was weer echt 'vliegweer'! Dagelijkse de terminatie is een zeer tijdrovende be zigheid. Voorts worden regelmatig waard- planten zoals vogelkers en perzikbo men geïnspekteerd op het voorko men van luizen. Aan de hand van tabaksplanten, uit gezet in het veld, wordt virusover brenging geregistreerd. Tabaksplan ten zijn uitermate gevoelig voor vi rus en reageren veel sneller dan aard appelen en kunnen derhalve be langrijke gegevens aandragen. En zo is de veldperiode, de periode dat pootaardappelen in het veld staan, een uiterst boeiende, maar vooral ook een uiterst spannende periode. Behalve de pootgoedteler zelf, zijn er vele mensen in de weer om de vel den te begeleiden. Een groot korps van keurmeesters voor de veld- inspektie; een grote groep van 'lui zenonderzoekers', maar ook velen die alle bevindingen administreren en snel verwerken om aktueel, om Weerman Jan Pelleboer uit Paters- wolde heeft per 1 mei een weer- kooplijn in gebruik. Pelleboer: "Ik heb 16 lijnen plus een vaste huurlijn naar de 06-centrale in Rotterdam. Een vrij dure grap waarvoor er dagelijks al heel wat klanten moeten bellen voor ik de kosten er uit heb. In slap pe perioden waarbij het weer minder interessant is wordt dat aantal toch gehaald. Maar bij storm, onweer en met een elfstedentocht in zicht heeft zijn teller enkele dagen meer dan 6000 klanten aangeslagen". Zijn weerlijn is op no. 06-91091091 te bereiken. Het bandje van één minuut wordt in gesproken rond half acht, half één en zeven uur, drie keer per dag, plus als er plotseling gewaarschuwd moet worden. C. Geerligs -bij positieve uitkomsten, worden besloten tot de bouw van fabrieken voor deze produkten. Rekening moet worden gehouden met een totale uitzaai in 1986 van ruim 135.000 hectaien, hetgeen een 5.000 hectaren meer is (bijna 4 pro cent) dan als bovengrens door de Suiker Unie werd geadviseerd. Naast het plaatselijk uitwinteren van een aantal andere gewassen en het terug lopen van enkele contractteelten, zullen ook het EG-prijsbeleid van de concurrerende produkten en de uit betaalde bietenprijs hierbij van in vloed zijn geweest. per dag op de hoogte te zijn van de totale situatie. Voor de teler blijft er de spanning in tot de voordata zijn vastgesteld. Dan pas kan een inzicht worden verkre gen in de kwantiteit van de oogst. Een voorzichtige uitlating t.a.v. de kwaliteit kan worden gedaan. Een gezonde start, geen aardappel opslag, en daarmee weinig infektie- bronnen in de direkte omgeving. Kwalitatief wat virusziekten betreft moet het gunstig kunnen uitpakken. Tenslotte De hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouwschap heeft zijn fiat gegeven aan het 'Stopa- garantiebeleid' 1986. Gelijke prijzen - dubbele heffingen! Dat betekent o.a. een areaal-heffing van ƒ500,per iedere goedgekeurde ha pootaardappelen in de klassen S t/m B, te betalen vóór 1 januari 1987. Er wordt nu nog gewacht op goedkeuring door het Bestuur op woensdag 2 juli a.s. Hopelijk ontwikkelen opbrengsten en prijzen zich in de komende maan den zodanig dat de verhoogde hef fingen voor niemand een bezwaar behoeven te zijn. A. Vermeer Nederlandse landbouwkundigen van een plantenveredelings- instituut in Wageningen hebben een aardappelplant ontwikkeld, waarvan de aardappelen een ho ge koncentratie alkaloïde solaso- dine bevatten. Dit is een stof die wordt gebruikt door de pharma- ceutische industrie voor het ver vaardigen van de anticonceptie pil. Dit werd bekend gemaakt tijdens een bezoek aan het instituut van de EG-ministers van Landbouw, die deze dagen in ons land een in formele bijeenkomst houden. De nieuwe aardappelplant is een kruising tussen een voor de kon- sumptie veel gebruikt ras met een wilde soort die in Zuid-Amerika veel voorkomt. (De Telegraaf) Aan de Kleverkerkseweg op het Mid delburgse industrieterrein is een nieu we aardappelopslagplaats voor de Aardappelafzetorganisatie voor Zuid west Nederland (de Aardappel BV) in aanbouw. Met deze nieuwe bewaar plaats die een kapaciteit van 8000 ton heeft, komt de totale opslagkapaciteit voor aardappelen bij de Aardappel BV op ca. 60.000 ton. Nu 5 jaar geleden heeft het bestuur van de Aardappel BV op grond van een inventarisatie besloten haar opslagkapaciteit te vergroten en te moderniseren. In het kader daarvan zijn bij de sorteerbedrijven in Zierik- zee en Steenbergen en in Breskens oude opslagloodsen verkocht of afge broken en nieuwe gebouwd. Ook in Middelburg zijn enige oude cellen af gebroken. De nieuwe bewaarcellen zijn gesitueerd op een ca. 1 ha groot terrein dat van de gemeente Middel burg is aangekocht. Ze bevinden zich op slechts 400 meter van het sorteer- bedrijf van de Aardappel BV en het geheel is aan alle zijden goed ontslo ten. Dankzij deze ligging kan van o.m. dezelfde weegbrug en de zelfde boxenvullers gebruik worden ge maakt. Met de nieuwe bewaarcellen die voor de oogst omstreeks septem ber klaar moeten zijn, is aan nieuw bouw van bewaarplaatsen bij de Aardappel BV de laatste 5 jaar voor totaal 28.000 ton gerealiseerd. De to tale opslagkapaciteit van de BV komt daarmee op ca. 60.000 ton te liggen. Direkteur A.W. Bierens: "Met deze investering in uitbreiding en vernieu wing van de aardappelopslag willen wij ons steentje bijdragen aan de kwa liteitsverbetering in de aardappelsek- Ruim 50 bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van de automatisering voor de agrarische sektor gaan de on derlinge banden nauwer aanhalen. Daarvoor is onlangs een "Agrarica- platform" opgericht. Deze vereniging voor informatica in de land- en tuin bouw zal de sektor vertegenwoordi gen bij overleg met de overheid, de eigen leden en takorganisaties. Dit hebben de initiatiefnemers van het Agrarica-platform bekend gemaakt. Deze automatiseringsleveranciers hebben elkaar gevonden als gevolg van landelijke ontwikkelingen in het kader van het Informatica Stimule ringsplan (INSP) voor de agrarische sektor. Dit plan, dat voorziet in een aanjaagprojekt, is bedoeld om de automatisering in de agrarische sek tor in goede banen te leiden. Het aan jaagprojekt heeft tot doel geautomatiseerde bedrijfsinformatie- systemen op de agrarische produktie- bedrijven versneld tot ontwikkeling te brengen. Eigen taak bedrijfsleven De initiatiefnemers van het Agrarica- platform gaan er vanuit dat haar le den zich met commerciële aktiviteiten zullen bezighouden. De leden van de vereniging streven naar gezonde werk relaties met de takorganisaties in de landbouw. Hoofddoel daarbij is de ontwikkeling van een "gezonde markt" voor informatica-produkten Eerste vroege aardappelen in de Pfalz In de afgelopen week werden de eer ste vroege aardappelen in de Pfalz verhandeld. De gerealiseerde prijzen bedroegen voor Saskia gemiddeld DM 90, voor Eerstelingen ongeveer DM 110 per 100 kg. Het betrof aard appelen van de lichte zandgronden. Ook uit het gebied Hannover worden de eerste aanvoeren van onder folie geteelde aardappelen uit het distrikt Uetze-Dollbvergen gemeld. De prij zen die daar gerealiseerd worden lig gen op ongeveer het niveau van de ovale soorten Italiaanse vroege aard appelen. tor. Bovendien is kostenbesparing mogelijk doordat in de nieuwe situa tie efficiënter kan worden gewerkt. Kleine cellen werken te duur". Bie rens kondigt aan dat de Aardappel BV de komende jaren veel aandacht zal schenken aan het verbeteren van de teelt, opslag, verwerking en trans port van aardappelen. "In dit kader past naast een uitbetaling naar kwa liteit van de aardappelen ook een op te zetten systeem van betaling naar bakkwaliteit. Aangezien goed bewa ren, d.w.z. vooral niet te koud, de bakkwaliteit in sterke mate bepaalt willen we zowel bij de boer als bij ons zelf grote zorg schenken aan een goe de opslag. De Aardappel BV gaat voorts samen met het Instituut voor Bewaring van Landbouwprodukten (het IBVL) een dia-serie opzetten waarbij alle aspekten die bij de aard appelteelt en bewaring van belang zijn aan de orde zullen komen. De dia serie zal o.m. bij telersgroeperingen getoond worden". Bierens meent dat er in het verleden op dit punt al veel bereikt is. Ca. 10 jaar geleden zat nog slechts 20van de geoogste partijen bij de Aardappel BV in de kwali- teitspremiëring, nu is dat al 60% maar nog steeds te weinig. Met de nieuwbouw in Middelburg waarmee medio april door aannemer Roggeband uit Zierikzee is begonnen is een investering van ca. 21/2 miljoen gemoeid. De oppervlakte van het ge bouw bedraagt ca. 3000 m\ Er is op het terrein ruimte voor nog een loods van dezelfde afmetingen. Telers rond Middelburg zullen de aardappelen ook zelf kunnen brengen. en -diensten in de agrarische sektor. Het bestuur van het platform zal daartoe initiatieven ontplooien en in voorkomende gevallen proberen ver storingen in de samenwerking op te heffen. Verbetering situatie aardappel- sektor nog niet in zicht De opbrengst van de aardappeloogst 1985 heeft tot een grotere overschot- situatie geleid, dan voorgaand jaar. Definitieve cijfers zijn er evenwel nog niet van de oogst 1985. Dit ver meldt de Vereniging voor de Aard- appelverwerkende Industrie in haar onlangs verschenen jaarverslag over 1985. Volgens de VAVI zijn lage grondstofprijzen voor niemand in de bedrijfskolom goed. Het Europese Landbouwbeleid, doet vrezen dat de grondstofprijzen onder normale groei- en oogstomstandigheden op een laag nivo zullen blijven, mede gezien de aandrang van de (Europe se) landbouwer over te gaan van het 'marktgeordend produkt' naar het 'niet-geordende' produkt aardappel. Een toename van het Europese aar dappelareaal zou de prijs nog meer onder neerwaartse druk zetten, het geen op termijn weer een bedreiging vormt voor de grondstofvoor ziening. De VAVI zegt ook het A.M.- probleem een bedreiging vormt voor de grondstofvoorziening. Het uit het Midden-Oosten stammen de emmerkoren kan mogelijkerwijs talrijke tarweëigenschappen helpen verbeteren, zoals erfelijkheidsonder zoekers in de V.S., Nederland en Is raël vaststelden. Emmer-kruisingen hebben een ca. 50% hoger eiwitgehal te en bezitten een opvallende resisten tie tegen gele roest en meeldauw. Automatiseringsleveranciers in land- en tuinbouw samen in "Agrarica-platform" 8 Vrijdag 20 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8