Teunisbloemen kun je niet vroeg genoeg zaaien! Krijgt het vlas nog voldoende lengte Meer uien geplant korte wenken akkerbouw Eerste snee onder goede omstandigheden gewonnen Kees Breure: 'Wat is het hier gegroeid...' De zomer staat weer voor de deur 'Reisjes en uitstapjes In deze tijd is het een genoegen de wegen van het NOORD- BEVELANDSE polderland te berij den. De natuur is op z'n mooist. De gewassen staan er zonder veel uit zonderingen, goed bij, mits men niet naar de kalender kijkt. Vergeleken met andere jaren is er wel een achterstand van 14 dagen tot een maand. De tarwe gaat nu zijn aren laten In de LANGSTRAAT is het ook warm. De hoeveelheid neerslag ver schilt in ons gebied, maar is nergens overdreven veel en was op tijd. Nu wordt het toch aan de droge kant. Hoewel er toch wel een groeiach terstand is kan men toch niet zeggen dat het een slecht voorjaar is. Tot op heden zijn er nog weinig schimmelziekten aanwezig en de luisbestrijding is ook nog niet op gang gekomen. De chemische en mechanische on- kruidbestrijding heeft overal goed plaats kunnen vinden. In het bloemstuk staken korenaren. Het bloemstuk voor Kees Breure die van de Wereldkampioenschappen voor ploegen een zilveren en bron zen plak mee naar de WESTHOEK bracht. Zilver voor rondgaand en brons voor stoppelploegen. Een prestatie om trots op te zijn. De Bra bantse Westhoek heeft heel wat ploegtalent onder z'n leden. De ko renaren deden Kees verzuchten: 'Mens lieve wat is dat hier gegroeid'. Deze veertien dagen die achter ons liggen hebben we winterse kou en tropische hitte gehad. We zagen dat ijskoude buien met sterke windvla gen de bladeren van de bomen afruk ten en gescheurd en gehavend tegen de ramen aansloegen. Binnen brandde de kachel al was het januari. En dan de ommekeer. Door een verplaatsing van het hogedruk- gebied is het zomer. Zomer in het Dat de zomer weer in aantocht is valt op SCHOUWEN- DUIVELAND weer goed te merken. Niet alleen vanwege de hogere tem peraturen maar ook vanwege de stroom Duitse toeristen die het eiland opkomt. De zonaanbidders hebben de laatste week volop kunnen genieten. Ook voor de gewassen werd het tijd dat de temperatuur omhoog ging. Veel gewassen zijn door de late zaai en de lage temperaturen ver achter in hun ontwikkeling. Zo zijn de aardappelen, hoewel ze nu hard groeien, bij de meeste pas 1 of 2 keer gespoten tegen de phytoph- thora. De bieten staan op de langste dag nog lang niet dicht en de winter tarwe begint nu pas volop in de aar te komen, terwijl dat normaal begin juni het geval is. Kortom alles is laat en de oogst zal straks ook niet vroeg zijn. Maar goed laten we niet al te pessi mistisch zijn en hopen dat één en an der nog goed komt. Al blijft het wel moeilijk om overal optimistisch over Vrijdag 20 juni 1986 zien, wat anders eind mei het geval is. In de laat gezaaide erwten zijn de eerste bloemknoppen nog niet ge vormd. In bieten hebben we drie ge neraties; van begin-, half april en be gin mei. Op zich is dit allemaal niet erg. Als de produktie beperkt moet worden kan dit het beste door de natuur ge beuren. Het is wel jammer dat het Zuidwesten de grootste achterstand In de Langstraat teelt men dit jaar ook wel wat minder granen en wat meer konserven, vooral het bonena reaal is fors uitgebreid. Ook de aard appelteelt en de bietenteelt geeft een kleine uitbreiding te zien. Ook op de veehouderijbedrijven is de grootste drukte voorbij en zit men nu in een normaal weideschema. De '1ste snee' gras is onder vrij goe de omstandigheden gewonnen. Men heeft toch weer iets sneller ge bruik gemaakt van de hakselaar als vorige jaren, het gras zit nu vaak al in drie dagen in de kuilhoop. langste van de dagen. De zon schijnt vele, vele uren, de nacht is kort en de gewassen groeien. Allereerst de gra nen. Ze laten nu hun stengels zien. De tarwe met een mooi gevulde aar. Gerst loopt wat achter, omdat deze toch wat laat gezaaid is. De vroege blokken tonen wel het wuiven van duizenden aren in de wind. De aard appelvelden, en dat zijn er veel in onze regio, geven een verschillend beeld te zien. Er liggen stukken waar de planten elkaar een handje geven en geen grond meer is te zien waar de spuitkar al een paar keer is doorge gaan. Er zijn ook blokken met een zeer onregelmatige opkomst. De ene plant staat royaal boven, de ander steekt nog maar net boven de aarde uit. De oorzaak is mij niet duidelijk. Wel zien we hoe de zwaardere gron den dit jaar een achterstand hebben. Aardappels is een gewas waar je te blijven. Dat de prijs een eventueel lagere opbrengst zal kompenseren moeten we maar afwachten. De vele overschotten zullen een goede prijs te vaak in de weg staan. Voor som mige gewassen zal dan zelfs een lage re opbrengst nog teveel zijn. Maar voor welke gewassen is er nu nog ruimte. Iedereen is wel aan het zoe ken maar veel gevonden wordt er niet. Dat bleek ook wel uit de reakties van de akkerbouwers in de veenkoloniën waarheen de vereniging voor be drijfsvoorlichting een ekskursie had georganiseerd. De boeren daar zijn hard op zoek naar vervangers voor de aardappelen, zodat ze hun bouw plan kunnen verruimen. Ook zij sla gen er niet in geschikte vervangers te vinden. Hierdoor blijft men door gaan met een één op twee teelt van fabrieksaardappelen. Het is echter de vraag hoe lang men dit vol houdt. Eén ding is in ieder geval zeker. De zomer staat weer voor de deur. Een tijd waarin we alles maar van de zonnige kant moeten bekijken. heeft. De teunisbloemen zijn wel erg ver schillend opgekomen. Sommige per celen staan mooi vol, bij andere kan men de rijen nauwelijks onderschei den. Dit roept toch weer de nodige vragen op; is de oorzaak daarvan de bodemherbicide, de manier of de diepte van zaaien of de korst na een regenbui? In tegenstelling tot wat men enkele jaren geleden dacht, is één ding zeker; men kan ze niet vroeg genoeg zaaien. Wat we hard nodig zullen hebben is een droog najaar. Wat we ook hard nodig zullen hebben is een goede prijs voor de vrije produkten. Na elk slecht jaar hebben we dat harder no dig, tot de wal het schip keert! Eer het zover is zal de financiële weerstand van de boer een flinke knauw krijgen en zal er menigeen uit de boot vallen. Door het uitstellen of achterwege la ten van investeringen, kunnen we dit nog even rekken, maar dat gaat dan weer ten koste van werkgelegenheid in andere bedrijven. Voorlopig kunnen we niets anders dan hopen dat het allemaal mee zal vallen. Zonder vertrouwen in toe komst kunnen we geen boer blijven! Wat prijzen betreft ziet het er alle maal wat minder rooskleurig uit. De varkens blijven op een lage prijs steken, de aardappelen oude oogst zweven op een laag nivo.en van de graanprijs is vanuit de EG afgek nabbeld. Het is te hopen dat de toekomstige regering wat meer doet voor de klei ne zelfstandigen en in het bijzonder de boeren en niet zoals in het verle den voor de zelfstandigen in het al gemeen, waardoor de grote onderne mingen er het meest van profiteren. nooit een voorspelling van kunt ma ken. We hebben al meer gezien dat een slechte blok een goede werd. Maar het oog ziet liever een vol en gelijk gewas. De graszaadblokken staan te bloei en. De latere soorten krijgen sten gels. Dankzij de regen die op tijd is gevallen een goed ogend gewas. Bo nen staan er nog een beetje zielig bij. Het valt ook niet mee, als je net bo ven de grond komt en je krijgt een winterse bui over je heen. We heb ben goede moed dat dit met deze lange dagen vol met zon zal verande ren. De blokken knolselderij moeten nu beginnen te groeien en de sprui ten rukken op in ons gewest, regen installaties staan tot nu toe werke loos, dit kan snel veranderen. De karwij is uitgebloeid en zal niet het vroege graszaad de eerste oogst wor den. Nu zijn nog de polders hele maal groen. Dit duurt echt niet zo lang meer. Ik wil zeggen, geniet er maar van. Aanvankelijk leek het dat er in 1986 minder uien geplant zouden worden, maar aanbod van goedkope partij en, later in het seizoen, is er de oor zaak van dat er toch wat meer is uit- geplant dan gedacht. Dit zegt de SNUiF in haar laatste Nieuwsbrief. De tendens van minder Stuttgarter en meer Sturon of andere selekties met een rondere vorm lijkt door te gaan. De stand van de plantuien is zodanig dat geen maksimale op brengst wordt verwacht. Bij de zaaiuien is de prognose iets la ger dan vorig jaar, ongeveer 5%. Definitieve cijfers zijn echter nog niet bekend. Om te bereiken dat de kwaliteit van het eindprodukt hoogwaardig is zal het vroeger oogsten, met daaraan gekoppeld een kunstmatige droging doorgang moeten vinden. In de eerstkomende tijd kan het zinvol zijn eens kritisch naar de bewaarak- komodatie op het bedrijf te kijken. Door het leveren van goede uien moet het verloren eksportterrein in de uiensektor de komende jaren weer teruggewonnen worden. Een prachtig weekend brengt ook in het LAND VAN AXEL de mensen op de been om van het prachtig groenende landschap te genieten. Want de maand juni is toch wel de meest geschikte maand om het groei en van de verschillende gewassen te volgen. De verschillende kleuren groen op de akkers maken het Zeeuws-Vlaamse land tot een bont mozaïek. De gewassen staan er goed voor. De regen van de vorige week kwam zeker van pas. Zo'n 50-70 mm regen hier en daar, en dan verspreid over enkele dagen heeft zeker nut gehad. Of dit nog tot gevolg heeft dat het vlas voldoende lengte zal krijgen zul len we moeten afwachten. Enkele warme nachten kunnen hier echter wonderen doen. Visueel mag alles er dan wel mooi voorstaan, het blijft toch zaak om geregeld eens op de knieeën te gaan om te kijken of geen ongewenste gasten de gewassen bedreigen. In sommige percelen tarwe is al veel meeldauw aanwezig, vooral Armin- da schijnt bij deze schimmel geliefd te zijn, terwijl ook de eerste luizen in de bieten zijn waargenomen. En dat in veldbonen de bladrandke ver een steeds aanwezige gast is weet een attente teler van dit produkt ze ker te vertellen. Drie keer spuiten te gen deze nijvere kever is geen uitzon dering. Het is weer wat rustiger op het ZUID-BEVELANDSE. Hier en daar moet nog wat gespoten worden maar de grootste drukte is voorbij. Wat nog niet voorbij is en wat nog maar net begonnen is, is de grote vakantiedrukte. Afgelopen weekend hebben we weer een voorproefje gehad op Zuid- Veiling St. Annaland, 18 juni Aardappelen: Doré: middel 75-136; driel 58-63; kriel 135-150. Première middel 68. Totaalaanvoer 24 ton. Bestrijding AFRIJPINGSZIEK- TEN in tarwe. Zie overzicht op blz. 19 van de 'Handleiding 1986'. Toevoegen: chloortalonil met tegen septorid. Tus sen de middelen grote verschillen in werkingsspektrum; tussen de KOMBINA TIES zijn de VER SCHILLEN KLEIN. Niet ge noemde middelen zijn slechts bij geringe ziektedruk afdoende. Zoals bekend is captafol verboden. CHOCOLADEVLEKKEN- ZIEKTE in veldbonen is te her kennen aan roodbruine vlekjes en vlekken op bladeren en sten gel. Bestrijden als de eerste aan tasting zichtbaar is, of zodra de eerste bloemblaadjes vallen. Ro- nilan (1 Itr of kg) na 7 dagen her halen. Zineb (5 kg) vaak 3 a 4 keer spuiten. Let ook op de zwarte bonenluis. Bij TOPROL IN AARDAPPE LEN gaan de bladeren rollen en worden paars van kleur. Oor zaak: aardappeltopluis. Als aan tasting zichtbaar is (meestal be gin juli), is het voor een bestrij ding te laat. Voer een luisbestrij ding uit in de periode 15-21 juni. Meestal is één bespuiting af doende. De LARVE VAN DE BIETE- VLIEG maakt mineergangen in de bladeren. Vooral als nog een chemische onkruidbestrijding wordt uitgevoerd kan dit flink En gezien het toekomstige areaal van zowel veldbonen als erwten lijkt het er op dat dit probleem er de vol gende jaren niet minder op zal worden. De reeds gespoten bodemherbiciden lijken hier en daar nog flink na te werken na de regen van onlangs. Op bruine bonen is zelfs nog wat schade veroorzaakt op de lichtere gronden of op te ondiep gevallen zaden. De warmte van de laatste dagen zal de bruine bonen van pas komen, ter wijl ook het mooie weer gunstig is voor het bloeiende graszaad zodat er flink bestuiving kan plaatsvinden. De jaarlijkse rondrit van de kring zal deze keer plaatsvinden op dinsdaga vond 24 juni en wel door de kring Hulst. Voor deze busrit door het land van Hulst met o.a. een bezoek aan de mouterij van Menu in Kloosterzande kunt u zich nog opge ven (tel. 01154 - 1397). Overigens worden er deze tijd meer 'uitjes' georganiseerd. Ook de stu- dieklubs hebben hun jaarlijkse reisje er al weer opzitten, dit maal met o.a. een bezoek aan de veiling te Breda en een rondvaart door de Biesbos. En de verschillende gewasstudie groepen ziet men deze tijd te velde verschijnen. Het is goed om ook eens te vernemen hoe buurman het doet, want twee weten altijd nog meer dan één. Beveland. Langs de kust bij het Veerse meer, Wemeldinge en Yerse- ke zat alles vol. Verder zaten de doorgaande wegen naar Noord- Beveland en Walcheren aardig vol. Wat veel mensen ergert is dat de ver binding met Noord-Beveland dan zo slecht verloopt. De bootjes hebben schijnbaar voorrang. Als het meren deel nu beroepsvaart zou zijn dan was daar geen kommentaar op, maar het merendeel is pleziervaart! Een tweede brug of vaste tijden voor de plezierjachten, 's ochtends vroeg en 's avonds laat, zou e^n uitkomst zijn. Het is zoals ik in het begin al schreef momenteel wat rustiger op het land. De werkzaamheden zijn nu niet meer zo afhankelijk van het weer of stand van het gewas of on kruid. Het is daarom een goede tijd om ekskursies en uitstapjes te orga niseren. Dat wordt dan ook gretig aangepakt. De beide bedrijfsvereni gingen organiseren uitstapjes naar de Rusthoeve en het 'jaarlijkse reis je'. Oost Zuid-Beveland is dit jaar in Zuid-Holland geweest. Dit is door de leden zeer gewaardeerd. West Zuid-Beveland moet, als dit geschre ven wordt, haar jubileum nog vie ren. Dat belooft heel wat want het is groots opgezet. De kring van de ZLM in Oost Zuid- Beveland heeft vorige week weer een geslaagde familiedag georganiseerd. Zo is iedereen en alles in Zuid- Beveland in de weer om zijn of haar steentje bij te dragen. Het zijn leuke en soms ook leerzame uitstapjes om het dagelijks werk mee af te wisselen. Een beetje ontspan ning op z'n tijd is goed voor de ge zondheid. En dat is toch een groot goed. schade veroorzaken. Op blz. 10 van de 'Handleiding 1986' staat bij welke aantasting een bestrij ding nodig is. Kontroleer uw per ceel tevens op zwarte bonen- en groene perzikluis. ONKRUIDBESTRIJDING IN WITLOF na opkomst. Vooral in een jong gewas is een gedeelde bespuiting veiliger. 1 1/2 a 2 liter CIPC op een GEZOND gewas, vochtige grond in 800 a 1000 Itr water. De bespuiting na een week herhalen. Wees bedacht op de risiko 's van CIPC op bloeien de gewassen en vlas in de omge ving. Tegen grassen kan Fervinal of Fusilade worden ingezet. 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7