Hoeveelheid gras valt tegen Snijmais heeft goede start gemaakt Eerste oogst binnen! ingezonden Akkerbouw bij politiek afgeschreven? 'Kurort Brabant...' Nadat in de eerste week van juni vrij veel regen viel, was het in de tweede week op WALCHEREN wat meer zomers. Half juni beleefden we zo merse dagen. Met voldoende vocht in de grond en temperaturen van 20°C en hoger willen gras en gewas sen wel groeien. Van het gras is de kwaliteit prima om te kuilen, maar op veel percelen valt de kwantiteit tegen. Hopelijk verbetert dat nog wat door herstel van het gras bestand. De gewassen groeien nu zeer goed. Omstreeks 10 juni zagen we de eerste aren in de wintertarwe. Niet veel la ter dan vorig jaar dachten we. Op veel percelen is er nog een 3e stikstofgift gegeven. Het gewas staat op veel percelen goed maar niet al te dicht. Geleidelijk aan komt er-wat meer meeldauw voor. In sommige percelen zien we wat schade door Tribunil. Meestal is het plaatselijk waar kennelijk wat overgedoseerd Een belangrijke gebeurtenis voor THOLEN EN ST. PHILIPSLAND is jaarlijks weer het verkopen of in dit geval beter gezegd, het veilen van de eerste vollegrondsoogst t.w. de eerste vroege aardappelen. Afgelo pen donderdag was het daar op St. Annaland weer zover. Aanvankelijk was gedacht dat men dit jaar wat la ter zou starten dan vorig jaar omdat de ontwikkeling van praktisch alle te velde staande gewassen aan de (te) late kant is. Desalniettemin vond de eerste vroe ge aardappelveiling toch op dezelfde datum plaats als vorig jaar. Er wer den 24 ton aardappels aangevoerd, de doré gewoon bracht tussen de ƒ1,40 en ƒ1,60 de kg op. Zomer in WEST ZEEUWS- VLAANDEREN. Zoals het er nu buiten uitziet, lijkl de zomer dan toch gekomen. Gezien de stand van vele gewassen kan een groeizame periode geen kwaad. Voor de graangewassen heeft de af gelopen koele periode het voordeel gehad, dat er weinig ziektedruk is geweest, wat vooral de gewasbe- schermingskosten toch heeft gedrukt en kostenverlaging is zeker meege nomen, gezien de vooruitzichten van de prijsvorming. Dit jaar zullen we kunnen konstate ren of een dunne stand van de tarwe toch goede opbrengsten kan leveren, want hier en daar heeft de winter (en andere oorzaken) toch danig huisge houden. Bij verschillende bietenper celen vraag je je af, hoe daar nog een volwaardig gewas uit kan groeien, maar met 1983 in het achterhoofd lijkt alles mogelijk. Als de meitelling cijfers bekend zijn, zal alles duidelijk zijn. Maar voor het gevoel, zou men zeggen dat de aardappel in West Zeeuws- Vlaanderen steeds meer terrein wint; gezien het bouwplan in ons gebied op zich geen onlogische zaak. Of zou het toch het teken aan de wand zijn? Is het landbouwbeleid hier de bet aan? Als binnen de EG door het beleid een grote verschuiving plaats vindt van het Brusselse pakket, naar is. Over het algemeen is de stand, groei en ontwikkeling van de gewas sen bevredigend. Op sommige perce len bieten laat het plantenaantal te wensen over. Meestal komt dit voor op enigszins slempgevoelige grond waar kort na de inzaai regen viel. De opkomst en stand van de aardappe len loopt van perceel tot perceel nog al uiteen. De eerste bespuitingen te gen het kwaad zijn alweer uitge voerd. De zaaiuien hebben over het algemeen een goede stand. Erwten en veldbonen staan er overwegend goed voor. De oppervlakte ervan lijkt niet onaanzienlijk uitgebreid. Het vlas daarentegen is duidelijk verminderd in oppervlakte. Al met al is er weer een grote variatie in het Walcherse bouwplan. Bloeiende blauwmaanzaadvelden zullen we niet veel zien. Dit wordt wel enigs zins gekompenseerd door de per ceeltjes waarop bloemzaadteelt wordt bedreven. De eerste tarwearen die we eigenlijk al in de laatste meidagen hadden moeten zien zijn deze week ook zichtbaar geworden. De ontwikke ling van de wintertarwe is laat en bo vendien staan er nogal wat tarweper- celen aan de dunne kant. Het stro is erg kort en wij verwachten dan ook een kleine stro-oogst, terwijl wij ver der ook niet zo gerust zijn op de kor relopbrengst. In Arminda konstateerden wij de eerste meeldauw symptonen, maar met het huidige droge schrale en te vens warme weertype zal de uitbrei ding vooralsnog wel meevallen. Toch blijft oplettendheid geboden om zo nodig de spuitmachine te pak ken om de meeldauw te bestrijden. De vroeggezaaide groenbemesting staat hier en daar zo goed dat er wel eens oogstproblemen vanwege de groenbemesting zouden kunnen ont- de vrije produkten, zou de klap voor de akkerbouw wel eens dubbel kun nen aankomen. In ons gebied begint de verkaveling met een administratief karakter steeds belangrijker te worden. In het eerste gebied Sluis-Oostburg draait de voorbereiding op volle toeren en deze maand komen zeer waarschijn lijk de blokken Zuidzande-Breskens en Schoondijke-Oostburg op het voorbereidingsschema. Hopelijk kan deze ontwikkeling ons gebied in moeilijke tijden een ruggesteuntje geven voor de toekomst. Op nationaal gebied blijft de kabi netsformatie aktueel. Gezien het feit, dat de kabinetsinformateur de landbouwkeuken kent en het land bouwschap reeds op bezoek heeft gehad, zullen we hopen, dat land bouw beoordeeld en behandeld wordt naar haar stemgedrag bij de afgelopen verkiezing. Verstoppertje spelen achter het beleid in Brussel, lijkt toch een achterhaalde zaak, als we zien wat er zich in de ons omrin gende landen afspeelt. Als akkerbouwer is het te hopen, dat de ministerspost bezet wordt door iemand, die wat minder lichtvaardig om gaat met het wisselgeld (akker bouw) van het landbouwbeleid. Of zou het dan toch waar zijn, dat de akkerbouw binnen de nederland- se politiek is afgeschreven? De tweedejaars bloeien of beginnen binnenkort te bloeien. Daar zullen er volgend jaar vermoedelijk nog wel meer van zijn. Van wat er dit jaar geteeld wordt is er een grote ver scheidenheid in soorten en opper vlakte. Eén en ander zal zeker met grote belangstelling gevolgd worden. Wat de onkruidbestrijding betreft zijn er weinig problemen. De midde len hebben doorgaans goed, soms wel iets te fel gewerkt. De kwaliteit van de bewaaraardappelen van oogst 1985 valt zo hier en daar soms wat tegen, o.a. wat betreft de bak- kwaliteit. Sommige partijen blijken het wat te koud te hebben gehad. Naast een goede isolatie van de be- waarruimte is daarbij ook van be lang eert betrouwbare temperatuur- opname. Aan de thermometers worden dan ook eisen gesteld. Een belangrijk punt is het ijken van de thermometers. In de praktijk blijken er grote afwijkingen te zijn. Daarom is het nodig dat de in gebruik zijnde steekthermometer geregeld worden geijkt. Op de meeste bedrijven zal er de ko mende weken wel tijd zijn om enkele evenementen te bezoeken. Voor zo ver er belangstelling voor is althans. Voor de paardenliefhebbers is er de Zeeuwse dag van het Paard te Se- rooskerke (W) op 28 juni a.s. De agrarische dag Walcheren wordt eveneens te Serooskerke (W) gehou den op 3 juli a.s. met als hoofdpro gramma keuringen en demonstraties van rundvee en schapen. Zeker een goede gelegenheid het kontakt wat te vergroten door ontmoeting van kol lega's. De boog kan niet altijd gespannen zijn en het wereldje van het eigen bedrijf is wel erg klein. staan. De derde stikstofgift wordt thans alom gegeven. De bietenpercelen staan er door gaans goed voor, maar ook hier geldt dat de ontwikkeling duidelijk zo'n veertien dagen achter is bij een gemiddeld jaar. De onkruidbezetting is doorgaans gunstig, de bodemherbiciden hebben hun werk goed gedaan. Hier en daar zien we enige aantasting door de bie ten vlieg. Sommigen hebben daar reeds tegen gespoten. De konservenerwten staan er meestal goed voor en de eerst gezaai de percelen staan thans volop in bloei. Doordat ook hier de bodemherbici den en de overige onkruidbestrij dingsmiddelen goed hebben gewerkt is de bezetting met gevreesde konser venerwten onkruiden als kamille, distels en zwarte nachtschade door gaans gunstig. Dat geldt uiteraard ook voor de rijp te oogsten erwten. De aardappels zijn relatief het minst ver achter en de eerste bespuiting met maneb tin heeft weer al plaats gevonden. Tholen maakt zich weer op voor de Thoolse dagen die dit jaar voor de 30ste keer worden georganiseerd door het enthousiaste komité van zo'n 20-tal mensen. Bij dit 6e lustrum past onzerzijds toch een woord van hulde voor de prestatie om dit 30 jaar lang op deze wijze te doen en dat jaarlijks! De fokveedag waarvoor een grotere inschrijving is dan andere jaren wordt dit jaar op woensdag gehouden i.p.v. op vrijdag. Wij hopen dat vele mensen de weg naar het Pluimpot- terrein op Scherpenisse zullen vin den! Veel sukses toegewenst! In uw blad van 6 juni 1986 (pag. 11) adviseert u in de rubriek "korte wenken akkerbouw" tegen de Ratte- keutelziekte in karwij o.m. 2 kg. ROVRAL. Wij maken u erop attent, dat dit niet correct is. Gespoten mag worden met: 1 liter ROVRAL AQAUFLO of 2 liter ROVRAL VLOEIBAAR Agriben Nederland B.V. Th. de Ruig. De 40 millimeter neerslag in WEST BRABANT-ZUID in het eerste weekend van juni heeft voor de meeste gewassen goed werk gedaan, al viel er plaatselijk tijdens een stort bui wel iets te veel. Vooral de aardappelen en weilanden konden water goed gebruiken. Het wisselvallige weer heeft voorname lijk bij de verpleging van suikerbie ten voor ekstra werk gezorgd. Mangaangebrek kwam op de meeste percelen voor, evenals de bietevlieg, zodat onvoorziene bespuitingen no dig waren. Sommige percelen waren zo erg aan getast dat het gewas er een flinke groeiachterstand van heeft ge kregen. Dit jaar is er veel geëksperimenteerd met het gebruik van diverse onkruid bestrijdingsmiddelen. Bijna iedere boer heeft wel een ander 'mix' gebruikt. Ook dit jaar is weer gebleken dat een gezond bietengewas alles kan heb ben en dat bij een lage dosering bij een ongezond gewas al schade valt te konstateren. Over het algemeen staan er de sui kerbieten goed bij al is op dit mo ment wel een flinke groeiachterstand in vergelijking met het noorden. Evenals vorig jaar is de eerste snede voordrooggras geen topper ge worden. Mogelijk dat de goede kwaliteit de voeder waarde wat op kan vijzelen. Opraapwagens hebben het nu voor goed moeten afleggen tegen de zelf- rijdende hakselaars. Al of niete met konserveringsmiddel sen thans twee weken achter loopt bij voorgaande jaren. Of die achterstand nog in te lopen is, is nog een vraag. Misschien helpt het wel mee om tekorten te scheppen hier en over de gren zen. Van hoge prijzen kunnen we nog boèr blijven, maar van ver lies kunnen we niet lang meer blijven bestaan. De landbouwscholen draaien thans op volle toeren met het in vullen van de puntenlijsten en het schrijven der diploma's. Nog voor het einde van deze maand komen er weer een groot aantal boerenzonen en -dochters zich als werkkracht aanmelden op het ouderlijke gezinsbedrijf. Voor die gediplomeerden moet thuis werk zijn, geld om het loon te kunnen betalen en kapitaal om te kunnen investeren. De tijd van de bietenspade, de aardappelriek en de erwtenpik is voorbij. Bij de diplomauitreiking mogen we als ouders niet verstek laten gaan, want bovenal dienen we daar goed te luisteren naar wat de geachte sprekers ons en onze wordt op zeer korte tijd voordroog gehakseld en in de kuil gebracht. Bij onstabiel weer kan de veldperio- de van het gras met een dag gekort worden. Het hoofdgewas van de rundveehou derijbedrijven, snijmais, heeft een goede start gemaakt. Op de meeste plaatsen is of wordt op dit moment gespoten tegen het onkruid. Percelen waar veel hanepoot wordt verwacht zijn voor opkomst gespoten. Hanepoot is een hardnekkig onkruid dat na opkomst in snijmais niet meer is te bestrijden. Geen enkel gewas is zo goed tegen onkruid te bestrijden als snijmais. Mogelijk dat in de toekomst voor suikerbieten ook middelen op de markt komen die het gewas met één bespuiting schoon blazen. De vroege sperziebonen doen het tot heden toe zeer goed. Ze hebben wel wat geleden van de zware plensbuien twee weken gele den maar op zich is een op brengstremming geen probleem om dat een hogere prijs dit oplost. Bij doperwten ligt dit iets anders. Hoewel dit gewas over het algemeen er prachtig voorstaat beginnen som mige percelen iets te vroeg te bloei en. Bij kontraktteelten is het zaak te streven naar hoge opbrengsten om dat dit de financiële opbrengst direkt beïnvloedt. De weersvoorspellingen op langere termijn zijn prima zodat de op brengsten voor deze teelten hoger uit kunnen vallen dan vorig jaar. cijfers eens kritisch moeten gaan bekijken. Van winst kunnen we betalen, maar van verlies worden we straatarm. Twee generaties geleden had grootvader een vast gezegde: een boer moet steeds trachten zoveel mogelijk te ver kopen en zo weinig mogelijk te kopen en dan redt hij het. Onze stamvader vertelde er niet bij, dat de belastinginspekteur voor de landbouw toen nog niet bestond. Volgens de kommissaris der ko ningin, mr. Van Agt, moet de provincie Brabant toeristisch op zijn tellen gaan passen, want als de hele provincie naar mest stinkt, dan wordt het moeilijk om nog toeristen te lokken'. Voor ons als Zeeuwen is dat geen onbekende lucht, want onze neus is goed en funktioneert zelfs tot over de provinciegrenzen heen. Mest is een geneesmiddel voor mens en grond en daarom ver wachten we op korte termijn de opening van 'Kurort Brabant' waar zakelijk meer aan te verdie nen is. Eind deze week hebben we weer de langste dag van het jaar. Eigenlijk kan men het zich nog niet goed voorstellen, want voor ons gevoel is het jaar 1986 nog niet zo lang geleden begonnen. Momenteel moeten we nog zoe ken naar een aar in de wintertar we. Met de schoffelmachines kunnen we nog te kust en te keur door de bieten rijden. De uien staan er nog bijzonder fijn bij. Geregeld is het weertype felle wind en veelal schraal weer. Voorjaars regenbuitjes zijn nu zeer gewenst, want we hebben groei nodig. De gewassen dienen vlug het veld dicht te krijgen, want anders verdampt er te veel vocht. Samenvattend konstate ren we, dat de stand der gewas kinderen daar te zeggen hebben. Wat gaat die nieuwe lichting', doen en kunnen ze niet beter weer terug naar school gaan en daar trachten een hoger diploma zien te verwerven, waarmee men eventueel later als part-time boer aan de bak kan komen? Het zijn vragen waar we nog geen ant woord op weten te geven. Wel weten we nu al, dat kennis macht is en dat we straks nog meer ken nis nodig zullen hebben dan de vorige generatie. Met welke in ventaris kunnen we het later stel len en kunnen we die inventaris ook zelf repareren? Gemiddeld kost de gewasbescherming op on ze bedrijven al ƒ500,per ha. Nu zijn er al middelen welke meer dan één gulden per kg of li ter kosten. Wanneer we boer wil len worden en boer willen blij ven, dan zullen we toch die harde 6 Vrijdag 20 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6