Sportieve kompetitie en gezelligheid maakten 'Ontmoetingsdag' Kring Oost Zuid-Beveland tot sukses Direkteur Luitjens Suiker Unie: Suikerindustrie op termijn inkrimpende bedrijfstak.' Miljoenenschade door hagelbuien ÈÊÊM Eier-producent moet vrijwillig tijdelijk produktie beperken Braks: Grondprijzen zullen aanzienlijk dalen. Nadat kringvoorzitter C. Hamelink met een kort welkomstwoord de 'Ontmoetingsdag' van de Kring Oost Zuid-Beveland zaterdag 14 juni jl. in de veilinghal te Krabbendijke had geopend, was er een geza menlijk optreden van het korps Jachthoornblazers en jagers met honden, leden van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging uit Midden-Zeeland en Tholen. Aan het publiek werd uitgelegd hoe een jachtdag verloopt met onder andere het 'aanblazen' van de dag door de jachthoornblazers en met het hijsen van de KNJV-vlag. Tussen door lieten mens en dier zien wat met veel geduld en inzet aan de hon den geleerd kan worden, zoals het apporteren van het 'wild' en het rustig blijven zitten terwijl de baas weggaat. Eén en ander vond erg veel waardering, wat bleek uit het applaus. Spektaculair was de autoduw wedstrijd. In het bijzonder de afdeling Yerseke toonde daarbij pit in de mouw te hebben. In de veilinghal waren verschillende stands ingericht. Bij de stand 'raden van zaden en planten' konden de ZLM-leden hun kennis testen. Van witte klaver zaad tot een tak van de walnoot, van lelie- bollen tot meloenzaad.... Velen wisten toch de goede oplossing. De uitslag was: 1 .De Schouwenaar en 2. C. Paauwe. Bij de huisvlijttentoonstelling was er bewondering voor de verschillende vormen van huisvlijt. Een op schaal gemaakte zeeuwse boerenwagen en driewielskar, veel mooie handwer ken, modelbouw van boot en vlieg tuig, bloemstukjes en nog veel meer waren tentoongesteld. Verder was er de wedstrijd in hoe verre men op de hoogte was van ak- tuele zaken op het gebied van land- en tuinbouw. Vragen als: 'hoe heet de nieuwe veiling die in Kapelle ge vestigd wordt' en 'wie is de hoofdre- dakteur van het ZLM-blad'. Dit bleek een strikvraag, want velen tuinden erin door in plaats van de heer Oggel, de heer Wierenga in te vullen. Laatstgenoemde is echter eindredakteur. Na loting waren de prijswinnaars: 1. J.P. van Wingen, Rilland en 2. Annet Rijk, Yerseke. Enkele ZLM-ers toonden hun huis dieren. Konijnen van allerlei for maat waren te bezichtigen. Dat gold ook voor fraaie hoenderrassen. Het was goed te zien dat de 'levende ha ve' veel bekijks had. De taartbakwedstrijd had niet zoveel deelname, maar de taarten die inge zonden waren, mochten er zijn! De jury bestaande uit een 'echte warme bakker', een huishoudlerares en een huisvrouw, vonden na een gedegen beoordeling (onder nummer!!), waarbij uiteraard de proeftest niet ontbrak, dat de eerste prijs toege kend moest worden aan de taart die gebakken werd door Annemiek Ha melink, de tweede prijs ging naar M. Kole uit Waarde. Foto-wedstrijd Rest de fotowedstrijd. Uit alle acht afdelingen van de Kring Oost Zuid- Beveland werden in totaal 24 foto's gemaakt van woningen en bedrijfs gebouwen, waarbij beide apart wer den gefotografeerd. De bedoeling was beide foto's bij elkaar te zoeken en te vermelden van welke afdeling de foto was. Sommigen vonden het moeilijk, anderen kwamen tot 12 goede oplossingen, misschien na on derlinge informatie? Na loting gingen de prijzen naar: 1 Mevrouw N.' Zuidweg uit Eversdijk en 2. R. Nijssen. Buitengebeuren Het 'buitengebeuren' ging inmiddels gewoon verder. De PJZ organiseer de een trekkerbehendigheids- wedstrijd. De eerste prijs ging na een spannende kompetitie naar Gerard Schouwenaar. Cees Steendijk was goede tweede. De 'autoduwwedstrijd' voor afdelin gen was een groot sukses voor de af deling Yerseke. Hun team bestond uit erg sterke mannen, want zij slaagden erin de auto na een immen se duw zo'n 186.05 meter uit te laten rollen. Goede tweede was een spon taan gevormd team van de PJZ met 181.20 meter. Ook een inderhaast samengesteld damesteam toonde wat zij waard was en kwam tot 136.60 meter. Tussen middag- en avondprogram ma kon de inwendige mens versterkt worden bij de barbecue. De kwaliteit van de verschillende vlees- en worst soorten was zeer goed en dat ver klaart voor een belangrijk deel het grote enthousiasme voor dit onder deel van het feest. In het avondpro gramma traden de mandoline vere niging 'Excelsior' uit Kruiningen en de liedjeszanger P. Dieleman uit Goes op. De slechte akoestiek in de hal deed beide optredens jammer ge noeg onvoldoende tot zijn recht ko men. Het gezellige feest werd af gesloten met muziek en een dansje. "In de toekomst zal rekening moeten worden gehouden met een toe nemende konkurrentie voor suiker. Op termijn gezien moet de suiker industrie dan ook als een inkrimpende bedrijfstak worden bestem peld." Dat is de mening van de voorzitter van de direktie van de Sui ker Unie ir. A.W. Luitjens. De heer Luitjens sprak op de algemene jaarvergadering van de coöperatie in 't "Turfschip" te Breda. Onder grote belangstelling werd daar afscheid genomen van de voorzitter van de Suiker Unie de heer W.G.C. van Kempen en van de vice- voorzitter de heer H.J. Louwes. De heer Luitjens blikt in zijn rede "Suiker Unie 20 jaar op weg" zowel in het verleden van de coöperatie als in de toekomst. De Suiker Unie heeft in de afgelopen 20 jaar een goede struktuur weten op te bou wen, zo stelde hij, waarin zowel een zo hoog mogelijke bietenprijs voor haar telers als de kontinuïteit van het bedrijf optimaal tot hun recht komen. Bedreigingen De voorzitter van de direktie ging uitvoerig in op de bedreigingen die op zowel de suikerindustrie als op de bietentelers in het verlengde daarvan afkomen. Als eerste noemde hij de wijzigingen op de zoetstoffenmarkt. In de loop van de laatste jaren zijn kunstmatige zoetstoffen een rol van betekenis gaan spelen. Met name iso-glucose heeft in ons land een marktaandeel veroverd ten koste van suiker. Tot nu toe is hun rol be scheiden maar volgens Luitjens vor men nieuwe ontwikkelingen op dit gebied een potentiële bedreiging. Daar komt nog bij dat het gebruik van energetisch zoet de laatste jaren geen stijging meer te zien geeft, ter wijl er voor suiker zelfs een daling van het gebruik per hoofd van de be volking in is getreden. De suiker in dustrie zal dus een stap terug moe ten." Daarom zijn telers en industrie zich ervan bewust dat extra inspanningen nodig zijn om de konkurrentieposi- tie van suiker te versterken. Dat kan volgens ir. Luitjens door verlaging van de kostprijs van suiker, door uitbuiting van de kwaliteiten van suiker tegenover andere zoetstoffen en door het streven naar gelijke kon- kurrentieverhoudingen tussen suiker en andere zoetstoffen. Luitjens: "Onderwerp van studie is nog op welke wijze het op de markt brengen van kunstmatige zoetstoffen te rij men is met de uitgangspunten en doelstellingen van het EG land bouwbeleid." Het antwoord van Suiker Unie op de gewijzigde konkurrentiepositie van suiker vertaalt zich in het benadruk ken van een aantal beleidsaspekten, zoals de research, een versterking van de kommerciële aktiviteiten, verbetering van de produktieproces- sen en van de suikerbietenteelt. Luit jens noemde in dit verband naast het onderzoek van het IRS, de uitbouw van de eigen agrarische dienst, de ex tra aandacht voor de kwaliteit van de grondstof bieten, de intensivering van de teeltbegeleiding en de inspan ning om een bijdrage te leveren aan de tarrabestrijding. De voorzitter van de direktie ziet de Suiker Unie in toenemende mate in europees perspektief: "We zullen re kening moeten houden met nationa le en of internationale machtskon- sentraties waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. Wat de konkur rentie met andere zoetstoffen betreft "in plaats van een onderling gevecht om de inkrimpende markt zal een verder gaande samenwerking binnen de (europese) suikerindustrie met name op het gebied van de research nodig zijn. Suikerregeling Suiker Unie gaat door met het stre ven naar verdergaande diversifika- tie. Naast de zadensektor gaat de aandacht van de coöperatie met na me uit naar de akkerbouwproduk- ten. De moeilijke situatie in deze sektor is mede aanleiding voor deze keuze. De heer Luitjens uitte kritiek op de suikerregeling zoals die is vastgesteld voor de jaren 1986/87 tot 1991/92. Weliswaar zijn daarbij de quota en heffingen gelijk gebleven maar tege lijk is de mogelijkheid opgenomen om deze na twee jaar te herzien. "Een dergelijk element van onzeker- "Toeneming van de produktiviteit, een minder snelle uittocht van werk nemers uit de landbouw en een stag natie van de vraag zijn factoren die de structuur van de agrarische sector zullen veranderen. Factoren, die knelpunten zullen kunnen gaan vor men, die uitsluitend in internatio naal verband moeten worden bekeken. Bovendien kan en zal de agrarische produktie in de toekomst op veel minder grond plaatsvinden. Binnen het landbouwbeleid moet daarom rekening worden gehouden met het uit produktie nemen van grond of een extensiever gebruik ervan. Hier door zal ook de grondprijs de ko mende decennia aanzienlijk dalen". De enige oplossing voor de huidige overcapaciteit in de consumptie eieren is het tijdelijk vrijwillig uit de markt nemen van een deel van die capaciteit. De Nederlandse organisa tie van pluimveehouders wil daarom binnenkort een fonds stichten waar uit in extreme marktsituaties pluim veehouders die vrijwillig hun leghen nen vervroegd ruimen een leegstandsvergoeding kunnen krij gen. Voorzitter K.P.A.J. Boonen heeft dit woensdag meegedeeld tij dens de algemene vergadering van de NOP in Utrecht. Ook de reproduktiesektor moeten de ondernemers zich volgens Boonen bezinnen op de toekomst. Boonen verzette zich woensdag te gen de meststoffenwet zoals de mi nisters Braks en Winsemius die op 1 januari 1987 willen invoeren, de pluimveehouders zullen gezamenlijk ongeveer dertig procent van de hef fingen moeten betalen, terwijl zij heid met name met betrekking tot de quota is door de suikerindustrie niet te verwerken in haar lange termijn beleid. Bovendien zal een eenzijdige aanpassing van de quota in EG- verband geen blijvend effekt hebben op de huidige overschotsituatie voor suiker in de wereld. "Verre te prefe reren is een overeenkomst met de an dere suikerexporteurs en met de im porteurs in het kader van de ISO, al dus Luitjens. Deze toekomstvisie gaf minister ir. G. Braks bij het jubilerende middel baar landbouwonderwijs in Lim burg, op 17 juni jl. in Roermond. De heer Braks zei te verwachten dat het belang van het regionale beleid de komende jaren sterk zal toene men. Als gevolg van de dalende eco nomische waarde van landbouw grond zal het volgens de bewinds man in sommige streken zeker ook aantrekkelijk worden produktiebos- sen met snelgroeiende boomsoorten aan te planten. Hij zei het ver heugend te vinden dat anno 1986 met een vele positievere blik tegen het boeren onder beperkende om standigheden wordt aangekeken dan enige jaren geleden. slechts drie procent van het over schot produceren. Dat is en blijft onaanvaardbaar, temeer daar het geld wordt gebruikt voor het oplos sen van problemen rond andere mestsoorten, aldus Boonen. Onweersbuien, gepaard gaande met hagel, hebben de afgelopen twee da gen zware schade toegebracht aan akker- en tuinbouwgewassen in ons land. Maandag jl. hebben diverse rondtrekkende buien gewassen ver nield in Midden- en Oost-Brabant, alsmede in de Bommelerwaard. Zo'n 50 verzekerden meldden bij de coöperatieve verzekeraar Hagelunie schade aan vooral mais, suikerbie ten, terwijl ook enkele hectaren aardbeien vernietigd werden. Het schadebeeld wordt omschreven als zeer zwaar. K De heer van Kempen draagt door middel van het overhandigen van een hamer het voorzitterschap van de Suiker Unie over aan de heer Geerligs. Vrijdag 20 juni 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5